Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
706715 18/01/2020 14:55:45 HackerMan HMD02 - Cây phả hệ GNU C++11 Accepted 218 ms 16640 KB
697880 04/01/2020 15:07:03 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc HMD02 - Cây phả hệ GNU C++11 Accepted 203 ms 16628 KB
694207 28/12/2019 09:11:50 qwdrweyuti HMD02 - Cây phả hệ GNU C++11 Accepted 203 ms 16616 KB
637045 12/09/2019 13:16:02 KKdode HMD02 - Cây phả hệ GNU C++11 Accepted 203 ms 16612 KB
604771 09/07/2019 16:26:21 VNwcKimbal HMD02 - Cây phả hệ GNU C++11 Accepted 203 ms 16572 KB
549885 22/02/2019 14:40:43 THCSVLVTPT HMD02 - Cây phả hệ GNU C++11 Accepted 156 ms 23644 KB
541962 30/01/2019 16:56:56 NoFace HMD02 - Cây phả hệ GNU C++11 Accepted 546 ms 20660 KB
516083 20/11/2018 09:17:28 phuctien8a3_tdn HMD02 - Cây phả hệ GNU C++ Accepted 546 ms 21792 KB
512222 15/11/2018 11:20:50 anhvippro123z HMD02 - Cây phả hệ GNU C++ Accepted 656 ms 16308 KB
497558 25/10/2018 11:22:43 thamtudeptrai007 HMD02 - Cây phả hệ GNU C++11 Accepted 562 ms 18204 KB
488365 13/10/2018 10:17:56 bxgbaki HMD02 - Cây phả hệ GNU C++ Accepted 734 ms 22572 KB
486540 11/10/2018 19:35:48 soloking HMD02 - Cây phả hệ GNU C++ Accepted 609 ms 15668 KB
466086 13/09/2018 18:40:48 BBBBBBBB HMD02 - Cây phả hệ GNU C++ Accepted 562 ms 18148 KB
448557 09/08/2018 16:32:59 HHHHHHHH HMD02 - Cây phả hệ GNU C++ Accepted 578 ms 18224 KB
430295 03/06/2018 22:53:11 Thethvl123 HMD02 - Cây phả hệ GNU C++11 Accepted 828 ms 19864 KB
383627 09/01/2018 16:00:18 dat_tran1200 HMD02 - Cây phả hệ GNU C++ Accepted 984 ms 19916 KB
341657 21/10/2017 10:48:27 hoan2k1 HMD02 - Cây phả hệ GNU C++11 Accepted 609 ms 15596 KB
339056 17/10/2017 21:21:37 vietdeptrai HMD02 - Cây phả hệ GNU C++ Accepted 625 ms 15424 KB
259905 18/03/2017 08:23:10 doituyentin HMD02 - Cây phả hệ GNU C++ Accepted 578 ms 16264 KB
242164 19/01/2017 15:43:50 Demo2000 HMD02 - Cây phả hệ GNU C++ Accepted 578 ms 16312 KB
237443 02/01/2017 14:30:23 nguyenquoctan HMD02 - Cây phả hệ GNU C++ Accepted 578 ms 16380 KB
119140 13/02/2016 19:49:13 AdminNTU HMD02 - Cây phả hệ GNU C++ Accepted 1109 ms 23984 KB
117888 05/02/2016 20:45:14 TQT HMD02 - Cây phả hệ GNU C++11 Accepted 890 ms 19852 KB
110219 04/01/2016 03:33:37 psucoder HMD02 - Cây phả hệ GNU C++11 Accepted 453 ms 31496 KB
Back to Top