Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
813383 17/10/2020 11:14:11 kkmot2 VD2016BT1 - Robot gõ tắt GNU C++11 Accepted 390 ms 24316 KB
791968 05/09/2020 16:08:34 ntoanh VD2016BT1 - Robot gõ tắt GNU C++11 Accepted 359 ms 24276 KB
788895 26/08/2020 17:58:38 h123 VD2016BT1 - Robot gõ tắt GNU C++11 Accepted 812 ms 399244 KB
771429 08/07/2020 13:14:57 hoainam123 VD2016BT1 - Robot gõ tắt GNU C++11 Accepted 843 ms 434852 KB
706697 18/01/2020 14:52:33 HackerMan VD2016BT1 - Robot gõ tắt GNU C++11 Accepted 687 ms 397220 KB
697862 04/01/2020 15:01:58 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc VD2016BT1 - Robot gõ tắt GNU C++11 Accepted 750 ms 417452 KB
682021 29/11/2019 05:31:33 Dothanhtai2006 VD2016BT1 - Robot gõ tắt GNU C++ Accepted 781 ms 403724 KB
630718 31/08/2019 13:28:46 lecongbao VD2016BT1 - Robot gõ tắt GNU C++11 Accepted 484 ms 99684 KB
512251 15/11/2018 11:30:11 anhvippro123z VD2016BT1 - Robot gõ tắt GNU C++ Accepted 1687 ms 33016 KB
499106 27/10/2018 10:37:53 thamtudeptrai007 VD2016BT1 - Robot gõ tắt GNU C++11 Accepted 1671 ms 33008 KB
489536 14/10/2018 23:23:16 ngonamduonghl VD2016BT1 - Robot gõ tắt GNU C++11 Accepted 1937 ms 33040 KB
486652 11/10/2018 20:46:10 soloking VD2016BT1 - Robot gõ tắt GNU C++ Accepted 468 ms 434824 KB
466107 13/09/2018 18:45:45 BBBBBBBB VD2016BT1 - Robot gõ tắt GNU C++ Accepted 531 ms 434856 KB
448580 09/08/2018 16:46:15 HHHHHHHH VD2016BT1 - Robot gõ tắt GNU C++ Accepted 484 ms 335556 KB
445221 29/07/2018 22:21:53 jsomebodywtbl VD2016BT1 - Robot gõ tắt GNU C++11 Accepted 562 ms 4080 KB
343202 23/10/2017 17:09:48 hoan2k1 VD2016BT1 - Robot gõ tắt GNU C++ Accepted 640 ms 418768 KB
292555 03/07/2017 21:29:42 tuan VD2016BT1 - Robot gõ tắt GNU C++11 Accepted 609 ms 405760 KB
292551 03/07/2017 21:24:12 tuan VD2016BT1 - Robot gõ tắt GNU C++11 Accepted 640 ms 421888 KB
292550 03/07/2017 21:22:56 tuan VD2016BT1 - Robot gõ tắt GNU C++11 Accepted 703 ms 422840 KB
292537 03/07/2017 20:26:13 tuan VD2016BT1 - Robot gõ tắt GNU C++11 Accepted 546 ms 351744 KB
292536 03/07/2017 20:23:41 tuan VD2016BT1 - Robot gõ tắt GNU C++11 Accepted 609 ms 433756 KB
285197 03/06/2017 12:59:59 tuan VD2016BT1 - Robot gõ tắt GNU C++ Accepted 187 ms 16564 KB
259848 18/03/2017 07:43:36 doituyentin VD2016BT1 - Robot gõ tắt GNU C++ Accepted 875 ms 18148 KB
243006 25/01/2017 00:55:06 dahaodl VD2016BT1 - Robot gõ tắt GNU C++ Accepted 843 ms 18084 KB
242140 19/01/2017 15:23:47 Demo2000 VD2016BT1 - Robot gõ tắt GNU C++ Accepted 1406 ms 31544 KB
230053 07/12/2016 23:38:54 Qka VD2016BT1 - Robot gõ tắt GNU C++ Accepted 1312 ms 31560 KB
230049 07/12/2016 23:33:30 Qka VD2016BT1 - Robot gõ tắt GNU C++ Accepted 1046 ms 453444 KB
143243 12/06/2016 20:57:02 psucoder VD2016BT1 - Robot gõ tắt GNU C++11 Accepted 1281 ms 422972 KB
124393 12/03/2016 09:40:18 phuleethanh VD2016BT1 - Robot gõ tắt GNU C++11 Accepted 1281 ms 433532 KB
122936 03/03/2016 13:05:29 BigZero VD2016BT1 - Robot gõ tắt GNU C++11 Accepted 453 ms 15596 KB
122501 01/03/2016 01:06:39 lvdo92 VD2016BT1 - Robot gõ tắt GNU C++ Accepted 453 ms 15596 KB
122383 29/02/2016 12:11:32 emanhphuc VD2016BT1 - Robot gõ tắt GNU C++11 Accepted 1218 ms 389352 KB
122162 27/02/2016 20:29:07 TQT VD2016BT1 - Robot gõ tắt GNU C++11 Accepted 1968 ms 109732 KB
Back to Top