Bảng chấm bài
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
902194 20/04/2021 00:41:25 minh132 TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++ Memory limit exceed on test 2 0 ms 2636 KB
902191 20/04/2021 00:34:31 minh132 TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++ Memory limit exceed on test 3 15 ms 2468 KB
902175 19/04/2021 20:41:42 Thien909 TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1104 KB
902174 19/04/2021 20:38:18 Thien909 TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1080 KB
902173 19/04/2021 20:24:53 Thien909 TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
902172 19/04/2021 20:24:10 Thien909 TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
902170 19/04/2021 20:23:22 Thien909 TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
902169 19/04/2021 20:17:11 Thien909 TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
902166 19/04/2021 19:57:50 Thien909 TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
902104 19/04/2021 16:15:05 thamlthaian TONGMANG - Tính tổng mảng Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1112 KB
902099 19/04/2021 16:11:56 thamlthaian TONGMANG - Tính tổng mảng Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 780 KB
902059 19/04/2021 15:26:33 volyvt TONGMANG - Tính tổng mảng Free Pascal Runtime error on test 1 0 ms 1500 KB
901943 19/04/2021 00:19:17 long12345 TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1888 KB
901907 18/04/2021 20:35:37 ngtrkien18 TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++ Memory limit exceed on test 3 15 ms 2552 KB
901905 18/04/2021 20:29:04 ngtrkien18 TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++ Memory limit exceed on test 3 15 ms 2548 KB
901758 18/04/2021 08:26:15 nhatntu TONGMANG - Tính tổng mảng Free Pascal Memory limit exceed on test 3 15 ms 2808 KB
901757 18/04/2021 08:25:58 nhatntu TONGMANG - Tính tổng mảng Free Pascal Memory limit exceed on test 3 15 ms 2808 KB
901756 18/04/2021 08:25:41 nhatntu TONGMANG - Tính tổng mảng Free Pascal Memory limit exceed on test 3 15 ms 2808 KB
901755 18/04/2021 08:25:01 nhatntu TONGMANG - Tính tổng mảng Free Pascal Memory limit exceed on test 3 15 ms 2812 KB
901754 18/04/2021 08:24:43 nhatntu TONGMANG - Tính tổng mảng Free Pascal Memory limit exceed on test 3 15 ms 2812 KB
901555 17/04/2021 16:45:25 thamlthaian TONGMANG - Tính tổng mảng Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1292 KB
901545 17/04/2021 16:40:10 anhkhoahp2004 TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++11 Memory limit exceed on test 3 0 ms 2572 KB
899964 15/04/2021 13:02:03 hungit TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++ Memory limit exceed on test 3 15 ms 2480 KB
899963 15/04/2021 13:00:20 hungit TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++ Memory limit exceed on test 3 0 ms 2488 KB
899962 15/04/2021 12:58:30 hungit TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++ Memory limit exceed on test 3 0 ms 2484 KB
899812 14/04/2021 19:38:18 khangno20021 TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++11 Memory limit exceed on test 3 15 ms 2492 KB
899811 14/04/2021 19:36:38 khangno20021 TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1052 KB
899546 13/04/2021 22:59:31 hungit TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 856 KB
899545 13/04/2021 22:55:03 hungit TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1048 KB
899544 13/04/2021 22:52:49 hungit TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 1828 KB
899539 13/04/2021 22:49:06 hungit TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1064 KB
899524 13/04/2021 22:33:01 hungit TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1048 KB
899521 13/04/2021 22:30:57 hungit TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1064 KB
899520 13/04/2021 22:30:26 hungit TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 852 KB
899434 13/04/2021 16:57:30 Tuyenphan17 TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++11 Wrong answer on test 5 0 ms 1824 KB
899433 13/04/2021 16:56:03 hakhanguyen TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++11 Wrong answer on test 5 0 ms 1840 KB
899432 13/04/2021 16:54:01 hakhanguyen TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++11 Wrong answer on test 5 0 ms 1840 KB
899424 13/04/2021 16:19:24 Tuyenphan17 TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++11 Wrong answer on test 3 0 ms 1832 KB
899423 13/04/2021 16:18:39 Tuyenphan17 TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
899418 13/04/2021 16:06:34 Tuyenphan17 TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++11 Wrong answer on test 3 0 ms 1832 KB
899416 13/04/2021 16:02:48 Tuyenphan17 TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++11 Wrong answer on test 3 0 ms 1832 KB
899414 13/04/2021 15:57:32 Tuyenphan17 TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++11 Wrong answer on test 3 0 ms 1048 KB
899413 13/04/2021 15:56:19 hakhanguyen TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++11 Wrong answer on test 3 0 ms 1832 KB
899412 13/04/2021 15:55:44 Tuyenphan17 TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++11 Wrong answer on test 3 0 ms 1832 KB
899410 13/04/2021 15:53:36 Tuyenphan17 TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1832 KB
899406 13/04/2021 15:49:29 hakhanguyen TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++11 Wrong answer on test 3 0 ms 1828 KB
899403 13/04/2021 15:44:31 hakhanguyen TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1828 KB
898998 11/04/2021 11:46:10 etohari TONGMANG - Tính tổng mảng Free Pascal Memory limit exceed on test 3 15 ms 2780 KB
898994 11/04/2021 11:37:32 etohari TONGMANG - Tính tổng mảng Free Pascal Memory limit exceed on test 3 15 ms 2752 KB
898396 08/04/2021 18:50:16 thanhang TONGMANG - Tính tổng mảng Python 3 Memory limit exceed on test 1 31 ms 2068 KB
898288 07/04/2021 23:44:08 trungle98hn TONGMANG - Tính tổng mảng Python 3 Memory limit exceed on test 3 62 ms 4220 KB
898287 07/04/2021 23:43:00 trungle98hn TONGMANG - Tính tổng mảng Python 3 Memory limit exceed on test 3 46 ms 4752 KB
898286 07/04/2021 23:41:44 trungle98hn TONGMANG - Tính tổng mảng Python 3 Memory limit exceed on test 3 46 ms 4396 KB
898285 07/04/2021 23:35:17 trungle98hn TONGMANG - Tính tổng mảng Python 3 Wrong answer on test 1 62 ms 1556 KB
898008 06/04/2021 21:20:04 mylove0501 TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1856 KB
897299 04/04/2021 12:40:04 khangno20021 TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++11 Memory limit exceed on test 3 15 ms 2508 KB
897157 03/04/2021 19:53:21 vkht2006 TONGMANG - Tính tổng mảng Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 948 KB
897156 03/04/2021 19:51:46 vkht2006 TONGMANG - Tính tổng mảng Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 964 KB
897155 03/04/2021 19:51:13 vkht2006 TONGMANG - Tính tổng mảng Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 960 KB
897133 03/04/2021 16:58:06 thienhue123 TONGMANG - Tính tổng mảng Free Pascal Memory limit exceed on test 3 0 ms 2772 KB
897132 03/04/2021 16:57:12 thienhue123 TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1064 KB
897131 03/04/2021 16:54:49 thienhue123 TONGMANG - Tính tổng mảng Free Pascal Memory limit exceed on test 3 15 ms 2804 KB
897130 03/04/2021 16:54:02 thienhue123 TONGMANG - Tính tổng mảng Free Pascal Memory limit exceed on test 3 15 ms 2804 KB
896950 02/04/2021 23:52:04 khangno20021 TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 852 KB
896949 02/04/2021 23:44:29 khangno20021 TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++11 Memory limit exceed on test 3 15 ms 2500 KB
896948 02/04/2021 23:43:16 khangno20021 TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++11 Memory limit exceed on test 3 0 ms 2508 KB
896947 02/04/2021 23:42:41 khangno20021 TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++11 Wrong answer on test 3 0 ms 852 KB
896946 02/04/2021 23:35:53 khangno20021 TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 1064 KB
896945 02/04/2021 23:34:16 khangno20021 TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++11 Memory limit exceed on test 3 0 ms 2508 KB
896944 02/04/2021 23:33:35 khangno20021 TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++11 Wrong answer on test 3 0 ms 852 KB
896943 02/04/2021 23:31:22 khangno20021 TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++11 Wrong answer on test 4 0 ms 1840 KB
896942 02/04/2021 23:30:25 khangno20021 TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++11 Memory limit exceed on test 3 15 ms 2500 KB
896940 02/04/2021 23:28:35 khangno20021 TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++11 Memory limit exceed on test 3 15 ms 2500 KB
896937 02/04/2021 23:25:41 khangno20021 TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 1064 KB
896936 02/04/2021 23:24:48 khangno20021 TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++11 Wrong answer on test 3 0 ms 1844 KB
896885 02/04/2021 19:45:45 0398391827 TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++ Memory limit exceed on test 3 15 ms 2504 KB
896851 02/04/2021 15:51:44 vkht2006 TONGMANG - Tính tổng mảng Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 984 KB
896849 02/04/2021 15:47:01 vkht2006 TONGMANG - Tính tổng mảng Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1232 KB
896744 02/04/2021 07:36:29 test937 TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++11 Memory limit exceed on test 3 0 ms 2508 KB
896743 02/04/2021 07:33:50 test937 TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++11 Memory limit exceed on test 3 0 ms 2508 KB
896742 02/04/2021 07:31:36 test937 TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
896740 02/04/2021 07:30:32 test937 TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
896737 02/04/2021 07:16:50 test937 TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++11 Memory limit exceed on test 3 0 ms 2508 KB
896736 02/04/2021 07:16:44 khangno20021 TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++11 Memory limit exceed on test 3 15 ms 2508 KB
896735 02/04/2021 07:12:48 test937 TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++11 Memory limit exceed on test 3 0 ms 2504 KB
896734 02/04/2021 07:10:14 test937 TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
896730 02/04/2021 00:37:51 phuckhang123 TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1064 KB
896729 02/04/2021 00:29:36 phuckhang123 TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++ Memory limit exceed on test 3 15 ms 2504 KB
896728 02/04/2021 00:28:00 khangno20021 TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++11 Memory limit exceed on test 3 0 ms 2512 KB
896727 02/04/2021 00:26:50 khangno20021 TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++11 Memory limit exceed on test 3 0 ms 2512 KB
896725 02/04/2021 00:14:14 khangno20021 TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++11 Wrong answer on test 3 0 ms 1848 KB
896724 02/04/2021 00:12:41 khangno20021 TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1824 KB
896719 01/04/2021 23:45:25 khangno20021 TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++11 Wrong answer on test 3 0 ms 1848 KB
896716 01/04/2021 23:23:02 khangno20021 TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++11 Wrong answer on test 3 0 ms 852 KB
896715 01/04/2021 23:21:28 khangno20021 TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1048 KB
895243 28/03/2021 09:56:42 minhnhat8a31234 TONGMANG - Tính tổng mảng Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
895241 28/03/2021 09:55:59 minhnhat8a31234 TONGMANG - Tính tổng mảng Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
895203 28/03/2021 09:03:32 TLE TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++11 Accepted 0 ms 1848 KB
895201 28/03/2021 09:01:52 TLE TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
895044 27/03/2021 16:48:55 l111111 TONGMANG - Tính tổng mảng Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
Trang  [1] 2 3 ... 33 34
Back to Top