Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
738571 30/03/2020 22:07:47 HMĐ_191 HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++11 Accepted 31 ms 1544 KB
737410 26/03/2020 21:53:20 aruru12 HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) Python 3 Accepted 140 ms 7740 KB
731199 11/03/2020 13:13:17 shin3030aa HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 2588 KB
730734 09/03/2020 22:17:36 tink30nguyen HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 1888 KB
730444 08/03/2020 22:53:54 manhender HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 2016 KB
730260 08/03/2020 08:57:03 hangzuong123 HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1924 KB
727605 01/03/2020 17:37:25 congiomuaha HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 1912 KB
725304 24/02/2020 21:59:24 VGK_Cr7 HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 1892 KB
724063 22/02/2020 12:39:21 tadat216 HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 1892 KB
721703 17/02/2020 19:50:25 huycc123 HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) Free Pascal Accepted 15 ms 2856 KB
715734 06/02/2020 18:55:39 Sang7a4gpc HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1632 KB
713290 02/02/2020 09:24:51 ngovandat318 HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 31 ms 1976 KB
710455 28/01/2020 12:31:46 suxzat HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++11 Accepted 31 ms 2612 KB
709139 23/01/2020 16:49:08 Fidisk HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++11 Accepted 31 ms 9916 KB
707989 21/01/2020 11:33:26 HackerMan HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 1920 KB
705874 16/01/2020 19:37:20 april2003 HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 1940 KB
705873 16/01/2020 19:35:32 april2003 HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 1972 KB
704066 13/01/2020 11:24:16 ntoan199 HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++11 Accepted 31 ms 1944 KB
704064 13/01/2020 11:23:09 ntoan199 HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++11 Accepted 31 ms 1956 KB
700017 07/01/2020 11:39:20 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++11 Accepted 31 ms 1804 KB
699200 06/01/2020 16:55:43 hieupham HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 31 ms 1920 KB
694059 27/12/2019 20:27:41 hung123 HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++11 Accepted 31 ms 3012 KB
690156 18/12/2019 00:44:07 trananhprince HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 31 ms 3500 KB
675371 18/11/2019 00:12:25 thien0914033912 HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 2752 KB
675369 18/11/2019 00:05:11 thien0914033912 HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 31 ms 2620 KB
669138 05/11/2019 22:09:04 TIN10_VUTRINHHOANG HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 31 ms 3584 KB
666907 01/11/2019 22:23:24 linhlrx HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 3588 KB
666056 31/10/2019 16:33:15 NinhNguyentn2000 HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1976 KB
666054 31/10/2019 16:32:39 tronghk14 HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 46 ms 3040 KB
664834 29/10/2019 14:51:34 rangnokapk HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 2796 KB
659085 17/10/2019 21:38:14 trung_hieu_k36_chv HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 5208 KB
659079 17/10/2019 21:32:32 HuyHoàng_K36_CHV HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 3580 KB
659063 17/10/2019 21:18:46 LoHong2k3_IT_K36 HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 2932 KB
650717 03/10/2019 21:46:40 NhiemHK HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 31 ms 3332 KB
649318 02/10/2019 08:44:49 duong3203 HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++11 Accepted 31 ms 1940 KB
649205 01/10/2019 21:53:41 tuantaitungo123 HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 1908 KB
648901 01/10/2019 15:27:59 nguyentra HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 31 ms 2804 KB
648860 01/10/2019 14:44:43 ntlinh0505 HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 1944 KB
648837 01/10/2019 14:24:02 minhboybn HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 1952 KB
645804 25/09/2019 09:23:59 ct390 HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) Free Pascal Accepted 15 ms 2900 KB
637702 13/09/2019 10:26:39 Newps HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 1924 KB
632961 06/09/2019 09:18:27 namlawng123 HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
632200 04/09/2019 09:20:07 buihoat2003 HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++11 Accepted 31 ms 3088 KB
631229 01/09/2019 17:26:10 VOTRUNGHOANGHUNG HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 31 ms 2100 KB
630516 30/08/2019 22:37:28 haupas HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) Free Pascal Accepted 109 ms 3448 KB
629758 29/08/2019 00:46:59 tennison HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++11 Accepted 31 ms 3756 KB
628330 25/08/2019 20:07:54 omlgg HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++11 Accepted 31 ms 2036 KB
624445 20/08/2019 22:13:08 Gib5102 HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 3032 KB
624443 20/08/2019 22:06:39 zxcvbgt HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 31 ms 3328 KB
611050 25/07/2019 17:45:38 vudangkhoi2003 HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 31 ms 2532 KB
609206 22/07/2019 17:53:16 ducanh HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++11 Accepted 46 ms 2756 KB
608233 20/07/2019 17:57:44 dangnguyen HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 2040 KB
608232 20/07/2019 17:57:08 anhnguyen123 HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 31 ms 1884 KB
608205 20/07/2019 17:14:59 NTTAN HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 31 ms 2576 KB
607051 17/07/2019 13:13:28 vphuong214 HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 31 ms 1912 KB
601191 29/06/2019 23:57:09 vanan9205 HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 2640 KB
591399 09/06/2019 14:54:28 Nguyenthaihoc HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) Python 3 Accepted 218 ms 8012 KB
591368 09/06/2019 11:37:08 094175234 HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++11 Accepted 46 ms 1968 KB
591299 09/06/2019 08:59:21 inomatit82 HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 2000 KB
589328 02/06/2019 18:54:05 pvannvu2512 HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 2028 KB
588505 31/05/2019 08:59:08 sherlockvanh HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 31 ms 2660 KB
588090 30/05/2019 03:35:16 dchy2000 HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 1948 KB
587798 28/05/2019 22:28:50 ducanh HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++11 Accepted 31 ms 2656 KB
587262 27/05/2019 22:08:34 anhnguyenroux HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 31 ms 2120 KB
577618 27/04/2019 22:49:12 kamisama HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 3172 KB
577486 27/04/2019 14:50:57 hungbmt1503 HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 1936 KB
576523 24/04/2019 16:45:21 dfwapekko HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 2004 KB
574767 18/04/2019 09:02:12 16122001 HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) Free Pascal Accepted 31 ms 2820 KB
573991 16/04/2019 20:11:06 vietanhdeptrai HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 31 ms 2188 KB
573935 16/04/2019 18:40:33 leviettttnh HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) Free Pascal Accepted 15 ms 2868 KB
573897 16/04/2019 17:19:42 meocondp HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 31 ms 2744 KB
573163 14/04/2019 18:51:34 dfwapekko HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1944 KB
572231 12/04/2019 11:35:48 meocondp HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 2624 KB
570443 08/04/2019 10:54:49 dangkhoa_pascal HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++11 Accepted 31 ms 2584 KB
569773 06/04/2019 08:10:04 vinhhuong0802 HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1928 KB
549788 22/02/2019 08:21:06 phuongnhi_tran_1206 HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++11 Accepted 31 ms 1924 KB
544882 11/02/2019 08:34:03 meoconxinhxan HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 31 ms 2380 KB
519841 26/11/2018 10:48:15 DeBruyne HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 2388 KB
512049 15/11/2018 10:27:34 anhvippro123z HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 2192 KB
510844 13/11/2018 20:06:07 anhvippro123z HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 2192 KB
507094 07/11/2018 21:10:05 iostream HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++11 Accepted 31 ms 2872 KB
500460 29/10/2018 21:16:30 saothuaduoc HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) Free Pascal Accepted 15 ms 2888 KB
498964 27/10/2018 00:29:03 xikhud HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 2012 KB
498611 26/10/2018 16:00:19 haicao2805 HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 31 ms 2136 KB
498233 26/10/2018 00:22:00 ngonamduonghl HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++11 Accepted 31 ms 2048 KB
494487 20/10/2018 05:42:46 123B HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 2108 KB
494004 19/10/2018 14:51:58 ChuyenVanNQD HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 2280 KB
487026 12/10/2018 07:48:15 ngocviphb HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 31 ms 2688 KB
482529 07/10/2018 11:01:55 SlothSe7en HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) Free Pascal Accepted 15 ms 3544 KB
480246 04/10/2018 17:47:37 LongÇhampion HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 2420 KB
478428 02/10/2018 09:08:35 DeBruyne HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 2416 KB
472975 24/09/2018 18:28:08 Meliodas HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 31 ms 1856 KB
471861 22/09/2018 17:11:29 huynhthanhtan HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 2588 KB
458839 02/09/2018 10:02:22 MainJax HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 2064 KB
456344 28/08/2018 09:31:33 HHHHHHHH HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
455650 25/08/2018 19:16:22 huy9a1 HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 31 ms 1952 KB
453935 21/08/2018 21:50:04 cbl_nhathuyt5 HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) Free Pascal Accepted 15 ms 2916 KB
453917 21/08/2018 21:30:26 bo04 HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) Free Pascal Accepted 15 ms 2912 KB
447725 07/08/2018 11:02:41 huynhthanhtan HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 78 ms 6260 KB
447670 07/08/2018 08:04:44 huynhthanhtan HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
437922 01/07/2018 21:13:13 base_coder HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++11 Accepted 46 ms 2212 KB
437720 30/06/2018 19:29:16 blebleble HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 46 ms 2656 KB
436111 23/06/2018 19:06:19 vikhangcqt171 HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 2880 KB
434020 17/06/2018 14:22:23 php122002 HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 31 ms 1992 KB
433494 14/06/2018 16:03:19 nmhien2605 HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) Free Pascal Accepted 15 ms 3088 KB
431560 08/06/2018 17:10:09 thinhdatcbl HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 31 ms 4708 KB
429588 31/05/2018 16:22:47 edwinda107 HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 2300 KB
427375 26/05/2018 11:42:08 casaumayman HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
425854 19/05/2018 14:41:02 nganyhilow HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 31 ms 3084 KB
424912 14/05/2018 22:00:09 Hackerr HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 2956 KB
422512 30/04/2018 21:49:12 maikhanhk98lhp HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1924 KB
420737 23/04/2018 22:20:24 saothuaduoc2 HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
415512 10/04/2018 14:54:30 vinhntndu HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 2144 KB
408399 23/03/2018 14:59:05 okeomachnha HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 1888 KB
408397 23/03/2018 14:57:37 okeomachnha HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 1928 KB
405876 16/03/2018 21:10:46 vínhdinhstudents HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) Python 3 Accepted 296 ms 10832 KB
399376 28/02/2018 16:04:58 hunga1705 HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 31 ms 2216 KB
388740 22/01/2018 21:59:11 FujiVN HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 46 ms 1500 KB
388739 22/01/2018 21:56:23 FujiVN HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 46 ms 3760 KB
373939 11/12/2017 09:28:52 trungtt123 HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 2980 KB
372510 06/12/2017 14:58:10 Khanh_Moriaty HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) Free Pascal Accepted 15 ms 3720 KB
371677 04/12/2017 16:15:24 huynhtuan17ti HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 46 ms 1860 KB
368939 29/11/2017 19:10:03 ARSENAL1886 HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1576 KB
362548 18/11/2017 23:00:43 manhhungking HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 31 ms 2236 KB
359815 14/11/2017 15:20:27 freepascal HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) Free Pascal Accepted 15 ms 3004 KB
349029 31/10/2017 07:26:13 hoan2k1 HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 2060 KB
347908 29/10/2017 19:55:34 123B HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1556 KB
343395 23/10/2017 20:57:24 caovantheanh HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 1900 KB
337594 15/10/2017 22:50:45 toida12chu HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) Free Pascal Accepted 15 ms 2936 KB
337568 15/10/2017 22:26:18 tronghk14 HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 31 ms 2424 KB
332532 09/10/2017 15:15:10 HNKhang HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 2348 KB
327203 02/10/2017 00:33:35 Ledacthuong2210 HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
315725 11/09/2017 21:25:03 anhducpn67 HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 3144 KB
312742 04/09/2017 10:55:40 tranquockhanh HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++11 Accepted 31 ms 1848 KB
311392 31/08/2017 21:32:17 tqhuy2502 HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 31 ms 2784 KB
307478 21/08/2017 09:40:33 nam288 HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
305272 15/08/2017 23:02:02 cavang HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 31 ms 2512 KB
296192 17/07/2017 11:08:09 nhn29 HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++11 Accepted 31 ms 2588 KB
296173 17/07/2017 10:12:13 nhn29 HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++11 Accepted 31 ms 2692 KB
294489 12/07/2017 08:39:29 ndhp2000 HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) Free Pascal Accepted 15 ms 3068 KB
287856 14/06/2017 14:24:23 phbhan HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 31 ms 1980 KB
279560 15/05/2017 22:04:06 snake69 HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 2064 KB
276533 08/05/2017 19:24:22 yutaka2k HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 1948 KB
267279 05/04/2017 08:07:58 duahaucc HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) Free Pascal Accepted 15 ms 3016 KB
266357 03/04/2017 10:13:41 npnkhoi HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) Free Pascal Accepted 15 ms 2836 KB
262737 24/03/2017 13:52:02 tuan HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 2608 KB
262736 24/03/2017 13:43:02 tuan HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 2608 KB
260146 18/03/2017 09:43:49 doituyentin HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 31 ms 2540 KB
255147 06/03/2017 08:25:34 awatjkim HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 31 ms 2480 KB
255098 05/03/2017 21:15:43 nkduc HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1912 KB
251646 24/02/2017 14:18:05 duyvtvp1919 HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 31 ms 2504 KB
250233 20/02/2017 08:27:16 tungvppro HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 31 ms 2536 KB
242853 24/01/2017 16:16:06 dacthai2807 HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 2324 KB
242830 24/01/2017 13:50:22 damsanchv HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 8616 KB
237587 02/01/2017 22:35:14 gaovangbn HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) Free Pascal Accepted 15 ms 2892 KB
236909 31/12/2016 09:03:23 tuan HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 2648 KB
231796 12/12/2016 23:32:47 caothesan HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++11 Accepted 31 ms 2536 KB
231036 10/12/2016 14:33:11 bvhop341999 HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) Free Pascal Accepted 15 ms 3104 KB
226503 29/11/2016 01:23:24 phamvankhanh1516 HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 31 ms 1888 KB
221067 20/11/2016 22:02:44 tmanh17 HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 31 ms 3164 KB
217086 14/11/2016 11:17:32 HVDInh33 HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
217047 14/11/2016 10:17:03 hungbach HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 3004 KB
214546 11/11/2016 10:13:16 khoinguyentdmu HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 2600 KB
212669 07/11/2016 19:35:02 songlahyvong HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
209676 02/11/2016 17:38:11 8man HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) Free Pascal Accepted 15 ms 1444 KB
207285 29/10/2016 15:35:30 4everkaka HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 31 ms 1916 KB
207077 29/10/2016 09:57:39 doanphuduc94 HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 31 ms 2524 KB
195566 13/10/2016 22:08:01 thedblaster HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 2004 KB
188845 06/10/2016 09:39:02 dahaodl HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 31 ms 1776 KB
183839 28/09/2016 07:53:56 leducthinh0409 HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 46 ms 1744 KB
180598 22/09/2016 09:51:42 longcvpa2 HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++11 Accepted 46 ms 1772 KB
178548 18/09/2016 18:11:14 trainer1234 HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 2088 KB
177409 16/09/2016 07:38:11 CUTI HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) Free Pascal Accepted 15 ms 1712 KB
176605 14/09/2016 21:31:07 datdi HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 31 ms 1284 KB
175614 13/09/2016 20:17:55 hoanqq321 HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++11 Accepted 46 ms 1684 KB
172469 09/09/2016 17:57:05 dqhn123 HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 2052 KB
166608 28/08/2016 13:08:15 sesshomalong HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 46 ms 1180 KB
165009 23/08/2016 21:52:58 reach_up HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) Free Pascal Accepted 15 ms 1856 KB
164443 22/08/2016 19:39:35 nghethuat102 HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) Free Pascal Accepted 31 ms 1568 KB
157904 02/08/2016 19:49:09 long93hv HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) Free Pascal Accepted 15 ms 1960 KB
142842 10/06/2016 18:39:07 khangtran HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) Free Pascal Accepted 31 ms 3104 KB
142812 10/06/2016 14:08:04 middlest HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++11 Accepted 31 ms 1768 KB
140627 01/06/2016 00:04:05 stevenlethai HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
133912 28/04/2016 13:41:03 phuleethanh HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 1780 KB
133084 22/04/2016 20:09:25 dqhungdl HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1772 KB
130896 14/04/2016 10:25:44 Loda HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 1764 KB
128709 03/04/2016 10:00:02 Tiny_199x HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 46 ms 1748 KB
127808 29/03/2016 14:13:11 nameless HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) Free Pascal Accepted 15 ms 2736 KB
127182 26/03/2016 22:44:21 nguyenxuanhaa3 HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
127181 26/03/2016 22:43:40 nguyenxuanhaa3 HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) Free Pascal Accepted 15 ms 1844 KB
120702 20/02/2016 19:32:54 AdminNTU HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++11 Accepted 31 ms 1784 KB
118811 11/02/2016 20:43:59 TQT HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++11 Accepted 31 ms 1784 KB
114720 26/01/2016 15:45:00 LoneWolf_1 HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) Free Pascal Accepted 31 ms 2192 KB
111992 13/01/2016 22:38:03 ntanh HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1812 KB
107662 24/12/2015 00:44:45 longhoang08 HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) Free Pascal Accepted 31 ms 1960 KB
100196 30/11/2015 20:09:52 dhenry HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) Free Pascal Accepted 31 ms 1536 KB
100194 30/11/2015 20:07:04 huynhnhat HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) Free Pascal Accepted 15 ms 1596 KB
99939 30/11/2015 00:38:45 hanhlv270597 HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1576 KB
97857 22/11/2015 23:46:09 dothanhlam97 HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 31 ms 1796 KB
93928 16/11/2015 21:01:01 Hhcckqnl HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1752 KB
92340 14/11/2015 00:18:45 bachnxepu HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 2244 KB
91682 12/11/2015 18:55:24 HoVanAnhK58A2 HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1756 KB
85617 29/10/2015 23:25:06 quanghsprovp HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++11 Accepted 46 ms 1776 KB
85407 29/10/2015 20:30:31 hoangvuduyanh HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 31 ms 1700 KB
84533 28/10/2015 10:52:18 lecong HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
84511 28/10/2015 10:16:20 vipbgo HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) Free Pascal Accepted 15 ms 1780 KB
83171 25/10/2015 22:28:10 hinodi_1998 HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 46 ms 1788 KB
79377 16/10/2015 16:46:39 anhvu_cbl HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) Free Pascal Accepted 15 ms 2196 KB
75334 06/10/2015 13:26:10 Khoidaik HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++11 Accepted 31 ms 2268 KB
71622 02/10/2015 20:10:10 taycuong HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1612 KB
69854 29/09/2015 22:25:02 phuc_doan HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 2136 KB
69652 29/09/2015 15:08:50 phuc_doan HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 31 ms 2052 KB
64097 16/09/2015 22:08:12 MTAZero HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 2776 KB
61776 08/09/2015 00:09:02 dhkhtn HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++11 Accepted 46 ms 1868 KB
53128 14/08/2015 21:02:47 vdn1999bxvp HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++11 Accepted 31 ms 1824 KB
48648 23/07/2015 21:20:20 nanisempai HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) Free Pascal Accepted 15 ms 1532 KB
44608 05/07/2015 23:39:59 lehuuquyen HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++11 Accepted 31 ms 952 KB
44606 05/07/2015 23:39:19 lehuuquyen HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 2176 KB
41802 19/06/2015 18:15:08 cincout HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 31 ms 2676 KB
41478 16/06/2015 23:37:12 anhtu1998 HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 31 ms 2396 KB
41474 16/06/2015 23:16:49 nguyenmanhthien HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1808 KB
40735 11/06/2015 11:35:39 farmerboy HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1800 KB
39399 05/06/2015 13:11:35 lvdo92 HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 46 ms 1880 KB
36052 19/05/2015 19:11:37 cocc HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 936 KB
35773 16/05/2015 08:57:14 johnwilson HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++11 Accepted 31 ms 2672 KB
33427 10/05/2015 19:44:01 tsminh_3 HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) Free Pascal Accepted 31 ms 3076 KB
33016 06/05/2015 22:45:11 bluesky HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) Free Pascal Accepted 15 ms 1496 KB
32982 06/05/2015 21:02:23 mikelhpdatke HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) Free Pascal Accepted 15 ms 3544 KB
32845 05/05/2015 18:56:59 ngan HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++11 Accepted 31 ms 1888 KB
32820 05/05/2015 17:26:00 tuongquan HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1952 KB
32817 05/05/2015 17:09:42 tuongquan HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1956 KB
32641 04/05/2015 00:57:14 AresGod HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 31 ms 1908 KB
32616 03/05/2015 21:11:05 kieuquocdat123 HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 1892 KB
32581 03/05/2015 13:01:44 kudoshinichilike HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 31 ms 1696 KB
32580 03/05/2015 12:59:06 kudoshinichilike HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 31 ms 1824 KB
32548 03/05/2015 09:11:24 romqn1999 HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) Free Pascal Accepted 15 ms 3008 KB
32531 03/05/2015 00:07:00 lehoangvu15 HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) Free Pascal Accepted 15 ms 2900 KB
32476 02/05/2015 08:50:48 yurilover172 HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++11 Accepted 46 ms 1792 KB
32471 02/05/2015 00:40:14 AresGod HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 31 ms 2188 KB
32466 02/05/2015 00:25:30 AresGod HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 31 ms 1876 KB
Back to Top