Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
741641 08/04/2020 15:01:14 lucky_noob TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 62 ms 4040 KB
738174 29/03/2020 17:20:35 huanhoang2004 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 46 ms 3980 KB
736940 25/03/2020 10:07:19 huanhoang2004 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 46 ms 17496 KB
733490 16/03/2020 17:59:33 quan27 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 62 ms 25788 KB
731879 13/03/2020 14:57:52 arianagrande TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 31 ms 4404 KB
731812 13/03/2020 07:40:42 anhkhoa09032004 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 31 ms 2716 KB
731316 11/03/2020 19:50:33 duycqt TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 46 ms 2488 KB
730606 09/03/2020 17:34:09 emLaNewBie TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 78 ms 7244 KB
730148 07/03/2020 19:10:35 whoisthatguy TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 31 ms 3860 KB
730024 07/03/2020 14:56:19 hieuhuynh123 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 3116 KB
726051 26/02/2020 14:40:15 baopham19062003kgkgkg TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 78 ms 3016 KB
724841 23/02/2020 22:01:37 manhender TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 31 ms 4776 KB
724388 23/02/2020 01:30:48 kimjisoo TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 15 ms 2692 KB
724252 22/02/2020 20:32:23 rasengan2458 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 2472 KB
724251 22/02/2020 20:31:38 rasengan2458 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 15 ms 2460 KB
724238 22/02/2020 20:24:23 rasengan2458 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 46 ms 2440 KB
724236 22/02/2020 20:21:56 rasengan2458 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 46 ms 2440 KB
724214 22/02/2020 19:58:19 rasengan2458 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 2496 KB
723735 21/02/2020 19:24:42 laitrung TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 31 ms 3604 KB
719564 13/02/2020 14:59:03 nhhpbc7a1 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 15 ms 2556 KB
719352 12/02/2020 23:59:05 mikekhuong2003 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 3384 KB
718418 11/02/2020 11:41:23 anhnguyenroux TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 62 ms 2800 KB
718404 11/02/2020 11:18:58 tahoangquan2 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 31 ms 4080 KB
716509 07/02/2020 20:18:41 totanhiep TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 4904 KB
715231 05/02/2020 22:55:32 phuong2004 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 15 ms 2796 KB
713878 03/02/2020 15:34:34 longlunglinh TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 15 ms 2588 KB
713877 03/02/2020 15:34:20 phuong2004 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 15 ms 2984 KB
713874 03/02/2020 15:29:27 DươngAnhVũ TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 12212 KB
713873 03/02/2020 15:28:04 mashiro9933 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 31 ms 4896 KB
713870 03/02/2020 15:26:33 thangloi2209 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 31 ms 4940 KB
713823 03/02/2020 10:14:13 nmhh TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 15 ms 4872 KB
713819 03/02/2020 10:12:27 MinhBietBay TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 15 ms 2592 KB
710307 27/01/2020 19:26:51 haupas TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 31 ms 3032 KB
710025 26/01/2020 16:49:19 Be_Tap_Di TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 46 ms 2684 KB
709878 25/01/2020 21:00:21 Quang249 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 31 ms 3628 KB
706676 18/01/2020 11:46:22 HackerMan TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 15 ms 2844 KB
704461 13/01/2020 22:21:34 dfwapekko TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 15 ms 2764 KB
703947 13/01/2020 08:25:37 hieuhh TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 46 ms 4880 KB
699338 06/01/2020 20:00:43 anhproqn99 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 62 ms 25968 KB
697818 04/01/2020 14:47:30 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 46 ms 2756 KB
697472 03/01/2020 22:24:30 anhproqn99 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 62 ms 26076 KB
697002 03/01/2020 13:57:25 phgquynh2208 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 31 ms 3908 KB
694543 28/12/2019 23:20:11 Fidisk TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 46 ms 2744 KB
693510 26/12/2019 13:37:35 tuanhung TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 2232 KB
685795 07/12/2019 10:04:13 haiprot1 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 31 ms 2584 KB
683653 01/12/2019 22:27:25 tandapchai TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 31 ms 7276 KB
682969 30/11/2019 15:32:55 baobao07 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 31 ms 2564 KB
682967 30/11/2019 15:32:08 baobao07 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 46 ms 2568 KB
680351 26/11/2019 10:57:14 congthangk36d TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 31 ms 3256 KB
680007 25/11/2019 15:25:31 nguyenvana TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 15 ms 4944 KB
678761 22/11/2019 23:19:56 loilon504 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 15 ms 2548 KB
678758 22/11/2019 23:18:21 loilon504 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 31 ms 3272 KB
676895 21/11/2019 13:11:28 thien0914033912 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 2572 KB
676202 19/11/2019 18:50:24 vhskillpro TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 31 ms 2536 KB
671590 10/11/2019 10:43:27 yunan090803 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 46 ms 2240 KB
671589 10/11/2019 10:42:52 yunan090803 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 2944 KB
669653 06/11/2019 19:35:12 MaMoi TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 31 ms 2588 KB
666847 01/11/2019 20:36:47 anhmanhcx1999 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 15 ms 4940 KB
665630 30/10/2019 21:11:24 DuongNguyenMinh TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 46 ms 2540 KB
662727 25/10/2019 17:37:23 phongan105 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 15 ms 2560 KB
662702 25/10/2019 16:37:10 queanh0220 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 46 ms 3044 KB
662376 24/10/2019 21:04:10 leductoan TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 31 ms 2592 KB
659510 19/10/2019 07:14:54 trandat TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 46 ms 3512 KB
657924 15/10/2019 17:09:08 ntoan199 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 31 ms 4892 KB
655404 10/10/2019 16:41:26 ffrederick TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 31 ms 3424 KB
652293 06/10/2019 10:35:03 Gib5102 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 4940 KB
649009 01/10/2019 16:32:02 Zelda2004 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 31 ms 3976 KB
644676 23/09/2019 08:06:41 MinBaoTT TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 46 ms 3320 KB
644514 22/09/2019 19:17:33 april2003 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 31 ms 4816 KB
644021 21/09/2019 17:22:04 ntnvlog TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 31 ms 3592 KB
640304 17/09/2019 08:27:50 gbking2003 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 31 ms 4144 KB
640266 17/09/2019 01:11:16 Cat_coder TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 2532 KB
640106 16/09/2019 20:15:47 ashimari TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 31 ms 3948 KB
639998 16/09/2019 17:48:55 vanquyvct TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 31 ms 3928 KB
637523 13/09/2019 07:25:37 GiaCat TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 46 ms 2532 KB
631172 01/09/2019 14:44:14 zyenz123 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 265 ms 3212 KB
630248 30/08/2019 15:02:37 nhatanh10102005 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 31 ms 4240 KB
629772 29/08/2019 02:25:44 thaolinh TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 31 ms 4172 KB
628705 26/08/2019 20:44:59 trungnguyenlak2003 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 46 ms 2576 KB
628549 26/08/2019 15:14:25 trungnghia05123 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 2608 KB
625908 23/08/2019 23:47:32 thuy_quynh TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 62 ms 3756 KB
624487 21/08/2019 00:00:28 heluha TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 46 ms 7140 KB
623340 17/08/2019 23:14:03 Vinhh TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 46 ms 2820 KB
622820 16/08/2019 18:09:49 TAn TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 31 ms 3916 KB
621367 15/08/2019 15:32:06 ngoctit TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 3364 KB
619390 10/08/2019 14:59:52 shukun TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 46 ms 3540 KB
617982 07/08/2019 17:04:18 namlawng123 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 3372 KB
617548 06/08/2019 17:36:06 VOTRUNGHOANGHUNG TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 46 ms 2620 KB
614526 31/07/2019 23:08:49 ducanh TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 46 ms 2560 KB
614522 31/07/2019 22:58:49 ducanh TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 93 ms 3008 KB
614483 31/07/2019 21:31:33 TIN10_VUTRINHHOANG TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 2528 KB
614019 31/07/2019 07:06:02 phongan105 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 15 ms 2488 KB
609593 23/07/2019 12:27:31 truongthinh14 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 46 ms 2492 KB
606541 15/07/2019 23:28:33 thiendo TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 46 ms 2572 KB
604556 09/07/2019 10:18:54 quangduyluu123 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 46 ms 1832 KB
604545 09/07/2019 10:09:11 quangduyluu123 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 46 ms 2472 KB
604062 07/07/2019 20:49:42 tototete TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 46 ms 2688 KB
597712 23/06/2019 23:34:34 hoangducsmagic2 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 31 ms 1844 KB
597205 22/06/2019 22:03:19 phongan105 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
595508 19/06/2019 16:58:52 Newps TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 46 ms 2536 KB
594106 16/06/2019 19:50:54 ct390 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 31 ms 4172 KB
594043 16/06/2019 16:53:49 cyrocs258 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 109 ms 6240 KB
593942 16/06/2019 11:36:31 thangitcbg TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 46 ms 2496 KB
593941 16/06/2019 11:35:12 thangitcbg TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 46 ms 2500 KB
593479 15/06/2019 00:19:01 trananhprince TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 15 ms 2488 KB
590576 06/06/2019 16:32:54 hoatmt TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 109 ms 6680 KB
590404 05/06/2019 22:48:27 masteroffood TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 15 ms 2580 KB
589344 02/06/2019 19:27:56 anhnguyenroux TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 31 ms 6468 KB
577217 26/04/2019 19:36:49 lapphan2908 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 31 ms 3892 KB
573314 14/04/2019 23:38:56 thongnguyen050999 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 31 ms 3420 KB
573311 14/04/2019 23:33:07 thongnguyen050999 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 31 ms 2964 KB
573307 14/04/2019 23:27:14 thongnguyen050999 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 31 ms 2964 KB
573305 14/04/2019 23:26:16 thongnguyen050999 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 46 ms 2912 KB
573301 14/04/2019 23:23:15 thongnguyen050999 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 2296 KB
573300 14/04/2019 23:22:48 thongnguyen050999 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 31 ms 2964 KB
573298 14/04/2019 23:22:01 thongnguyen050999 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 31 ms 2972 KB
573295 14/04/2019 23:16:20 thongnguyen050999 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 2960 KB
573282 14/04/2019 22:59:35 thongnguyen050999 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 2992 KB
573173 14/04/2019 19:50:21 Summer8103 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 2660 KB
571475 10/04/2019 05:18:44 hoaf13 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 31 ms 4884 KB
571474 10/04/2019 05:17:05 hoaf13 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 31 ms 4884 KB
570014 06/04/2019 23:59:32 thecuongthehieu TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
569542 05/04/2019 14:57:50 xuanhieu2611 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 2384 KB
569470 05/04/2019 09:31:43 BlenDMinh TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 46 ms 2404 KB
569073 04/04/2019 01:12:03 sophiapham186 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 2512 KB
569072 04/04/2019 01:09:47 sophiapham186 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 2520 KB
568458 02/04/2019 18:49:41 hongly TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 15 ms 3236 KB
568065 01/04/2019 20:46:33 gummyminhzxzc TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 2732 KB
567593 31/03/2019 11:45:22 gadodeptraivkl TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 31 ms 2504 KB
567568 31/03/2019 11:10:14 gadodeptraivkl TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 31 ms 2528 KB
567155 30/03/2019 07:31:16 vinhhien323 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 78 ms 6368 KB
566206 28/03/2019 08:51:03 pvmgiang_bl TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
564713 25/03/2019 17:23:38 thien0914033912 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 62 ms 2540 KB
564604 25/03/2019 10:33:20 redhoangla TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 15 ms 2468 KB
564593 25/03/2019 10:10:58 htdung_bl TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 15 ms 2456 KB
563026 21/03/2019 15:53:09 lamcqt TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 46 ms 2520 KB
562913 21/03/2019 10:21:03 phatdoan TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 2408 KB
562873 21/03/2019 09:04:03 tuancqt TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 2372 KB
562856 21/03/2019 07:10:05 vmt120203 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 2368 KB
562402 19/03/2019 23:15:23 thecuongthehieu TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
562400 19/03/2019 23:12:10 thecuongthehieu TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 15 ms 2560 KB
562185 19/03/2019 15:45:46 hungcqt TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 2472 KB
562181 19/03/2019 15:42:35 lamcqt TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 46 ms 2480 KB
562178 19/03/2019 15:40:08 MINHKHANG TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 31 ms 2472 KB
562169 19/03/2019 15:22:15 MINHKHANG TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 31 ms 2500 KB
562099 19/03/2019 12:51:32 MINHKHANG TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 31 ms 2456 KB
562097 19/03/2019 12:46:53 MINHKHANG TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 31 ms 2488 KB
561975 18/03/2019 22:03:15 vmt120203 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 2376 KB
561969 18/03/2019 21:58:00 duycqt TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 2400 KB
561887 18/03/2019 20:15:29 phatdoan TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 2416 KB
561689 18/03/2019 00:25:22 khoa03122003 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 78 ms 4740 KB
561580 17/03/2019 21:13:33 nguyenvantien0903 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 15 ms 2440 KB
561347 17/03/2019 12:52:53 sophiapham186 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 4716 KB
561284 17/03/2019 09:19:45 nguyenvantien0903 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
560882 15/03/2019 21:47:18 ngocminhta TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 15 ms 4168 KB
560857 15/03/2019 21:22:01 phungduyminh1802 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 31 ms 4004 KB
559638 13/03/2019 14:16:59 phuckg2002 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 31 ms 3344 KB
559340 12/03/2019 21:32:05 Meliodas TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 15 ms 4900 KB
558461 11/03/2019 16:34:16 kasmile TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 31 ms 4424 KB
558075 11/03/2019 09:43:44 phong1st TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 15 ms 4312 KB
553448 01/03/2019 19:23:46 chienthuatido TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 1904 KB
553331 01/03/2019 14:53:21 quocpro_2003 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 2528 KB
553151 01/03/2019 08:12:20 chienthuatido TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 1876 KB
552812 28/02/2019 16:22:46 Ga_Dam_LVL TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 2528 KB
552809 28/02/2019 16:20:19 khanglvl TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 2848 KB
552794 28/02/2019 15:56:25 khanglvl TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 3016 KB
552131 27/02/2019 08:27:57 duycqt TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 2484 KB
552129 27/02/2019 08:25:53 yn2493 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 2492 KB
552125 27/02/2019 08:25:09 phatdoan TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 2496 KB
552120 27/02/2019 08:22:54 MINHKHANG TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 31 ms 2456 KB
552112 27/02/2019 08:08:10 vmt120203 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 2500 KB
552111 27/02/2019 08:07:42 vmt120203 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 2500 KB
552110 27/02/2019 08:04:29 tuancqt TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 2528 KB
543239 04/02/2019 01:40:29 cyb3 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 15 ms 2584 KB
542575 01/02/2019 23:21:53 phuongnhi_tran_1206 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 31 ms 2612 KB
539764 23/01/2019 21:47:24 vmt120203 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 2568 KB
539514 22/01/2019 21:38:45 hungcqt TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 2484 KB
539513 22/01/2019 21:37:28 phatdoan TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 2512 KB
539502 22/01/2019 21:24:12 tuancqt TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 2520 KB
539050 21/01/2019 21:09:20 MINHKHANG TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 46 ms 2536 KB
537243 16/01/2019 20:42:51 blackcat2710 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 2580 KB
534979 11/01/2019 16:20:25 vanchi TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 31 ms 3284 KB
534978 11/01/2019 16:14:51 nhatminhqng3 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 15 ms 3516 KB
534974 11/01/2019 16:07:54 hongvien2104 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 31 ms 3532 KB
534965 11/01/2019 16:00:31 vongoctri123 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 31 ms 3852 KB
534953 11/01/2019 15:48:43 aaaaaaaaaaaaa TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 15 ms 3548 KB
534951 11/01/2019 15:46:15 longtruong TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 31 ms 7108 KB
534944 11/01/2019 15:32:36 huymole TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 15 ms 3568 KB
534939 11/01/2019 15:26:29 vanchi TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 15 ms 3220 KB
534925 11/01/2019 15:18:09 phannhuquynh TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 15 ms 3960 KB
525658 09/12/2018 11:29:12 ngobao TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 2588 KB
519245 25/11/2018 08:18:27 bluesky_ TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 46 ms 2720 KB
517140 21/11/2018 22:38:40 pce TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 156 ms 2908 KB
516444 20/11/2018 21:14:16 chinhhi TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 328 ms 3136 KB
513303 16/11/2018 08:29:45 DeBruyne TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 343 ms 7888 KB
513300 16/11/2018 08:27:50 DeBruyne TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 359 ms 7888 KB
513299 16/11/2018 08:25:18 DeBruyne TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 328 ms 7888 KB
513088 15/11/2018 21:55:05 nguyenvu TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 31 ms 4368 KB
512263 15/11/2018 11:33:46 anhvippro123z TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 1960 KB
509879 12/11/2018 16:33:23 dankcute TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 31 ms 3860 KB
509355 11/11/2018 16:41:31 hitu03 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 1848 KB
509353 11/11/2018 16:40:57 hitu01 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 1932 KB
509352 11/11/2018 16:40:39 hitu02 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 2720 KB
509350 11/11/2018 16:37:04 hitu05 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 46 ms 2568 KB
509332 11/11/2018 16:26:24 hitu08 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 2512 KB
509328 11/11/2018 16:24:34 hitu07 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 3008 KB
506769 07/11/2018 15:00:12 hoangquan2904 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 31 ms 3264 KB
504473 04/11/2018 11:42:06 xikhud TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 46 ms 2700 KB
503853 03/11/2018 01:49:51 mdan226 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 2048 KB
503845 03/11/2018 01:27:08 mdan226 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 46 ms 2568 KB
503842 03/11/2018 01:22:11 mdan226 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 3620 KB
499099 27/10/2018 10:34:42 thamtudeptrai007 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 46 ms 3480 KB
494866 20/10/2018 23:19:39 VGK_Cr7 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 31 ms 3616 KB
492408 18/10/2018 15:32:02 tebrotien TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 3356 KB
492080 18/10/2018 00:21:10 leviettttnh TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 31 ms 3280 KB
486456 11/10/2018 17:13:45 nlebachnlb TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 4888 KB
483392 08/10/2018 21:09:00 huynhthanhtan TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 2496 KB
483149 08/10/2018 14:46:35 hoainam TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 2508 KB
483127 08/10/2018 14:12:46 cowshinafk TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 15 ms 3008 KB
479114 02/10/2018 22:42:02 LongÇhampion TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 62 ms 4264 KB
478541 02/10/2018 11:46:55 LongÇhampion TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 31 ms 2516 KB
465939 13/09/2018 15:31:35 dankcute TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 31 ms 3176 KB
465196 12/09/2018 10:55:44 SKT_Bengi TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 156 ms 5260 KB
463006 09/09/2018 08:51:44 SlothSe7en TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 46 ms 3436 KB
462998 09/09/2018 08:37:08 SlothSe7en TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 31 ms 4272 KB
459631 03/09/2018 18:27:56 hahpuc TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 15 ms 2784 KB
455431 25/08/2018 10:29:41 HHHHHHHH TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 4844 KB
455018 23/08/2018 23:26:22 lekyatc TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 46 ms 4864 KB
454309 22/08/2018 19:31:58 pdhuy2002 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 31 ms 3452 KB
447781 07/08/2018 15:43:18 Asteross TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 46 ms 3156 KB
446692 02/08/2018 22:02:01 hoangthuc701 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 2436 KB
446517 02/08/2018 14:16:23 tashagospel123 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 5028 KB
445072 28/07/2018 21:36:58 ntlinh0505 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 15 ms 5044 KB
443758 24/07/2018 21:44:23 huy9a1 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 2432 KB
439464 09/07/2018 09:30:45 iostream TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 15 ms 2468 KB
439463 09/07/2018 09:28:16 iostream TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 15 ms 2480 KB
439455 09/07/2018 09:00:18 iostream TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 31 ms 2512 KB
433869 16/06/2018 15:50:08 nmhien2605 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 15 ms 3012 KB
425027 15/05/2018 12:23:52 dungdq2002 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 62 ms 3404 KB
420871 24/04/2018 14:45:34 55555555 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
420366 22/04/2018 10:02:12 trungtt123 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 15 ms 2620 KB
415734 10/04/2018 22:31:43 dangkhoa_pascal TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 31 ms 4200 KB
414176 06/04/2018 21:08:28 LTV17TiTunni TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 2632 KB
413836 05/04/2018 23:45:17 LTV17TiTunni TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 171 ms 3152 KB
411971 01/04/2018 10:50:25 crissdang TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 31 ms 4216 KB
411806 31/03/2018 20:32:06 nmquan_15 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 31 ms 3972 KB
411528 31/03/2018 07:35:48 nhatlih300401 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 31 ms 3528 KB
410954 29/03/2018 16:03:02 lcnguyendang123 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 234 ms 3356 KB
408566 23/03/2018 22:30:12 bo04 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 15 ms 2892 KB
406549 19/03/2018 19:46:10 hiepcbl TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 31 ms 3000 KB
405885 16/03/2018 21:46:21 neostheknight TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 31 ms 4264 KB
405621 15/03/2018 23:38:28 hung_brvt_t1 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 15 ms 3508 KB
405409 15/03/2018 16:13:38 hung_brvt_t1 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 31 ms 3588 KB
405403 15/03/2018 16:07:48 theanhbr01 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 31 ms 3352 KB
401852 08/03/2018 16:12:52 linhlrx TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 15 ms 2988 KB
401723 08/03/2018 09:21:06 Phenomenal1 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 46 ms 7064 KB
401644 07/03/2018 22:48:50 nguyenguyen753 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 31 ms 2464 KB
399162 27/02/2018 16:02:47 NamDo TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 46 ms 4740 KB
399127 27/02/2018 15:03:28 gtneopuv TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 3236 KB
398922 26/02/2018 17:03:00 xuanvuong TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 46 ms 5704 KB
398819 26/02/2018 10:09:41 monheo TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 46 ms 2852 KB
397102 18/02/2018 20:45:30 blebleble TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 3172 KB
397064 18/02/2018 18:11:50 vudet11 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 62 ms 25840 KB
396674 15/02/2018 22:05:52 blebleble TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 46 ms 4684 KB
396343 13/02/2018 23:02:34 emhocdem070 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 15 ms 3412 KB
393041 31/01/2018 15:38:19 hatrungquyen11 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 46 ms 2860 KB
388221 21/01/2018 16:14:58 huynhtuan17ti TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 62 ms 5956 KB
377213 23/12/2017 18:45:44 FujiVN TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 2512 KB
372548 06/12/2017 16:49:51 tranthanhhai TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
372547 06/12/2017 16:49:21 tranthanhhai TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 218 ms 2896 KB
372318 05/12/2017 22:24:13 tronghk14 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 46 ms 2468 KB
371212 04/12/2017 00:08:48 vuthehuyht TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 15 ms 2432 KB
369717 01/12/2017 08:19:22 colen TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 15 ms 3416 KB
369646 30/11/2017 22:59:00 changlangtu97 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 31 ms 2892 KB
359610 14/11/2017 14:12:11 freepascal TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 15 ms 2996 KB
352668 04/11/2017 21:17:15 vinhntndu TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 2388 KB
351412 02/11/2017 20:41:56 trungcbg TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 31 ms 2548 KB
350766 02/11/2017 10:47:23 frostpixel TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 4856 KB
346499 27/10/2017 14:15:27 nkt95bg TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 46 ms 2616 KB
344463 25/10/2017 10:34:48 linhlrx TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 15 ms 3000 KB
343192 23/10/2017 17:07:49 hoan2k1 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 2500 KB
340871 20/10/2017 09:26:25 SlothSe7en TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 15 ms 4416 KB
339351 18/10/2017 10:50:23 actionboyvn TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 2452 KB
339004 17/10/2017 20:44:45 ARSENAL1886 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 15 ms 2252 KB
338997 17/10/2017 20:42:44 ARSENAL1886 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 125 ms 2668 KB
335187 12/10/2017 22:02:45 masterv TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
334480 12/10/2017 08:10:14 laitiende TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 46 ms 2356 KB
333263 10/10/2017 16:04:56 caovantheanh TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 31 ms 2476 KB
332340 09/10/2017 09:41:19 qtuan140101 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 46 ms 19132 KB
331866 08/10/2017 17:55:22 phamvankhanh1516 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 2468 KB
331162 07/10/2017 20:43:21 bean4621 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 15 ms 2800 KB
328398 03/10/2017 15:09:46 qqq TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 15 ms 3020 KB
328239 03/10/2017 09:22:08 hanhhuyenit1619 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 2488 KB
327221 02/10/2017 00:52:38 nhpntz0t TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 15 ms 2392 KB
327111 01/10/2017 21:43:52 Deepsea TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 2788 KB
320447 21/09/2017 10:09:38 khoaat TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 2936 KB
320445 21/09/2017 10:08:32 khoaat TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 2916 KB
320443 21/09/2017 10:04:10 khoaat TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 2732 KB
320305 21/09/2017 00:07:23 Winder TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 31 ms 2536 KB
320304 21/09/2017 00:06:42 Winder TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 2536 KB
314983 10/09/2017 12:47:56 ndcoutinho TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
307469 21/08/2017 07:07:39 thanhday132 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 15 ms 2740 KB
305340 16/08/2017 08:55:08 dasea TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 15 ms 3212 KB
302133 08/08/2017 14:21:15 thienbaotb TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 15 ms 3300 KB
300806 03/08/2017 14:12:22 khoi2410 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 2512 KB
299034 26/07/2017 17:28:49 ititorit TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 31 ms 2536 KB
298990 26/07/2017 14:20:25 duongcscx TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 15 ms 2564 KB
298276 23/07/2017 22:09:07 leducthinh0409 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 15 ms 2528 KB
297141 20/07/2017 08:37:40 minhtienst135 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 31 ms 3200 KB
297051 19/07/2017 22:15:26 cavang TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 15 ms 2568 KB
295433 14/07/2017 19:43:26 hs2huyenngoc TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 46 ms 2700 KB
294629 12/07/2017 16:23:09 ARSENAL1886 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 15 ms 2204 KB
294436 11/07/2017 21:03:36 linhlrx TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 15 ms 3564 KB
291773 29/06/2017 21:53:50 boychienga1234 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 15 ms 3188 KB
289884 22/06/2017 14:11:34 vphuong214 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 2604 KB
285928 07/06/2017 13:39:05 chidung TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 15 ms 2460 KB
285834 06/06/2017 23:36:07 bigkizd TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 2448 KB
280879 17/05/2017 09:17:40 hahpuc TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 15 ms 2760 KB
280851 17/05/2017 00:49:38 magicmonster17 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 15 ms 2512 KB
276676 08/05/2017 21:52:05 damsanchv TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 171 ms 3148 KB
276531 08/05/2017 19:06:22 yutaka2k TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 15 ms 2564 KB
271434 17/04/2017 09:58:57 cavang TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
271321 16/04/2017 21:28:33 cavang TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 15 ms 2544 KB
271320 16/04/2017 21:28:04 cavang TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 15 ms 2548 KB
271313 16/04/2017 21:12:40 cavang TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 187 ms 2928 KB
271309 16/04/2017 20:57:58 cavang TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 203 ms 2960 KB
271306 16/04/2017 20:54:47 cavang TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 203 ms 2960 KB
271294 16/04/2017 19:40:31 cavang TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 31 ms 4872 KB
271080 16/04/2017 08:01:03 cavang TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 4872 KB
271001 15/04/2017 22:19:03 nguyenviettantan TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 31 ms 3420 KB
270998 15/04/2017 22:15:06 nguyenviettantan TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 31 ms 3416 KB
269862 11/04/2017 14:42:51 anhmanhvodoi20xx TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 2524 KB
268519 07/04/2017 14:48:14 linhlrx TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 31 ms 3544 KB
268473 07/04/2017 13:46:50 nganhvu TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 15 ms 2672 KB
268468 07/04/2017 13:35:20 thienlong TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 31 ms 2448 KB
268331 06/04/2017 23:33:07 hocattuongltv TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 31 ms 3592 KB
268326 06/04/2017 23:23:49 tansang TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 15 ms 3496 KB
268323 06/04/2017 23:20:10 tansang TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 15 ms 3476 KB
268174 06/04/2017 19:58:40 8man TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 15 ms 3244 KB
267707 05/04/2017 21:09:29 GiaSu TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 2696 KB
267309 05/04/2017 09:24:22 flynn TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 31 ms 2936 KB
266936 04/04/2017 15:13:12 rezolden TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 15 ms 2424 KB
266878 04/04/2017 14:05:26 cbl_dungtt4 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 15 ms 3096 KB
266752 04/04/2017 08:16:43 nkduc TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 2984 KB
266472 03/04/2017 15:24:11 HuyNguyen1212 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 15 ms 3180 KB
266373 03/04/2017 10:49:26 ngophuthinh TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 15 ms 3180 KB
266367 03/04/2017 10:37:28 qtuan140101 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 31 ms 2656 KB
265848 01/04/2017 22:54:18 vokhanhan25 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 31 ms 2992 KB
265842 01/04/2017 22:35:21 degeawapsh TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 15 ms 2992 KB
265832 01/04/2017 22:16:04 degeawapsh TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 46 ms 2468 KB
265644 01/04/2017 12:58:43 npnkhoi TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 15 ms 3208 KB
265025 30/03/2017 12:10:58 hs2huyenngoc TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 46 ms 2628 KB
264592 28/03/2017 23:58:44 awatjkim TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 2428 KB
264118 27/03/2017 22:17:57 dangminhtuan TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 31 ms 3528 KB
262803 24/03/2017 15:29:25 duongcscx TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 31 ms 4312 KB
262800 24/03/2017 15:23:50 duongcscx TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 15 ms 4416 KB
262787 24/03/2017 15:12:34 ahihiahaha TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 15 ms 3536 KB
262785 24/03/2017 15:10:44 duongcscx TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 31 ms 3256 KB
262778 24/03/2017 15:04:11 SlothSe7en TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 31 ms 3540 KB
262769 24/03/2017 14:56:21 linhlrx TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 15 ms 3624 KB
262767 24/03/2017 14:53:48 linhlrx TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 31 ms 3380 KB
262733 24/03/2017 13:21:18 duongcscx TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 31 ms 3256 KB
261359 21/03/2017 08:44:47 tronghk14 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 46 ms 2388 KB
261355 21/03/2017 08:36:07 chaats TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 2352 KB
260924 19/03/2017 22:38:04 minhtienst135 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 15 ms 3212 KB
260899 19/03/2017 22:16:27 minhtienst135 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 15 ms 3208 KB
259839 18/03/2017 07:41:52 doituyentin TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 15 ms 2564 KB
259457 17/03/2017 17:10:49 khangtran TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 15 ms 1948 KB
258168 14/03/2017 19:24:19 leesin TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 31 ms 3372 KB
258043 14/03/2017 11:40:32 manhhungking TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 15 ms 2164 KB
258040 14/03/2017 11:17:19 amidethuong2 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 46 ms 2512 KB
257317 12/03/2017 16:04:42 Soledad TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 15 ms 2320 KB
256823 11/03/2017 11:21:49 tuan TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 15 ms 2336 KB
256822 11/03/2017 11:11:23 tuan TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 15 ms 2320 KB
256269 09/03/2017 20:03:31 Hữu_Đăng TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 31 ms 3560 KB
255801 08/03/2017 09:45:43 tuan TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 15 ms 2316 KB
253252 28/02/2017 15:52:05 thuylinh253 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 31 ms 3584 KB
253251 28/02/2017 15:52:00 promxxm TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 31 ms 3600 KB
253240 28/02/2017 15:39:23 promxxm TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 31 ms 3512 KB
250580 20/02/2017 23:05:11 qtuan140101 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 2676 KB
245478 08/02/2017 23:12:19 hocattuongltv TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 31 ms 2980 KB
245126 07/02/2017 16:12:11 chido TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 31 ms 2444 KB
245104 07/02/2017 15:43:17 ducquynhfptk12 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 15 ms 3540 KB
245089 07/02/2017 15:15:15 chido TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 46 ms 2388 KB
244754 05/02/2017 22:23:03 phong2k1 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
244752 05/02/2017 22:13:21 tranleduy1233 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 78 ms 3292 KB
244742 05/02/2017 21:25:23 phong2k1 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
244734 05/02/2017 21:03:06 phong2k1 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 15 ms 2476 KB
244657 05/02/2017 15:43:01 nguyentrungthanh TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 31 ms 3536 KB
243474 28/01/2017 14:00:05 izac2001 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 2876 KB
243473 28/01/2017 13:57:59 izac2001 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 2656 KB
240280 12/01/2017 16:52:42 Demo2000 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 15 ms 3496 KB
239995 11/01/2017 17:03:35 ShitCute TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 31 ms 3196 KB
239983 11/01/2017 16:27:39 ShitCute TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 31 ms 3144 KB
239980 11/01/2017 16:14:30 ShitCute TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 15 ms 3588 KB
239976 11/01/2017 16:00:05 newbieeee6701 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 15 ms 3592 KB
239973 11/01/2017 15:52:16 ShitCute TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 31 ms 3248 KB
239736 10/01/2017 16:02:20 mansblacks TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Java 8 Accepted 234 ms 21328 KB
238701 06/01/2017 15:29:00 n0th1ng TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
237932 04/01/2017 10:33:36 cavang TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 15 ms 3232 KB
237481 02/01/2017 16:12:57 cavang TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 15 ms 3292 KB
237480 02/01/2017 16:12:05 cavang TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 31 ms 3204 KB
237413 02/01/2017 13:23:02 cavang TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 15 ms 3592 KB
235816 26/12/2016 08:53:05 cavang TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 15 ms 3224 KB
234009 22/12/2016 11:33:51 dats2007 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
233872 21/12/2016 19:22:11 hoanqq123 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 4792 KB
232754 16/12/2016 11:12:21 4everkaka TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 4848 KB
232676 15/12/2016 21:06:31 4everkaka TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 46 ms 4852 KB
231270 11/12/2016 09:22:05 doanphuduc94 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 2448 KB
230279 08/12/2016 17:44:07 khakha2706 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 31 ms 2484 KB
229366 06/12/2016 11:31:28 dhkhtn TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 15 ms 2528 KB
229307 06/12/2016 08:49:48 ndhp2000 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 15 ms 3200 KB
229127 05/12/2016 15:57:52 Ealflm TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 46 ms 3360 KB
229124 05/12/2016 15:54:01 Ealflm TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 62 ms 3344 KB
225328 26/11/2016 21:21:27 hungdhv97 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
217704 15/11/2016 15:26:43 thuylinh253 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 15 ms 3508 KB
216840 13/11/2016 20:22:50 leduykhongngu TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 15 ms 3004 KB
216511 13/11/2016 00:47:56 cavang TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 203 ms 3304 KB
210136 03/11/2016 10:40:27 tienthanh214 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 2728 KB
210134 03/11/2016 10:39:34 tienthanh214 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 2816 KB
209431 02/11/2016 10:35:37 TranNhutQuang TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 15 ms 3480 KB
209425 02/11/2016 10:31:34 TranNhutQuang TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 15 ms 3460 KB
194997 12/10/2016 21:33:52 hut_luan TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 15 ms 1796 KB
194990 12/10/2016 21:28:52 hut_luan TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
194920 12/10/2016 20:28:09 hut_luan TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 15 ms 2160 KB
194846 12/10/2016 19:28:39 hut_luan TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 15 ms 2296 KB
189286 06/10/2016 23:17:34 hutphuoc TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 2036 KB
189114 06/10/2016 20:35:45 kieuquocdat123 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
189107 06/10/2016 20:29:12 Hhcckqnl TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 15 ms 1816 KB
187933 04/10/2016 21:38:48 ak3 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 234 ms 2208 KB
184587 29/09/2016 15:00:14 datdi TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 46 ms 2000 KB
184367 29/09/2016 01:08:33 wInD_MtA TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 2216 KB
181625 24/09/2016 10:45:19 TLV TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 46 ms 2192 KB
180195 21/09/2016 19:59:12 ndhp2000 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 31 ms 1568 KB
180184 21/09/2016 18:39:58 ndhp2000 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 15 ms 3016 KB
179379 20/09/2016 10:58:17 letuannghia194 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 46 ms 1116 KB
179378 20/09/2016 10:55:26 dahaodl TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 46 ms 2016 KB
178958 19/09/2016 15:10:32 bachnxepu TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
178381 18/09/2016 09:53:42 kamenrider TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 31 ms 2816 KB
174627 12/09/2016 21:26:53 ngonamduonghl TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 78 ms 2568 KB
173699 11/09/2016 17:02:18 hoangducsmagic TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 46 ms 1500 KB
173697 11/09/2016 16:59:04 hoangducsmagic TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 62 ms 2732 KB
172773 10/09/2016 08:31:18 phungvitrung TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 31 ms 2996 KB
170777 06/09/2016 14:40:28 giacacluong323 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 31 ms 2784 KB
170438 05/09/2016 20:13:10 kien_ngo TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 46 ms 1096 KB
170435 05/09/2016 20:10:30 caothesan TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 46 ms 1800 KB
168296 02/09/2016 14:42:14 datbeohbbh TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 46 ms 1776 KB
167316 30/08/2016 07:50:51 dqhn123 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 46 ms 2156 KB
166881 29/08/2016 08:53:02 phuchoahodo TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 2844 KB
164100 21/08/2016 16:55:37 haithanh_hmd TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 1128 KB
163977 20/08/2016 22:53:37 khangkhangtg TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 31 ms 1864 KB
163617 19/08/2016 16:54:19 thaiuit TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 187 ms 5540 KB
163611 19/08/2016 16:48:44 thaiuit TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 234 ms 8380 KB
163586 19/08/2016 15:40:58 dacthai2807 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 2052 KB
161951 14/08/2016 13:29:15 huynhduy_hmd TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 1824 KB
159504 07/08/2016 23:34:59 phamtankhac TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 46 ms 3064 KB
156279 27/07/2016 10:21:13 ndhp2000 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 15 ms 3008 KB
154970 26/07/2016 08:51:03 ngochien15052000 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 31 ms 4052 KB
154968 26/07/2016 08:46:01 Taka TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 31 ms 3712 KB
153657 20/07/2016 19:54:06 ductailolvn TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 31 ms 3408 KB
152384 16/07/2016 22:39:14 nghethuat102 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
150810 08/07/2016 23:07:35 thienlong TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 265 ms 5708 KB
150474 07/07/2016 10:28:18 doantringuyen TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 31 ms 1536 KB
150466 07/07/2016 09:56:58 yogathanh99 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 31 ms 3900 KB
150284 06/07/2016 14:57:35 npltv TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 31 ms 2288 KB
149609 03/07/2016 20:48:10 Ealflm TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 46 ms 1536 KB
149606 03/07/2016 20:40:55 Ealflm TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 46 ms 1536 KB
149601 03/07/2016 20:31:00 Ealflm TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 93 ms 1536 KB
149595 03/07/2016 20:24:16 Ealflm TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 109 ms 2628 KB
148825 30/06/2016 15:09:34 leducthinh0409 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 1860 KB
145676 20/06/2016 17:40:54 HoVanAnhK58A2 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 1776 KB
145561 19/06/2016 20:27:32 nguyenxuanhaa3 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 46 ms 3496 KB
145307 18/06/2016 20:19:40 SunnyAUG TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 15 ms 2172 KB
145092 17/06/2016 17:21:36 thanh123456 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
145009 17/06/2016 07:53:55 yogathanh99 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 15 ms 3512 KB
142290 07/06/2016 22:15:37 hoang_95125 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
142129 07/06/2016 10:12:43 romqn1999 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 46 ms 4052 KB
141980 06/06/2016 19:36:12 psucoder TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 15 ms 1872 KB
141623 04/06/2016 21:05:07 stevenlethai TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 31 ms 2780 KB
137213 23/05/2016 00:52:59 knightwood TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 46 ms 2784 KB
136171 16/05/2016 10:04:30 MTAZero TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 15 ms 1796 KB
135401 11/05/2016 03:28:55 AresGod TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 46 ms 2064 KB
135143 09/05/2016 11:23:54 loveTforever TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 62 ms 2796 KB
135043 08/05/2016 21:11:20 tranminhkhoa TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 31 ms 2792 KB
135042 08/05/2016 21:10:06 tranminhkhoa TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 31 ms 3000 KB
134732 05/05/2016 22:32:04 nguyenquoc2211 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 62 ms 4152 KB
134274 01/05/2016 16:27:35 ntanh TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 78 ms 1852 KB
134168 30/04/2016 16:08:51 TQT TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 31 ms 6504 KB
133855 28/04/2016 10:18:19 miltonbw TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
133613 26/04/2016 15:34:52 glass99ss TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 31 ms 3692 KB
133308 24/04/2016 11:04:14 khangtran TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 78 ms 3048 KB
132691 19/04/2016 22:37:48 Ealflm TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 46 ms 1568 KB
132688 19/04/2016 22:35:44 Ealflm TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 31 ms 3552 KB
130821 13/04/2016 09:22:11 naruto1491900 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
130817 13/04/2016 09:01:12 naruto1491900 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 31 ms 3296 KB
130749 12/04/2016 20:33:14 longcvpa2 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 62 ms 4120 KB
130707 12/04/2016 16:53:48 nami247 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 31 ms 3568 KB
130613 12/04/2016 09:37:15 hoangvuduyanh TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 62 ms 1804 KB
130407 10/04/2016 22:48:54 tsongafan TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 2004 KB
130396 10/04/2016 21:36:40 tieuchanlong TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 46 ms 1524 KB
130378 10/04/2016 19:42:30 hoangthongvo TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 31 ms 3420 KB
130251 09/04/2016 21:17:00 firedragon TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 78 ms 1520 KB
130102 08/04/2016 22:33:52 HồĐắcThanhMinh TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 31 ms 1520 KB
130066 08/04/2016 20:28:26 datbeohbbh TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 31 ms 4148 KB
129886 07/04/2016 21:20:45 actionboyvn TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 15 ms 1656 KB
129885 07/04/2016 21:18:40 nguyenvanbien TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 62 ms 1520 KB
129870 07/04/2016 20:34:50 chitam117119 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 31 ms 3640 KB
129845 07/04/2016 16:43:55 dqhungdl TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 1812 KB
129748 06/04/2016 23:57:19 khangtran TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 93 ms 6640 KB
129725 06/04/2016 22:01:25 datphuongnam TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 46 ms 1520 KB
129723 06/04/2016 21:50:37 tranminhkhoa TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 15 ms 1524 KB
129697 06/04/2016 17:55:29 longhuy322000 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 93 ms 5352 KB
129666 06/04/2016 15:16:09 hoang_95125 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 15 ms 2736 KB
129659 06/04/2016 14:54:00 Nguyenthaihoc TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 31 ms 3956 KB
129650 06/04/2016 14:39:40 trivonhan TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 31 ms 1524 KB
129643 06/04/2016 14:33:10 khangtran TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 31 ms 3192 KB
129632 06/04/2016 11:20:24 quanghuynt14 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 46 ms 1508 KB
129630 06/04/2016 11:18:00 thongdz TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 375 ms 7844 KB
129612 06/04/2016 09:16:32 hanhlv270597 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 1788 KB
129558 05/04/2016 22:05:09 hoang_95125 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 46 ms 3464 KB
129440 05/04/2016 16:22:18 phuleethanh TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 31 ms 1100 KB
129438 05/04/2016 16:20:15 phuleethanh TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
129436 05/04/2016 16:05:06 Assassin TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
129434 05/04/2016 16:04:25 Assassin TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 31 ms 1508 KB
129432 05/04/2016 16:01:22 Assassin TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 31 ms 1508 KB
129431 05/04/2016 16:01:10 Assassin TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
Back to Top