Bảng chấm bài
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
1174434 02/12/2022 18:04:31 trinhbaongoc3011 MERGENUM - Ghép số Free Pascal Accepted 31 ms 1508 KB
1174433 02/12/2022 18:03:32 trinhbaongoc3011 MERGENUM - Ghép số GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 992 KB
1174432 02/12/2022 18:03:11 trinhbaongoc3011 MERGENUM - Ghép số GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 876 KB
1174429 02/12/2022 17:47:53 trinhbaongoc3011 MERGENUM - Ghép số GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1072 KB
1174088 02/12/2022 00:08:07 truongle MERGENUM - Ghép số GNU C++ Wrong answer on test 1 31 ms 1088 KB
1173872 01/12/2022 16:28:55 aidayyy MERGENUM - Ghép số GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1092 KB
1173868 01/12/2022 16:23:39 aidayyy MERGENUM - Ghép số GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1080 KB
1173859 01/12/2022 16:13:30 aidayyy MERGENUM - Ghép số GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1092 KB
1173857 01/12/2022 16:08:54 aidayyy MERGENUM - Ghép số GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 820 KB
1173783 01/12/2022 14:31:26 ngminhquan MERGENUM - Ghép số Python 3 Wrong answer on test 1 46 ms 1548 KB
1173782 01/12/2022 14:30:35 ngminhquan MERGENUM - Ghép số Python 3 Wrong answer on test 1 46 ms 1548 KB
1172362 29/11/2022 08:53:22 quocdung2603 MERGENUM - Ghép số GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 904 KB
1171653 28/11/2022 08:21:19 NguyenKienn MERGENUM - Ghép số Python 3 Wrong answer on test 4 46 ms 1556 KB
1171449 27/11/2022 18:54:15 CoderViVu MERGENUM - Ghép số Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1484 KB
1171446 27/11/2022 18:49:56 CoderViVu MERGENUM - Ghép số Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1000 KB
1170584 26/11/2022 15:30:44 nguyenthao123 MERGENUM - Ghép số GNU C++11 Accepted 15 ms 1880 KB
1170348 26/11/2022 10:51:56 hstruongb MERGENUM - Ghép số GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1084 KB
1169970 26/11/2022 08:24:13 hstruongb MERGENUM - Ghép số GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1088 KB
1169874 26/11/2022 00:59:32 hvthien2022 MERGENUM - Ghép số GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1088 KB
1169873 26/11/2022 00:58:13 hvthien2022 MERGENUM - Ghép số GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1076 KB
1169870 26/11/2022 00:53:57 FeFaceCoder MERGENUM - Ghép số GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1076 KB
1169869 26/11/2022 00:53:37 FeFaceCoder MERGENUM - Ghép số GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1088 KB
1169868 26/11/2022 00:53:22 FeFaceCoder MERGENUM - Ghép số GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1076 KB
1169865 26/11/2022 00:51:50 FeFaceCoder MERGENUM - Ghép số GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1076 KB
1169861 26/11/2022 00:45:37 hvthien2022 MERGENUM - Ghép số GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 820 KB
1169720 25/11/2022 21:58:20 ducanh206 MERGENUM - Ghép số GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 1072 KB
1169717 25/11/2022 21:57:17 ducanh206 MERGENUM - Ghép số GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
1169682 25/11/2022 21:19:58 nam2k8ltt MERGENUM - Ghép số Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 980 KB
1169676 25/11/2022 21:09:16 nam2k8ltt MERGENUM - Ghép số Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 880 KB
1169576 25/11/2022 17:12:28 dptnhu MERGENUM - Ghép số GNU C++ Accepted 31 ms 1060 KB
1169394 25/11/2022 13:26:05 hstruongb MERGENUM - Ghép số GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1060 KB
1169344 25/11/2022 11:05:41 PasCpp MERGENUM - Ghép số Free Pascal Accepted 31 ms 1304 KB
1169057 24/11/2022 21:55:42 hstruongb MERGENUM - Ghép số GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1096 KB
1169052 24/11/2022 21:49:38 hstruongb MERGENUM - Ghép số GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1084 KB
1168820 24/11/2022 15:29:07 DucManhCoder MERGENUM - Ghép số Free Pascal Accepted 31 ms 1176 KB
1168586 23/11/2022 23:00:23 ThienPhuc_1717 MERGENUM - Ghép số GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 732 KB
1168452 23/11/2022 20:01:08 chubedan123 MERGENUM - Ghép số GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1096 KB
1168449 23/11/2022 19:55:18 chubedan123 MERGENUM - Ghép số GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1076 KB
1168448 23/11/2022 19:54:58 chubedan123 MERGENUM - Ghép số GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1096 KB
1168439 23/11/2022 19:32:37 chubedan123 MERGENUM - Ghép số GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1072 KB
1167876 22/11/2022 22:30:36 shinningtop123 MERGENUM - Ghép số GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
1167866 22/11/2022 22:20:11 shinningtop123 MERGENUM - Ghép số GNU C++11 Wrong answer on test 4 0 ms 884 KB
1167856 22/11/2022 22:09:10 shiba_na_na MERGENUM - Ghép số GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 1088 KB
1167833 22/11/2022 21:31:21 tainguyenpt MERGENUM - Ghép số GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 1100 KB
1167832 22/11/2022 21:30:36 shiba_na_na MERGENUM - Ghép số GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1088 KB
1167829 22/11/2022 21:30:18 shiba_na_na MERGENUM - Ghép số GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1167810 22/11/2022 21:12:53 tainguyenpt MERGENUM - Ghép số GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 1088 KB
1167696 22/11/2022 20:14:34 tainguyenpt MERGENUM - Ghép số GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1100 KB
1167694 22/11/2022 20:11:11 shinningtop123 MERGENUM - Ghép số GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
1167093 22/11/2022 06:01:56 cubinsuri1823 MERGENUM - Ghép số Python 3 Wrong answer on test 1 78 ms 5248 KB
1167087 22/11/2022 00:25:57 Nonstop MERGENUM - Ghép số GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1088 KB
1166783 21/11/2022 18:59:05 shinningtop123 MERGENUM - Ghép số GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
1166782 21/11/2022 18:57:42 shinningtop123 MERGENUM - Ghép số GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 828 KB
1166780 21/11/2022 18:56:48 shinningtop123 MERGENUM - Ghép số GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 880 KB
1166710 21/11/2022 16:15:08 Lamp MERGENUM - Ghép số GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
1166685 21/11/2022 15:38:31 TuCoder MERGENUM - Ghép số Free Pascal Accepted 31 ms 1532 KB
1166545 21/11/2022 10:30:01 hungnt MERGENUM - Ghép số GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 880 KB
1166538 21/11/2022 10:13:20 hoaanh MERGENUM - Ghép số GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
1166535 21/11/2022 10:04:17 hoaanh MERGENUM - Ghép số GNU C++11 Wrong answer on test 4 0 ms 1096 KB
1166525 21/11/2022 09:57:37 hoaanh MERGENUM - Ghép số GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 1096 KB
1166524 21/11/2022 09:57:33 winner6426 MERGENUM - Ghép số GNU C++11 Accepted 31 ms 1096 KB
1166487 21/11/2022 09:36:26 kienpocket1 MERGENUM - Ghép số GNU C++11 Accepted 31 ms 1096 KB
1166371 21/11/2022 09:07:02 minhleduy MERGENUM - Ghép số GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
1166242 21/11/2022 08:51:10 minhduc10i MERGENUM - Ghép số GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
1166118 21/11/2022 08:27:48 hihihah MERGENUM - Ghép số GNU C++ Accepted 31 ms 1100 KB
1166041 21/11/2022 08:10:58 hihihah MERGENUM - Ghép số GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1100 KB
1166027 21/11/2022 08:07:29 hihihah MERGENUM - Ghép số GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1088 KB
1166012 21/11/2022 08:02:57 hihihah MERGENUM - Ghép số GNU C++ Wrong answer on test 4 0 ms 1100 KB
1165916 21/11/2022 00:52:28 Nonstop MERGENUM - Ghép số GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1096 KB
1165036 19/11/2022 22:29:46 kjgfgkiod MERGENUM - Ghép số GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
1164988 19/11/2022 21:16:28 phuckhang123 MERGENUM - Ghép số GNU C++11 Wrong answer on test 5 15 ms 884 KB
1164949 19/11/2022 18:35:01 thaivanqq MERGENUM - Ghép số GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 844 KB
1164948 19/11/2022 18:24:49 thaivanqq MERGENUM - Ghép số GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 884 KB
1164946 19/11/2022 18:17:33 thaivanqq MERGENUM - Ghép số GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 884 KB
1164924 19/11/2022 16:56:49 kjgfgkiod MERGENUM - Ghép số GNU C++ Time limit exceed on test 25 1078 ms 2520 KB
1164689 19/11/2022 09:49:59 kjgfgkiod MERGENUM - Ghép số GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 824 KB
1164440 18/11/2022 19:56:40 Kisa MERGENUM - Ghép số GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
1164427 18/11/2022 19:42:20 lovesnm1 MERGENUM - Ghép số GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
1164426 18/11/2022 19:41:47 lovesnm1 MERGENUM - Ghép số GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1044 KB
1162107 14/11/2022 16:12:47 OyamaGust MERGENUM - Ghép số Java 8 Accepted 265 ms 16952 KB
1162106 14/11/2022 16:12:12 TpG2005 MERGENUM - Ghép số Java 8 Accepted 265 ms 17280 KB
1161559 13/11/2022 18:16:05 lygiabao1215 MERGENUM - Ghép số GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
1161194 12/11/2022 23:01:57 minhngoc MERGENUM - Ghép số GNU C++11 Accepted 31 ms 1040 KB
1160796 12/11/2022 07:23:52 phuongtran_20 MERGENUM - Ghép số GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 860 KB
1160793 12/11/2022 07:11:48 phuongtran_20 MERGENUM - Ghép số GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1004 KB
1160707 11/11/2022 22:00:11 nhcwf MERGENUM - Ghép số GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 996 KB
1160704 11/11/2022 21:56:46 nhcwf MERGENUM - Ghép số GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 996 KB
1160299 11/11/2022 00:49:37 kiendeptrai2002 MERGENUM - Ghép số GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
1160298 11/11/2022 00:48:53 kiendeptrai2002 MERGENUM - Ghép số GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1160163 10/11/2022 20:44:09 sonktx MERGENUM - Ghép số GNU C++11 Wrong answer on test 4 0 ms 832 KB
1160159 10/11/2022 20:41:32 sonktx MERGENUM - Ghép số GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 1068 KB
1160145 10/11/2022 20:37:14 sonktx MERGENUM - Ghép số GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1068 KB
1160141 10/11/2022 20:31:39 sonktx MERGENUM - Ghép số GNU C++11 Wrong answer on test 4 0 ms 872 KB
1160137 10/11/2022 20:27:39 sonktx MERGENUM - Ghép số GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 872 KB
1160000 10/11/2022 16:14:32 nhcwf MERGENUM - Ghép số GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 1056 KB
1159992 10/11/2022 16:00:53 buicongthanh MERGENUM - Ghép số GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1056 KB
1159991 10/11/2022 16:00:50 buicongthanh MERGENUM - Ghép số GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1068 KB
1159940 10/11/2022 14:30:52 duong3982 MERGENUM - Ghép số GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 876 KB
1159829 10/11/2022 00:07:51 nhcwf MERGENUM - Ghép số GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1040 KB
1159825 10/11/2022 00:04:10 nhcwf MERGENUM - Ghép số GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 884 KB
Trang  [1] 2 3 ... 68 69
Back to Top