Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
741800 08/04/2020 22:32:52 anhkhoa09032004 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 156 ms 4544 KB
741793 08/04/2020 22:24:14 anhkhoa09032004 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 93 ms 3428 KB
740635 05/04/2020 14:41:23 Nducnha NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 109 ms 2208 KB
739657 03/04/2020 04:45:46 Hikarii NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 93 ms 2544 KB
739656 03/04/2020 04:31:16 Hikarii NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 46 ms 2536 KB
738689 31/03/2020 12:25:50 HMĐ_191 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 78 ms 3408 KB
738583 30/03/2020 22:35:49 ldn694 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 78 ms 1900 KB
737922 28/03/2020 19:32:09 hieunguyenduc696 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 109 ms 3236 KB
735267 19/03/2020 20:59:09 manhender NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 46 ms 2272 KB
734925 18/03/2020 21:30:16 hieunguyenduc696 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 140 ms 3328 KB
731083 10/03/2020 22:53:52 duongquochung11052003 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 78 ms 5836 KB
730806 10/03/2020 10:08:08 duong3203 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 62 ms 5760 KB
730158 07/03/2020 19:48:01 Fidisk NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 125 ms 2556 KB
729995 07/03/2020 13:04:38 dangtiendung1201 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 31 ms 2036 KB
729774 06/03/2020 19:10:28 khanhtron03 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 140 ms 2532 KB
724517 23/02/2020 13:26:23 ntphong NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) Free Pascal Accepted 46 ms 2772 KB
719191 12/02/2020 18:31:40 haupas NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 62 ms 2596 KB
718946 12/02/2020 08:45:20 dfwapekko NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 93 ms 3588 KB
717985 10/02/2020 16:35:48 ntoanh NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 46 ms 2564 KB
717983 10/02/2020 16:34:22 ntoanh NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 109 ms 2844 KB
717008 08/02/2020 17:57:27 vanan9205 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) Free Pascal Accepted 62 ms 2836 KB
716743 08/02/2020 10:36:31 DB NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) Free Pascal Accepted 46 ms 3560 KB
716613 07/02/2020 23:13:28 vhskillpro NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 46 ms 3376 KB
715017 05/02/2020 19:27:05 anhnguyenroux NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 109 ms 3032 KB
708255 21/01/2020 20:46:46 HackerMan NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 187 ms 11164 KB
703114 11/01/2020 22:04:15 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 125 ms 3292 KB
695128 30/12/2019 21:26:20 Fidisk NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 203 ms 11204 KB
693685 26/12/2019 21:18:46 Teddy NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 171 ms 2400 KB
691078 20/12/2019 15:17:29 shoanga2k52 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 46 ms 1964 KB
690962 19/12/2019 21:04:04 haiprot1 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 46 ms 2952 KB
690091 17/12/2019 22:14:08 sendmylove123 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 218 ms 2976 KB
688486 14/12/2019 16:33:20 ironmank37d NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 46 ms 1896 KB
684673 04/12/2019 17:54:31 anhnguyen123 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 31 ms 2948 KB
682523 29/11/2019 20:44:21 loilon504 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 31 ms 1968 KB
669584 06/11/2019 17:46:53 MaMoi NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 109 ms 2200 KB
669259 06/11/2019 03:22:34 MaMoi NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 156 ms 3532 KB
660109 20/10/2019 20:47:34 nguyentrantien2002 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 125 ms 2924 KB
658984 17/10/2019 19:49:36 richardannowit NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 31 ms 4012 KB
658175 16/10/2019 02:10:51 heo NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 125 ms 2568 KB
657519 14/10/2019 20:20:20 novaphoenix NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) Free Pascal Accepted 218 ms 7184 KB
654863 10/10/2019 07:27:34 thangnd73 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 125 ms 3268 KB
654525 09/10/2019 18:45:49 sunepi719 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 140 ms 17572 KB
653407 08/10/2019 12:01:17 thienchidh NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 62 ms 17596 KB
652552 06/10/2019 18:08:41 thienchidh NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 93 ms 2644 KB
652551 06/10/2019 18:07:22 thienchidh NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 171 ms 4192 KB
648764 01/10/2019 10:30:03 tacongnam NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 109 ms 2560 KB
648602 30/09/2019 21:33:00 lethanhlong NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 78 ms 1908 KB
648597 30/09/2019 21:31:50 lethanhlong NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 31 ms 2540 KB
648584 30/09/2019 21:01:47 lethanhlong NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 109 ms 2844 KB
648481 30/09/2019 17:17:20 lethanhlong NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 109 ms 2772 KB
648459 30/09/2019 16:46:42 lethanhlong NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 156 ms 2792 KB
639513 15/09/2019 16:55:43 queanh0220 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 125 ms 2232 KB
638869 14/09/2019 15:05:46 queanh0220 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 156 ms 2640 KB
638580 14/09/2019 09:15:02 gbking2003 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) Free Pascal Accepted 93 ms 2836 KB
633993 08/09/2019 17:34:20 baobao07 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 31 ms 2920 KB
631760 02/09/2019 23:16:23 hoaf13 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 171 ms 2508 KB
631737 02/09/2019 22:38:03 hoaf13 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 187 ms 6480 KB
631736 02/09/2019 22:37:25 hoaf13 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 203 ms 6484 KB
631534 02/09/2019 15:52:54 hoaf13 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 109 ms 4056 KB
630720 31/08/2019 14:01:32 nhatanh10102005 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) Free Pascal Accepted 46 ms 2740 KB
630435 30/08/2019 21:38:29 KKdode NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 93 ms 3140 KB
630134 30/08/2019 07:31:10 namlawng123 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 78 ms 1800 KB
628749 26/08/2019 21:55:09 hoaf13 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 140 ms 3312 KB
628561 26/08/2019 15:49:42 hoaf13 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 109 ms 3324 KB
625911 24/08/2019 01:34:51 dchy2000 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 187 ms 4464 KB
625910 24/08/2019 01:05:15 dchy2000 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 125 ms 3184 KB
625085 22/08/2019 10:28:50 thuy_quynh NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 171 ms 2516 KB
624461 20/08/2019 22:55:11 lethanhlong NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 109 ms 2784 KB
620345 13/08/2019 11:55:55 ffrederick NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 171 ms 2120 KB
619715 11/08/2019 14:52:33 Newps NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 46 ms 3384 KB
619268 10/08/2019 10:24:50 Có_một_con_cá_nhỏ_nằm_giữa_lòng_đại_dương NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 109 ms 2600 KB
618361 08/08/2019 12:54:48 uchiha NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 125 ms 2860 KB
617725 07/08/2019 00:35:55 uchiha NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 171 ms 2172 KB
616867 05/08/2019 16:24:12 uchiha NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 62 ms 2248 KB
616450 04/08/2019 11:54:29 buihoat2003 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 31 ms 2568 KB
615210 01/08/2019 22:47:36 VNwc_CT NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 140 ms 3460 KB
614324 31/07/2019 17:38:12 nguyendenn1 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 62 ms 1868 KB
613723 30/07/2019 15:49:26 sophiapham186 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 31 ms 3244 KB
611346 26/07/2019 02:14:32 trandat NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 156 ms 2484 KB
610559 24/07/2019 22:24:37 TIN10_VUTRINHHOANG NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 125 ms 2236 KB
610304 24/07/2019 15:40:25 NTTAN NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 156 ms 3232 KB
607225 17/07/2019 21:35:36 HuyHoàng_K36_CHV NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 46 ms 3308 KB
605517 11/07/2019 18:21:01 khuongvutramanh NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 31 ms 1852 KB
604176 08/07/2019 09:47:48 quangduyluu123 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 31 ms 2236 KB
603017 04/07/2019 15:29:05 tomnth66 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 125 ms 2516 KB
602216 02/07/2019 20:45:03 tomnth66 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 1000 ms 4720 KB
601303 30/06/2019 11:03:36 buidinhpham2004 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 62 ms 2576 KB
599112 27/06/2019 06:27:25 ngocminh NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 62 ms 2396 KB
596833 22/06/2019 10:26:49 trananhprince NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 31 ms 2580 KB
593509 15/06/2019 06:58:58 khuongvutramanh NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 31 ms 2228 KB
593187 14/06/2019 16:11:47 a2k47phan_18 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 109 ms 3348 KB
590816 07/06/2019 15:28:44 chaukhanh2003 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 109 ms 2636 KB
590811 07/06/2019 15:08:12 chaukhanh2003 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 156 ms 2608 KB
590249 05/06/2019 13:29:58 masteroffood NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 78 ms 3408 KB
585065 21/05/2019 18:07:16 thedemonstuan NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) Free Pascal Accepted 31 ms 3172 KB
584579 20/05/2019 15:28:52 ptkhai1203 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 109 ms 3320 KB
583703 16/05/2019 23:41:19 messibopceau NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 93 ms 2520 KB
582282 13/05/2019 08:19:46 viet2805 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 62 ms 2284 KB
580691 05/05/2019 21:14:27 nguyenxuanhaa3 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 125 ms 2912 KB
580566 05/05/2019 11:35:47 quangduyluu123 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 31 ms 2064 KB
579471 02/05/2019 18:39:04 iostream NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 46 ms 2608 KB
579461 02/05/2019 18:28:39 iostream NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 46 ms 3316 KB
578956 30/04/2019 19:55:55 iostream NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 93 ms 2860 KB
578881 30/04/2019 10:47:43 iostream NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 125 ms 3248 KB
577944 29/04/2019 14:29:02 iostream NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 125 ms 3236 KB
577749 28/04/2019 16:46:30 iostream NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 109 ms 3556 KB
577743 28/04/2019 16:39:31 iostream NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 109 ms 3056 KB
569051 03/04/2019 23:50:37 vinhhuong0802 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 109 ms 2668 KB
561442 17/03/2019 16:18:30 Meliodas NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 93 ms 4760 KB
558439 11/03/2019 15:54:43 lehoang NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) Free Pascal Accepted 140 ms 5808 KB
556099 07/03/2019 09:02:33 leviettttnh NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) Free Pascal Accepted 78 ms 2748 KB
556098 07/03/2019 09:02:18 leviettttnh NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) Free Pascal Accepted 93 ms 2748 KB
556048 07/03/2019 08:03:35 16122001 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) Free Pascal Accepted 46 ms 2772 KB
549115 20/02/2019 22:02:42 hoangnghiaviet NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 78 ms 2056 KB
548178 18/02/2019 22:33:10 duth NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 109 ms 4172 KB
548176 18/02/2019 22:32:19 duth NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 93 ms 2420 KB
548064 18/02/2019 18:21:26 minhquan052003 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 93 ms 2680 KB
547569 16/02/2019 23:12:11 goatdoheo NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) Free Pascal Accepted 31 ms 2744 KB
544594 10/02/2019 10:39:48 viet2805 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 93 ms 2268 KB
542486 01/02/2019 20:38:34 phuongnhi_tran_1206 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 62 ms 5400 KB
539466 22/01/2019 20:26:27 uchiha NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 62 ms 1916 KB
535959 13/01/2019 21:48:58 nmt128 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 62 ms 2856 KB
533897 10/01/2019 02:56:41 cyb3 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 31 ms 1916 KB
529258 02/01/2019 16:29:28 Meliodas NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 31 ms 3528 KB
525422 08/12/2018 18:40:32 vivimini110 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 31 ms 1912 KB
525421 08/12/2018 18:39:58 vivimini110 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 31 ms 1892 KB
525418 08/12/2018 18:36:03 huy9a1 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 125 ms 2708 KB
517654 22/11/2018 16:26:09 tebrotien NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 93 ms 1872 KB
514842 18/11/2018 11:50:48 chinhhi NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 31 ms 2668 KB
514814 18/11/2018 11:28:35 chinhhi NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 31 ms 2664 KB
511882 15/11/2018 09:35:34 anhvippro123z NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 46 ms 1864 KB
511663 14/11/2018 22:13:53 NghiaCPP NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 31 ms 3336 KB
511141 13/11/2018 22:00:17 VGK_Cr7 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) Free Pascal Accepted 156 ms 5592 KB
510968 13/11/2018 20:36:21 anhvippro123z NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 46 ms 1864 KB
510903 13/11/2018 20:20:08 anhvippro123z NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 78 ms 3092 KB
510611 13/11/2018 16:08:25 vinhntndu NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 78 ms 3084 KB
509765 12/11/2018 06:48:46 blebleble NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 125 ms 3892 KB
508544 09/11/2018 21:56:53 nguyenvantien0903 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 15 ms 2192 KB
506953 07/11/2018 19:38:15 trungkenbi NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 93 ms 3332 KB
502077 01/11/2018 00:50:11 Reborn NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 31 ms 1856 KB
501990 31/10/2018 22:58:25 xikhud NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 109 ms 4624 KB
501983 31/10/2018 22:48:45 xikhud NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 109 ms 1828 KB
500683 30/10/2018 12:24:13 trantien151198 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 296 ms 8656 KB
500571 29/10/2018 23:55:09 trantien151198 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 93 ms 3448 KB
500454 29/10/2018 21:11:14 thienchidh NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 15 ms 1952 KB
500451 29/10/2018 21:10:13 thienchidh NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 250 ms 9204 KB
500367 29/10/2018 19:15:24 trantien151198 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 78 ms 1916 KB
498169 25/10/2018 22:30:52 huynhthanhtan NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 31 ms 2540 KB
498161 25/10/2018 22:19:27 huynhthanhtan NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 62 ms 2656 KB
481954 06/10/2018 16:39:21 MinhDevC NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 46 ms 2200 KB
481826 06/10/2018 14:44:26 nghiaphamln NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 15 ms 3280 KB
481324 05/10/2018 18:48:10 iiiiiii125478 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 93 ms 3348 KB
476784 29/09/2018 20:34:59 LongÇhampion NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 93 ms 3520 KB
473278 25/09/2018 08:58:29 lehaiduyem123 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
469301 18/09/2018 19:09:54 sunbae NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 93 ms 1884 KB
465661 13/09/2018 01:55:36 ChuyenVanNQD NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 125 ms 4608 KB
461998 07/09/2018 17:57:46 huuthien198zz NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 15 ms 2864 KB
461517 06/09/2018 20:48:27 kien672002 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 125 ms 4376 KB
459130 02/09/2018 19:31:46 Minatokaze NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 46 ms 1892 KB
459020 02/09/2018 15:36:26 Minatokaze NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 62 ms 1876 KB
459010 02/09/2018 15:11:32 Minatokaze NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 46 ms 1876 KB
457308 30/08/2018 07:29:49 HHHHHHHH NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 78 ms 1856 KB
453478 20/08/2018 21:40:54 manhh15 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 93 ms 1912 KB
453477 20/08/2018 21:39:01 manhh15 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 93 ms 1952 KB
453331 20/08/2018 18:25:32 iostream NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 93 ms 3692 KB
453318 20/08/2018 16:49:44 tototete NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 140 ms 4596 KB
453250 20/08/2018 07:37:29 iostream NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 78 ms 3740 KB
448679 09/08/2018 22:06:32 hoangthuc701 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 109 ms 1872 KB
445503 30/07/2018 16:14:27 minhphan244 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 31 ms 1904 KB
442598 20/07/2018 10:32:20 iostream NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 78 ms 3264 KB
442597 20/07/2018 10:31:56 iostream NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 78 ms 3264 KB
441592 17/07/2018 00:23:51 iostream NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 78 ms 10676 KB
439749 10/07/2018 09:51:43 minhys NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 78 ms 1912 KB
436082 23/06/2018 16:11:31 theanhbr02 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 78 ms 2624 KB
434872 21/06/2018 15:19:27 thuho NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 78 ms 3004 KB
434867 21/06/2018 15:13:55 thuho NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 93 ms 2808 KB
434574 20/06/2018 00:15:54 hung_brvt_t1 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 187 ms 2376 KB
433971 17/06/2018 08:45:36 iostream NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 140 ms 2948 KB
431720 09/06/2018 02:20:14 tuancanhktpm NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 156 ms 2144 KB
431121 07/06/2018 10:42:06 phuchoahodo NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 46 ms 2704 KB
431025 06/06/2018 23:28:05 thaibabao NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 125 ms 6040 KB
430234 03/06/2018 19:35:30 khab1706592 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 31 ms 1260 KB
430232 03/06/2018 19:33:40 khab1706592 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 93 ms 1928 KB
426344 22/05/2018 07:38:05 linhbeo1210 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 15 ms 2596 KB
425978 20/05/2018 14:18:03 lugan NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 15 ms 1952 KB
424622 13/05/2018 20:44:19 dungdq2002 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 62 ms 2572 KB
423112 04/05/2018 20:50:10 base_coder NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 93 ms 2536 KB
422984 03/05/2018 20:05:43 base_coder NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 78 ms 2536 KB
419074 17/04/2018 21:55:24 huynhtuan17ti NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 31 ms 1968 KB
416082 11/04/2018 20:00:49 viethoang99 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 109 ms 2216 KB
416012 11/04/2018 15:51:37 Quanpro98 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 31 ms 2496 KB
415897 11/04/2018 11:02:04 cuom1999 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 31 ms 1916 KB
415860 11/04/2018 10:13:07 dangkhoa_pascal NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) Free Pascal Accepted 46 ms 3128 KB
414482 07/04/2018 19:28:30 anhducpn67 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 31 ms 1876 KB
414289 07/04/2018 07:15:36 datgk14 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 31 ms 1868 KB
414194 06/04/2018 21:37:41 vinhntndu NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 31 ms 1800 KB
413716 05/04/2018 19:56:19 yhuynh NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 359 ms 9172 KB
392931 31/01/2018 11:09:14 duongbp1990 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 93 ms 1896 KB
390929 25/01/2018 17:38:35 huyenttst NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) Free Pascal Accepted 62 ms 2824 KB
390891 25/01/2018 16:20:32 anhduy1811 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) Free Pascal Accepted 78 ms 2820 KB
390869 25/01/2018 16:10:46 longvt24 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) Free Pascal Accepted 93 ms 2816 KB
390839 25/01/2018 15:53:58 haminh2003 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) Free Pascal Accepted 46 ms 2820 KB
390815 25/01/2018 15:43:14 shinosuke149 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) Free Pascal Accepted 62 ms 2824 KB
387395 19/01/2018 01:56:22 khangtran NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 46 ms 1904 KB
386626 17/01/2018 01:01:37 khangtran NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 31 ms 1804 KB
386625 17/01/2018 00:40:09 khangtran NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 78 ms 1996 KB
381489 03/01/2018 16:35:38 manhh15 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 140 ms 2432 KB
370400 02/12/2017 11:10:09 namtao97 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 31 ms 2132 KB
369907 01/12/2017 12:23:27 8man NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
368506 28/11/2017 20:48:20 Hieu_sqtt NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 93 ms 1916 KB
368504 28/11/2017 20:46:51 Hieu_sqtt NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 93 ms 1908 KB
368503 28/11/2017 20:46:08 Hieu_sqtt NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 93 ms 1908 KB
368500 28/11/2017 20:45:30 Hieu_sqtt NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 78 ms 1904 KB
368499 28/11/2017 20:43:51 Hieu_sqtt NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 15 ms 1924 KB
358568 12/11/2017 22:19:05 trungcbg NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 15 ms 1880 KB
358274 12/11/2017 15:31:32 thanhquang NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 140 ms 4688 KB
357769 11/11/2017 16:45:48 freepascal NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) Free Pascal Accepted 46 ms 2872 KB
354495 07/11/2017 14:45:20 trungtt123 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 93 ms 1900 KB
352804 05/11/2017 08:21:04 tranthanhhai NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 31 ms 4268 KB
351766 03/11/2017 10:46:12 khangkhangtg NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 31 ms 2880 KB
350559 01/11/2017 22:01:51 123B NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 46 ms 1420 KB
350552 01/11/2017 22:00:45 123B NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 312 ms 7000 KB
349874 01/11/2017 07:18:25 hoan2k1 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 93 ms 2216 KB
349354 31/10/2017 16:35:36 parkouryb NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 93 ms 2216 KB
348806 30/10/2017 22:07:29 nkt95bg NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 93 ms 1888 KB
348516 30/10/2017 19:01:50 phamvankhanh1516 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 93 ms 1884 KB
348429 30/10/2017 16:00:11 kovliar NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 93 ms 3776 KB
347894 29/10/2017 18:44:29 trungtt123 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 109 ms 2240 KB
343695 24/10/2017 08:43:29 123B NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 31 ms 1908 KB
339570 18/10/2017 19:55:51 tuan NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 15 ms 2216 KB
336796 15/10/2017 08:59:26 phuchoahodo NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 15 ms 2664 KB
335270 12/10/2017 23:37:18 yhuynh NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 15 ms 1468 KB
333451 10/10/2017 19:32:45 masterv NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 31 ms 1884 KB
333012 10/10/2017 07:35:46 phanhienbx01 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
332330 09/10/2017 09:28:41 dungzudd231001 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 78 ms 2512 KB
329403 05/10/2017 11:05:17 frostpixel NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 31 ms 1888 KB
328365 03/10/2017 14:06:52 anhducpn67 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 15 ms 1908 KB
328285 03/10/2017 10:37:08 tqhuy2502 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
327991 02/10/2017 22:47:03 hahpuc NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 15 ms 1896 KB
327989 02/10/2017 22:46:37 hahpuc NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 31 ms 1076 KB
327981 02/10/2017 22:43:37 hahpuc NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 31 ms 1896 KB
323521 26/09/2017 22:19:17 Deepsea NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
321957 24/09/2017 10:00:38 coderkcdhv NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 156 ms 25844 KB
321021 22/09/2017 17:28:42 HUT_Bamboo NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 93 ms 1224 KB
320488 21/09/2017 14:13:56 anhducpn67 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
320450 21/09/2017 10:10:55 tqhuy2502 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
318728 17/09/2017 22:19:02 tronghk14 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 31 ms 4112 KB
317002 14/09/2017 15:13:27 B_I_T NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 93 ms 1892 KB
312122 03/09/2017 00:33:53 thai141212 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) Free Pascal Accepted 62 ms 2852 KB
311239 31/08/2017 13:33:45 baotuanvn NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 93 ms 1872 KB
309972 28/08/2017 14:10:03 dasea NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) Free Pascal Accepted 31 ms 3180 KB
305405 16/08/2017 10:28:47 manhhungking NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 93 ms 1872 KB
305279 15/08/2017 23:13:55 manhhungking NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 125 ms 3248 KB
301185 05/08/2017 08:32:26 duyvtvp1919 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 93 ms 1912 KB
299891 29/07/2017 16:29:52 NguyenMinhTam NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 109 ms 2956 KB
299356 27/07/2017 16:16:05 hanhhuyenit1619 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 78 ms 2544 KB
298004 23/07/2017 07:12:02 Nhokkz NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) Free Pascal Accepted 46 ms 2872 KB
297489 21/07/2017 09:12:59 duongcscx NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 78 ms 2540 KB
297210 20/07/2017 11:47:30 nhpntz0t NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 93 ms 2236 KB
296966 19/07/2017 19:14:44 ngophuthinh NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) Free Pascal Accepted 31 ms 3372 KB
296423 18/07/2017 08:42:55 thienbaotb NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) Free Pascal Accepted 15 ms 3184 KB
296114 17/07/2017 04:57:00 okeomachnha NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 15 ms 1896 KB
296113 17/07/2017 04:56:25 okeomachnha NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 31 ms 1908 KB
295475 14/07/2017 21:23:37 atom3296 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 93 ms 1884 KB
295371 14/07/2017 14:54:33 heocon953 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 78 ms 2552 KB
295315 14/07/2017 11:02:37 hs2huyenngoc NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 93 ms 1876 KB
294852 12/07/2017 22:14:34 hs2huyenngoc NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 140 ms 3484 KB
294340 11/07/2017 15:51:06 minhnguyentrannhat NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 93 ms 1884 KB
293735 09/07/2017 14:15:11 laducquan NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 93 ms 1884 KB
293697 09/07/2017 10:14:58 monarch NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) Free Pascal Accepted 31 ms 3176 KB
292377 02/07/2017 22:23:53 nganhvu NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 78 ms 2472 KB
291033 26/06/2017 19:35:14 khoi2410 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 31 ms 1572 KB
290584 24/06/2017 16:31:35 ngophuthinh NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 109 ms 3336 KB
288813 17/06/2017 23:56:52 hoangthuhang NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 31 ms 1804 KB
287711 14/06/2017 00:38:33 VNgHT NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 31 ms 2224 KB
285690 06/06/2017 08:58:13 hatuank97lhp NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 46 ms 1868 KB
285094 02/06/2017 22:18:58 tranthanhhai NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 15 ms 3232 KB
284739 01/06/2017 18:52:13 nmhien2605 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) Free Pascal Accepted 62 ms 3132 KB
284617 01/06/2017 11:49:11 tranthanhhai NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 46 ms 3732 KB
282702 23/05/2017 20:33:43 hoainam NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 46 ms 3752 KB
280885 17/05/2017 09:23:37 actionboyvn NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 109 ms 2240 KB
277334 11/05/2017 09:33:16 ppttll101 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 93 ms 2216 KB
277327 11/05/2017 09:02:30 manhcuongcvp NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 109 ms 3848 KB
276345 08/05/2017 09:11:57 thtnqwe NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 93 ms 3296 KB
276005 06/05/2017 20:49:23 qtuan140101 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 78 ms 3328 KB
274448 28/04/2017 20:23:26 boychienga1234 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
273440 24/04/2017 21:17:17 MINHKHANG NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 109 ms 2600 KB
272470 21/04/2017 15:19:17 tranleduy1233 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) Free Pascal Accepted 15 ms 3460 KB
272346 20/04/2017 22:25:15 phmduytin NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 15 ms 1920 KB
272104 19/04/2017 21:53:54 tranleduy1233 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) Free Pascal Accepted 46 ms 3580 KB
268989 08/04/2017 17:22:59 vinh10a2 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 78 ms 1924 KB
267299 05/04/2017 09:13:58 vphuong214 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 125 ms 3200 KB
264785 29/03/2017 20:06:20 awatjkim NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 109 ms 3760 KB
263752 27/03/2017 07:59:55 nkduc NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 109 ms 2740 KB
259429 17/03/2017 15:28:16 0985971934j NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) Free Pascal Accepted 31 ms 3208 KB
257808 13/03/2017 22:34:57 ngupascal NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) Free Pascal Accepted 62 ms 2868 KB
254544 04/03/2017 15:38:21 truongtop14 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) Free Pascal Accepted 46 ms 2820 KB
253456 01/03/2017 01:28:34 ititorit NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 62 ms 1852 KB
252100 25/02/2017 23:25:42 qtuan140101 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 78 ms 2528 KB
244739 05/02/2017 21:22:31 tranleduy1233 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) Free Pascal Accepted 78 ms 3316 KB
244166 02/02/2017 16:21:08 tranlehiep2203 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 31 ms 2600 KB
243346 27/01/2017 12:44:04 tranminhkhoa NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 93 ms 1876 KB
238487 05/01/2017 21:12:31 mansblacks NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) Java 8 Accepted 234 ms 27560 KB
233355 18/12/2016 23:47:16 phuonganh1012 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) Free Pascal Accepted 31 ms 2988 KB
232950 16/12/2016 21:20:04 ktvn100 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 140 ms 2784 KB
232949 16/12/2016 21:19:51 hieua2tincvp NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 93 ms 1940 KB
232216 13/12/2016 23:30:59 codera3k48 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
232192 13/12/2016 22:27:21 vanhienhuynh NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) Free Pascal Accepted 15 ms 3152 KB
231070 10/12/2016 16:09:18 giangstellar365 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 78 ms 2472 KB
230982 10/12/2016 10:05:37 cavang NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) Free Pascal Accepted 78 ms 3136 KB
230782 09/12/2016 19:47:26 ititorit NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 15 ms 3256 KB
228448 03/12/2016 16:03:48 3lovephuong3 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 109 ms 13340 KB
227273 30/11/2016 15:59:26 3lovephuong3 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 109 ms 10444 KB
224368 25/11/2016 16:41:18 cufury NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 62 ms 2804 KB
223882 25/11/2016 00:51:28 thanhpromu NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 31 ms 1952 KB
223869 25/11/2016 00:24:04 thanhpromu NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 15 ms 2020 KB
223043 23/11/2016 21:09:58 ntanh NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 15 ms 1916 KB
217849 15/11/2016 17:17:31 4everkaka NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 93 ms 2676 KB
217806 15/11/2016 16:07:43 HoVanAnhK58A2 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 31 ms 2720 KB
213978 09/11/2016 23:05:55 doublefish NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 109 ms 3372 KB
212794 07/11/2016 21:05:49 thanhpromu NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 93 ms 1056 KB
212791 07/11/2016 21:03:43 thanhpromu NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 93 ms 1936 KB
206046 27/10/2016 21:56:14 anhmanhvodoi20xx NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 15 ms 3352 KB
204001 24/10/2016 22:18:24 hutphuoc NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 15 ms 3308 KB
201570 22/10/2016 17:59:05 boyvnpro1997 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 93 ms 3324 KB
200169 20/10/2016 19:16:35 HSam NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 93 ms 2556 KB
198710 18/10/2016 19:04:46 phungvitrung NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) Free Pascal Accepted 15 ms 3168 KB
197787 17/10/2016 15:42:26 MSR_2K NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 31 ms 1836 KB
196459 14/10/2016 20:53:47 hut_luan NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
196435 14/10/2016 20:20:01 hut_luan NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 31 ms 1120 KB
196434 14/10/2016 20:19:25 hut_luan NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 31 ms 1120 KB
196358 14/10/2016 18:23:08 hut_luan NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 31 ms 1780 KB
196351 14/10/2016 18:13:15 hut_luan NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 15 ms 1768 KB
191713 10/10/2016 20:15:45 ndhp2000 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) Free Pascal Accepted 31 ms 2868 KB
190029 08/10/2016 15:48:07 huynhnhat NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) Free Pascal Accepted 93 ms 1920 KB
190028 08/10/2016 15:47:57 CUTI NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) Free Pascal Accepted 62 ms 1944 KB
190008 08/10/2016 15:16:30 huynhnhat NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) Free Pascal Accepted 31 ms 2428 KB
190001 08/10/2016 15:04:27 CUTI NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) Free Pascal Accepted 31 ms 2924 KB
189616 07/10/2016 20:46:10 hungdhv97 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 171 ms 2380 KB
189495 07/10/2016 16:13:52 CUTI NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) Free Pascal Accepted 109 ms 3004 KB
189412 07/10/2016 10:25:07 CUTI NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) Free Pascal Accepted 46 ms 3000 KB
189406 07/10/2016 10:11:41 CUTI NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) Free Pascal Accepted 62 ms 3004 KB
188880 06/10/2016 11:15:14 duahaucc NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) Free Pascal Accepted 46 ms 2780 KB
187880 04/10/2016 21:03:42 toida12chu NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) Free Pascal Accepted 31 ms 1796 KB
187466 04/10/2016 08:59:15 nghethuat102 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) Free Pascal Accepted 31 ms 3164 KB
185912 01/10/2016 15:24:47 minhtienst135 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) Free Pascal Accepted 46 ms 2792 KB
185882 01/10/2016 14:20:03 phuong_uit NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 187 ms 2756 KB
185541 30/09/2016 21:07:06 ARSENAL1886 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 15 ms 1564 KB
183895 28/09/2016 10:36:33 giacacluong323 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) Free Pascal Accepted 46 ms 1828 KB
180978 22/09/2016 20:38:34 leduykhongngu NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) Free Pascal Accepted 46 ms 2804 KB
176135 14/09/2016 10:39:35 luuchv NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 46 ms 1716 KB
174429 12/09/2016 17:35:20 nhatanhst NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) Free Pascal Accepted 46 ms 2748 KB
173719 11/09/2016 18:38:43 ntduc NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 203 ms 6124 KB
168461 02/09/2016 21:37:02 nvtu NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 125 ms 2396 KB
164806 23/08/2016 15:19:49 damsanchv NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 140 ms 2476 KB
164297 22/08/2016 13:38:47 dacthai2807 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 31 ms 1780 KB
163871 20/08/2016 17:24:56 dahaodl NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 187 ms 3104 KB
163870 20/08/2016 17:22:12 dahaodl NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 171 ms 3112 KB
163644 19/08/2016 19:21:33 voquocthang NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 187 ms 2576 KB
163443 18/08/2016 21:21:29 sueruan012 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 125 ms 2116 KB
162536 15/08/2016 22:27:44 thaiuit NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 31 ms 2028 KB
154979 26/07/2016 09:36:01 thienlong NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 125 ms 2116 KB
154756 25/07/2016 10:30:33 hentaino102 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) Free Pascal Accepted 31 ms 1960 KB
154727 25/07/2016 09:18:04 thienlong NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 109 ms 2156 KB
154173 22/07/2016 15:38:46 khoi2410 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 234 ms 2500 KB
154136 22/07/2016 12:45:05 nghethuat102 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) Free Pascal Accepted 125 ms 4696 KB
153564 20/07/2016 15:07:34 GDsunshine NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) Free Pascal Accepted 93 ms 2752 KB
152557 17/07/2016 16:09:32 hungs20 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 31 ms 1580 KB
152341 16/07/2016 20:19:26 caothesan NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 203 ms 2164 KB
152011 15/07/2016 11:20:59 congkemcoi NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 46 ms 2560 KB
152002 15/07/2016 10:46:17 letuannghia194 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 156 ms 2408 KB
151702 13/07/2016 20:22:16 chitam117119 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) Free Pascal Accepted 109 ms 5204 KB
151698 13/07/2016 20:19:30 ak3 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 31 ms 1780 KB
151643 13/07/2016 15:36:41 ngonamduonghl NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 171 ms 2360 KB
150173 05/07/2016 23:13:05 truongtop14 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) Free Pascal Accepted 62 ms 2776 KB
149961 05/07/2016 10:43:53 dqhn123 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 93 ms 1768 KB
149384 02/07/2016 12:52:10 leducthinh0409 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 125 ms 2556 KB
144940 16/06/2016 23:18:55 namnguyen123 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 140 ms 2560 KB
143260 12/06/2016 22:16:17 hth20082000 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 171 ms 2012 KB
142293 07/06/2016 22:25:51 sesshomalong NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 140 ms 2076 KB
142275 07/06/2016 21:18:28 longcvpa2 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 187 ms 2564 KB
142163 07/06/2016 14:47:14 stevenlethai NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) Free Pascal Accepted 31 ms 3168 KB
133693 26/04/2016 23:09:21 hoangvuduyanh NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 156 ms 2100 KB
133690 26/04/2016 23:00:40 hoangvuduyanh NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 109 ms 2132 KB
130870 13/04/2016 20:32:31 hoang_95125 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) Free Pascal Accepted 46 ms 1520 KB
129824 07/04/2016 14:41:05 nguyenxuanhaa3 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) Free Pascal Accepted 46 ms 2732 KB
128947 04/04/2016 09:58:12 quanghsprovp NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 140 ms 3116 KB
127876 29/03/2016 17:35:13 Nguyenthaihoc NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) Free Pascal Accepted 46 ms 3504 KB
124298 11/03/2016 15:02:36 NguyenCuongCoder NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 140 ms 2132 KB
122181 27/02/2016 21:52:32 glass99ss NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) Free Pascal Accepted 46 ms 2748 KB
121304 23/02/2016 20:10:03 lvdo92 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 140 ms 2044 KB
120984 22/02/2016 10:06:15 legolascbl NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) Free Pascal Accepted 46 ms 1796 KB
120850 21/02/2016 18:29:02 zero1778 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 171 ms 2636 KB
119183 13/02/2016 20:10:03 tieuchanlong NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) Free Pascal Accepted 31 ms 1836 KB
118613 10/02/2016 13:23:31 TQT NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 125 ms 2160 KB
118514 09/02/2016 15:57:17 thanhday132 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 93 ms 2408 KB
116403 02/02/2016 13:59:15 dqhungdl NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 171 ms 2464 KB
113781 22/01/2016 04:56:33 trungvt130584 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 171 ms 2464 KB
113495 21/01/2016 01:05:13 max_element NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 140 ms 2436 KB
112172 14/01/2016 20:54:30 phuleethanh NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 125 ms 2128 KB
109958 02/01/2016 14:28:33 Alvex NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 125 ms 2700 KB
109555 31/12/2015 09:08:31 Alvex NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 125 ms 2696 KB
109397 30/12/2015 09:18:43 maxmagic123 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 125 ms 2128 KB
109290 29/12/2015 20:57:23 congtinh NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 31 ms 1788 KB
109243 29/12/2015 18:30:39 Alvex NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 140 ms 2476 KB
109241 29/12/2015 18:25:36 Alvex NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 125 ms 2668 KB
108116 27/12/2015 02:11:04 Cherry NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 46 ms 1840 KB
107458 23/12/2015 11:25:22 Hint_gokai NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) Free Pascal Accepted 109 ms 4936 KB
106451 16/12/2015 15:03:05 romqn1999 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) Free Pascal Accepted 93 ms 3472 KB
105518 11/12/2015 16:34:48 fantacy NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 125 ms 2520 KB
99361 27/11/2015 20:17:13 mr234 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) Free Pascal Accepted 31 ms 2736 KB
99092 26/11/2015 17:48:51 hoangvuduyanh NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 265 ms 4068 KB
98394 24/11/2015 09:34:43 vdt0812 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 156 ms 2400 KB
95556 20/11/2015 10:25:34 dhkhtn NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 109 ms 2512 KB
94585 18/11/2015 09:14:54 doquangdat NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 156 ms 2156 KB
93652 16/11/2015 14:53:32 bachnxepu NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 46 ms 2136 KB
93650 16/11/2015 14:51:48 bachnxepu NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 46 ms 2136 KB
93625 16/11/2015 14:12:27 bachnxepu NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 796 ms 3656 KB
93624 16/11/2015 14:09:03 bachnxepu NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 781 ms 4180 KB
92163 13/11/2015 19:30:07 duckhai2102 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 187 ms 17412 KB
90307 09/11/2015 21:17:44 khanhduy8 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 109 ms 1660 KB
89142 07/11/2015 15:26:44 max_element NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 234 ms 2560 KB
89063 07/11/2015 13:03:29 small NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) Free Pascal Accepted 46 ms 2936 KB
88714 06/11/2015 19:28:17 max_element NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 31 ms 2128 KB
87330 03/11/2015 15:59:15 nptn90 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 156 ms 2260 KB
87178 03/11/2015 08:58:48 huyvit1999 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 187 ms 2544 KB
87156 03/11/2015 07:52:54 vdn1999bxvp NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 171 ms 2516 KB
87155 03/11/2015 07:49:46 linhduonghy NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 78 ms 2532 KB
86791 02/11/2015 08:44:10 qcuong98 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 109 ms 2096 KB
86468 31/10/2015 23:44:54 hanhlv270597 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 62 ms 3920 KB
85603 29/10/2015 23:17:23 minhphuoc2108 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 156 ms 2548 KB
83914 27/10/2015 09:43:07 truongngocgiang99 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) Free Pascal Accepted 31 ms 2956 KB
82632 24/10/2015 09:28:45 Icarus NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 31 ms 2012 KB
82622 24/10/2015 09:11:39 Icarus NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 31 ms 2012 KB
82619 24/10/2015 09:10:47 Icarus NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 31 ms 2012 KB
82616 24/10/2015 09:08:00 Icarus NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 109 ms 2176 KB
82614 24/10/2015 09:02:05 Icarus NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 109 ms 2568 KB
82325 23/10/2015 20:40:00 kimdung_quanhiep NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) Java 8 Accepted 250 ms 15112 KB
82309 23/10/2015 20:13:04 VoHT NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) Java 8 Accepted 906 ms 31332 KB
81647 22/10/2015 07:23:14 angelo NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) Free Pascal Accepted 62 ms 3148 KB
81565 21/10/2015 23:48:00 huytion156 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) Free Pascal Accepted 46 ms 2768 KB
80445 19/10/2015 16:52:16 psucoder NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) Java 8 Accepted 859 ms 29896 KB
77943 12/10/2015 10:51:38 bao NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 125 ms 2176 KB
71481 02/10/2015 14:35:11 huynhduy_hmd NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 15 ms 1608 KB
64339 17/09/2015 15:22:37 tsminh_3 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) Free Pascal Accepted 46 ms 2808 KB
64195 17/09/2015 09:03:48 sanghk11 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) Free Pascal Accepted 46 ms 2836 KB
63553 14/09/2015 17:14:51 phuleethanh NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) Free Pascal Accepted 15 ms 3184 KB
63280 14/09/2015 09:27:33 MTAZero NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 62 ms 1872 KB
63201 13/09/2015 23:09:15 phamvanlong NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 93 ms 1824 KB
60929 05/09/2015 18:26:44 SonicMaster98 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 109 ms 2568 KB
59463 31/08/2015 17:04:57 cuongnguyen NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 156 ms 2544 KB
59411 31/08/2015 14:43:21 cuongnguyen NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 125 ms 2592 KB
52010 13/08/2015 18:43:48 Guizebb NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 93 ms 2632 KB
51045 12/08/2015 23:34:31 Loda NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 46 ms 1872 KB
49927 03/08/2015 13:29:54 thelife3210 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) Free Pascal Accepted 15 ms 2912 KB
49698 01/08/2015 16:46:26 npltv NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) Free Pascal Accepted 31 ms 3372 KB
48874 25/07/2015 11:11:21 dambaquyen96 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 140 ms 3448 KB
48697 24/07/2015 09:58:13 tuank55 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 93 ms 2604 KB
48693 24/07/2015 09:36:14 nhutrg1998 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 109 ms 3392 KB
48688 24/07/2015 08:21:42 phamhuan98 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
48663 23/07/2015 22:06:58 sonanui NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 93 ms 3416 KB
48342 21/07/2015 16:44:42 hinodi_1998 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 187 ms 4244 KB
41233 15/06/2015 17:09:37 mrtan_lovelife NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) Free Pascal Accepted 15 ms 2884 KB
41110 15/06/2015 08:21:45 lehoangvu15 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) Free Pascal Accepted 109 ms 5888 KB
40815 12/06/2015 16:22:16 lightkuriboh NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) Free Pascal Accepted 15 ms 2908 KB
40788 12/06/2015 12:27:41 lehoangvu15 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) Free Pascal Accepted 31 ms 3112 KB
40733 11/06/2015 10:56:41 namlunoy NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 109 ms 2604 KB
40732 11/06/2015 10:55:56 namlunoy NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 156 ms 2636 KB
39727 09/06/2015 23:59:02 farmerboy NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 15 ms 1804 KB
39238 03/06/2015 11:16:55 thotranduc2010 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) Free Pascal Accepted 31 ms 2876 KB
36465 24/05/2015 14:28:14 middlest NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) Free Pascal Accepted 15 ms 2868 KB
33411 10/05/2015 15:47:16 nguyenmanhthien NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 109 ms 2468 KB
33170 07/05/2015 22:11:58 mikelhpdatke NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) Free Pascal Accepted 46 ms 3304 KB
31737 26/04/2015 00:37:22 AresGod NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 124 ms 3364 KB
28606 17/04/2015 00:51:39 dambaquyen96 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 109 ms 2480 KB
26815 08/04/2015 10:00:43 cincout NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 140 ms 2028 KB
26728 07/04/2015 01:08:22 namlunoy NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 124 ms 2484 KB
26725 07/04/2015 00:56:11 namlunoy NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 109 ms 3280 KB
24920 26/03/2015 08:49:43 ngan NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 249 ms 5724 KB
21241 14/03/2015 00:13:21 vdn1999bxvp NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) Free Pascal Accepted 15 ms 2836 KB
21236 14/03/2015 00:03:48 vuducnhi NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) Free Pascal Accepted 15 ms 3176 KB
21160 13/03/2015 01:40:17 kieuquocdat123 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 93 ms 1700 KB
17170 10/03/2015 22:39:59 yurilover172 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 93 ms 1540 KB
15838 08/03/2015 17:55:08 only_love97 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 109 ms 2056 KB
14164 28/02/2015 15:06:34 xxxyyyzzz NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 109 ms 2452 KB
14123 27/02/2015 23:44:57 conglinh NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 93 ms 1572 KB
8307 09/01/2015 13:02:46 nxphuc NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 93 ms 848 KB
5624 19/11/2014 12:27:22 phamhuuthien NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 140 ms 2000 KB
5623 19/11/2014 12:23:44 phamhuuthien NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 171 ms 2516 KB
5542 17/11/2014 19:25:18 thanhCode NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 109 ms 3316 KB
Back to Top