Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
706745 18/01/2020 15:02:22 HackerMan PATROL2 - Đi tuần kho (ACMVN 10-2015 D) GNU C++11 Accepted 15 ms 1896 KB
703814 12/01/2020 21:20:04 cong10HCQT PATROL2 - Đi tuần kho (ACMVN 10-2015 D) GNU C++11 Accepted 15 ms 1872 KB
698001 04/01/2020 18:29:27 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc PATROL2 - Đi tuần kho (ACMVN 10-2015 D) GNU C++11 Accepted 15 ms 1856 KB
662076 24/10/2019 13:34:19 DuongNguyenMinh PATROL2 - Đi tuần kho (ACMVN 10-2015 D) GNU C++11 Accepted 15 ms 1864 KB
651125 04/10/2019 15:51:44 thanthanh PATROL2 - Đi tuần kho (ACMVN 10-2015 D) GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
604774 09/07/2019 16:28:12 VNwcKimbal PATROL2 - Đi tuần kho (ACMVN 10-2015 D) GNU C++11 Accepted 15 ms 1840 KB
549884 22/02/2019 14:39:51 THCSVLVTPT PATROL2 - Đi tuần kho (ACMVN 10-2015 D) GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
541959 30/01/2019 16:45:38 NoFace PATROL2 - Đi tuần kho (ACMVN 10-2015 D) GNU C++11 Accepted 15 ms 1880 KB
512185 15/11/2018 11:10:19 anhvippro123z PATROL2 - Đi tuần kho (ACMVN 10-2015 D) GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
497560 25/10/2018 11:23:06 thamtudeptrai007 PATROL2 - Đi tuần kho (ACMVN 10-2015 D) GNU C++11 Accepted 15 ms 1896 KB
486639 11/10/2018 20:40:01 soloking PATROL2 - Đi tuần kho (ACMVN 10-2015 D) GNU C++ Accepted 31 ms 1900 KB
475727 28/09/2018 12:11:38 DBVG PATROL2 - Đi tuần kho (ACMVN 10-2015 D) GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
466088 13/09/2018 18:41:24 BBBBBBBB PATROL2 - Đi tuần kho (ACMVN 10-2015 D) GNU C++ Accepted 15 ms 1796 KB
448562 09/08/2018 16:35:57 HHHHHHHH PATROL2 - Đi tuần kho (ACMVN 10-2015 D) GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
423203 05/05/2018 16:14:59 vinhntndu PATROL2 - Đi tuần kho (ACMVN 10-2015 D) GNU C++11 Accepted 15 ms 1788 KB
359724 14/11/2017 14:59:39 1buoitantruong PATROL2 - Đi tuần kho (ACMVN 10-2015 D) GNU C++11 Accepted 15 ms 1852 KB
341658 21/10/2017 10:48:46 hoan2k1 PATROL2 - Đi tuần kho (ACMVN 10-2015 D) GNU C++11 Accepted 15 ms 1856 KB
339061 17/10/2017 21:22:35 vietdeptrai PATROL2 - Đi tuần kho (ACMVN 10-2015 D) GNU C++ Accepted 15 ms 1184 KB
259978 18/03/2017 08:45:49 doituyentin PATROL2 - Đi tuần kho (ACMVN 10-2015 D) GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
259977 18/03/2017 08:45:44 doituyentin PATROL2 - Đi tuần kho (ACMVN 10-2015 D) GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
242337 20/01/2017 21:57:44 Demo2000 PATROL2 - Đi tuần kho (ACMVN 10-2015 D) GNU C++ Accepted 15 ms 1212 KB
119334 14/02/2016 10:14:27 AdminNTU PATROL2 - Đi tuần kho (ACMVN 10-2015 D) GNU C++ Accepted 15 ms 1788 KB
95444 19/11/2015 22:30:03 sorry_admin PATROL2 - Đi tuần kho (ACMVN 10-2015 D) GNU C++ Accepted 15 ms 1212 KB
95442 19/11/2015 22:28:25 sorry_admin PATROL2 - Đi tuần kho (ACMVN 10-2015 D) GNU C++ Accepted 15 ms 1668 KB
95438 19/11/2015 22:26:10 sorry_admin PATROL2 - Đi tuần kho (ACMVN 10-2015 D) GNU C++ Accepted 15 ms 1760 KB
95437 19/11/2015 22:21:57 sorry_admin PATROL2 - Đi tuần kho (ACMVN 10-2015 D) GNU C++ Accepted 15 ms 1764 KB
95436 19/11/2015 22:20:27 sorry_admin PATROL2 - Đi tuần kho (ACMVN 10-2015 D) GNU C++ Accepted 31 ms 1100 KB
95433 19/11/2015 22:17:57 sorry_admin PATROL2 - Đi tuần kho (ACMVN 10-2015 D) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
94370 17/11/2015 19:41:03 sorry_admin PATROL2 - Đi tuần kho (ACMVN 10-2015 D) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
94368 17/11/2015 19:39:32 sorry_admin PATROL2 - Đi tuần kho (ACMVN 10-2015 D) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
94367 17/11/2015 19:39:26 sorry_admin PATROL2 - Đi tuần kho (ACMVN 10-2015 D) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
94366 17/11/2015 19:39:20 sorry_admin PATROL2 - Đi tuần kho (ACMVN 10-2015 D) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
94365 17/11/2015 19:39:15 sorry_admin PATROL2 - Đi tuần kho (ACMVN 10-2015 D) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
94364 17/11/2015 19:39:10 sorry_admin PATROL2 - Đi tuần kho (ACMVN 10-2015 D) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
94363 17/11/2015 19:39:05 sorry_admin PATROL2 - Đi tuần kho (ACMVN 10-2015 D) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
94361 17/11/2015 19:36:54 sorry_admin PATROL2 - Đi tuần kho (ACMVN 10-2015 D) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
87489 03/11/2015 21:01:29 Coder_chv PATROL2 - Đi tuần kho (ACMVN 10-2015 D) GNU C++11 Accepted 15 ms 1316 KB
86582 01/11/2015 14:00:08 tryhard PATROL2 - Đi tuần kho (ACMVN 10-2015 D) GNU C++11 Accepted 15 ms 1364 KB
Back to Top