Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
738116 29/03/2020 12:44:09 anhkhoa09032004 LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 3484 KB
737815 28/03/2020 12:39:58 khanhld LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 GNU C++11 Accepted 78 ms 2472 KB
737812 28/03/2020 12:23:48 khanhld LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 GNU C++11 Accepted 78 ms 2768 KB
737503 27/03/2020 09:55:54 shin3030aa LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 GNU C++11 Accepted 31 ms 2512 KB
737502 27/03/2020 09:55:14 shin3030aa LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 GNU C++11 Accepted 31 ms 2840 KB
735449 20/03/2020 11:34:32 lequocbinh LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 GNU C++ Accepted 46 ms 2944 KB
735422 20/03/2020 10:05:55 suxzat LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 GNU C++11 Accepted 93 ms 2876 KB
715944 06/02/2020 22:40:02 ducanh LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 GNU C++11 Accepted 62 ms 2152 KB
715714 06/02/2020 18:44:11 Sang7a4gpc LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1628 KB
709582 24/01/2020 16:01:03 Quang249 LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 Free Pascal Accepted 31 ms 3064 KB
706660 18/01/2020 11:43:16 HackerMan LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 GNU C++11 Accepted 31 ms 2932 KB
700192 07/01/2020 14:36:30 ntphong LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 Free Pascal Accepted 31 ms 2768 KB
697728 04/01/2020 10:42:17 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 GNU C++11 Accepted 31 ms 2892 KB
692067 23/12/2019 08:29:24 cyb3 LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 GNU C++ Accepted 31 ms 2880 KB
684551 04/12/2019 10:42:50 DB LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 Free Pascal Accepted 31 ms 2852 KB
680815 27/11/2019 07:30:21 Quynh090201 LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 Free Pascal Accepted 31 ms 2872 KB
668161 04/11/2019 07:54:04 Douilu LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 GNU C++ Accepted 31 ms 2868 KB
654402 09/10/2019 15:03:19 ntlinh0505 LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 GNU C++11 Accepted 31 ms 2900 KB
648869 01/10/2019 14:50:57 nguyentrantien2002 LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 GNU C++ Accepted 31 ms 2812 KB
644018 21/09/2019 17:20:51 ntnvlog LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 Free Pascal Accepted 31 ms 2776 KB
642198 19/09/2019 09:24:35 ct390 LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 Free Pascal Accepted 31 ms 2808 KB
641822 18/09/2019 18:38:10 nguyendenn1 LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 GNU C++11 Accepted 78 ms 2500 KB
641202 18/09/2019 07:27:16 ngobao LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 GNU C++ Accepted 62 ms 1836 KB
640139 16/09/2019 20:43:21 baobao07 LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 GNU C++11 Accepted 31 ms 2568 KB
636760 12/09/2019 07:39:21 leviettttnh LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 GNU C++11 Accepted 62 ms 2176 KB
612552 28/07/2019 09:49:55 namlawng123 LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 GNU C++ Accepted 62 ms 2588 KB
612413 27/07/2019 21:55:48 ffrederick LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 GNU C++11 Accepted 62 ms 2808 KB
606128 13/07/2019 21:07:52 vudangkhoi2003 LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 GNU C++ Accepted 31 ms 2944 KB
605045 10/07/2019 13:59:07 minh472007 LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 GNU C++ Accepted 78 ms 2224 KB
599264 27/06/2019 13:39:05 masteroffood LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 GNU C++ Accepted 78 ms 2168 KB
595078 18/06/2019 19:42:48 cyrocs258 LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 3144 KB
593617 15/06/2019 11:39:15 dangkhoa_pascal LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1896 KB
593086 14/06/2019 13:19:29 haupas LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 Free Pascal Accepted 31 ms 3292 KB
591711 10/06/2019 11:05:09 phuleethanh LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 Free Pascal Accepted 46 ms 3380 KB
590324 05/06/2019 16:52:43 anh8atlvp LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 GNU C++ Accepted 31 ms 2932 KB
588633 31/05/2019 15:20:11 phanthimykim LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 Free Pascal Accepted 31 ms 3100 KB
588291 30/05/2019 18:11:33 nguyendactam LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2864 KB
580068 04/05/2019 02:50:14 ngockhain LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 GNU C++11 Accepted 31 ms 2888 KB
580067 04/05/2019 02:49:20 ngockhain LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 GNU C++11 Accepted 78 ms 2876 KB
580064 04/05/2019 01:06:01 vancaodk LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 Python 3 Accepted 406 ms 9016 KB
573765 16/04/2019 06:51:33 Nidasak LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 GNU C++ Accepted 187 ms 5948 KB
573428 15/04/2019 10:44:48 phuongnhi_tran_1206 LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 GNU C++11 Accepted 171 ms 5936 KB
571092 09/04/2019 14:28:04 nguyenvantien0903 LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 GNU C++ Accepted 31 ms 1840 KB
570725 08/04/2019 21:23:50 nguyenvantien0903 LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 GNU C++ Accepted 62 ms 2980 KB
567757 31/03/2019 19:41:28 NT17 LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 GNU C++ Accepted 62 ms 2184 KB
558287 11/03/2019 14:08:37 phong1st LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 Free Pascal Accepted 31 ms 3124 KB
534487 10/01/2019 21:14:56 Lam22062002 LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 GNU C++ Accepted 62 ms 2136 KB
533579 09/01/2019 16:44:39 tcoder LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 GNU C++ Accepted 62 ms 2164 KB
529283 02/01/2019 17:30:30 huy9a1 LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 GNU C++ Accepted 62 ms 1924 KB
512279 15/11/2018 11:39:02 anhvippro123z LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 GNU C++ Accepted 31 ms 2544 KB
499086 27/10/2018 10:29:05 thamtudeptrai007 LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 GNU C++ Accepted 62 ms 2892 KB
495595 22/10/2018 15:51:58 kid2201 LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 GNU C++ Accepted 46 ms 2808 KB
492024 17/10/2018 22:53:58 nguyenxuanhaa3 LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 GNU C++ Accepted 31 ms 2792 KB
491316 16/10/2018 23:05:14 LongÇhampion LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 GNU C++11 Accepted 62 ms 2420 KB
491225 16/10/2018 22:06:01 xikhud LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1848 KB
491220 16/10/2018 22:03:01 xikhud LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 GNU C++11 Accepted 62 ms 1864 KB
472188 23/09/2018 09:03:54 ARSENAL1886 LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 GNU C++ Accepted 31 ms 1620 KB
469263 18/09/2018 18:40:10 BBBBBBBB LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1912 KB
455454 25/08/2018 10:40:05 HHHHHHHH LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1908 KB
449905 13/08/2018 07:29:16 thaolinh LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 3092 KB
396572 15/02/2018 11:36:01 blebleble LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 GNU C++ Accepted 31 ms 1896 KB
390240 24/01/2018 10:04:17 duonga1 LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 Free Pascal Accepted 31 ms 3144 KB
390208 24/01/2018 09:19:48 Quân1 LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 Free Pascal Accepted 31 ms 3144 KB
384058 10/01/2018 15:07:12 doituyentin2 LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 Free Pascal Accepted 31 ms 3100 KB
374343 12/12/2017 23:10:25 ducquynhfptk12 LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 GNU C++ Accepted 31 ms 2528 KB
360440 15/11/2017 15:12:31 freepascal LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 Free Pascal Accepted 31 ms 3120 KB
355633 08/11/2017 18:51:47 nguyentuan LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 Free Pascal Accepted 31 ms 3160 KB
354249 06/11/2017 23:57:39 phuchoahodo LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2548 KB
352647 04/11/2017 20:58:01 vinhntndu LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2560 KB
349979 01/11/2017 08:44:03 mtavip_prono1 LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 GNU C++ Accepted 31 ms 2540 KB
341736 21/10/2017 11:05:34 hoan2k1 LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2548 KB
337487 15/10/2017 20:42:33 anh76qn LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2564 KB
329444 05/10/2017 15:10:52 laducquan LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 GNU C++ Accepted 46 ms 2524 KB
325201 29/09/2017 10:24:28 duyvtvp1919 LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 GNU C++ Accepted 46 ms 2864 KB
300627 02/08/2017 17:29:16 monarch LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 GNU C++11 Accepted 62 ms 2940 KB
300534 02/08/2017 10:45:15 dvn11th LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 GNU C++ Accepted 31 ms 2540 KB
275327 03/05/2017 19:35:57 dats2007 LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 GNU C++ Accepted 62 ms 2924 KB
273554 25/04/2017 11:34:30 tuan LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2980 KB
273551 25/04/2017 11:27:07 tuan LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2980 KB
273548 25/04/2017 11:17:49 tuan LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2988 KB
273539 25/04/2017 10:08:49 tuan LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 GNU C++ Accepted 156 ms 2988 KB
267424 05/04/2017 12:51:48 tranlehiep2203 LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 GNU C++11 Accepted 46 ms 2636 KB
265023 30/03/2017 12:06:42 tuan LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 GNU C++ Accepted 187 ms 3436 KB
265022 30/03/2017 12:05:24 tuan LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 GNU C++ Accepted 390 ms 3436 KB
261894 22/03/2017 10:49:33 h_ntu01 LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 GNU C++ Accepted 62 ms 1820 KB
259824 18/03/2017 07:34:22 doituyentin LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 GNU C++11 Accepted 62 ms 2856 KB
257310 12/03/2017 16:01:59 Soledad LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 GNU C++11 Accepted 62 ms 2852 KB
237302 01/01/2017 21:53:31 Demo2000 LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 GNU C++11 Accepted 46 ms 2752 KB
231877 13/12/2016 12:17:14 caothesan LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 GNU C++11 Accepted 46 ms 2736 KB
227680 01/12/2016 12:56:02 thaixuandang LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 Free Pascal Accepted 31 ms 3020 KB
219009 17/11/2016 13:11:21 khoaat LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2152 KB
218300 16/11/2016 10:43:37 khoaat LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 GNU C++ Accepted 62 ms 2148 KB
208034 31/10/2016 06:48:06 dhkhtn LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 GNU C++11 Accepted 46 ms 2132 KB
207350 29/10/2016 18:51:02 voquocthang LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 GNU C++ Accepted 62 ms 2840 KB
204998 26/10/2016 14:01:47 itcdeveloper14 LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 GNU C++11 Accepted 62 ms 2820 KB
203380 24/10/2016 09:28:54 money LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 GNU C++11 Accepted 31 ms 1916 KB
203369 24/10/2016 08:26:58 longhoang08 LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 GNU C++ Accepted 78 ms 2852 KB
201490 22/10/2016 14:14:18 dahaodl LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 GNU C++ Accepted 46 ms 2552 KB
200878 21/10/2016 19:36:54 Hieu_sqtt LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 GNU C++ Accepted 31 ms 2940 KB
198550 18/10/2016 14:41:07 thang016666 LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 GNU C++ Accepted 31 ms 2368 KB
179318 20/09/2016 09:28:34 n99dl LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 GNU C++11 Accepted 109 ms 1944 KB
179212 19/09/2016 23:41:03 MTAZero LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 GNU C++ Accepted 31 ms 1784 KB
178349 18/09/2016 08:52:10 dqhn123 LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 GNU C++ Accepted 31 ms 2112 KB
173837 11/09/2016 21:01:14 hutphuoc LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 GNU C++ Accepted 46 ms 1856 KB
164287 22/08/2016 12:46:46 nghethuat102 LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 Free Pascal Accepted 46 ms 3148 KB
159068 06/08/2016 19:11:45 dacthai2807 LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 GNU C++ Accepted 46 ms 2152 KB
157426 31/07/2016 21:22:40 khangkhangtg LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1876 KB
154182 22/07/2016 17:26:09 roselee LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 GNU C++ Accepted 46 ms 2140 KB
149346 02/07/2016 09:00:19 hanhlv270597 LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 GNU C++ Accepted 46 ms 1888 KB
146799 20/06/2016 22:41:58 qtuan140101 LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 Free Pascal Accepted 31 ms 3260 KB
145464 19/06/2016 08:32:48 songlahyvong LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 GNU C++ Accepted 78 ms 2564 KB
143738 14/06/2016 23:20:43 thanh123456 LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 Free Pascal Accepted 31 ms 1568 KB
143717 14/06/2016 21:42:24 khangtran LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 Free Pascal Accepted 31 ms 3332 KB
143009 11/06/2016 16:16:45 longcvpa2 LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 GNU C++11 Accepted 125 ms 2124 KB
142788 10/06/2016 10:54:52 ltd99hz LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 GNU C++ Accepted 31 ms 1128 KB
142783 10/06/2016 10:45:34 ltd99hz LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 GNU C++ Accepted 93 ms 2564 KB
142776 10/06/2016 10:28:26 ltd99hz LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 Free Pascal Accepted 31 ms 3376 KB
142475 08/06/2016 20:18:05 nguyenxuanhaa3 LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 GNU C++ Accepted 93 ms 2564 KB
142431 08/06/2016 18:10:05 thanhday132 LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 GNU C++ Accepted 31 ms 1128 KB
142429 08/06/2016 17:38:36 abcdef6199 LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 GNU C++ Accepted 93 ms 2096 KB
142422 08/06/2016 16:25:32 romqn1999 LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 Free Pascal Accepted 46 ms 3376 KB
Back to Top