Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
738666 31/03/2020 11:32:12 knam4202 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
738570 30/03/2020 22:04:03 manhender TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
738181 29/03/2020 17:35:33 kassivender TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 868 KB
737996 28/03/2020 21:52:12 daohuulong2020 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
737658 27/03/2020 19:55:57 camchepcodebo TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
737177 25/03/2020 22:32:09 bbamm TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 750 ms 1800 KB
736099 22/03/2020 15:38:58 Pigpy TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 875 ms 2872 KB
736098 22/03/2020 15:38:25 Pigpy TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 859 ms 2872 KB
736094 22/03/2020 15:37:01 Pigpy TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 937 ms 2872 KB
736093 22/03/2020 15:36:46 Pigpy TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 109 ms 2672 KB
736092 22/03/2020 15:36:23 Pigpy TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 31 ms 1304 KB
736089 22/03/2020 15:35:21 Pigpy TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 916 KB
735780 21/03/2020 14:42:25 nguyenduythanh TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 734 ms 2432 KB
735389 20/03/2020 08:09:48 tienloc_dz TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 844 KB
733618 17/03/2020 09:59:02 quan28699 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 820 KB
731343 11/03/2020 21:14:07 thống TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1488 KB
731324 11/03/2020 20:16:00 Sángolympic TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
731317 11/03/2020 20:01:34 nguyenan0808 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 808 KB
730236 07/03/2020 23:22:08 vietanhk99 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
729718 06/03/2020 14:56:37 drlamlqd9 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1004 KB
729143 05/03/2020 16:18:36 AngusX TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 932 KB
728194 03/03/2020 11:43:01 tuan1642001 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
728015 02/03/2020 19:23:27 trangcc TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1048 KB
728010 02/03/2020 19:16:18 huycc123 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1028 KB
728001 02/03/2020 19:08:42 vinhhung TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
727988 02/03/2020 19:00:07 huynhchiton981 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1008 KB
727805 02/03/2020 10:38:58 damminhquan TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
727541 01/03/2020 13:34:57 codetrau2003 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 718 ms 1808 KB
727540 01/03/2020 13:33:51 tink30_phamkhanhlinh TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 734 ms 1808 KB
727539 01/03/2020 13:33:43 tink30_phamkhanhlinh TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 718 ms 1808 KB
727398 29/02/2020 22:42:04 hoa1705 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
727256 29/02/2020 16:39:10 pkconan TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 812 KB
726757 27/02/2020 23:23:54 hunghuy TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
726755 27/02/2020 23:17:18 duylele1173 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1120 KB
725274 24/02/2020 21:13:42 tuananh1 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
725139 24/02/2020 16:10:52 phamchibinh TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1332 KB
725120 24/02/2020 15:41:58 baoduytran TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 972 KB
725066 24/02/2020 15:00:37 0972210195 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
725059 24/02/2020 14:47:22 byvf TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
724681 23/02/2020 17:02:10 19521515 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
724617 23/02/2020 15:48:17 Akira TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
722372 18/02/2020 21:51:46 duyvu123 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 718 ms 1852 KB
721170 16/02/2020 20:07:23 linhngao121212 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1132 KB
720910 16/02/2020 09:48:18 mashiro9933 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
720450 15/02/2020 14:25:17 drloc2004 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 944 KB
720204 14/02/2020 20:34:01 ptcvp121 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
720180 14/02/2020 20:05:17 bku_lapis TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 718 ms 2552 KB
720079 14/02/2020 15:13:56 tienloc_tvn TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
719970 14/02/2020 10:44:05 dangthithuyen TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 816 KB
719956 14/02/2020 10:31:15 camlaitin TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 844 KB
719205 12/02/2020 19:31:44 hoangle134134 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
717989 10/02/2020 16:38:02 minhquoc19ti TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
717354 09/02/2020 14:24:22 thangloi2209 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
717145 08/02/2020 22:20:32 chenlinong TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
716863 08/02/2020 13:52:26 phgquynh2208 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1044 KB
716478 07/02/2020 19:48:29 Lucifer TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 980 KB
714696 05/02/2020 10:10:55 khongcoten002 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 900 KB
714460 04/02/2020 20:18:38 kimcuong_tvn TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
713756 03/02/2020 08:16:23 888888888 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
713754 03/02/2020 08:13:39 kimngan_tvn TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
712573 31/01/2020 15:57:38 tuilatui132 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 844 KB
710473 28/01/2020 14:24:51 ashura2k5501 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
710470 28/01/2020 14:08:31 CodeWar37 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
709588 24/01/2020 16:05:26 prgrmanh TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 718 ms 2436 KB
709205 23/01/2020 19:30:35 hoangchisi TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
708278 21/01/2020 20:50:49 HackerMan TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 920 KB
707433 20/01/2020 00:56:05 19522456 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
707077 19/01/2020 11:38:30 Love TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
706916 18/01/2020 18:18:36 suxzat TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
705845 16/01/2020 18:32:49 Quang249 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
705449 15/01/2020 22:43:00 viocuong TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Python 3 Accepted 62 ms 1508 KB
703221 12/01/2020 00:39:50 watanabe2804 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
702946 11/01/2020 17:29:12 haupas TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1044 KB
701727 09/01/2020 19:27:01 khanhld TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
701402 09/01/2020 11:42:37 0842020263 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
700525 07/01/2020 22:02:56 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
700234 07/01/2020 15:03:56 ntphong TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1132 KB
699695 07/01/2020 00:06:55 ntphong TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 976 KB
698690 05/01/2020 20:04:24 whoisthatguy TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 804 KB
698632 05/01/2020 18:11:43 anzuko TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
698610 05/01/2020 17:12:35 dainien521 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
698309 05/01/2020 09:38:20 anhkhoa09032004 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1100 KB
698240 05/01/2020 05:10:45 tahoangquan2 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
698221 04/01/2020 23:55:39 novaphoenix TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 856 KB
697557 04/01/2020 07:54:07 asd19900zo TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 960 KB
696488 02/01/2020 17:46:29 nnbxxx TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
694868 30/12/2019 10:08:38 conlocdaifa TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
694749 29/12/2019 21:05:46 Enoughtodie99 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
694498 28/12/2019 22:00:24 Scheherazade TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
694246 28/12/2019 10:44:53 tthghhkt TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 796 KB
694244 28/12/2019 10:43:22 fh2512 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 924 KB
694139 27/12/2019 22:51:29 quoclan99 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
693587 26/12/2019 17:42:10 rongvuahoangkim TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 940 KB
693469 26/12/2019 11:11:50 atsichts TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1300 KB
693452 26/12/2019 10:31:21 0343249261 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
693433 26/12/2019 09:56:55 ishokusogiria TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
693224 25/12/2019 19:46:07 hoangmanh123 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
693015 25/12/2019 10:38:28 stkirito74 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 952 KB
692742 24/12/2019 15:41:33 7 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
692725 24/12/2019 15:32:37 amazing TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 968 KB
692710 24/12/2019 15:24:36 cbaaabc TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
692687 24/12/2019 14:57:22 10mũ9 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
692678 24/12/2019 14:52:12 Aftery TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 952 KB
692576 24/12/2019 11:00:17 KennuNg TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 703 ms 2500 KB
692517 24/12/2019 09:20:05 anpro69 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 718 ms 2512 KB
692038 22/12/2019 22:20:23 minhquandinhcao TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
690848 19/12/2019 17:40:43 quocviet2001 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
690836 19/12/2019 17:08:13 duyluan3110 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
690431 18/12/2019 16:00:09 Nhi23072002 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
689684 17/12/2019 14:15:26 sendmylove123 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
688811 15/12/2019 14:00:41 JoySluxirt TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 968 KB
688713 15/12/2019 08:46:47 truong9cltt TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1172 KB
688393 14/12/2019 15:00:02 thienminh TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 734 ms 4396 KB
687863 13/12/2019 09:42:35 huukhanhk39a TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
687458 12/12/2019 14:10:12 cuong7 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
687259 11/12/2019 19:31:03 jackykg TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
687234 11/12/2019 18:51:32 bonuchiha TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
686226 08/12/2019 23:16:16 vanthien_bl TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
684873 05/12/2019 04:59:19 hoangyen27 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
684249 03/12/2019 12:04:34 thuyngocha98 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 920 KB
683448 01/12/2019 15:10:46 Lis2il TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 734 ms 2204 KB
683444 01/12/2019 15:09:11 Lis2il TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 718 ms 2500 KB
683415 01/12/2019 14:42:25 phatbs3011 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 734 ms 2512 KB
683137 30/11/2019 19:57:14 xCode3d TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1160 KB
682884 30/11/2019 13:27:25 LuuNhi1311 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
682883 30/11/2019 13:23:27 LuuNhi1311 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
682872 30/11/2019 12:52:39 camnguyenmeow TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
682863 30/11/2019 12:04:35 ntmin TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
682607 29/11/2019 21:59:39 tranvannhan1911 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 876 KB
682171 29/11/2019 12:49:11 xCode3d TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 31 ms 1380 KB
681435 28/11/2019 13:06:44 bomlalung TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Java 8 Accepted 703 ms 82232 KB
679387 24/11/2019 00:02:55 omgursocute TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
679385 24/11/2019 00:02:40 thewminers1014 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
679360 23/11/2019 23:26:09 phuoctktkhg TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 375 ms 2556 KB
676605 20/11/2019 17:20:30 proveyourself TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
675934 19/11/2019 00:22:29 hieupham TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
675104 17/11/2019 16:50:32 daothaihoang18 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
674067 15/11/2019 07:58:42 klinh3003 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 892 KB
673857 14/11/2019 18:40:26 dangtiendung1201 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 718 ms 1768 KB
673854 14/11/2019 18:37:01 huytool TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1020 KB
673605 14/11/2019 13:14:14 vhskillpro TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 718 ms 1824 KB
673143 13/11/2019 16:13:31 FL_ADC TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
672572 12/11/2019 14:24:48 ngocduygpc8a1 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1352 KB
672441 12/11/2019 04:54:16 admin2009 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
670470 08/11/2019 05:50:52 RedDevilss2 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 844 KB
669777 06/11/2019 22:31:00 loghai TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
668467 04/11/2019 21:02:32 ngoctuannguyen TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
668464 04/11/2019 21:01:02 ngoctuannguyen TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
667632 03/11/2019 08:23:02 hitu1917 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
667515 02/11/2019 22:01:38 HoaBenKiaSong TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
667471 02/11/2019 20:57:07 trung09072004 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
667437 02/11/2019 20:20:39 BananaOnTheTree TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
667421 02/11/2019 19:44:48 dpduy123 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 734 ms 1884 KB
667053 02/11/2019 08:26:34 chuongpham7750 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 848 KB
666534 01/11/2019 14:08:19 phucduy1509 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 872 KB
666531 01/11/2019 14:06:28 phucduy1509 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
666484 01/11/2019 13:11:06 Lan123 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 734 ms 2492 KB
665878 31/10/2019 10:47:10 quocduong2301 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 750 ms 2516 KB
664743 29/10/2019 11:15:02 hitu1919 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
664525 28/10/2019 20:32:04 minhthi28 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1132 KB
664515 28/10/2019 20:25:16 19521242 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 640 ms 2516 KB
664020 27/10/2019 17:25:20 thiennhan2701 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 359 ms 2520 KB
663956 27/10/2019 15:48:36 phuong2004 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 718 ms 1856 KB
663039 26/10/2019 07:28:39 longlevi2 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
662826 25/10/2019 20:08:47 hitu1901 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 734 ms 2524 KB
662689 25/10/2019 16:09:38 nmhh TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
662649 25/10/2019 15:42:05 hains TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
662408 24/10/2019 21:43:24 ristxnd TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
662289 24/10/2019 19:33:46 hitu1905 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 609 ms 2516 KB
662249 24/10/2019 18:48:12 hitu1906 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
662183 24/10/2019 15:46:33 hitu1902 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 824 KB
661993 24/10/2019 09:32:22 hitu1910 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 734 ms 2516 KB
661560 23/10/2019 19:27:08 hitu1914 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 718 ms 2476 KB
661156 22/10/2019 20:10:45 DươngAnhVũ TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 734 ms 1896 KB
660904 22/10/2019 14:18:33 MinhBietBay TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 734 ms 1896 KB
660903 22/10/2019 14:18:14 MinhBietBay TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 734 ms 1896 KB
660856 22/10/2019 13:46:41 anpro69 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 734 ms 1888 KB
659780 19/10/2019 20:39:51 nguyenvanson TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
659779 19/10/2019 20:37:50 0941177356 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
658907 17/10/2019 18:51:43 MaMoi TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
657842 15/10/2019 15:41:36 tranduyquocan2004 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 734 ms 1888 KB
657728 15/10/2019 11:20:23 cuthaodd TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 734 ms 1888 KB
657623 14/10/2019 22:54:39 hunter2000 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 718 ms 2552 KB
656809 13/10/2019 05:53:23 Thinh_Feline TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
655802 11/10/2019 14:34:35 chutichday2 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 832 KB
655767 11/10/2019 14:20:34 nguyenthanhtinh365 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
655525 10/10/2019 21:41:05 yolo19yolo TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
655018 10/10/2019 09:21:53 pmk1517 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 734 ms 2516 KB
654972 10/10/2019 09:06:41 nguyenvana TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 718 ms 2528 KB
654674 09/10/2019 21:49:28 akigaming TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 734 ms 1868 KB
654622 09/10/2019 20:57:09 Snail_thích_ăn_xà_lách TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 718 ms 2504 KB
654596 09/10/2019 20:38:39 tbinh_dl TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 718 ms 2504 KB
653796 08/10/2019 15:52:11 duongnghiepvl TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 734 ms 2504 KB
653775 08/10/2019 15:40:39 x_xnhanphanx TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 718 ms 2504 KB
653753 08/10/2019 15:30:26 kyrieirving1 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 718 ms 2520 KB
653704 08/10/2019 15:09:01 nguyentrantien2002 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 781 ms 2520 KB
653700 08/10/2019 15:07:48 minhd1209 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 718 ms 2504 KB
653698 08/10/2019 15:07:17 thanhhuyenvu TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 734 ms 2504 KB
653696 08/10/2019 15:07:04 minhd1209 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 750 ms 2504 KB
653693 08/10/2019 15:06:40 MonkeyPlayLOL TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 734 ms 2504 KB
653690 08/10/2019 15:05:26 NguyenPhuocThinh TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 718 ms 2504 KB
653689 08/10/2019 15:05:25 minhd1209 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 750 ms 2504 KB
653688 08/10/2019 15:04:35 tlong TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 734 ms 2504 KB
653683 08/10/2019 15:03:21 Paikugon TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 718 ms 2504 KB
653680 08/10/2019 15:02:46 kyohzs02 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 750 ms 2504 KB
653677 08/10/2019 15:02:29 kenken1911 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 718 ms 2504 KB
653668 08/10/2019 15:00:29 thudiemnguyen TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 718 ms 2504 KB
653654 08/10/2019 14:58:02 levanthao10tin TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 734 ms 2504 KB
653641 08/10/2019 14:56:02 huynam2611 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 734 ms 2504 KB
653628 08/10/2019 14:53:47 Paikugon TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 734 ms 2504 KB
653580 08/10/2019 14:44:40 MonkeyPlayLOL TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 734 ms 2504 KB
653001 07/10/2019 19:38:21 minhtriet2903 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 718 ms 2556 KB
652977 07/10/2019 18:49:49 iloveNH TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
652386 06/10/2019 13:43:10 congcanhlnq TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
652333 06/10/2019 11:44:45 truongkin189 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 718 ms 2536 KB
651872 05/10/2019 16:30:07 kevilstark TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
650523 03/10/2019 17:43:48 hoangthai TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
649178 01/10/2019 21:31:05 caikimdat TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
648197 29/09/2019 22:05:17 anhthcsyl2006 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1084 KB
647737 28/09/2019 20:30:53 CBLtk TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
647518 28/09/2019 14:03:54 ltd9a4gpc TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 31 ms 1028 KB
646675 26/09/2019 20:52:18 4maxskill4 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1108 KB
646651 26/09/2019 20:13:04 agru TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
646529 26/09/2019 17:09:03 ntnvlog TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 956 KB
646077 25/09/2019 20:20:12 pinyahoo567 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1096 KB
646060 25/09/2019 20:08:10 pinyahoo567 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
646058 25/09/2019 20:06:15 pinyahoo567 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1240 KB
645765 24/09/2019 23:52:57 givmeyrlve TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 0 ms 1068 KB
645523 24/09/2019 17:42:07 ntoan199 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
645477 24/09/2019 16:16:18 present TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
643086 20/09/2019 14:39:34 htthinh1999 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
642789 19/09/2019 21:48:35 OotakuO TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 718 ms 2500 KB
642211 19/09/2019 09:31:29 mrzin703 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 718 ms 1836 KB
640284 17/09/2019 07:38:03 HuyHoàng_K36_CHV TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
639915 16/09/2019 16:20:58 duth TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 718 ms 1840 KB
638847 14/09/2019 14:50:13 hoang123 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1296 KB
638500 14/09/2019 07:59:04 trang000 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 944 KB
637761 13/09/2019 10:53:10 vhpcoder17203 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 992 KB
637524 13/09/2019 07:27:33 MinBaoTT TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1240 KB
637520 13/09/2019 07:20:17 skysky TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
637486 12/09/2019 23:32:03 dinhtrongchien TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 718 ms 1848 KB
637077 12/09/2019 14:13:05 akamegakill TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
636991 12/09/2019 10:41:00 hehetr TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1256 KB
636937 12/09/2019 10:17:35 michealle TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 750 ms 2496 KB
636936 12/09/2019 10:17:20 hehetr TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
636929 12/09/2019 10:13:54 hehetr TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 31 ms 1508 KB
636896 12/09/2019 10:07:02 ngquynk197 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
636177 11/09/2019 10:25:14 Be_happy TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 896 KB
636105 11/09/2019 07:22:17 pmt TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
632195 04/09/2019 09:00:56 kuzuma245 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
631601 02/09/2019 19:31:54 tiendung2306 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
630978 31/08/2019 22:52:44 pogodi TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 984 KB
630654 31/08/2019 10:18:53 unglinh TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1020 KB
630590 31/08/2019 01:27:53 khiem123 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
630378 30/08/2019 20:51:46 trungkienthcsyenlac TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1248 KB
629306 27/08/2019 23:12:02 conmeocon TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
629144 27/08/2019 17:27:03 hiepthuong TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
628626 26/08/2019 18:23:23 khanhtran2201 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 718 ms 2548 KB
625509 23/08/2019 09:54:00 nothing2000 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
625156 22/08/2019 12:35:02 thuy_quynh TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
624089 20/08/2019 02:56:39 baotrancpp TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
623426 18/08/2019 09:26:14 toancva0105 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 734 ms 1804 KB
623191 17/08/2019 17:58:59 queanh0220 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 988 KB
621250 15/08/2019 10:11:06 ta TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
620891 14/08/2019 16:00:33 winterrr TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1304 KB
620435 13/08/2019 15:50:59 vuong123 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1228 KB
620271 13/08/2019 08:26:58 lnatuan TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1184 KB
619914 12/08/2019 12:07:33 huuduc8igc TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 796 ms 1764 KB
619891 12/08/2019 10:46:02 lethimytien TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 920 KB
619678 11/08/2019 12:38:09 abc125 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 750 ms 2568 KB
617424 06/08/2019 15:23:51 a520HaLVH TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 734 ms 1792 KB
616465 04/08/2019 13:17:11 tiennl TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 718 ms 2436 KB
614459 31/07/2019 20:50:54 Relie_99 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
614089 31/07/2019 10:27:20 huuhoangle TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1360 KB
613944 30/07/2019 21:22:56 Nam20cm TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Java 8 Accepted 1000 ms 20084 KB
613482 30/07/2019 07:48:52 WhiteTiger TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
612369 27/07/2019 21:04:46 Fidisk TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
612142 27/07/2019 13:01:11 truongthinh14 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 718 ms 2464 KB
611311 25/07/2019 23:01:17 funcolor TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 734 ms 1760 KB
611307 25/07/2019 22:57:50 binhtranit TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 992 KB
611026 25/07/2019 16:46:31 quangminh14 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 718 ms 1836 KB
610994 25/07/2019 16:10:10 caubevuong2003 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
610916 25/07/2019 15:00:20 rsattlpalpha TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
610745 25/07/2019 09:56:18 vivimini110 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 0 ms 1816 KB
609599 23/07/2019 12:37:23 truongthienlocTH TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
609562 23/07/2019 10:54:52 trandat TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
609548 23/07/2019 10:06:27 believer TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
608528 21/07/2019 11:14:49 tuanphantomyb010 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 718 ms 1876 KB
606998 17/07/2019 09:59:30 emLaNewBie TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 796 KB
606398 15/07/2019 11:47:45 baobao07 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
606395 15/07/2019 11:41:56 thanhdat2605 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
606157 13/07/2019 23:13:16 canhtoannct TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 944 KB
605963 12/07/2019 22:40:33 mashiroshiina TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
605873 12/07/2019 17:10:53 hưngtm TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1000 KB
605829 12/07/2019 16:17:58 quanghuy123 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1056 KB
605827 12/07/2019 16:15:57 quanghuy123 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
605364 11/07/2019 08:17:21 MinhBomNha TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 992 KB
604895 09/07/2019 22:09:01 zxcvbgt TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
604012 07/07/2019 16:05:27 dangthithanhphuong TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 734 ms 1872 KB
603735 06/07/2019 14:48:02 lethienquan28052006 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 992 KB
603421 05/07/2019 14:58:58 dmcs123 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
602720 03/07/2019 17:48:19 khuyentran TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
602375 03/07/2019 09:12:16 thnhan2005 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
602143 02/07/2019 16:46:21 khuyentrannd TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
601678 01/07/2019 14:17:46 Assyrian TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
601537 01/07/2019 08:32:51 neos TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 671 ms 2528 KB
601425 30/06/2019 17:41:20 H2911 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Python 3 Accepted 109 ms 5556 KB
601078 29/06/2019 17:20:26 18T1021208 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 718 ms 2228 KB
598202 25/06/2019 03:56:22 dchy2000 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 992 KB
597626 23/06/2019 21:21:16 haiprot1 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 718 ms 1848 KB
597240 22/06/2019 22:57:28 trongluan2809 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 718 ms 2480 KB
597193 22/06/2019 21:50:03 hongphongthp TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 718 ms 2464 KB
596579 21/06/2019 19:02:18 ct390 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1332 KB
595802 20/06/2019 10:22:56 ngovandat318 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
595797 20/06/2019 10:21:48 ngovandat318 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
595794 20/06/2019 10:20:26 ngovandat318 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
594979 18/06/2019 15:08:24 dothiyenlinh TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 718 ms 2512 KB
594846 18/06/2019 08:25:24 baobao07 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 718 ms 2512 KB
594609 18/06/2019 01:32:49 hoatmt TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
594608 18/06/2019 01:31:24 hoatmt TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1228 KB
593975 16/06/2019 14:09:16 anhnguyenroux TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
593925 16/06/2019 10:34:47 SadLove TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
593887 16/06/2019 05:36:33 DHKH_HUE_2000 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 2412 KB
593398 14/06/2019 21:55:02 cyrocs258 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 964 KB
592862 13/06/2019 22:30:24 Lis2il TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 718 ms 2436 KB
592368 12/06/2019 15:50:20 ngoctit TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 734 ms 2544 KB
592033 11/06/2019 13:17:22 vinhhuong0802 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
591580 10/06/2019 00:29:37 Monster TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 734 ms 2540 KB
591015 08/06/2019 08:34:28 hung30052002 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
590473 06/06/2019 10:17:18 elkunpham TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
589061 01/06/2019 20:43:06 nguyenhoainam TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2064 KB
588552 31/05/2019 10:31:47 TIN10_VUTRINHHOANG TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
587531 28/05/2019 10:41:12 musubi TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 864 KB
587208 27/05/2019 20:57:23 trung_hieu_k36_chv TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
587028 27/05/2019 10:57:36 khuongvutramanh TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
585542 22/05/2019 18:27:28 KayTran TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1020 KB
585368 22/05/2019 11:06:09 khiem123 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
585342 22/05/2019 10:12:11 quangucich2000 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
585043 21/05/2019 17:00:32 Seria TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
584299 19/05/2019 16:57:19 zyenz123 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 852 KB
583990 18/05/2019 01:49:12 Thanh_Cao TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
583815 17/05/2019 10:36:09 hoktro TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
583347 15/05/2019 21:46:36 phangiabao TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 832 KB
582745 14/05/2019 17:08:28 hh1305 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
582692 14/05/2019 15:14:03 omlgg TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
582673 14/05/2019 14:55:36 david0403 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
580786 06/05/2019 09:22:20 Anhhatca72 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
580385 04/05/2019 20:46:31 trieutanhung93 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
579767 03/05/2019 10:42:56 VanTy TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
579600 02/05/2019 22:29:31 rimuru TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
579082 01/05/2019 11:16:03 tuananh778999 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
579001 30/04/2019 20:56:07 TranHung TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 960 KB
578933 30/04/2019 18:16:15 Newps TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
577820 28/04/2019 22:29:35 khanhnguyen TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
577064 26/04/2019 10:57:59 TranLeNhuQuynh TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 718 ms 2464 KB
577045 26/04/2019 10:37:09 TranLeNhuQuynh TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
577037 26/04/2019 10:28:28 havu TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 892 KB
576690 25/04/2019 10:21:30 thienphucanh2004 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1112 KB
576546 24/04/2019 19:05:49 votthichaua TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
574561 17/04/2019 18:56:42 thangitcbg TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
574526 17/04/2019 16:31:47 thống TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
574505 17/04/2019 15:39:39 thanhcong TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
573873 16/04/2019 16:24:51 16122001 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 912 KB
573446 15/04/2019 11:27:54 nguyenduchieu TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 468 ms 1808 KB
573361 15/04/2019 09:19:36 tuan3655 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1736 KB
573332 15/04/2019 08:35:43 KhongBietLam TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 956 KB
572456 12/04/2019 23:05:40 meocondp TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
572409 12/04/2019 22:15:11 lam_coder TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
572167 12/04/2019 04:48:08 Cat_coder TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
572139 11/04/2019 23:36:06 hoaf13 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
571869 11/04/2019 10:58:33 lecungtien TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1096 KB
571808 10/04/2019 23:08:12 trung5kvshthlnqk38b TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1224 KB
570180 07/04/2019 19:29:39 phongan105 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1112 KB
566405 28/03/2019 15:04:28 minhbeta TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 500 ms 2188 KB
564201 24/03/2019 09:00:39 dangptpt_ TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
564037 23/03/2019 17:04:14 daothanhloc TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 500 ms 2428 KB
563568 22/03/2019 15:14:08 vuonghuyen2006 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1248 KB
563560 22/03/2019 15:09:14 phuonghoa TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1116 KB
563070 21/03/2019 17:53:24 phamduccuong TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 531 ms 2500 KB
562338 19/03/2019 20:53:38 tyty TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
561306 17/03/2019 10:05:08 nguyenhau TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 976 KB
559085 12/03/2019 14:57:07 Trannhatnam TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2984 KB
559044 12/03/2019 11:46:29 nguyenhoanglamtruong TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 750 ms 2496 KB
558715 12/03/2019 03:57:05 phamcham TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
558116 11/03/2019 10:12:16 heo TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1368 KB
557924 10/03/2019 23:16:58 shoanga2k52 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 500 ms 1808 KB
557650 10/03/2019 14:58:05 nhuricute TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
557643 10/03/2019 14:41:33 KuroiNeko TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1440 KB
557321 09/03/2019 17:22:15 seal2015 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
556934 08/03/2019 17:11:55 ducminhtrinh TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1032 KB
556276 07/03/2019 14:57:55 anphongpct TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 916 KB
556058 07/03/2019 08:14:46 h_giaotvn TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 820 KB
555900 06/03/2019 22:05:11 Quoctong TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 593 ms 2464 KB
555030 05/03/2019 10:25:37 nguyenvu TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1416 KB
554680 04/03/2019 15:39:08 nguyenthanhnga TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
553975 02/03/2019 13:07:48 namlawng123 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
553929 02/03/2019 10:34:52 ffrederick TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
552077 26/02/2019 23:52:25 trantien151198 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 988 KB
552035 26/02/2019 22:16:09 masteroffood TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
551608 26/02/2019 10:12:29 Itachi TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 796 ms 2536 KB
550986 24/02/2019 22:32:40 thienkun TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
550954 24/02/2019 21:53:21 ntoanh TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
550952 24/02/2019 21:50:39 gacodelam123 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1172 KB
550875 24/02/2019 20:10:11 huydcmm TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 796 ms 1788 KB
550761 24/02/2019 16:24:39 TTree TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
550411 23/02/2019 16:22:38 rianta9 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 2460 KB
550197 23/02/2019 07:05:21 tuancqt TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 796 ms 1788 KB
549684 21/02/2019 20:50:10 phungduyminh1802 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
548582 19/02/2019 20:09:58 anhlavipnd199 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 765 ms 1888 KB
547703 17/02/2019 13:20:40 NoFace TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 2088 KB
547605 17/02/2019 08:16:04 nakrothpro TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1332 KB
546197 13/02/2019 22:27:27 ngtrkien18 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 515 ms 2448 KB
546028 13/02/2019 16:12:00 leminhhieust TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
545459 12/02/2019 14:34:39 hoangducsmagic2 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
545400 12/02/2019 11:24:21 myhorizon TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
545000 11/02/2019 15:25:00 thiennhb TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
544137 08/02/2019 12:08:29 khanha2k46pbc TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
544076 08/02/2019 01:03:55 leviettttnh TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1180 KB
543671 06/02/2019 11:36:56 vanhsusu03 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 796 ms 1872 KB
543064 03/02/2019 16:28:20 ducnhannguyen2410 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2424 KB
542722 02/02/2019 20:24:05 thecuongthehieu TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
542564 01/02/2019 22:38:47 ducthangivicii TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
542469 01/02/2019 19:17:36 totanhiep TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 593 ms 2548 KB
542214 31/01/2019 15:46:26 gbking2003 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
540404 25/01/2019 18:31:02 hoangnguyen29 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1008 KB
539298 22/01/2019 14:55:12 0369191689 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 984 KB
538336 19/01/2019 22:04:31 vanquyvct TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
538088 19/01/2019 00:30:04 jdkun123258TDMU TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 765 ms 2436 KB
537910 18/01/2019 15:48:46 sonpham056 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
537448 17/01/2019 09:43:34 YoriHarumi TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 734 ms 2560 KB
536836 15/01/2019 20:47:11 Qanh29 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 896 KB
536760 15/01/2019 18:15:08 quangduyluu123 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1820 KB
534236 10/01/2019 16:55:12 kimtoi_123 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 2364 KB
534190 10/01/2019 15:44:51 Neptune TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 828 KB
534142 10/01/2019 14:32:13 mrhung1999vnvn TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 765 ms 2496 KB
534059 10/01/2019 12:29:15 xiabui TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 578 ms 2492 KB
533946 10/01/2019 08:40:09 000DANG TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
533606 09/01/2019 18:55:31 tuanltt1252004 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 960 KB
533437 09/01/2019 09:07:19 huynhgiao_tvn TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1084 KB
533435 09/01/2019 09:05:32 minhtrieutvn TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1300 KB
533309 08/01/2019 21:00:01 MH307 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
533105 08/01/2019 16:33:08 tanchan769 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 796 ms 2448 KB
532663 07/01/2019 20:36:14 blackcat2710 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 500 ms 2472 KB
531844 06/01/2019 19:44:11 gigabyte TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1256 KB
531559 06/01/2019 11:00:38 Member TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 500 ms 1892 KB
531257 05/01/2019 21:03:01 nguyentandung2005 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
530727 04/01/2019 22:37:47 minhvuthcsyl TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 808 KB
530725 04/01/2019 22:34:09 khanhkjhave TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
530538 04/01/2019 20:23:36 ronaldo TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1416 KB
530335 04/01/2019 11:07:28 nguyenquangdung TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1168 KB
530326 04/01/2019 11:00:32 nguyenthieuthanh TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1064 KB
529928 03/01/2019 22:17:01 Cá37 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1152 KB
529909 03/01/2019 22:04:46 totanhiep TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
529899 03/01/2019 22:00:23 thanhtuthcsyenlac TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1168 KB
529163 02/01/2019 14:41:33 thienhue123 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1048 KB
528166 01/01/2019 21:15:06 biabeogo147 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1392 KB
526229 10/12/2018 17:54:40 Lam22062002 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 500 ms 1884 KB
525898 09/12/2018 20:26:53 cptkhai TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
525363 08/12/2018 16:31:21 6vienhdt TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 500 ms 1884 KB
525307 08/12/2018 13:54:41 VGK_Cr7 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1228 KB
525092 07/12/2018 21:17:51 hoangviethang TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
524847 07/12/2018 14:17:06 HMĐ_191 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
524835 07/12/2018 13:16:57 anhnguyen123 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
524618 06/12/2018 18:39:22 tcoder TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
524604 06/12/2018 18:26:00 dfwapekko TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
524602 06/12/2018 18:24:52 dfwapekko TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
523875 05/12/2018 09:32:56 lamcqt TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 828 ms 2564 KB
523250 03/12/2018 20:56:39 vanan9205 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1012 KB
523055 03/12/2018 19:03:18 Admin1001 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
523033 03/12/2018 17:37:10 lehoang TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1540 KB
523032 03/12/2018 17:33:00 quyen_8a3_tdn TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
521639 30/11/2018 10:18:51 hachanh TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
520360 27/11/2018 09:30:13 thochit TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 843 ms 2468 KB
520119 26/11/2018 20:13:21 lamcqt TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 828 ms 2452 KB
519268 25/11/2018 08:47:28 tanchan679 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 875 ms 2496 KB
519254 25/11/2018 08:28:51 bluesky_ TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 609 ms 2496 KB
518873 24/11/2018 16:56:02 0987480154 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 843 ms 1836 KB
518230 23/11/2018 14:46:01 vmt120203 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 843 ms 1836 KB
517801 22/11/2018 20:26:31 hungcqt TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 828 ms 2500 KB
517224 21/11/2018 23:56:21 nhanhuuhieu TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
516932 21/11/2018 20:05:02 tuancqt TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 828 ms 2560 KB
516821 21/11/2018 16:26:33 yn2493 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 812 ms 2560 KB
516549 20/11/2018 23:02:21 leviettttnh TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1772 KB
515802 19/11/2018 19:58:46 mtpntu TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1304 KB
515572 19/11/2018 09:45:41 truonghoanghan TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 828 KB
515556 19/11/2018 09:30:14 ngominhthu TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1364 KB
515476 19/11/2018 08:24:59 tchk TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
515473 19/11/2018 08:21:49 lehoang TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
515453 19/11/2018 07:45:55 mtpntu TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1116 KB
514204 17/11/2018 11:58:36 59130929 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1152 KB
514201 17/11/2018 11:57:32 59130929 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
514129 17/11/2018 09:30:28 pks0v1p TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
513358 16/11/2018 10:25:49 Backtracking TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 0 ms 1128 KB
511933 15/11/2018 09:52:04 anhvippro123z TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
511695 14/11/2018 22:20:48 tenspace TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
511639 14/11/2018 22:08:48 NghiaCPP TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 859 ms 2536 KB
511562 14/11/2018 20:29:12 hduoc2003 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
511558 14/11/2018 20:27:55 hduoc2003 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
510901 13/11/2018 20:19:14 duycqt TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 859 ms 2504 KB
510842 13/11/2018 20:05:52 phatdoan TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 812 ms 2504 KB
510674 13/11/2018 16:42:52 hanluc TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
510667 13/11/2018 16:39:42 thienngoc TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 796 KB
509035 10/11/2018 22:29:05 tadat216 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 852 KB
508720 10/11/2018 09:10:30 hungtrongdoang TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 625 ms 2212 KB
508000 09/11/2018 01:12:51 HuTeTu TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 609 ms 1792 KB
507691 08/11/2018 19:47:46 vanminh TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 765 ms 1768 KB
507583 08/11/2018 16:56:16 hieuvip1301 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 0 ms 1028 KB
507423 08/11/2018 14:14:04 abcdefghi TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1220 KB
507276 08/11/2018 08:30:23 khoinguyentdmu TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 988 KB
507272 08/11/2018 08:28:08 khoinguyentdmu TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 988 KB
506904 07/11/2018 18:54:38 mdan226 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
504275 03/11/2018 21:44:10 VPFFV TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
502297 01/11/2018 12:59:04 bk201 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
501676 31/10/2018 17:15:55 vtvui1803 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Python 3 Accepted 46 ms 1488 KB
501036 30/10/2018 16:57:50 diemqui110105 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
500686 30/10/2018 12:30:08 thanhthuy4u TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Python 3 Accepted 46 ms 1560 KB
500211 29/10/2018 11:54:35 a2k47phan_18 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 840 KB
500176 29/10/2018 10:58:30 binbmt1234 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
499899 28/10/2018 19:39:59 dtskeosua TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 609 ms 2488 KB
498726 26/10/2018 19:48:23 thienchidh TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 500 ms 1876 KB
498629 26/10/2018 16:27:36 hieu1751220089 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
498467 26/10/2018 11:45:57 sunepi719 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 836 KB
498393 26/10/2018 11:10:21 Vinhh TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 609 ms 2552 KB
495465 22/10/2018 10:09:24 NguyenNhatMinh TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1140 KB
495138 21/10/2018 19:41:11 kid2201 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 500 ms 2556 KB
494552 20/10/2018 10:18:15 MinhDevC TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 2300 KB
494538 20/10/2018 09:35:51 MinhDevC TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 796 ms 2548 KB
494294 19/10/2018 20:07:50 haihaihaihai0123 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
493872 19/10/2018 11:16:38 hitu08 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 796 ms 2552 KB
492723 18/10/2018 21:04:57 quangtienlkhigh TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
492547 18/10/2018 17:57:11 nghiaphamln TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 843 ms 2420 KB
491784 17/10/2018 20:04:39 trinhcongtai TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
491167 16/10/2018 21:19:01 bao2342 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 906 ms 2392 KB
490710 16/10/2018 11:57:16 tuyenoccho TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 906 ms 2496 KB
490446 16/10/2018 08:11:47 minh98 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 781 ms 2552 KB
490314 15/10/2018 23:52:28 quyhugo158 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1184 KB
489332 14/10/2018 20:31:33 hoangndu TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 500 ms 1860 KB
488563 13/10/2018 15:29:20 phuongae1 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 500 ms 2544 KB
486880 11/10/2018 22:30:11 nhuphuc2204 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1356 KB
486608 11/10/2018 20:25:10 soloking TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 796 ms 2552 KB
486234 11/10/2018 14:59:43 trungnguyenlak2003 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 875 ms 2552 KB
486230 11/10/2018 14:58:23 trungnguyenlak2003 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
484995 10/10/2018 22:57:57 lmpars TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
484273 09/10/2018 21:16:54 nnphucthinh01 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 976 KB
483221 08/10/2018 16:40:50 duckunzz TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
483212 08/10/2018 16:17:32 lcqhuyt1821 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 828 ms 2492 KB
483155 08/10/2018 14:57:31 minato98 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 718 ms 2492 KB
483154 08/10/2018 14:56:37 minato98 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 687 ms 2492 KB
483153 08/10/2018 14:56:00 minato98 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 750 ms 2492 KB
482801 07/10/2018 20:25:40 vudangkhoi2003 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 640 ms 2492 KB
482541 07/10/2018 11:39:53 nlebachnlb TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1276 KB
482400 07/10/2018 00:21:12 cenzter TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Python 3 Accepted 62 ms 1536 KB
481777 06/10/2018 11:59:56 vanan9205 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1464 KB
481249 05/10/2018 16:56:03 onism TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 625 ms 2408 KB
480910 05/10/2018 11:16:09 thanhcm TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1112 KB
480373 04/10/2018 20:10:55 ngobao TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 671 ms 1776 KB
479546 03/10/2018 19:06:41 ninja_sunflower TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 515 ms 2436 KB
479098 02/10/2018 22:21:10 baldragon TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 796 ms 1840 KB
478877 02/10/2018 18:23:44 minh3352 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 625 ms 2480 KB
477689 01/10/2018 08:59:01 hitumaster TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 515 ms 2528 KB
477280 30/09/2018 16:40:18 hieunguyenthi TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 515 ms 2524 KB
477045 30/09/2018 09:12:06 minhduc331ns TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 859 ms 2516 KB
476916 29/09/2018 22:29:07 LoHong2k3_IT_K36 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1924 KB
475856 28/09/2018 15:21:38 bluesky97 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 0 ms 1144 KB
475651 28/09/2018 09:40:31 lengocphuc TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 500 ms 1904 KB
474862 27/09/2018 12:26:02 phuocbuiduc TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Java 8 Accepted 171 ms 18048 KB
474442 26/09/2018 19:36:46 pdhuy2002 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
473926 25/09/2018 23:20:42 tronglh0104 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
473770 25/09/2018 20:48:42 lehoang TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
473728 25/09/2018 19:49:59 hoangteo0103 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
473245 25/09/2018 07:23:11 wolf_boss TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1996 KB
473244 25/09/2018 07:22:23 SPJ TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1476 KB
473080 24/09/2018 20:35:26 khoa_8a3_tdn TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
472987 24/09/2018 18:42:38 MTA_Asteria TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
472423 23/09/2018 17:09:14 nghialuffy TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Python 3 Accepted 46 ms 6876 KB
472307 23/09/2018 14:09:12 Ngoc_Nguyen_7398 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
471438 21/09/2018 20:00:15 phamductaictk98 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 625 ms 2492 KB
471001 20/09/2018 21:31:20 nguyenthanhhien TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1828 KB
470999 20/09/2018 21:30:30 hieuhehehieu123 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 31 ms 1132 KB
470809 20/09/2018 19:45:13 trantien151198 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
470808 20/09/2018 19:43:16 trantien151198 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
469749 19/09/2018 16:42:40 12hooks TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1740 KB
469744 19/09/2018 15:38:45 phamanmaithao10 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
468121 16/09/2018 20:08:11 sang123 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 781 ms 1736 KB
467862 16/09/2018 11:12:44 nhanspy TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
467424 15/09/2018 20:32:45 DeBruyne TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
466906 14/09/2018 21:53:01 cotyey TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 31 ms 1040 KB
466760 14/09/2018 17:46:11 black_stone TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
466153 13/09/2018 19:06:38 duong2 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1764 KB
465803 13/09/2018 11:21:41 red TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 531 ms 2440 KB
464763 11/09/2018 18:28:53 hellosunny TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
463521 09/09/2018 21:38:28 Thethvl123 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1496 KB
462968 09/09/2018 00:16:37 ngocdoan2661 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1496 KB
462745 08/09/2018 17:30:20 dotng0601 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
462743 08/09/2018 17:17:53 nguyenanhsnake TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
462709 08/09/2018 16:28:48 BVs_cớp TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1496 KB
462698 08/09/2018 16:17:32 Linh_kuty TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
462174 07/09/2018 22:19:15 conmeocon TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
461815 07/09/2018 13:24:17 richardannowit TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 531 ms 2448 KB
461476 06/09/2018 20:09:44 nguyenxuanlinh TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 968 KB
461469 06/09/2018 20:07:17 nguyenxuanlinh TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 515 ms 2412 KB
461456 06/09/2018 19:57:18 maihuuton987 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
461433 06/09/2018 18:32:14 trungkenbi TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 976 KB
461429 06/09/2018 18:27:40 trungkenbi TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 996 KB
461427 06/09/2018 18:19:34 trungkenbi TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 976 KB
461294 06/09/2018 15:25:13 Leo_Messi_96 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
461169 06/09/2018 10:55:55 55555555 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
461166 06/09/2018 10:52:55 phuong2003vtvip TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
461141 06/09/2018 10:36:24 Gib5102 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 0 ms 860 KB
460542 05/09/2018 09:46:03 MTAK53 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
460506 04/09/2018 23:26:23 letandatty211 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 804 KB
460402 04/09/2018 21:06:50 aivi0601 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
459502 03/09/2018 13:56:33 VINH_17_50 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
458892 02/09/2018 11:02:41 zolydyck00 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
457885 30/08/2018 22:41:31 long_thathu TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 936 KB
457848 30/08/2018 21:44:50 long_thathu TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 500 ms 2480 KB
457361 30/08/2018 07:45:01 HHHHHHHH TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
456573 28/08/2018 16:28:00 nguyenhuutuong999 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
456504 28/08/2018 12:18:12 xikhud TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
455703 25/08/2018 21:47:53 minhhaiyl132 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1224 KB
455322 24/08/2018 21:59:59 hitu03 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 859 ms 2524 KB
454978 23/08/2018 21:40:38 viet2805 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 953 ms 2524 KB
454859 23/08/2018 18:53:09 phamlquangminh TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 562 ms 2540 KB
454559 23/08/2018 09:51:09 loideptra1 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 928 KB
454552 23/08/2018 09:43:28 kien672002 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1000 KB
454286 22/08/2018 17:30:06 huuthien198zz TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 515 ms 2520 KB
452776 18/08/2018 21:27:30 Meliodas TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 562 ms 2368 KB
451444 16/08/2018 12:42:57 hitu07 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 578 ms 2476 KB
451443 16/08/2018 12:40:43 leluyen1502 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 578 ms 2476 KB
451377 16/08/2018 10:29:20 hitu05 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 0 ms 1088 KB
451296 15/08/2018 23:28:29 trungnghia05123 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 875 ms 1880 KB
451192 15/08/2018 20:53:40 hitu04 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
451002 15/08/2018 10:54:45 Duc_Trung TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1172 KB
450564 14/08/2018 15:22:57 dankcute TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1092 KB
450246 13/08/2018 20:13:29 hitu02 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
450243 13/08/2018 20:12:45 hitu01 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 609 ms 2484 KB
450184 13/08/2018 19:04:50 huynhvanphu102 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 937 ms 2440 KB
449954 13/08/2018 08:16:50 uchiha TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
449947 13/08/2018 08:10:44 longvt24 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1244 KB
449651 12/08/2018 15:49:47 jsomebodywtbl TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
449414 11/08/2018 23:48:03 hdv250202 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
448537 09/08/2018 16:09:37 letuananh TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
448189 08/08/2018 16:25:31 tototete TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 468 ms 2428 KB
448187 08/08/2018 16:20:59 tungcoi TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
447211 04/08/2018 18:08:45 ThaoAVang TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 765 ms 2428 KB
446595 02/08/2018 17:18:24 LongÇhampion TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
446456 02/08/2018 09:49:43 psdkljfsahdpi TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 812 ms 2404 KB
445991 01/08/2018 07:32:12 hanhien TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
445265 30/07/2018 00:30:45 thaolinh TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1332 KB
445094 28/07/2018 23:01:51 hoangnghiaviet TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 796 ms 1844 KB
444888 28/07/2018 07:57:43 manh123 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1968 KB
444823 27/07/2018 20:00:35 duong2 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1488 KB
444821 27/07/2018 19:01:51 bluecat9x TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1992 KB
444179 25/07/2018 18:49:34 KimTuyen TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
443364 23/07/2018 15:45:50 tronghieuACM TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 500 ms 2428 KB
443361 23/07/2018 15:31:01 chiyb2015 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 515 ms 2444 KB
443219 23/07/2018 01:32:08 tnc1122 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1140 KB
443130 22/07/2018 16:10:05 nguyetanh10102005 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1240 KB
442896 21/07/2018 20:53:27 paradisebay TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
442766 21/07/2018 08:53:55 nhatanh10102005 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
442066 18/07/2018 17:42:32 phuongnhi_tran_1206 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
441163 14/07/2018 22:51:01 toila4120 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1312 KB
440855 13/07/2018 16:32:11 buihoat2003 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
440617 13/07/2018 06:45:02 nhatthanh99 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Java 8 Accepted 750 ms 19884 KB
439901 10/07/2018 19:03:23 ducanhgx TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Java 8 Accepted 171 ms 19424 KB
439897 10/07/2018 18:54:06 lshuutoan TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 796 ms 2416 KB
438529 05/07/2018 09:48:42 anhduy1811 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
438394 04/07/2018 15:35:25 KHOI2611 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
438111 02/07/2018 16:18:52 x0zero0x TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
437630 30/06/2018 12:10:53 jackcookies020 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1296 KB
437209 28/06/2018 10:45:41 truonghxpt1 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
436359 24/06/2018 19:37:27 datkcdhv TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
434864 21/06/2018 15:10:54 chienbinhlyoko TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1100 KB
434748 20/06/2018 21:28:37 nhattuan722 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 800 KB
434725 20/06/2018 20:13:26 huynhthanhtan TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
434724 20/06/2018 20:09:01 huynhthanhtan TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
433878 16/06/2018 17:00:22 nguyendenn1 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1204 KB
432143 11/06/2018 11:30:16 ledat112233 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 859 ms 2408 KB
431853 09/06/2018 21:19:29 hoanganh28122005 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1240 KB
431837 09/06/2018 20:50:51 Blue06 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
430667 05/06/2018 14:27:51 unknown01 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 515 ms 2584 KB
430666 05/06/2018 14:27:05 unknown01 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 562 ms 2592 KB
430367 04/06/2018 10:23:22 linhle232001 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 578 ms 1896 KB
427962 29/05/2018 09:08:54 vietthanh TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
427865 28/05/2018 23:18:30 spectrecipher1 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
427551 27/05/2018 15:56:28 linhbeo1210 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 0 ms 1812 KB
427425 26/05/2018 17:23:52 newbietm TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1196 KB
426930 24/05/2018 21:21:00 bignumd TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 0 ms 1128 KB
426895 24/05/2018 19:55:24 nhathuypt25 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
426302 21/05/2018 23:32:42 thaibabao TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
426153 21/05/2018 12:42:36 NTUThananhthien TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1840 KB
425812 19/05/2018 12:43:46 ntngocngoc TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1836 KB
425446 17/05/2018 09:48:01 kanadetachibana TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1192 KB
425286 16/05/2018 16:07:54 hoangtranxuansona2k46 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
425248 16/05/2018 14:50:51 vcn123 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 820 KB
424933 14/05/2018 23:00:42 php122002 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
424830 14/05/2018 19:15:53 fake1 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
424221 12/05/2018 08:15:25 daohuuhuyk98lhp TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 796 ms 2564 KB
422938 03/05/2018 15:56:28 dat_tran1200 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 921 ms 2412 KB
422650 01/05/2018 20:48:27 vinhnt TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 781 ms 2500 KB
422400 30/04/2018 13:42:10 viethuy99 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
421233 25/04/2018 18:52:46 nguyenvantien0903 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 0 ms 1072 KB
421178 25/04/2018 14:30:29 nguyenvantien0903 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
421153 25/04/2018 12:11:21 abcdef TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 864 KB
420986 24/04/2018 21:10:13 kaitou1412 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 800 KB
419944 21/04/2018 09:05:34 nhphucqt TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1064 KB
419342 18/04/2018 23:54:58 congyb1032002 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 812 ms 2560 KB
418890 17/04/2018 14:03:22 thuyvan123 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 796 ms 2560 KB
418736 16/04/2018 20:02:45 phamthanhtrung123 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1352 KB
418705 16/04/2018 18:50:21 quan8a3_tdn2017 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1296 KB
418576 15/04/2018 20:20:06 minhrongcon2000 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 796 ms 2560 KB
416570 12/04/2018 18:37:19 nguyentuan TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
416563 12/04/2018 18:13:43 YeuEmTuCaiNhinDauTien TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
416554 12/04/2018 17:50:16 bibinguyen TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
416396 12/04/2018 15:22:34 khaquoc1601 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1576 KB
416246 12/04/2018 07:58:06 Love4T144 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
415490 10/04/2018 12:21:10 Quanpro98 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
415353 10/04/2018 03:34:02 nghethuat102 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 984 KB
415352 10/04/2018 03:33:39 nghethuat102 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1004 KB
414536 07/04/2018 21:08:18 buidinhpham2004 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
413812 05/04/2018 22:45:42 conan TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 531 ms 2508 KB
413805 05/04/2018 22:31:29 conan TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
413648 05/04/2018 15:25:14 hoangthuc701 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
412717 03/04/2018 10:51:42 minhtampcb TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1256 KB
412092 01/04/2018 20:28:47 Linhdethuong TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1268 KB
411671 31/03/2018 15:56:24 __________ TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
411506 30/03/2018 23:41:23 0946264390 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1256 KB
411491 30/03/2018 23:01:35 karasu TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2728 KB
409689 26/03/2018 22:04:47 kaitoukid1609 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1480 KB
409195 25/03/2018 23:38:47 vantho1298 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 640 ms 2368 KB
408965 25/03/2018 08:49:36 thuy12052004 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1968 KB
408962 25/03/2018 08:42:29 55555 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
408951 25/03/2018 03:38:14 0941054 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
408368 23/03/2018 13:45:18 tinhochbt TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1732 KB
408325 23/03/2018 10:42:57 minhtampcb TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1236 KB
408297 23/03/2018 10:00:30 truongcao TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1700 KB
407877 22/03/2018 15:11:22 reaper2003 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1440 KB
407792 22/03/2018 12:37:54 nguyenngochan TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2232 KB
407538 22/03/2018 00:54:56 htrang1004 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1436 KB
406247 18/03/2018 19:49:08 chamchamcham TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
405633 16/03/2018 00:31:03 iiiiiii125478 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 0 ms 1116 KB
405287 15/03/2018 12:51:47 hungokok TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1396 KB
402519 10/03/2018 23:09:25 BuiTriDung TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
401857 08/03/2018 16:18:17 haiyenk98lhp TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 890 ms 1812 KB
401785 08/03/2018 10:39:02 vclzt TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 0 ms 1264 KB
401750 08/03/2018 09:46:14 Anh TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 0 ms 1080 KB
399425 28/02/2018 19:21:45 heraclex12 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 578 ms 2452 KB
399337 28/02/2018 10:16:43 shinosuke149 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1296 KB
399319 28/02/2018 09:00:41 hauancuc TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
398805 26/02/2018 09:24:43 truonghqsm TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2160 KB
397791 22/02/2018 07:25:07 Quân1 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2148 KB
397116 18/02/2018 21:12:43 dungdq2002 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
396887 17/02/2018 10:15:50 duonga1 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2464 KB
396846 16/02/2018 22:01:44 thelightvn TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
396703 16/02/2018 01:50:14 mrlihd TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
396697 16/02/2018 00:35:51 trungtt123 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
396507 15/02/2018 01:22:46 congtam0406 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
396256 13/02/2018 15:33:02 nguyenvlm TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
396233 13/02/2018 13:25:08 Tunga1 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1524 KB
396174 13/02/2018 09:20:35 minhlam2102002 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
396047 12/02/2018 19:27:41 trang2002cool02 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 859 ms 2444 KB
395828 11/02/2018 22:30:20 nguyenvlm TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
395817 11/02/2018 21:27:32 Nguyenthituyetcvp TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 875 ms 2432 KB
395336 09/02/2018 13:59:43 094175234 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1180 KB
394988 07/02/2018 20:14:15 2221115541 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Python 3 Accepted 31 ms 1508 KB
394359 05/02/2018 14:29:40 theninja TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1464 KB
394301 05/02/2018 10:55:33 blackdragon0735842 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 953 ms 2440 KB
394224 04/02/2018 22:38:44 2221113513 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Python 3 Accepted 62 ms 1500 KB
392590 30/01/2018 08:06:08 duongbp1990 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
392500 29/01/2018 21:09:33 ngocminh TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 515 ms 1844 KB
392227 29/01/2018 11:34:11 huuthuan13816 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1776 KB
392089 28/01/2018 23:49:41 vandai61 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
392078 28/01/2018 22:58:40 lanhhan TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
391674 27/01/2018 10:26:22 doduc2652002 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 640 ms 1868 KB
391664 27/01/2018 10:19:38 thamtudeptrai007 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 515 ms 1868 KB
391561 26/01/2018 23:57:39 pumpum4141 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 625 ms 1872 KB
391188 26/01/2018 09:14:50 truongcoi2001 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
390243 24/01/2018 10:08:23 vudet11 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 546 ms 2524 KB
390080 23/01/2018 20:19:49 anhminh2912003 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2148 KB
387745 19/01/2018 22:41:02 QuỳnhNhư TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
386678 17/01/2018 09:57:40 pro113ti TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 609 ms 2472 KB
386365 16/01/2018 10:54:28 quan8a3_tdn2017 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
386181 15/01/2018 20:55:08 quan8a3_tdn2017 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1480 KB
384943 12/01/2018 14:50:48 nguyennhandannnd TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1736 KB
384848 12/01/2018 10:15:27 minhanhgaru TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 546 ms 2448 KB
384815 12/01/2018 08:39:30 ironmank37d TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1524 KB
384810 12/01/2018 08:33:01 tranduyminh0919 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
384629 11/01/2018 16:08:25 vuongbxvp TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1272 KB
384490 11/01/2018 15:11:12 haminh2003 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2104 KB
384047 10/01/2018 14:55:41 doituyentin2 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1500 KB
383634 09/01/2018 16:05:49 nguyennhandannnd TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
383371 09/01/2018 08:05:43 QuangTruongNguyen TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
382865 07/01/2018 16:28:38 chinhhi TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
382855 07/01/2018 15:19:09 SavarinJames TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 546 ms 2480 KB
382560 06/01/2018 19:41:21 LukH TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 515 ms 2516 KB
382273 06/01/2018 00:10:09 lockhaicttv TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 625 ms 2516 KB
382201 05/01/2018 21:46:05 Socola_Đại_Ca TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
382159 05/01/2018 21:06:25 tanglamgiang2108hnohvtc TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 2544 KB
381303 03/01/2018 10:36:31 ducden2003 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
380764 02/01/2018 14:15:23 khab1706592 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 625 ms 2516 KB
380371 01/01/2018 16:01:23 taminhquanno21 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
380270 01/01/2018 10:55:07 ntd992003 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2300 KB
379814 01/01/2018 08:49:16 langkhachthoikhong TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
378051 27/12/2017 13:57:07 phannhatloi TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 359 ms 2480 KB
377335 24/12/2017 08:09:06 phambichngoclamson2002 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 531 ms 1812 KB
376969 22/12/2017 17:10:39 SmithWinter TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
375878 17/12/2017 09:46:29 badaocm234 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1368 KB
375408 15/12/2017 15:36:27 hoi_lam_gi TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
375185 15/12/2017 09:49:04 changlangtu97 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1160 KB
375082 14/12/2017 22:56:30 hoainam TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
374500 13/12/2017 14:08:12 votrunghieu9a2 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1432 KB
373762 10/12/2017 19:58:00 duongnambxvp TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1708 KB
373758 10/12/2017 19:44:43 tam TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1172 KB
373233 08/12/2017 16:37:45 MrRobot TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 625 ms 2188 KB
373103 08/12/2017 14:26:11 Phandat16 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
372787 07/12/2017 10:57:22 tuanhbt133 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1504 KB
370997 03/12/2017 20:07:48 orimashaky TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 984 ms 2416 KB
370944 03/12/2017 17:53:06 luan TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1020 KB
370565 02/12/2017 20:07:14 trang2002cool TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 859 ms 2416 KB
369664 30/11/2017 23:53:54 hoangtu222x12x21x1111 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 625 ms 1828 KB
369129 30/11/2017 01:44:19 phuocanh1625 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 812 ms 2476 KB
368656 29/11/2017 00:01:59 trungpro531998 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 828 ms 2524 KB
366700 26/11/2017 23:51:50 khoa0308 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 906 ms 2496 KB
366417 26/11/2017 16:11:19 Sakura TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
366405 26/11/2017 15:52:00 huynonstop TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
366402 26/11/2017 15:47:15 Sakura TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 546 ms 1760 KB
366335 26/11/2017 12:44:32 namtao97 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1816 KB
365201 24/11/2017 10:35:12 khoinguyentdmu TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
364888 23/11/2017 16:55:14 quocnguyen TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1336 KB
364419 22/11/2017 22:12:02 nguyenthanhtung TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 0 ms 1100 KB
364237 22/11/2017 16:39:23 Shyn TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
364226 22/11/2017 16:23:36 Dodomin TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
363435 21/11/2017 00:56:10 nganyhilow TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
362771 19/11/2017 16:11:11 TanTruc TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
362167 18/11/2017 09:05:41 thao1234 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1336 KB
362035 17/11/2017 21:57:51 langkhachthoikhong TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 984 KB
361571 16/11/2017 23:50:28 tranminh183 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
361465 16/11/2017 21:12:11 dominhhoang7a4á TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1300 KB
361307 16/11/2017 15:52:33 hieu8a3_tdn TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
361158 16/11/2017 14:20:26 dnhung1997 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 562 ms 2464 KB
361016 16/11/2017 10:22:57 dtskeosua TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
361001 16/11/2017 10:13:04 kami TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
360975 16/11/2017 09:34:02 TLGiang_7a4_TĐN TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
360968 16/11/2017 09:30:15 txt TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
360956 16/11/2017 09:02:42 WTF24 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
360955 16/11/2017 08:58:44 DBVG TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
360954 16/11/2017 08:58:20 QUYEN_7A4TDN TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
360905 16/11/2017 00:19:09 ongtrum19051997 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
360631 15/11/2017 17:44:42 Truongthienloc TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
360621 15/11/2017 17:18:52 benopera5 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
360207 14/11/2017 23:15:04 letuongminh TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1240 KB
359912 14/11/2017 15:47:30 taikhoan1 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
359889 14/11/2017 15:37:46 trananhprince TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1404 KB
359884 14/11/2017 15:36:44 frostpixel TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
359822 14/11/2017 15:22:00 cyb3 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
359811 14/11/2017 15:19:13 frostpixel TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
359794 14/11/2017 15:16:39 frostpixel TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
359744 14/11/2017 15:04:44 cyb3 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 578 ms 2516 KB
359719 14/11/2017 14:56:55 trananhprince TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 906 ms 2516 KB
359102 13/11/2017 19:13:01 vuvietha TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1228 KB
358975 13/11/2017 15:42:07 thanh123 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 0 ms 1348 KB
358822 13/11/2017 12:21:58 Minhkiu7a3_TDN TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
358746 13/11/2017 09:30:39 Truong_tdn2017 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
358734 13/11/2017 09:22:45 hien_jeony TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 546 ms 1868 KB
358723 13/11/2017 09:09:38 lichngothanh TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 562 ms 2540 KB
358711 13/11/2017 09:01:46 hoalinh TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
358704 13/11/2017 08:54:36 mai7a3TDN TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 984 KB
358702 13/11/2017 08:52:27 hoainam2222005 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
358697 13/11/2017 08:47:55 TuanĐz7A3TĐn TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
358695 13/11/2017 08:46:59 123456789123456789 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1376 KB
358693 13/11/2017 08:45:55 ngocloly TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1028 KB
358691 13/11/2017 08:43:00 tthm TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
358678 13/11/2017 08:06:53 thanhha7a3TDN TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1220 KB
358676 13/11/2017 08:04:54 123456789123456789 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1056 KB
358674 13/11/2017 08:03:35 Azusaki TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
358673 13/11/2017 08:03:10 hoalinh TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
358650 13/11/2017 06:21:18 TuanĐz7A3TĐn TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1348 KB
358646 13/11/2017 05:23:14 thinh2242005lop7A3 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
358564 12/11/2017 22:16:22 VuNguyenHongPhong TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1548 KB
358525 12/11/2017 21:33:19 johnpham2000 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 562 ms 2540 KB
358508 12/11/2017 21:02:06 tthm TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1376 KB
358503 12/11/2017 20:57:40 hoainam2222005 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
358489 12/11/2017 20:43:42 Nguyenkhoi TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1020 KB
358461 12/11/2017 20:23:02 ngocloly TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
358417 12/11/2017 19:49:59 chinh_tdn_7a3 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
358402 12/11/2017 19:27:50 Minhkiu7a3_TDN TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1348 KB
358244 12/11/2017 14:57:35 lucdaoquanh TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
358243 12/11/2017 14:55:45 lucdaoquanh TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 562 ms 1872 KB
358070 12/11/2017 09:12:03 dinhthanhnga06 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 562 ms 1836 KB
357811 11/11/2017 18:24:04 phươnganh TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1376 KB
357801 11/11/2017 18:06:27 thanhchuongitc TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
357614 11/11/2017 14:48:47 minhth_1412 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
357572 11/11/2017 14:07:02 Venus TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
357570 11/11/2017 14:03:13 trainolp2017 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
357561 11/11/2017 13:21:16 trainolp2017 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 609 ms 1872 KB
357529 11/11/2017 10:32:30 chuotvip TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 609 ms 2488 KB
357509 11/11/2017 09:51:15 anhdhhp TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
357036 10/11/2017 15:34:15 tenda1234 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2104 KB
356726 10/11/2017 07:47:00 bachhuyhung20102001 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
356430 09/11/2017 20:40:01 kakaka TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
355689 08/11/2017 21:35:52 123456789123456789 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1328 KB
355609 08/11/2017 17:39:36 Leo_Messi_96 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
355607 08/11/2017 17:35:10 Leo_Messi_96 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
354928 07/11/2017 22:02:12 haxuantoan98 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 578 ms 1872 KB
354741 07/11/2017 19:40:45 luxabu TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1880 KB
354475 07/11/2017 14:37:06 dungzudd231001 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
353506 06/11/2017 11:56:17 trongphuc_tdn1105 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1304 KB
353474 06/11/2017 09:14:18 balancebreaker2123 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1548 KB
353473 06/11/2017 09:14:04 trangminhtnd TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 924 KB
353471 06/11/2017 09:13:08 trongphuc_tdn1105 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1348 KB
353470 06/11/2017 09:12:42 2005tung TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1548 KB
352600 04/11/2017 20:20:21 tranthanhhai TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 0 ms 1104 KB
352469 04/11/2017 16:47:37 vinhntndu TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
352400 04/11/2017 15:44:16 minh3chap TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1376 KB
351895 03/11/2017 16:28:23 hoi_lam_gi TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1348 KB
351847 03/11/2017 15:16:39 Thai TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
351235 02/11/2017 17:45:49 chinhd17ht01tdmu TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1888 KB
350316 01/11/2017 20:18:56 quang TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
350297 01/11/2017 20:05:53 khanhtran3596 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1532 KB
349896 01/11/2017 07:27:40 hoan2k1 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
349495 31/10/2017 19:49:45 khanhsaker97 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
349400 31/10/2017 17:25:30 isora1996 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 921 ms 2512 KB
349160 31/10/2017 09:54:45 traitimng1812 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 671 ms 2512 KB
348564 30/10/2017 20:23:38 hunghz123 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1372 KB
347463 28/10/2017 22:08:59 hungga1711 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 921 ms 2512 KB
347411 28/10/2017 21:18:39 yasuo TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1268 KB
347396 28/10/2017 21:04:09 haltv TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1232 KB
346663 27/10/2017 16:10:46 NangHN TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 906 ms 1852 KB
346476 27/10/2017 13:47:15 haxorus2004 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
346430 27/10/2017 12:11:36 buihoat2003 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
345967 26/10/2017 18:15:12 anhduy1811 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
345926 26/10/2017 17:36:42 buihoat2003 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1364 KB
345923 26/10/2017 17:31:41 buihoat2003 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
345921 26/10/2017 17:31:01 buihoat2003 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1188 KB
345231 25/10/2017 23:48:56 manhhungking TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
344924 25/10/2017 19:53:21 hoanganhlaboss139 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
344507 25/10/2017 12:47:31 huy9a1 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
343441 23/10/2017 21:32:43 ngocminh2869 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1340 KB
343110 23/10/2017 15:56:51 freepascal TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
342940 23/10/2017 09:34:54 vietdeptrai TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
341361 20/10/2017 21:40:48 long123 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 875 ms 2520 KB
340988 20/10/2017 10:51:49 ItachiUchiha TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
340498 19/10/2017 16:48:05 thienhk15 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 921 ms 2520 KB
339478 18/10/2017 15:28:39 christzy TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1272 KB
338924 17/10/2017 19:48:10 NAKICTI TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 906 ms 2456 KB
338846 17/10/2017 17:45:34 kuanhdn96 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
338843 17/10/2017 17:40:41 chaugiang_97 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2472 KB
338754 17/10/2017 15:23:48 vinhquana TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1004 KB
337850 16/10/2017 16:41:02 Duongnguyen TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
337036 15/10/2017 13:17:27 manhh15 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
336336 14/10/2017 19:06:58 Leukocytes TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
335321 13/10/2017 01:29:04 viethoang99 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
335046 12/10/2017 20:33:09 tinhhk15 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
334531 12/10/2017 09:40:48 tiendiep9a1 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
333939 11/10/2017 15:15:30 dannhuhao TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 859 ms 2464 KB
333807 11/10/2017 09:29:12 Minatokaze TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 687 ms 2464 KB
333652 10/10/2017 22:27:48 Master_01 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
333253 10/10/2017 15:44:05 minhnguyen998vp TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 562 ms 2476 KB
333062 10/10/2017 08:47:34 tanan112 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 562 ms 2484 KB
332600 09/10/2017 16:47:09 caovantheanh TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 671 ms 1828 KB
332457 09/10/2017 14:14:53 sanglequang TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 562 ms 2484 KB
332146 08/10/2017 21:52:30 vikhangcqt171 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 562 ms 2484 KB
332081 08/10/2017 21:07:54 darkdragon02 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 546 ms 2484 KB
331525 08/10/2017 10:04:15 lcnguyendang123 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 562 ms 2460 KB
329204 05/10/2017 01:51:41 vuthehuyht TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 859 ms 2488 KB
329041 04/10/2017 18:15:10 RoxSmeb TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1168 KB
328145 03/10/2017 08:06:26 quandapro TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Java 8 Accepted 187 ms 17236 KB
327434 02/10/2017 14:57:34 BINHTHUONG TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1168 KB
327243 02/10/2017 03:47:51 8man TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
327200 02/10/2017 00:27:45 nvminhtam2201 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1304 KB
326147 30/09/2017 16:19:55 huynhthanhtan TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 843 ms 2240 KB
326146 30/09/2017 16:18:43 huynhthanhtan TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 859 ms 2244 KB
326144 30/09/2017 16:13:10 huynhthanhtan TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 843 ms 2244 KB
325203 29/09/2017 10:26:10 thanhdatna1996 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 562 ms 2528 KB
324554 28/09/2017 15:47:38 nguyenvanduck98lhp TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 921 ms 2536 KB
324523 28/09/2017 15:40:25 hoangnghiak98lhp TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
324171 28/09/2017 07:00:21 GấuBéoIT TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
323930 27/09/2017 21:12:12 quynhco275 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
323444 26/09/2017 20:27:40 Nhokkz TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1256 KB
322961 25/09/2017 23:26:56 myfriend1102vn TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 562 ms 1864 KB
322157 24/09/2017 15:48:52 ductinLHP TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 671 ms 2536 KB
321092 22/09/2017 20:52:30 masterv TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
317284 15/09/2017 07:52:24 Than TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 562 ms 2512 KB
315679 11/09/2017 20:43:05 meomun2010 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
315670 11/09/2017 20:33:36 Tu2112003 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1536 KB
315325 11/09/2017 09:18:11 manhcuongcvp TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
314844 10/09/2017 01:55:55 eragontuan1998 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
314091 08/09/2017 03:22:20 trantien151198 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
312627 03/09/2017 20:08:49 phuongnam TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
312097 02/09/2017 23:05:00 huyvuhp TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
311705 01/09/2017 18:44:54 huukhoa2608 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
311605 01/09/2017 14:26:21 0000000000 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1272 KB
311162 30/08/2017 23:54:40 hieunv1996 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
309731 27/08/2017 15:33:16 Dai_Thang_HN_7_1 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1272 KB
309238 26/08/2017 10:21:54 LuongNguyen TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
308891 25/08/2017 07:28:03 congminh410 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 671 ms 2448 KB
308890 25/08/2017 07:27:04 congminh410 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 671 ms 2448 KB
306837 19/08/2017 11:22:06 ABC_XYZ TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
306834 19/08/2017 11:14:59 lamngok1201 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
306744 19/08/2017 00:03:28 HackerRank TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 0 ms 1544 KB
306433 18/08/2017 15:12:09 lengoctho TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1196 KB
305658 16/08/2017 19:03:23 daken1412 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
303007 10/08/2017 20:23:53 blebleble TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
303002 10/08/2017 20:20:50 thanhhoang TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1248 KB
302964 10/08/2017 20:01:03 winnawa TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 872 KB
302958 10/08/2017 19:57:34 5hoangnd TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 872 KB
302952 10/08/2017 19:55:22 nguyenhamlon TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
302950 10/08/2017 19:54:57 minhhuylqd TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
302946 10/08/2017 19:54:29 jat TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
302945 10/08/2017 19:54:21 small TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
302943 10/08/2017 19:54:00 minhhuy24072002 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
302942 10/08/2017 19:53:41 lephuthien411 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
302941 10/08/2017 19:53:27 minhhuy24072002 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
302937 10/08/2017 19:53:09 thanhnhana5 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
302930 10/08/2017 19:51:23 hizthi TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
302927 10/08/2017 19:50:23 phanvanhung123 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 824 KB
302911 10/08/2017 19:44:53 hieungoc2013 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 808 KB
302910 10/08/2017 19:44:51 nguyenvu9405 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 872 KB
302523 09/08/2017 14:28:00 sonnguyen0612 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1232 KB
300224 31/07/2017 15:53:39 flightlessbird TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Python 3 Accepted 46 ms 1548 KB
299795 28/07/2017 21:58:11 Hackerr TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1416 KB
299779 28/07/2017 21:17:40 hanhhuyenit1619 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 546 ms 1860 KB
299099 26/07/2017 20:16:25 QSM TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
298937 26/07/2017 10:44:57 hungk36b TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
298429 24/07/2017 17:06:42 congthangk36d TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
297976 22/07/2017 23:57:37 MinhDang TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
297757 21/07/2017 23:49:14 chaukhanh2003 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
297696 21/07/2017 21:36:31 dothanh TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1712 KB
297638 21/07/2017 19:18:05 nty TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1468 KB
297637 21/07/2017 19:17:26 reset TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
297633 21/07/2017 19:15:16 reset TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
297628 21/07/2017 19:10:13 nntuan TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
297624 21/07/2017 19:07:35 shuu TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 671 ms 1872 KB
297616 21/07/2017 19:00:48 huynhthu TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 671 ms 2488 KB
297611 21/07/2017 18:47:08 hoangtrung080697 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 671 ms 2488 KB
297608 21/07/2017 18:38:26 anh76qn TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 671 ms 2500 KB
297605 21/07/2017 18:37:03 hoanglongbpt TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 546 ms 2488 KB
297596 21/07/2017 18:27:40 anhbannho147vn TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 906 ms 2488 KB
297593 21/07/2017 18:24:37 dothanh TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 671 ms 2500 KB
297561 21/07/2017 17:30:35 skydriver001 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Java 8 Accepted 171 ms 17388 KB
297168 20/07/2017 09:47:05 minhthu20201 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1172 KB
297083 19/07/2017 23:05:40 thanhthuy4u TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
296885 19/07/2017 17:33:13 tridung TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
296091 17/07/2017 00:10:20 xekoiuxuka TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
296078 16/07/2017 23:40:46 xekoiuxuka TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 671 ms 2488 KB
295522 15/07/2017 01:02:14 quang000khanh TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
295521 15/07/2017 00:50:14 quang000khanh TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
295520 15/07/2017 00:40:25 quang000khanh TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 843 ms 2200 KB
295327 14/07/2017 11:25:32 logacc999 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 890 ms 2504 KB
294976 13/07/2017 13:49:43 Nhokkz TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 984 KB
294975 13/07/2017 13:46:08 Nhokkz TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 980 KB
294604 12/07/2017 15:06:04 01667401268 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 828 ms 2460 KB
293712 09/07/2017 12:49:06 dasea TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
291983 30/06/2017 18:36:22 okeomachnha TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 671 ms 2468 KB
291159 27/06/2017 10:35:57 logn145236 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 687 ms 2504 KB
291084 26/06/2017 21:32:38 thumieu88 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 546 ms 1840 KB
291046 26/06/2017 19:59:38 lunvjp TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
290553 24/06/2017 14:45:02 nhpntz0t TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
290459 24/06/2017 10:02:09 nguyentrungthanh TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 562 ms 1844 KB
289148 19/06/2017 14:24:19 thienbaotb TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
288756 17/06/2017 21:05:13 Mirai128 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 656 ms 1868 KB
288394 16/06/2017 14:41:43 saothuaduoc TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1108 KB
288304 15/06/2017 23:09:40 caubedaumat TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
287993 14/06/2017 22:34:57 nguyenhaidang TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 671 ms 2212 KB
287967 14/06/2017 21:50:17 Vinh TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
287808 14/06/2017 12:22:24 thienbaotb TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 968 KB
287246 12/06/2017 16:05:16 anhvu_cbl TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
287013 11/06/2017 18:26:30 lotac TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
286711 10/06/2017 17:12:08 lqt_ctc_1307 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1240 KB
284502 31/05/2017 20:38:58 my_crush_hates_me TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
284003 29/05/2017 16:14:41 trongthu TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
283990 29/05/2017 15:50:20 Tran_Thanh_Oai97 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
283983 29/05/2017 15:38:19 Ngo_Van_Viet TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
283958 29/05/2017 15:17:35 huytmdj TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
283938 29/05/2017 15:01:52 toquangsonktp22b TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
283937 29/05/2017 15:00:05 NhatKhanh TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 0 ms 1044 KB
283928 29/05/2017 14:45:56 NhatKhanh TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 859 ms 1804 KB
283835 29/05/2017 08:41:08 kienvan12345 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 984 KB
283831 29/05/2017 08:24:28 hatuank97lhp TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
283331 25/05/2017 21:39:18 johnstonebig TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 671 ms 2460 KB
283312 25/05/2017 20:14:48 leehieeu TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Java 8 Accepted 734 ms 19728 KB
283308 25/05/2017 20:06:23 leehieeu TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Java 8 Accepted 671 ms 19772 KB
283055 25/05/2017 09:08:23 ndahht97 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Java 8 Accepted 687 ms 19560 KB
282218 22/05/2017 10:15:24 hut_phamquochuy TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 687 ms 2172 KB
282019 21/05/2017 21:56:48 daycoma1998 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 1000 ms 1804 KB
281330 18/05/2017 15:32:25 khoabhvt TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
280836 16/05/2017 23:07:58 min3012001 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 1000 ms 1888 KB
279753 16/05/2017 15:49:32 traptrap1104 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1348 KB
279643 16/05/2017 08:37:54 DTUTeam1 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 671 ms 2524 KB
277043 09/05/2017 21:47:20 dats2007 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
275420 04/05/2017 00:28:16 hoof44 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
275418 04/05/2017 00:14:24 hoof44 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
275230 02/05/2017 21:17:00 tranthanhhai TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 984 ms 2504 KB
274624 29/04/2017 21:06:34 nguyenthicamtu TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 0 ms 1084 KB
274551 29/04/2017 08:58:49 thanhthangpham TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
274466 28/04/2017 21:00:08 Error TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
274453 28/04/2017 20:39:05 hungvt_ntu TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
274449 28/04/2017 20:31:30 Minhthanhntu TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 0 ms 1092 KB
274355 28/04/2017 14:08:10 contiti TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 890 ms 2504 KB
274309 28/04/2017 09:09:53 Minhthanhntu TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 0 ms 1092 KB
274000 26/04/2017 19:24:28 sonheo123 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
273998 26/04/2017 19:08:02 nguyenduclam0605 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
273579 25/04/2017 14:19:08 phuonganh2001 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
273309 24/04/2017 10:43:39 hiruma2001 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
273300 24/04/2017 10:32:06 ancuong1 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
273299 24/04/2017 10:26:24 Error TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
273280 24/04/2017 10:01:50 hungvt_ntu TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
273277 24/04/2017 09:56:56 phuocpro0607 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 876 KB
273270 24/04/2017 09:53:00 ductit001 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
273256 24/04/2017 09:42:30 coderkcdhv TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 656 ms 1840 KB
273255 24/04/2017 09:41:28 bacoder278 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
273026 23/04/2017 11:04:14 quangminh6624 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
272872 22/04/2017 21:34:01 minhaho160601 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
272871 22/04/2017 21:32:28 minhaho160601 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 546 ms 2492 KB
272447 21/04/2017 12:22:58 hut_Phieu TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 562 ms 2464 KB
272332 20/04/2017 21:43:22 hieua2tincvp TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
272105 19/04/2017 21:57:46 giangbabygo123 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
271384 17/04/2017 09:10:22 up_out_of_all TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 859 ms 2528 KB
270988 15/04/2017 21:51:03 dangkhoa_pascal TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
270089 12/04/2017 00:30:36 balobola TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
270045 11/04/2017 22:32:20 hieua2tincvp TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
270043 11/04/2017 22:25:40 frostpixel TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
269979 11/04/2017 20:39:27 nguyenvanbien TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
269945 11/04/2017 17:54:53 nguyenvanbien TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
269069 08/04/2017 21:56:03 phamtrunghieuntp TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1160 KB
268950 08/04/2017 14:50:02 binh TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
268871 08/04/2017 09:14:28 MINHKHANG TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
267227 04/04/2017 23:22:09 coderkcdhv TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 988 KB
265371 31/03/2017 13:53:27 tuan TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
265369 31/03/2017 13:51:28 tuan TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 872 KB
264154 27/03/2017 23:55:09 peppie TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
263333 26/03/2017 08:23:22 016868777758 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 968 KB
263221 25/03/2017 21:29:03 NPL TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
263030 25/03/2017 10:26:02 cavang TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1132 KB
262085 22/03/2017 21:23:06 huynhdinhhiep TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1160 KB
261069 20/03/2017 12:06:25 someday TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1312 KB
261012 20/03/2017 09:17:29 nguyenhoangnam TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 912 KB
260777 19/03/2017 16:29:43 thanhria TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Java 8 Accepted 156 ms 17780 KB
260453 18/03/2017 20:05:10 azulgrana1 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
259067 16/03/2017 21:39:23 nkduc TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
258563 15/03/2017 19:20:42 tansang TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1228 KB
258338 15/03/2017 08:16:15 s2karens2 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
257489 12/03/2017 21:25:37 hocattuongltv TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1240 KB
255110 05/03/2017 22:11:17 tienthanh214 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
254690 04/03/2017 20:32:12 hoinamvip TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 856 KB
253987 03/03/2017 00:12:29 manhhunglanhlung TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 812 ms 2420 KB
252239 26/02/2017 15:01:41 hut_thai_nguyen TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 546 ms 2424 KB
251345 23/02/2017 09:19:24 Adam_Kyle TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
251263 22/02/2017 22:50:37 nganhvu TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 640 ms 2460 KB
250915 21/02/2017 22:48:44 khoadeptrai TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
250909 21/02/2017 22:31:30 Midodra TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 828 ms 2492 KB
249154 19/02/2017 14:34:49 qtuan140101 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 984 KB
248733 18/02/2017 15:53:10 anhtuyen TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
247576 15/02/2017 15:57:17 ltbminh_ctl TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 828 ms 2496 KB
246308 11/02/2017 19:57:06 hahpuc TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
246298 11/02/2017 19:23:24 quetoiohue TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 828 ms 2496 KB
246129 11/02/2017 12:26:13 oggy223999 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1912 KB
244337 03/02/2017 11:52:22 nhannguyen95 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1960 KB
243253 26/01/2017 20:31:32 mik271 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 546 ms 2408 KB
242682 22/01/2017 22:51:42 nguyentandat1502 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 876 KB
242677 22/01/2017 22:42:34 nguyentandat1502 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 562 ms 2464 KB
241830 17/01/2017 15:14:21 omega1100100 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
241829 17/01/2017 15:13:50 omega1100100 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
241438 15/01/2017 12:31:29 Soledad TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
240466 12/01/2017 22:25:34 buihoat2003 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1216 KB
238916 07/01/2017 14:49:39 uitachi TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1160 KB
238913 07/01/2017 14:46:06 kazutohbt TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1372 KB
238625 06/01/2017 09:26:13 SlothSe7en TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 852 KB
238511 05/01/2017 21:52:18 nguyenhoanganh1612001 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 656 ms 2468 KB
238304 05/01/2017 09:56:43 ducquynhfptk12 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
238072 04/01/2017 18:10:07 doanthetai2005 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1256 KB
237786 03/01/2017 19:06:52 hoangthuhang TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 843 ms 2196 KB
237604 02/01/2017 23:29:06 linhlrx TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
236563 29/12/2016 18:37:06 lecam16T1 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 593 ms 2204 KB
236266 28/12/2016 16:07:53 duyqnguyenle TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 640 ms 2492 KB
235528 24/12/2016 23:53:06 tronghk14 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 546 ms 2484 KB
233925 21/12/2016 21:25:54 hihihil2010 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
233639 20/12/2016 15:42:05 iostream TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
232628 15/12/2016 20:09:02 chaats TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 765 ms 2520 KB
232522 15/12/2016 10:45:19 pipipham TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 578 ms 1860 KB
231836 13/12/2016 08:05:59 mrkoala2908 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1272 KB
231676 12/12/2016 20:25:02 datgk14 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 656 ms 2476 KB
231345 11/12/2016 13:16:10 hoanglindegaard TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
231337 11/12/2016 12:52:55 vuonghieuvui TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
230931 09/12/2016 22:27:56 tranlehiep2203 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
228543 03/12/2016 21:20:52 NVL TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 828 ms 2216 KB
228372 03/12/2016 11:10:03 nguyenthanhtinh365 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
228369 03/12/2016 11:07:15 nguyenthanhtinh365 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 546 ms 2476 KB
228171 02/12/2016 20:45:32 trinhvanluc213 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
226738 29/11/2016 19:47:52 m123456 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 924 KB
226737 29/11/2016 19:47:13 m123456 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 908 KB
226736 29/11/2016 19:45:50 m123456 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1104 KB
225954 27/11/2016 21:36:50 phamvankhanh1516 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1908 KB
225867 27/11/2016 19:52:18 mycatismoon TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1112 KB
225404 26/11/2016 23:09:32 Nasukek20 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2152 KB
224622 25/11/2016 21:40:23 kiemnguoiy TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
224386 25/11/2016 16:51:54 try TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1032 KB
224020 25/11/2016 08:54:26 dovanloi017 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 875 ms 2532 KB
223581 24/11/2016 18:59:33 codera3k48 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
223208 24/11/2016 00:27:44 shinta TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
223171 23/11/2016 23:11:44 phamvucuong TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 562 ms 2520 KB
222581 22/11/2016 23:33:28 huyvuvn TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 812 KB
222501 22/11/2016 21:30:27 hungbach TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 808 KB
222494 22/11/2016 21:26:56 hungbach TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
222479 22/11/2016 21:20:24 cp TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
222235 22/11/2016 17:29:48 tuandatqn95 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
222139 22/11/2016 14:50:59 vuhongson TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 0 ms 1120 KB
221379 21/11/2016 13:31:47 truongtv28 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
221239 21/11/2016 08:07:42 Hieu_sqtt TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 904 KB
221168 21/11/2016 00:40:44 johnwilson TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 904 KB
220133 18/11/2016 20:48:50 quocanh507 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1732 KB
220108 18/11/2016 19:39:06 hotuanhung TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 0 ms 1676 KB
219750 18/11/2016 12:35:26 pnduc1109 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1520 KB
217263 14/11/2016 19:33:51 Bội TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 904 KB
217007 14/11/2016 07:23:00 kiemnguoiy TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1988 KB
217005 14/11/2016 07:13:56 kiemnguoiy TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 515 ms 2544 KB
216789 13/11/2016 18:55:14 khoaat TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
215211 12/11/2016 09:04:54 nguyennhan TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
215011 11/11/2016 21:51:19 anpropapy14 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
214842 11/11/2016 16:34:14 ducquynhfptk12 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 940 KB
214814 11/11/2016 16:04:09 tmvtri123 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1120 KB
214811 11/11/2016 16:02:27 Ngân_Yun TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 944 KB
214810 11/11/2016 16:02:17 ngonhutduy TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1252 KB
214809 11/11/2016 16:02:00 vokhanhan25 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 880 KB
214808 11/11/2016 16:01:58 binhan TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
214800 11/11/2016 16:00:47 phanuyen TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1092 KB
214794 11/11/2016 15:59:52 _hatien_ TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 820 KB
214788 11/11/2016 15:58:53 hieulam10tt TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
214767 11/11/2016 15:54:17 ngophuthinh TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1040 KB
214304 10/11/2016 17:33:38 mathiznogoud TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 531 ms 2380 KB
214303 10/11/2016 17:23:56 mathiznogoud TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1240 KB
214024 10/11/2016 00:13:32 voxuanny32 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 864 KB
212870 07/11/2016 22:29:04 mansblacks TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Python 3 Accepted 46 ms 1524 KB
210521 03/11/2016 22:52:11 bjnjucun TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 656 ms 2372 KB
209932 02/11/2016 22:12:46 dinhvanhuy98 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
209861 02/11/2016 21:18:05 casaumayman TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 546 ms 1756 KB
209854 02/11/2016 21:12:55 2221113513 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 2036 KB
209778 02/11/2016 19:57:31 vhoang TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
209759 02/11/2016 19:41:59 KaKa TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 640 ms 2360 KB
209732 02/11/2016 19:18:36 nhuquynh TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
208752 01/11/2016 17:11:49 hieua2tincvp TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
208732 01/11/2016 16:33:54 thanhluan0687 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
208731 01/11/2016 16:33:19 thanhluan0687 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
208638 01/11/2016 12:16:39 mk TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1220 KB
208637 01/11/2016 12:07:56 tanloitdmu TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
208636 01/11/2016 12:06:39 tanloitdmu TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
208635 01/11/2016 12:03:12 truongntt TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 546 ms 2460 KB
208320 31/10/2016 19:59:45 tuan TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
208311 31/10/2016 19:39:42 kiemnguoiy TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 828 ms 2452 KB
208283 31/10/2016 18:50:57 khoinguyentdmu TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 890 ms 2452 KB
208282 31/10/2016 18:50:56 truongtv28 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 872 KB
208259 31/10/2016 18:14:42 tiny TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 812 ms 2452 KB
208249 31/10/2016 18:01:46 tanloitdmu TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
207398 29/10/2016 20:20:39 congtaisqtt TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
206882 28/10/2016 23:14:14 NoName96 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
205112 26/10/2016 19:47:15 doraemon TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 940 KB
204921 26/10/2016 10:10:39 phamduy TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
204728 25/10/2016 23:24:37 minhquangsqtt TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
204682 25/10/2016 22:38:45 presariohg TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Java 8 Accepted 203 ms 17808 KB
204538 25/10/2016 20:45:12 phongkieu31 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 953 ms 2496 KB
204536 25/10/2016 20:44:53 s2lyonking TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 546 ms 2512 KB
204475 25/10/2016 20:01:46 thanhquang TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
203973 24/10/2016 21:57:12 k4mjk4mjz3 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 940 KB
203246 23/10/2016 23:21:35 mister_0_nile TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
203159 23/10/2016 21:42:14 Ramaas22 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 531 ms 2528 KB
201993 23/10/2016 13:51:41 agoodstudent TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
201804 23/10/2016 09:15:03 phanhienbx01 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
201694 22/10/2016 22:28:22 lehuyhoang050401 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
201457 22/10/2016 10:53:53 LHP TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 876 KB
200350 20/10/2016 22:18:48 rikimaru161 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
199251 19/10/2016 12:29:33 nguyenthang TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
198823 18/10/2016 20:41:48 tmanh17 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
198119 17/10/2016 21:11:37 saladiweslo TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
196527 14/10/2016 22:32:51 nqc290997 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
196388 14/10/2016 19:23:32 tranleduy1233 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1560 KB
195838 14/10/2016 08:43:54 chien TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1048 KB
195590 13/10/2016 22:23:01 dranko TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1180 KB
195084 13/10/2016 00:43:40 anhpro96 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
194935 12/10/2016 20:50:59 vietyb00 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
191696 10/10/2016 19:57:38 minhtienst135 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
190383 09/10/2016 10:16:08 o0985950397 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
190035 08/10/2016 15:50:20 ffyyytt TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
189921 08/10/2016 10:08:01 oOovWvoOo TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
189872 08/10/2016 09:43:19 khoadeptrai TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1788 KB
189097 06/10/2016 20:22:58 qwerty212 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 928 KB
188992 06/10/2016 16:16:32 congson123 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
188696 05/10/2016 22:09:34 NULL TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
188460 05/10/2016 19:43:09 nhatvutcu TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 980 KB
187915 04/10/2016 21:28:28 noatall2404 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
187871 04/10/2016 20:59:19 kakononahri TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
187754 04/10/2016 19:18:48 nguyennhan TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
187527 04/10/2016 10:57:47 duahaucc TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
187482 04/10/2016 09:58:29 huw TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 904 KB
186854 02/10/2016 23:59:22 jamesnguyen197 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 0 ms 900 KB
186837 02/10/2016 23:00:16 hieua2tincvp TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 936 KB
185774 01/10/2016 09:52:48 12345678 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
185614 30/09/2016 22:16:56 ARSENAL1886 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 840 KB
185600 30/09/2016 21:56:00 adkf12rt TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
185491 30/09/2016 20:26:07 toida12chu TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 832 KB
184923 29/09/2016 21:23:45 giangstellar365 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 844 KB
184063 28/09/2016 16:07:29 anhducpn67 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
183434 27/09/2016 15:45:32 vophuanpig TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
183433 27/09/2016 15:45:31 vophuanpig TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 828 KB
183373 27/09/2016 15:10:33 Nhoem TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 876 KB
183349 27/09/2016 14:50:42 HoangHungKT23 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 796 KB
183342 27/09/2016 14:47:19 qqq TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 804 KB
183341 27/09/2016 14:46:45 bopdepzaj TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
183103 26/09/2016 23:01:29 darkplayer0211 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
182415 25/09/2016 22:50:26 huynhtienluc TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 812 KB
182341 25/09/2016 21:50:39 vphuong214 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 796 KB
181845 24/09/2016 19:21:52 HVDInh33 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
181837 24/09/2016 19:04:42 nkt95bg TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
181135 22/09/2016 22:17:10 alonekingzx TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 750 ms 1812 KB
180602 22/09/2016 09:55:23 hungdhv97 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 734 ms 1808 KB
180096 21/09/2016 15:32:08 doinghieng TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
179987 21/09/2016 10:32:19 giatuevu TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
179986 21/09/2016 10:31:25 TCH TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 860 KB
179985 21/09/2016 10:30:48 letuannghia194 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
179952 21/09/2016 09:11:14 tuyen123456 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
179911 21/09/2016 08:23:57 awatjkim TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1812 KB
179795 20/09/2016 22:12:47 tkhenry TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 896 KB
179772 20/09/2016 22:02:04 yuu TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
176409 14/09/2016 17:05:09 rick_fam0us TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1120 KB
175918 13/09/2016 23:47:23 dinhtranchien TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
174458 12/09/2016 18:42:19 ariesgemini TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
174457 12/09/2016 18:42:04 ariesgemini TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 968 KB
174312 12/09/2016 15:29:19 lbnvando TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
174123 12/09/2016 10:28:15 nguyensieuv TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 31 ms 1276 KB
173511 11/09/2016 08:41:07 kien_ngo TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
173305 10/09/2016 21:29:02 phungvitrung TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1032 KB
173260 10/09/2016 20:21:39 chutuanthong TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
173217 10/09/2016 18:13:59 bachnxepu TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
173110 10/09/2016 15:23:05 hoangducsmagic TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
172994 10/09/2016 12:40:00 longtuansps TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 0 ms 920 KB
172971 10/09/2016 11:46:26 magicmonster17 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
172922 10/09/2016 10:54:45 thienthuat001 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
172904 10/09/2016 10:45:54 superman0034 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
172878 10/09/2016 10:33:30 dungpt TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
172864 10/09/2016 10:18:48 Hhcckqnl TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
172660 09/09/2016 23:19:39 likeaboss TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 31 ms 1000 KB
172561 09/09/2016 21:11:42 trainer1234 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
171180 07/09/2016 08:29:47 csh4ev3r TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
171068 06/09/2016 23:04:48 tqhuy2502 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
168645 03/09/2016 11:59:16 lekyatc TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
167814 31/08/2016 20:24:58 haithanh_hmd TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
167772 31/08/2016 15:24:15 try TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 964 KB
166195 26/08/2016 19:26:28 anhnguyen TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
164858 23/08/2016 16:18:15 giacacluong323 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 31 ms 1028 KB
164137 21/08/2016 20:52:59 HUT_Manh TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
164135 21/08/2016 20:52:11 HUT_Manh TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
164102 21/08/2016 17:05:52 HUTNguyenDat TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
164079 21/08/2016 14:53:42 vuvutru TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
163568 19/08/2016 14:39:51 hutvinh TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
163284 18/08/2016 13:50:18 tranvannhancu TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 0 ms 848 KB
163137 17/08/2016 20:11:30 feneyuh TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
162626 16/08/2016 10:27:10 Kei TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
162454 15/08/2016 19:11:28 thanhthuy TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 852 KB
162392 15/08/2016 15:34:09 sbeatit TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
162308 15/08/2016 10:01:29 Long145236 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
162234 14/08/2016 23:49:02 khieunguyen TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
162232 14/08/2016 23:27:54 hlsclan TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
162228 14/08/2016 23:21:23 itcdeveloper14 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
161853 14/08/2016 05:39:30 zrydev0910 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
161850 14/08/2016 01:52:44 dahaodl TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 0 ms 852 KB
161849 14/08/2016 01:51:22 dahaodl TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
161730 13/08/2016 18:03:43 Long145236 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 968 KB
161697 13/08/2016 16:46:04 tuannak TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
161695 13/08/2016 16:45:23 tuannak TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1112 KB
161694 13/08/2016 16:43:09 tuannak TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 916 KB
161669 13/08/2016 14:54:33 datbeohbbh TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 876 KB
161290 12/08/2016 16:06:17 4everkaka TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 872 KB
160038 09/08/2016 12:05:45 3lovephuong3 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
160011 09/08/2016 11:26:44 hentaino102 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 900 KB
159587 08/08/2016 11:50:38 hut_luan TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
159185 06/08/2016 23:31:23 hoanmalai TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
158972 06/08/2016 12:11:54 addwadec TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
158265 04/08/2016 19:51:32 thanhan TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
157458 31/07/2016 22:08:52 namkssk123 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 908 KB
156420 27/07/2016 18:41:00 192168120 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 800 KB
156371 27/07/2016 16:15:46 parkouryb TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++