Bảng chấm bài
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
1175014 03/12/2022 21:06:32 0823928782 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2620 KB
1175009 03/12/2022 20:59:46 hains USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1332 KB
1174074 01/12/2022 22:54:47 vominhtai USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
1173960 01/12/2022 20:24:42 nam2k8ltt USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 31 ms 1040 KB
1173370 30/11/2022 19:36:24 quangdz2k9 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Wrong answer on test 15 15 ms 1072 KB
1172587 29/11/2022 15:15:29 BuruMoagn USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Time limit exceed on test 17 1093 ms 2548 KB
1172586 29/11/2022 15:15:15 Darling7tủi USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Wrong answer on test 15 15 ms 1100 KB
1172584 29/11/2022 15:14:37 BuruMoagn USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1172583 29/11/2022 15:14:17 Darling7tủi USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Wrong answer on test 15 15 ms 1088 KB
1172582 29/11/2022 15:13:59 BuruMoagn USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Time limit exceed on test 17 1093 ms 2548 KB
1172580 29/11/2022 15:13:33 BuruMoagn USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Time limit exceed on test 15 1078 ms 2540 KB
1172576 29/11/2022 15:12:33 Darling7tủi USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Wrong answer on test 15 15 ms 1088 KB
1172488 29/11/2022 14:41:27 kientrung USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
1172487 29/11/2022 14:40:50 kientrung USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Time limit exceed on test 14 1078 ms 2760 KB
1172415 29/11/2022 12:39:24 Nghiavipdzvv USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
1172333 29/11/2022 05:47:43 PasCpp USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 828 KB
1172332 29/11/2022 05:46:41 Huyyy USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
1172224 28/11/2022 22:12:37 anhquandz135 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Time limit exceed on test 15 1078 ms 2540 KB
1172223 28/11/2022 22:12:14 phanhoaiphong3008 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Time limit exceed on test 17 1078 ms 2560 KB
1172222 28/11/2022 22:12:02 anhquandz135 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Time limit exceed on test 17 1078 ms 2560 KB
1172221 28/11/2022 22:11:48 phanhoaiphong3008 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Time limit exceed on test 15 1093 ms 2544 KB
1172220 28/11/2022 22:11:37 anhquandz135 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Time limit exceed on test 15 1093 ms 2544 KB
1172218 28/11/2022 22:10:43 phanhoaiphong3008 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Time limit exceed on test 15 1078 ms 2540 KB
1172217 28/11/2022 22:10:09 anhquandz135 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Time limit exceed on test 17 1078 ms 2548 KB
1172216 28/11/2022 22:07:53 phanhoaiphong3008 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Wrong answer on test 7 15 ms 1088 KB
1172215 28/11/2022 22:07:11 anhquandz135 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Wrong answer on test 7 15 ms 1088 KB
1172214 28/11/2022 22:06:46 anhquandz135 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Wrong answer on test 7 15 ms 1088 KB
1172212 28/11/2022 22:06:22 anhquandz135 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Wrong answer on test 7 15 ms 1100 KB
1172210 28/11/2022 22:04:44 anhquandz135 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Wrong answer on test 7 15 ms 1100 KB
1172204 28/11/2022 21:57:57 Huyyy USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Unknown error on test 1, please resubmit 0 ms 0 KB
1172203 28/11/2022 21:57:23 Huyyy USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1092 KB
1172202 28/11/2022 21:56:21 Huyyy USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Wrong answer on test 15 15 ms 1088 KB
1172171 28/11/2022 21:09:06 Huyyy USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Unknown error on test 0, please resubmit 0 ms 0 KB
1172154 28/11/2022 20:51:15 Huyyy USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Time limit exceed on test 14 1078 ms 2540 KB
1172151 28/11/2022 20:50:53 Huyyy USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Time limit exceed on test 14 1093 ms 2540 KB
1172127 28/11/2022 20:43:06 Huyyy USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Wrong answer on test 15 15 ms 1100 KB
1172124 28/11/2022 20:42:17 Huyyy USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Wrong answer on test 15 15 ms 1096 KB
1172122 28/11/2022 20:41:46 Huyyy USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Wrong answer on test 15 15 ms 1088 KB
1172120 28/11/2022 20:41:22 Huyyy USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Wrong answer on test 15 15 ms 1088 KB
1172117 28/11/2022 20:39:00 Huyyy USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1172103 28/11/2022 20:34:48 Huyyy USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1172029 28/11/2022 19:16:27 lekhoixltt USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Time limit exceed on test 17 1109 ms 2548 KB
1172028 28/11/2022 19:14:12 lekhoixltt USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Time limit exceed on test 17 1078 ms 2548 KB
1172027 28/11/2022 19:13:54 lekhoixltt USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Wrong answer on test 15 15 ms 1100 KB
1172026 28/11/2022 19:13:35 lekhoixltt USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Time limit exceed on test 17 1093 ms 2548 KB
1172025 28/11/2022 19:11:04 lekhoixltt USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Wrong answer on test 15 15 ms 1100 KB
1172024 28/11/2022 19:10:31 lekhoixltt USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1100 KB
1172023 28/11/2022 19:09:49 lekhoixltt USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1172022 28/11/2022 19:09:30 lekhoixltt USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1172021 28/11/2022 19:08:53 lekhoixltt USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1172020 28/11/2022 19:08:06 lekhoixltt USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Wrong answer on test 15 15 ms 1080 KB
1172018 28/11/2022 19:05:35 lekhoixltt USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Wrong answer on test 15 15 ms 1088 KB
1172017 28/11/2022 19:03:28 lekhoixltt USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Time limit exceed on test 15 1078 ms 2540 KB
1172016 28/11/2022 18:59:26 lekhoixltt USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Time limit exceed on test 15 1078 ms 2540 KB
1171122 27/11/2022 09:49:45 anhquandz135 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Wrong answer on test 7 15 ms 868 KB
1170834 26/11/2022 21:12:35 nhatminh4409 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Time limit exceed on test 14 1093 ms 2528 KB
1170830 26/11/2022 21:08:58 nhatminh4409 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Wrong answer on test 7 31 ms 1088 KB
1170816 26/11/2022 21:05:16 nhatminh4409 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1088 KB
1170811 26/11/2022 21:00:34 nhatminh4409 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1088 KB
1170807 26/11/2022 20:50:50 nhatminh4409 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Time limit exceed on test 14 1078 ms 2524 KB
1170805 26/11/2022 20:48:20 nhatminh4409 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Time limit exceed on test 14 1109 ms 2524 KB
1170802 26/11/2022 20:45:52 nhatminh4409 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Time limit exceed on test 14 1093 ms 2524 KB
1170800 26/11/2022 20:42:22 phuocpc23 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 940 KB
1170799 26/11/2022 20:40:27 phuocpc23 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1052 KB
1170798 26/11/2022 20:39:58 phuocpc23 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1148 KB
1170797 26/11/2022 20:38:24 nhatminh4409 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1072 KB
1170747 26/11/2022 18:19:31 thaivanqq USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
1170700 26/11/2022 16:37:56 phanhoaiphong3008 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Wrong answer on test 7 15 ms 1064 KB
1170656 26/11/2022 16:04:29 tinhtinh123 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1116 KB
1170654 26/11/2022 16:04:15 hieuyugioh299 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 808 KB
1170653 26/11/2022 16:03:49 kientrung USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1348 KB
1170650 26/11/2022 16:02:17 kientrung USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Time limit exceed on test 14 1078 ms 2748 KB
1170649 26/11/2022 16:01:21 kientrung USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Time limit exceed on test 14 1093 ms 2748 KB
1170648 26/11/2022 16:01:18 bducm USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1116 KB
1170503 26/11/2022 14:53:18 quanttk33 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
1169463 25/11/2022 15:29:59 datcube USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1236 KB
1169124 24/11/2022 22:56:41 hyydone1406 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
1169115 24/11/2022 22:50:04 hyydone1406 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
1169114 24/11/2022 22:49:48 hyydone1406 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1169045 24/11/2022 21:45:00 minhkiet2009 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
1167716 22/11/2022 20:25:14 khadeptroai USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
1167287 22/11/2022 14:38:06 phn44 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Python 3 Time limit exceed on test 13 1093 ms 6896 KB
1167055 21/11/2022 22:52:27 hyydone1406 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Time limit exceed on test 14 1093 ms 2544 KB
1165228 20/11/2022 08:40:05 phn44 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Python 3 Wrong answer on test 7 46 ms 1544 KB
1164767 19/11/2022 13:27:13 thaivanqq USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
1164760 19/11/2022 13:04:58 Thanggiang5327 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 904 KB
1164758 19/11/2022 13:04:12 Thanggiang5327 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Wrong answer on test 18 15 ms 1092 KB
1164757 19/11/2022 13:02:22 Thanggiang5327 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Wrong answer on test 18 15 ms 1080 KB
1164756 19/11/2022 13:01:32 Thanggiang5327 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Wrong answer on test 15 15 ms 1080 KB
1164578 19/11/2022 01:44:23 nhcwf USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
1164170 17/11/2022 23:42:52 lmeodarkwa USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
1164169 17/11/2022 23:42:23 lmeodarkwa USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Wrong answer on test 15 15 ms 1068 KB
1163533 16/11/2022 20:07:03 Ananan USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
1163529 16/11/2022 20:03:47 Ananan USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 800 KB
1163170 15/11/2022 22:57:43 letandat1609 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
1163146 15/11/2022 22:32:21 cu0ngg USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Wrong answer on test 15 15 ms 1072 KB
1162828 15/11/2022 15:00:17 dungpham159a USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Time limit exceed on test 14 1156 ms 1800 KB
1162423 14/11/2022 22:13:12 sh_vinh USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
1161864 14/11/2022 07:30:10 nghich_thui USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Python 3 Accepted 62 ms 1524 KB
1161853 14/11/2022 02:45:03 noname64 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Java 8 Accepted 203 ms 17352 KB
Trang  [1] 2 3 ... 80 81
Back to Top