Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
733548 16/03/2020 21:33:25 Love SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++ Accepted 15 ms 1724 KB
733547 16/03/2020 21:31:07 Love SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++ Accepted 15 ms 812 KB
730963 10/03/2020 17:38:57 BananaOnTheTree SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
730921 10/03/2020 16:14:25 dangtiendung1201 SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
730856 10/03/2020 13:37:08 0842020263 SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
727062 28/02/2020 21:56:15 tuilatui132 SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) Free Pascal Accepted 15 ms 1120 KB
721214 16/02/2020 21:17:31 Paikugon SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++ Accepted 15 ms 1776 KB
720175 14/02/2020 19:52:50 minhquandinhcao SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
720166 14/02/2020 19:20:36 kimcuong_tvn SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) Free Pascal Accepted 15 ms 1008 KB
720153 14/02/2020 17:26:01 kimngan_tvn SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) Free Pascal Accepted 15 ms 844 KB
710497 28/01/2020 15:51:13 anhkhoa09032004 SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
710491 28/01/2020 15:31:43 haupas SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
709520 24/01/2020 12:24:59 Fidisk SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++11 Accepted 15 ms 836 KB
708261 21/01/2020 20:47:53 HackerMan SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++11 Accepted 15 ms 908 KB
705619 16/01/2020 09:31:10 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
700228 07/01/2020 15:00:05 ntphong SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) Free Pascal Accepted 15 ms 796 KB
694939 30/12/2019 13:58:51 asd19900zo SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) Free Pascal Accepted 15 ms 976 KB
682806 30/11/2019 10:13:10 nguyendenn1 SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) Free Pascal Accepted 15 ms 1172 KB
668639 05/11/2019 09:53:20 winterrr SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) Free Pascal Accepted 15 ms 960 KB
666993 02/11/2019 00:43:56 ogit403 SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
657094 13/10/2019 21:50:53 nguyentrantien2002 SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++ Accepted 15 ms 1392 KB
647365 28/09/2019 09:16:08 lethienquan28052006 SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
643478 20/09/2019 20:45:18 taminhquanno21 SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) Free Pascal Accepted 31 ms 1472 KB
633978 08/09/2019 16:53:13 canhtoannct SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) Free Pascal Accepted 15 ms 1328 KB
630781 31/08/2019 15:54:21 baobao07 SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) Python 3 Accepted 62 ms 1468 KB
625383 22/08/2019 21:53:36 thaolinh SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
624980 22/08/2019 09:58:57 thuy_quynh SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
616300 04/08/2019 00:44:36 trandat SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
614524 31/07/2019 23:06:14 trieutanhung93 SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
613683 30/07/2019 14:37:23 khanhkjhave SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) Free Pascal Accepted 31 ms 1140 KB
608132 20/07/2019 12:00:44 anhnguyen123 SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
608120 20/07/2019 11:39:21 lehoang SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
608110 20/07/2019 11:07:57 HMĐ_191 SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
608082 20/07/2019 09:38:54 nguyendenn1 SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
594400 17/06/2019 15:15:26 ct390 SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
592635 13/06/2019 14:28:14 ngoctit SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
591306 09/06/2019 09:28:14 cyb3 SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
589063 01/06/2019 20:45:33 gbking2003 SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
583724 17/05/2019 08:09:41 phuonghoa SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
583717 17/05/2019 07:37:13 vuonghuyen2006 SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) Free Pascal Accepted 15 ms 936 KB
583711 17/05/2019 01:01:44 thangitcbg SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
583709 17/05/2019 00:44:53 leviettttnh SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) Free Pascal Accepted 15 ms 980 KB
581592 09/05/2019 21:57:22 dung11112003 SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
581483 09/05/2019 15:04:44 thienhue123 SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) Free Pascal Accepted 15 ms 844 KB
580501 05/05/2019 00:24:08 thienphucanh2004 SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) Free Pascal Accepted 15 ms 1492 KB
576894 25/04/2019 23:03:51 trung5kvshthlnqk38b SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) Free Pascal Accepted 15 ms 840 KB
570069 07/04/2019 09:13:33 karasu SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) Free Pascal Accepted 15 ms 1364 KB
569666 05/04/2019 20:48:32 idoguirblx SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
569663 05/04/2019 20:46:11 idoguirblx SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
558572 11/03/2019 20:06:01 namlawng123 SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
557906 10/03/2019 22:40:22 ffrederick SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++11 Accepted 15 ms 1816 KB
553044 28/02/2019 21:51:48 vietdung SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++ Accepted 31 ms 1116 KB
553002 28/02/2019 20:48:38 phuongnhi_tran_1206 SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++11 Accepted 15 ms 1540 KB
545422 12/02/2019 13:46:16 nguyenvantien0903 SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
543574 05/02/2019 19:43:27 thedemonstuan SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) Free Pascal Accepted 15 ms 1704 KB
542240 31/01/2019 20:04:02 jdkun123258TDMU SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++ Accepted 15 ms 836 KB
542022 30/01/2019 19:57:50 17000547 SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) Java 8 Accepted 171 ms 17836 KB
542009 30/01/2019 19:21:59 xiabui SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
533050 08/01/2019 15:37:07 truongltt8c SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
532394 07/01/2019 10:50:35 truongltt8c SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) Free Pascal Accepted 15 ms 980 KB
532391 07/01/2019 10:48:47 000DANG SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) Free Pascal Accepted 15 ms 1684 KB
517717 22/11/2018 17:36:19 MinhDevC SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++11 Accepted 15 ms 1544 KB
516393 20/11/2018 20:25:23 truonghoanghan SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) Free Pascal Accepted 15 ms 1792 KB
516366 20/11/2018 20:04:45 truonghoanghan SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) Free Pascal Accepted 15 ms 972 KB
514454 17/11/2018 21:09:20 hitu02 SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
513756 16/11/2018 18:54:10 hitu03 SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++ Accepted 15 ms 1388 KB
513755 16/11/2018 18:53:06 hitu03 SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++ Accepted 0 ms 1412 KB
513311 16/11/2018 08:53:45 khoaat SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
511875 15/11/2018 09:33:04 anhvippro123z SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
510954 13/11/2018 20:34:00 anhvippro123z SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++ Accepted 15 ms 2268 KB
510933 13/11/2018 20:29:11 anhvippro123z SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
510056 12/11/2018 20:50:03 hduoc2003 SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
510055 12/11/2018 20:49:44 hduoc2003 SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++ Accepted 15 ms 1616 KB
510050 12/11/2018 20:47:35 hduoc2003 SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++ Accepted 15 ms 1544 KB
508984 10/11/2018 21:17:20 vanan9205 SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) Free Pascal Accepted 15 ms 1696 KB
500770 30/10/2018 14:35:41 mrlihd SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
499365 27/10/2018 16:52:02 lehoang SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) Free Pascal Accepted 15 ms 1804 KB
498546 26/10/2018 14:34:08 longvt24 SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) Free Pascal Accepted 15 ms 1740 KB
492657 18/10/2018 20:22:08 hunghz123 SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) Free Pascal Accepted 15 ms 1492 KB
488691 13/10/2018 18:48:48 xikhud SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
487613 12/10/2018 15:55:16 12hooks SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) Free Pascal Accepted 15 ms 896 KB
473011 24/09/2018 19:26:25 phamanmaithao10 SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
468830 18/09/2018 11:54:09 LongÇhampion SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
465632 12/09/2018 23:10:21 BVs_cớp SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) Free Pascal Accepted 15 ms 1096 KB
457314 30/08/2018 07:31:27 HHHHHHHH SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
451832 16/08/2018 20:46:35 hoangthuc701 SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
439265 08/07/2018 09:27:55 ducanhgx SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) Java 8 Accepted 156 ms 17656 KB
439176 07/07/2018 18:03:37 GấuBéoIT SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
439097 07/07/2018 11:25:58 xuanvuong SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
439080 07/07/2018 10:45:14 nakrothpro SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) Free Pascal Accepted 15 ms 1548 KB
438130 02/07/2018 19:16:34 iostream SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++11 Accepted 15 ms 2484 KB
421694 27/04/2018 18:28:38 MonsterTTRR_6a3_2006 SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
417140 13/04/2018 23:55:55 dangkhoa_pascal SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) Free Pascal Accepted 15 ms 1172 KB
417129 13/04/2018 22:59:42 bibinguyen SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
415721 10/04/2018 22:15:46 vinhntndu SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++11 Accepted 15 ms 1024 KB
392871 31/01/2018 08:38:30 duongbp1990 SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
385513 13/01/2018 23:41:59 kyonest12 SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
382783 07/01/2018 12:30:08 huy9a1 SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
381903 05/01/2018 14:19:21 hoi_lam_gi SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) Free Pascal Accepted 15 ms 1340 KB
380180 01/01/2018 22:30:05 tanglamgiang2108hnohvtc SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
380000 01/01/2018 15:03:38 changlangtu97 SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++11 Accepted 15 ms 1308 KB
379994 01/01/2018 14:51:15 everson SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
368548 28/11/2017 21:43:57 vikhangcqt171 SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
368320 28/11/2017 15:23:21 vinhquana SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) Free Pascal Accepted 15 ms 1348 KB
365992 25/11/2017 16:22:29 christzy SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
361867 17/11/2017 15:33:18 0000000000 SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) Free Pascal Accepted 15 ms 1296 KB
359835 14/11/2017 15:24:39 freepascal SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
358389 12/11/2017 19:08:49 hoangtrung080697 SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
356686 10/11/2017 00:47:01 new_life SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
354875 07/11/2017 21:31:39 tinhhk15 SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
352018 03/11/2017 21:02:14 thienhk15 SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++ Accepted 15 ms 1164 KB
349880 01/11/2017 07:23:11 hoan2k1 SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++ Accepted 15 ms 1688 KB
342928 23/10/2017 09:01:53 skydriver001 SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
342927 23/10/2017 09:00:13 skydriver001 SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
339264 18/10/2017 02:27:53 nkduc SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
337726 16/10/2017 09:23:05 ARSENAL1886 SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
333308 10/10/2017 16:31:22 caovantheanh SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
318762 17/09/2017 23:16:49 thainguyen SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
318761 17/09/2017 23:15:35 thainguyen SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
311854 02/09/2017 09:24:12 manhcuongcvp SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
311841 02/09/2017 08:11:38 Nhokkz SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) Free Pascal Accepted 15 ms 2132 KB
311781 01/09/2017 22:15:05 anh76qn SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++11 Accepted 15 ms 908 KB
311780 01/09/2017 22:12:56 anh76qn SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
285326 04/06/2017 10:07:21 hatuank97lhp SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
283483 26/05/2017 12:45:22 tuan SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
283482 26/05/2017 12:43:56 tuan SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
277157 10/05/2017 12:21:42 tuan SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
260069 18/03/2017 09:25:26 doituyentin SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
258673 15/03/2017 22:54:44 ducquynhfptk12 SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
214418 10/11/2016 21:49:29 sbeatit SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
213734 09/11/2016 18:54:22 nghethuat102 SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) Free Pascal Accepted 0 ms 2032 KB
211107 04/11/2016 22:16:58 trainer1234 SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++ Accepted 0 ms 1048 KB
205238 26/10/2016 21:35:55 thanhthuy SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++11 Accepted 15 ms 904 KB
205163 26/10/2016 20:33:14 itcdeveloper14 SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++11 Accepted 15 ms 1024 KB
204322 25/10/2016 15:39:47 khieunguyen SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
197055 15/10/2016 20:19:44 nguyensieuv SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) Free Pascal Accepted 0 ms 1344 KB
190369 09/10/2016 09:58:16 giangstellar365 SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
183498 27/09/2016 16:27:28 dahaodl SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++ Accepted 15 ms 804 KB
176782 15/09/2016 06:23:26 4everkaka SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
173793 11/09/2016 20:27:59 hoangducsmagic SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
173752 11/09/2016 19:38:59 ariesgemini SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) Free Pascal Accepted 15 ms 976 KB
173721 11/09/2016 18:41:39 phungvitrung SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) Free Pascal Accepted 15 ms 1084 KB
173720 11/09/2016 18:38:50 phungvitrung SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
173707 11/09/2016 17:38:15 bachnxepu SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
170501 05/09/2016 21:11:00 damsanchv SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
152363 16/07/2016 21:43:30 dqhn123 SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
143193 12/06/2016 15:13:59 romqn1999 SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) Free Pascal Accepted 31 ms 1556 KB
143190 12/06/2016 15:05:52 psucoder SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++11 Accepted 15 ms 928 KB
141584 04/06/2016 18:37:41 proxike SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) Free Pascal Accepted 31 ms 960 KB
139195 29/05/2016 11:42:25 mycountry SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
135066 08/05/2016 22:26:28 khangtran SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) Free Pascal Accepted 31 ms 1044 KB
134699 05/05/2016 18:41:51 ngonamduonghl SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
133819 27/04/2016 21:43:31 TQT SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
132461 18/04/2016 13:03:22 tranlethanhphan SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
130312 10/04/2016 01:25:29 hanhlv270597 SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
127209 27/03/2016 12:17:23 tritanngo99 SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) Free Pascal Accepted 15 ms 944 KB
122248 28/02/2016 12:36:22 dqhungdl SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
116128 30/01/2016 22:17:01 junlexo SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
114638 26/01/2016 08:29:14 dacthai2807 SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++ Accepted 15 ms 984 KB
94633 18/11/2015 11:29:00 tranquockhanh SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) Free Pascal Accepted 15 ms 800 KB
94631 18/11/2015 10:59:04 tiabennita SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) Free Pascal Accepted 15 ms 940 KB
94500 17/11/2015 22:05:46 cyan SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
92523 14/11/2015 15:23:00 nguyenhoatien1996 SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++ Accepted 15 ms 840 KB
87001 02/11/2015 20:02:33 anvodacu0112 SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++11 Accepted 0 ms 760 KB
85525 29/10/2015 22:05:37 ntd275 SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) Free Pascal Accepted 15 ms 760 KB
81241 21/10/2015 15:49:59 toan411998 SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++11 Accepted 15 ms 844 KB
80448 19/10/2015 16:55:17 thanhngoac272599 SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
78710 14/10/2015 21:27:54 thanhday132 SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++ Accepted 15 ms 784 KB
78200 12/10/2015 22:50:49 UiM SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++ Accepted 15 ms 836 KB
69283 28/09/2015 14:43:01 nguvaho SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
63193 13/09/2015 22:43:00 wInD_MtA SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
61431 06/09/2015 21:46:51 phuleethanh SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
61363 06/09/2015 19:41:15 MTAZero SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
61061 05/09/2015 21:40:46 phanthanhnam SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
55642 23/08/2015 20:45:53 npltv SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) Free Pascal Accepted 15 ms 652 KB
53439 15/08/2015 07:40:06 middlest SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) Free Pascal Accepted 15 ms 2860 KB
44718 07/07/2015 09:09:03 only_love97 SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++ Accepted 15 ms 924 KB
43980 30/06/2015 10:44:50 tanphatvan SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) Free Pascal Accepted 15 ms 692 KB
43695 27/06/2015 20:02:55 yogathanh99 SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) Free Pascal Accepted 15 ms 592 KB
43034 23/06/2015 18:28:56 mrtan_lovelife SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) Free Pascal Accepted 15 ms 620 KB
41949 20/06/2015 21:51:54 the_c SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++11 Accepted 15 ms 844 KB
38791 31/05/2015 23:35:09 nguyenmanhthien SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
36500 24/05/2015 21:47:53 farmerboy SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++ Accepted 0 ms 920 KB
32143 29/04/2015 17:11:39 mikelhpdatke SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++ Accepted 15 ms 920 KB
31987 28/04/2015 13:55:27 menho SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++ Accepted 15 ms 920 KB
31986 28/04/2015 13:54:50 menho SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++ Accepted 15 ms 924 KB
27397 15/04/2015 03:06:06 trungvt130584 SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
24170 22/03/2015 21:24:39 kieuquocdat123 SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++11 Accepted 15 ms 648 KB
21706 17/03/2015 22:38:50 vdn1999bxvp SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++11 Accepted 15 ms 844 KB
13052 15/02/2015 17:07:05 dinhvanthanh SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++ Accepted 15 ms 960 KB
10145 16/01/2015 01:47:32 stepde15 SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++ Accepted 0 ms 644 KB
8405 10/01/2015 01:43:26 nxphuc SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++ Accepted 15 ms 964 KB
8402 10/01/2015 01:38:38 phuchoahodo SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++ Accepted 15 ms 964 KB
8294 09/01/2015 09:51:52 maithu55 SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++ Accepted 15 ms 624 KB
8110 06/01/2015 15:17:17 junking SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++ Accepted 0 ms 944 KB
8089 05/01/2015 23:19:06 conglinh SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++ Accepted 15 ms 688 KB
7685 01/01/2015 03:21:41 stepde14 SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++ Accepted 15 ms 816 KB
7275 17/12/2014 23:18:27 dinhvanduy7895 SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++ Accepted 15 ms 816 KB
7257 17/12/2014 20:09:23 thanhbinh0995 SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++ Accepted 15 ms 672 KB
5947 24/11/2014 16:11:54 MeigyokuThmn SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++ Accepted 15 ms 936 KB
5699 20/11/2014 07:19:56 Daring_Nguyen_Nhu_Y SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++ Accepted 0 ms 664 KB
5555 17/11/2014 20:08:22 haituanth2 SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
5481 17/11/2014 07:58:35 ThienCoder SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
5371 14/11/2014 20:07:54 voquocthang SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++ Accepted 15 ms 932 KB
5363 14/11/2014 09:57:09 phamhuuthien SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
Back to Top