Bảng chấm bài
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
980022 25/09/2021 16:18:11 thanhnam09012007 WORDGAME - WORDGAME Free Pascal Wrong answer on test 21 31 ms 2832 KB
975053 15/09/2021 16:59:55 thanhnam09012007 WORDGAME - WORDGAME Free Pascal Wrong answer on test 21 31 ms 2816 KB
975050 15/09/2021 16:54:14 phu2007hvthaha WORDGAME - WORDGAME Free Pascal Wrong answer on test 21 15 ms 2812 KB
975049 15/09/2021 16:51:56 phu2007hvthaha WORDGAME - WORDGAME Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
973195 11/09/2021 15:56:07 BMPchuyengiagiairubiksieucapvippro WORDGAME - WORDGAME GNU C++11 Wrong answer on test 21 15 ms 2596 KB
972990 10/09/2021 22:53:33 TpG2005 WORDGAME - WORDGAME GNU C++11 Wrong answer on test 20 15 ms 4384 KB
972989 10/09/2021 22:52:10 TpG2005 WORDGAME - WORDGAME GNU C++11 Wrong answer on test 20 15 ms 2812 KB
972988 10/09/2021 22:50:59 TpG2005 WORDGAME - WORDGAME GNU C++11 Wrong answer on test 20 15 ms 3596 KB
972987 10/09/2021 22:50:19 TpG2005 WORDGAME - WORDGAME GNU C++11 Wrong answer on test 20 15 ms 3584 KB
972985 10/09/2021 22:49:54 TpG2005 WORDGAME - WORDGAME GNU C++11 Wrong answer on test 20 15 ms 3880 KB
972983 10/09/2021 22:49:18 TpG2005 WORDGAME - WORDGAME GNU C++11 Wrong answer on test 20 31 ms 3592 KB
972981 10/09/2021 22:48:46 TpG2005 WORDGAME - WORDGAME GNU C++11 Wrong answer on test 20 15 ms 4200 KB
972980 10/09/2021 22:48:16 TpG2005 WORDGAME - WORDGAME GNU C++11 Wrong answer on test 20 15 ms 4276 KB
972979 10/09/2021 22:47:40 TpG2005 WORDGAME - WORDGAME GNU C++11 Wrong answer on test 20 15 ms 4456 KB
972396 09/09/2021 22:27:30 TpG2005 WORDGAME - WORDGAME GNU C++11 Wrong answer on test 20 15 ms 3552 KB
972395 09/09/2021 22:26:46 TpG2005 WORDGAME - WORDGAME GNU C++11 Wrong answer on test 20 15 ms 3836 KB
972394 09/09/2021 22:26:22 TpG2005 WORDGAME - WORDGAME GNU C++11 Wrong answer on test 20 15 ms 3788 KB
972393 09/09/2021 22:25:50 TpG2005 WORDGAME - WORDGAME GNU C++11 Wrong answer on test 20 15 ms 3244 KB
972392 09/09/2021 22:25:02 TpG2005 WORDGAME - WORDGAME GNU C++11 Wrong answer on test 20 15 ms 3852 KB
972391 09/09/2021 22:24:31 TpG2005 WORDGAME - WORDGAME GNU C++11 Wrong answer on test 20 15 ms 3636 KB
972390 09/09/2021 22:24:05 TpG2005 WORDGAME - WORDGAME GNU C++11 Wrong answer on test 20 15 ms 3560 KB
972389 09/09/2021 22:23:17 TpG2005 WORDGAME - WORDGAME GNU C++11 Wrong answer on test 20 15 ms 3952 KB
972386 09/09/2021 22:19:19 TpG2005 WORDGAME - WORDGAME GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
972312 09/09/2021 19:02:38 cuongpascal14 WORDGAME - WORDGAME Free Pascal Time limit exceed on test 8 2078 ms 2912 KB
972131 09/09/2021 13:07:12 cuongpascal14 WORDGAME - WORDGAME Free Pascal Time limit exceed on test 6 2078 ms 2892 KB
971995 08/09/2021 22:08:22 TpG2005 WORDGAME - WORDGAME GNU C++11 Wrong answer on test 21 15 ms 2840 KB
971980 08/09/2021 21:42:59 lmqzzz WORDGAME - WORDGAME GNU C++11 Wrong answer on test 21 15 ms 2852 KB
971574 07/09/2021 22:04:45 TpG2005 WORDGAME - WORDGAME GNU C++11 Wrong answer on test 20 0 ms 3008 KB
971522 07/09/2021 20:42:50 lmqzzz WORDGAME - WORDGAME GNU C++11 Wrong answer on test 20 15 ms 3316 KB
971521 07/09/2021 20:42:28 lmqzzz WORDGAME - WORDGAME GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
971062 06/09/2021 21:52:33 TpG2005 WORDGAME - WORDGAME GNU C++11 Wrong answer on test 18 15 ms 3020 KB
971061 06/09/2021 21:50:45 TpG2005 WORDGAME - WORDGAME GNU C++11 Wrong answer on test 17 15 ms 3684 KB
970584 05/09/2021 21:47:13 TpG2005 WORDGAME - WORDGAME GNU C++11 Wrong answer on test 17 15 ms 2648 KB
970491 05/09/2021 18:18:22 lmqzzz WORDGAME - WORDGAME GNU C++11 Wrong answer on test 18 15 ms 2572 KB
970126 05/09/2021 12:01:42 TpG2005 WORDGAME - WORDGAME GNU C++11 Time limit exceed on test 6 2078 ms 2664 KB
969832 04/09/2021 22:10:43 cuongpascal14 WORDGAME - WORDGAME Free Pascal Time limit exceed on test 8 2031 ms 2880 KB
969575 04/09/2021 18:48:21 TpG2005 WORDGAME - WORDGAME GNU C++11 Wrong answer on test 14 15 ms 2692 KB
969541 04/09/2021 17:41:01 lmqzzz WORDGAME - WORDGAME GNU C++11 Wrong answer on test 17 31 ms 2516 KB
969272 04/09/2021 11:35:37 TpG2005 WORDGAME - WORDGAME GNU C++11 Wrong answer on test 10 15 ms 3036 KB
969175 04/09/2021 09:34:45 TpG2005 WORDGAME - WORDGAME GNU C++11 Time limit exceed on test 6 2093 ms 2640 KB
969169 04/09/2021 09:19:43 TpG2005 WORDGAME - WORDGAME GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 828 KB
968800 03/09/2021 16:30:07 lmqzzz WORDGAME - WORDGAME GNU C++11 Wrong answer on test 14 15 ms 2932 KB
968222 02/09/2021 16:15:37 lmqzzz WORDGAME - WORDGAME GNU C++11 Wrong answer on test 13 15 ms 2344 KB
967847 01/09/2021 20:04:26 ThànhNhân WORDGAME - WORDGAME Free Pascal Runtime error on test 1 15 ms 1004 KB
967687 01/09/2021 15:58:53 lmqzzz WORDGAME - WORDGAME GNU C++11 Wrong answer on test 10 31 ms 2972 KB
967668 01/09/2021 15:41:41 lmqzzz WORDGAME - WORDGAME GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 828 KB
967446 01/09/2021 09:07:03 cuongpascal14 WORDGAME - WORDGAME GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
967363 01/09/2021 03:50:23 trinhtheanh WORDGAME - WORDGAME GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1052 KB
967362 01/09/2021 03:47:22 trinhtheanh WORDGAME - WORDGAME GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1052 KB
967361 01/09/2021 03:40:16 trinhtheanh WORDGAME - WORDGAME GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1036 KB
967358 01/09/2021 02:50:58 trinhtheanh WORDGAME - WORDGAME GNU C++ Wrong answer on test 10 15 ms 2080 KB
967357 01/09/2021 02:50:12 trinhtheanh WORDGAME - WORDGAME GNU C++ Wrong answer on test 10 15 ms 2488 KB
967356 01/09/2021 02:43:22 trinhtheanh WORDGAME - WORDGAME GNU C++ Wrong answer on test 5 0 ms 1028 KB
967355 01/09/2021 02:43:01 trinhtheanh WORDGAME - WORDGAME GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 944 KB
967347 01/09/2021 01:45:50 lmqzzz WORDGAME - WORDGAME GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1052 KB
967151 31/08/2021 20:43:03 cuongpascal14 WORDGAME - WORDGAME Free Pascal Time limit exceed on test 7 2093 ms 2780 KB
964800 29/08/2021 23:37:19 quananh WORDGAME - WORDGAME GNU C++ Wrong answer on test 13 31 ms 3588 KB
964797 29/08/2021 23:36:35 quananh WORDGAME - WORDGAME GNU C++ Wrong answer on test 13 31 ms 5160 KB
962856 27/08/2021 16:22:51 quananh WORDGAME - WORDGAME GNU C++ Wrong answer on test 13 15 ms 3876 KB
962496 27/08/2021 08:41:39 cuongpascal14 WORDGAME - WORDGAME Free Pascal Time limit exceed on test 6 2062 ms 2832 KB
962495 27/08/2021 08:41:19 cuongpascal14 WORDGAME - WORDGAME Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 812 KB
962482 27/08/2021 08:24:09 cuongpascal14 WORDGAME - WORDGAME Free Pascal Time limit exceed on test 6 2093 ms 3424 KB
962188 26/08/2021 17:24:27 quananh WORDGAME - WORDGAME GNU C++11 Wrong answer on test 10 15 ms 1096 KB
962183 26/08/2021 17:18:31 quananh WORDGAME - WORDGAME GNU C++11 Wrong answer on test 10 15 ms 3680 KB
962179 26/08/2021 17:15:27 quananh WORDGAME - WORDGAME GNU C++11 Wrong answer on test 10 15 ms 3636 KB
962178 26/08/2021 17:15:00 quananh WORDGAME - WORDGAME GNU C++11 Time limit exceed on test 1 2093 ms 2552 KB
962177 26/08/2021 17:14:21 quananh WORDGAME - WORDGAME GNU C++11 Wrong answer on test 10 15 ms 2644 KB
962176 26/08/2021 17:13:53 quananh WORDGAME - WORDGAME GNU C++11 Wrong answer on test 10 15 ms 3676 KB
962175 26/08/2021 17:12:00 quananh WORDGAME - WORDGAME GNU C++11 Wrong answer on test 10 15 ms 3700 KB
962173 26/08/2021 17:11:20 quananh WORDGAME - WORDGAME GNU C++11 Wrong answer on test 7 15 ms 3468 KB
962170 26/08/2021 17:10:48 quananh WORDGAME - WORDGAME GNU C++ Wrong answer on test 7 15 ms 3160 KB
962169 26/08/2021 17:10:07 quananh WORDGAME - WORDGAME GNU C++ Wrong answer on test 10 15 ms 3304 KB
962166 26/08/2021 17:07:37 quananh WORDGAME - WORDGAME GNU C++ Wrong answer on test 10 31 ms 3448 KB
962164 26/08/2021 17:05:07 quananh WORDGAME - WORDGAME GNU C++ Wrong answer on test 10 15 ms 3324 KB
962140 26/08/2021 16:48:13 quananh WORDGAME - WORDGAME GNU C++ Time limit exceed on test 6 2093 ms 2608 KB
962106 26/08/2021 16:30:59 thanhnam09012007 WORDGAME - WORDGAME Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 812 KB
962105 26/08/2021 16:30:50 thanhnam09012007 WORDGAME - WORDGAME GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
962099 26/08/2021 16:27:55 quananh WORDGAME - WORDGAME GNU C++ Wrong answer on test 10 15 ms 3648 KB
962096 26/08/2021 16:27:10 quananh WORDGAME - WORDGAME GNU C++ Wrong answer on test 10 15 ms 2772 KB
962092 26/08/2021 16:26:18 quananh WORDGAME - WORDGAME GNU C++ Wrong answer on test 10 15 ms 3140 KB
962087 26/08/2021 16:24:41 quananh WORDGAME - WORDGAME GNU C++ Wrong answer on test 10 15 ms 3056 KB
962081 26/08/2021 16:22:18 quananh WORDGAME - WORDGAME GNU C++ Wrong answer on test 10 15 ms 2892 KB
962078 26/08/2021 16:19:52 quananh WORDGAME - WORDGAME GNU C++ Wrong answer on test 10 15 ms 2700 KB
962074 26/08/2021 16:18:48 quananh WORDGAME - WORDGAME GNU C++ Wrong answer on test 10 15 ms 2884 KB
962073 26/08/2021 16:17:45 cuongpascal14 WORDGAME - WORDGAME Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1328 KB
962056 26/08/2021 16:06:13 quananh WORDGAME - WORDGAME GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1096 KB
962053 26/08/2021 16:05:42 quananh WORDGAME - WORDGAME GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1072 KB
954555 14/08/2021 14:10:48 tsgcoder WORDGAME - WORDGAME Python 3 Runtime error on test 1 31 ms 1576 KB
954554 14/08/2021 14:10:19 tsgcoder WORDGAME - WORDGAME Python 3 Runtime error on test 1 46 ms 1576 KB
954553 14/08/2021 14:08:59 tsgcoder WORDGAME - WORDGAME Python 3 Runtime error on test 1 46 ms 1576 KB
954552 14/08/2021 14:04:56 tsgcoder WORDGAME - WORDGAME Python 3 Runtime error on test 1 31 ms 1604 KB
954551 14/08/2021 14:04:42 tsgcoder WORDGAME - WORDGAME Python 3 Runtime error on test 1 46 ms 1576 KB
954550 14/08/2021 14:02:24 tsgcoder WORDGAME - WORDGAME Python 3 Runtime error on test 1 109 ms 4324 KB
951941 12/08/2021 15:39:27 lnatuan WORDGAME - WORDGAME Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 756 KB
950382 09/08/2021 20:34:51 lnatuan WORDGAME - WORDGAME Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 952 KB
941325 27/07/2021 14:44:10 long12345 WORDGAME - WORDGAME GNU C++11 Time limit exceed on test 20 2078 ms 7792 KB
941153 27/07/2021 09:48:03 long12345 WORDGAME - WORDGAME GNU C++11 Wrong answer on test 20 1593 ms 7840 KB
941152 27/07/2021 09:47:36 long12345 WORDGAME - WORDGAME GNU C++11 Wrong answer on test 20 1562 ms 8016 KB
941151 27/07/2021 09:47:19 long12345 WORDGAME - WORDGAME GNU C++11 Wrong answer on test 20 1625 ms 8024 KB
941149 27/07/2021 09:46:58 long12345 WORDGAME - WORDGAME GNU C++11 Wrong answer on test 20 1750 ms 7852 KB
Trang  [1] 2 3 4 5 6
Back to Top