Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
733985 18/03/2020 14:30:43 Hikarii SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++11 Accepted 953 ms 18212 KB
731112 10/03/2020 23:38:04 anhnguyenroux SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++11 Accepted 1656 ms 11380 KB
730663 09/03/2020 20:35:32 haupas SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++11 Accepted 765 ms 19376 KB
730645 09/03/2020 19:52:28 bachkabipro SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 1187 ms 10336 KB
728687 04/03/2020 14:54:24 tourist2samnguyen SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++11 Accepted 1984 ms 11264 KB
727212 29/02/2020 13:01:35 Fidisk SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++11 Accepted 578 ms 11368 KB
727211 29/02/2020 12:55:23 Love SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 1125 ms 6460 KB
720998 16/02/2020 13:40:57 nhhpbc7a1 SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++11 Accepted 1046 ms 16708 KB
718545 11/02/2020 14:47:03 mino SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 1171 ms 88524 KB
717854 10/02/2020 14:57:07 ct390 SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) Free Pascal Accepted 968 ms 19180 KB
717004 08/02/2020 17:48:10 HMĐ_191 SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 921 ms 10508 KB
713920 03/02/2020 16:44:40 gbking2003 SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) Free Pascal Accepted 2765 ms 18216 KB
707673 20/01/2020 18:51:56 HH04 SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 1218 ms 11676 KB
706623 18/01/2020 11:35:26 HackerMan SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++11 Accepted 1109 ms 11440 KB
703907 13/01/2020 00:20:11 Dan_De_Nui SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 2984 ms 49572 KB
700467 07/01/2020 21:01:00 bin1st090104 SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++11 Accepted 1109 ms 11332 KB
699261 06/01/2020 19:09:36 ntoan199 SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++11 Accepted 1187 ms 10396 KB
697696 04/01/2020 10:04:37 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++11 Accepted 1187 ms 10384 KB
694171 28/12/2019 07:45:30 DươngAnhVũ SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 1187 ms 10368 KB
693612 26/12/2019 18:32:02 phuong2004 SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++11 Accepted 2296 ms 14288 KB
692491 24/12/2019 08:19:21 MinhBietBay SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++11 Accepted 2078 ms 10492 KB
690167 18/12/2019 01:32:30 trananhprince SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 1031 ms 22320 KB
689675 17/12/2019 13:46:54 lucky_boy SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++11 Accepted 562 ms 7484 KB
687335 11/12/2019 23:41:57 trieutanhung93 SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 671 ms 19196 KB
684355 03/12/2019 15:43:45 tekachi_mochikamedo SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) Free Pascal Accepted 1015 ms 26224 KB
684165 03/12/2019 08:20:56 Monster SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 578 ms 7436 KB
682793 30/11/2019 10:03:56 thangle2002 SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) Free Pascal Accepted 1015 ms 26244 KB
682662 29/11/2019 23:24:49 hitu1902 SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 1171 ms 10416 KB
679380 23/11/2019 23:52:26 loilon504 SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 2515 ms 26168 KB
679099 23/11/2019 15:55:16 ogit403 SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 578 ms 7456 KB
678996 23/11/2019 13:43:32 hitu1901 SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 796 ms 7516 KB
678934 23/11/2019 12:52:18 khoaat SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 515 ms 7472 KB
678586 22/11/2019 20:33:42 omgursocute SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++11 Accepted 968 ms 18360 KB
678576 22/11/2019 20:23:09 thewminers1014 SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++11 Accepted 1000 ms 18356 KB
672806 12/11/2019 21:20:00 Dothanhtai2006 SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) Free Pascal Accepted 2031 ms 15280 KB
669126 05/11/2019 21:48:51 believer SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 1671 ms 10396 KB
668821 05/11/2019 15:26:00 nhungvhhg145 SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 687 ms 15560 KB
668121 04/11/2019 07:40:16 Douilu SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 687 ms 15564 KB
662074 24/10/2019 13:31:19 DuongNguyenMinh SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++11 Accepted 687 ms 15568 KB
660603 21/10/2019 20:00:48 thelightvn SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 703 ms 15604 KB
660374 21/10/2019 16:33:35 mrlihd SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 2531 ms 18400 KB
655189 10/10/2019 12:11:43 nguyentrantien2002 SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 1609 ms 10384 KB
654264 09/10/2019 10:41:27 przxct SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++11 Accepted 1562 ms 18156 KB
653791 08/10/2019 15:50:15 duong3203 SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++11 Accepted 2843 ms 35892 KB
653760 08/10/2019 15:34:04 tuantaitungo123 SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++11 Accepted 1625 ms 18000 KB
643058 20/09/2019 14:10:50 rimuru SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++11 Accepted 2890 ms 19324 KB
637050 12/09/2019 13:17:51 KKdode SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++11 Accepted 656 ms 11384 KB
637034 12/09/2019 12:20:00 ashimari SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) Free Pascal Accepted 1984 ms 15272 KB
637033 12/09/2019 12:17:41 ashimari SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) Free Pascal Accepted 2046 ms 15272 KB
637032 12/09/2019 12:15:26 ashimari SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) Free Pascal Accepted 2046 ms 15272 KB
636329 11/09/2019 15:37:46 htdung_bl SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++11 Accepted 656 ms 11316 KB
621036 14/08/2019 21:14:05 ilysmt SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 1703 ms 11352 KB
617896 07/08/2019 14:45:47 VOTRUNGHOANGHUNG SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 750 ms 10092 KB
617884 07/08/2019 14:37:40 VOTRUNGHOANGHUNG SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 1312 ms 119668 KB
617816 07/08/2019 11:51:36 VOTRUNGHOANGHUNG SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 1296 ms 119784 KB
617323 06/08/2019 12:01:43 VOTRUNGHOANGHUNG SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++11 Accepted 1296 ms 119708 KB
617317 06/08/2019 11:46:08 VOTRUNGHOANGHUNG SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++11 Accepted 1343 ms 119708 KB
617316 06/08/2019 11:43:46 VOTRUNGHOANGHUNG SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 1328 ms 119712 KB
617313 06/08/2019 11:13:30 VOTRUNGHOANGHUNG SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 1343 ms 120688 KB
616992 05/08/2019 20:13:55 VOTRUNGHOANGHUNG SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++11 Accepted 1328 ms 120680 KB
616982 05/08/2019 19:26:00 VOTRUNGHOANGHUNG SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++11 Accepted 1343 ms 120684 KB
616980 05/08/2019 19:24:34 VOTRUNGHOANGHUNG SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 1406 ms 120684 KB
616979 05/08/2019 19:13:04 VOTRUNGHOANGHUNG SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 1312 ms 120668 KB
616951 05/08/2019 18:35:01 VOTRUNGHOANGHUNG SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 1734 ms 128504 KB
616949 05/08/2019 18:33:27 VOTRUNGHOANGHUNG SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 1296 ms 120688 KB
616927 05/08/2019 17:56:26 VOTRUNGHOANGHUNG SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 1359 ms 120684 KB
616924 05/08/2019 17:52:27 VOTRUNGHOANGHUNG SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 1859 ms 120684 KB
616922 05/08/2019 17:51:23 VOTRUNGHOANGHUNG SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 1375 ms 120684 KB
616830 05/08/2019 15:27:59 VOTRUNGHOANGHUNG SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 1390 ms 120800 KB
612164 27/07/2019 13:36:41 Nguyenthaihoc SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++11 Accepted 890 ms 28988 KB
610587 25/07/2019 00:01:54 hoatmt SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) Free Pascal Accepted 2515 ms 18216 KB
607714 18/07/2019 22:07:32 zyenz123 SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) Free Pascal Accepted 2640 ms 18236 KB
606197 14/07/2019 11:44:29 ducanh SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++11 Accepted 1187 ms 10428 KB
603139 04/07/2019 19:58:55 nguyendenn1 SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++11 Accepted 671 ms 7396 KB
602330 02/07/2019 23:42:11 quoctrungitk16nbkqn SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 625 ms 21208 KB
602126 02/07/2019 15:27:28 quangduyluu123 SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++11 Accepted 687 ms 18160 KB
598741 26/06/2019 11:25:18 ducanh SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++11 Accepted 1109 ms 10312 KB
598740 26/06/2019 11:24:16 ducanh SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++11 Accepted 1125 ms 10300 KB
594772 18/06/2019 07:54:51 minh472007 SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 1265 ms 11376 KB
592559 13/06/2019 05:16:02 masteroffood SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 1265 ms 11412 KB
591737 10/06/2019 11:49:25 vinhhuong0802 SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++11 Accepted 3000 ms 10412 KB
590596 06/06/2019 17:11:01 anh8atlvp SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 625 ms 21220 KB
590058 04/06/2019 22:28:21 nguyentra SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++11 Accepted 2906 ms 18248 KB
589679 03/06/2019 22:39:29 minhboybn SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++11 Accepted 1593 ms 29640 KB
589096 01/06/2019 22:06:23 vannguyen SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 1718 ms 18332 KB
589051 01/06/2019 20:36:57 ntlinh0505 SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++11 Accepted 1609 ms 10404 KB
587584 28/05/2019 14:27:43 inomatit82 SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++11 Accepted 1625 ms 10336 KB
583675 16/05/2019 22:01:28 tranthuyan1234 SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++11 Accepted 1593 ms 10344 KB
580698 05/05/2019 21:31:32 leviettttnh SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) Free Pascal Accepted 2031 ms 18408 KB
577961 29/04/2019 15:25:15 10ngocanh SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 1515 ms 18132 KB
560798 15/03/2019 20:22:37 luongquy SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 406 ms 21156 KB
557348 09/03/2019 18:20:05 hongly SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) Free Pascal Accepted 718 ms 19004 KB
557347 09/03/2019 18:17:54 hongly SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) Free Pascal Accepted 781 ms 19004 KB
557344 09/03/2019 18:06:43 094175234 SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 2390 ms 81468 KB
557211 09/03/2019 10:32:27 seal2015 SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 1984 ms 66024 KB
551167 25/02/2019 15:14:24 Thien SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) Free Pascal Accepted 1437 ms 22164 KB
549801 22/02/2019 09:10:08 phuongnhi_tran_1206 SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++11 Accepted 687 ms 7432 KB
548324 19/02/2019 12:15:50 champbit SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 468 ms 10416 KB
546608 15/02/2019 00:49:17 chinhchamhoc SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++11 Accepted 1015 ms 7352 KB
537732 17/01/2019 20:39:44 blackcat2710 SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 1046 ms 10408 KB
536214 14/01/2019 15:57:17 MINHKHANG SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 406 ms 7412 KB
525295 08/12/2018 13:30:23 pvannvu2512 SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 437 ms 10452 KB
522894 03/12/2018 07:53:04 Admin1001 SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 1921 ms 11144 KB
520153 26/11/2018 20:49:34 MtaLK SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 1906 ms 11100 KB
520053 26/11/2018 19:21:37 luckyboy__qh SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 1093 ms 10324 KB
520049 26/11/2018 19:08:27 luckyboy__qh SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 734 ms 6444 KB
516660 21/11/2018 11:34:29 malloc SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 2046 ms 10580 KB
514825 18/11/2018 11:37:08 khoinguyentdmu SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 656 ms 6500 KB
514824 18/11/2018 11:36:17 khoinguyentdmu SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 656 ms 6488 KB
514822 18/11/2018 11:35:19 khoinguyentdmu SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 671 ms 6488 KB
512955 15/11/2018 19:23:11 chinhhi SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++11 Accepted 1203 ms 11376 KB
512324 15/11/2018 11:52:29 anhvippro123z SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 734 ms 20256 KB
510881 13/11/2018 20:10:57 anhvippro123z SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 734 ms 20236 KB
504058 03/11/2018 16:01:25 blebleble SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 531 ms 72804 KB
503710 02/11/2018 21:44:04 trieutrng SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 2171 ms 32620 KB
503709 02/11/2018 21:42:38 trieutrng SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 2156 ms 32620 KB
501823 31/10/2018 20:29:16 DeBruyne SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 468 ms 26040 KB
498414 26/10/2018 11:22:02 thamtudeptrai007 SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++11 Accepted 1015 ms 11380 KB
494656 20/10/2018 15:42:07 xikhud SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++11 Accepted 1000 ms 11384 KB
492720 18/10/2018 21:04:06 red SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++11 Accepted 1000 ms 10408 KB
489899 15/10/2018 15:55:43 16122001 SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) Free Pascal Accepted 1515 ms 22160 KB
488658 13/10/2018 17:19:16 cavang SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 453 ms 17996 KB
488492 13/10/2018 12:54:48 nguyenvantien0903 SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 906 ms 10488 KB
488489 13/10/2018 12:53:13 nguyenvantien0903 SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 843 ms 10484 KB
488486 13/10/2018 12:51:52 nguyenvantien0903 SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 906 ms 10488 KB
488485 13/10/2018 12:50:38 nguyenvantien0903 SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 906 ms 10480 KB
488469 13/10/2018 12:26:15 nguyenvantien0903 SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 859 ms 10484 KB
488179 12/10/2018 23:46:10 buihoat2003 SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 500 ms 22268 KB
488178 12/10/2018 23:45:55 buihoat2003 SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 500 ms 22268 KB
488169 12/10/2018 23:42:31 buihoat2003 SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 484 ms 22268 KB
482667 07/10/2018 16:44:49 Meliodas SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 2093 ms 10428 KB
469393 18/09/2018 21:04:43 LongÇhampion SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++11 Accepted 609 ms 11068 KB
469215 18/09/2018 18:27:45 BBBBBBBB SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 468 ms 10408 KB
455401 25/08/2018 10:06:28 HHHHHHHH SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 468 ms 10440 KB
451571 16/08/2018 15:43:28 cyb3 SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 484 ms 10400 KB
448256 08/08/2018 21:10:02 hoangthuc701 SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 1156 ms 10356 KB
448058 08/08/2018 10:09:22 chaukhanh2003 SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 796 ms 18288 KB
447693 07/08/2018 09:25:42 hoangmychv2002 SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 828 ms 10292 KB
443031 21/07/2018 21:42:09 paradisebay SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 906 ms 10404 KB
441242 15/07/2018 16:54:31 dangkhoa_pascal SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) Free Pascal Accepted 671 ms 19148 KB
439020 06/07/2018 22:41:19 nhamtan SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 515 ms 19160 KB
438685 05/07/2018 21:32:12 huy9a1 SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 1093 ms 22016 KB
437249 28/06/2018 14:17:13 yhuynh SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 968 ms 32860 KB
436285 24/06/2018 11:20:27 ledat112233 SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) Free Pascal Accepted 703 ms 19428 KB
433725 16/06/2018 09:13:52 rangnokapk SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 984 ms 20320 KB
431109 07/06/2018 10:16:03 phuchoahodo SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 1062 ms 18332 KB
429344 31/05/2018 08:08:13 55555555 SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 1968 ms 11448 KB
427513 27/05/2018 12:19:00 linhbeo1210 SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 531 ms 7364 KB
425606 17/05/2018 21:34:18 thuho SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++11 Accepted 1718 ms 10388 KB
425605 17/05/2018 21:33:27 thuho SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++11 Accepted 1734 ms 22108 KB
421830 28/04/2018 14:35:29 grenoregodlike SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 2031 ms 10380 KB
415719 10/04/2018 22:14:04 vinhntndu SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++11 Accepted 781 ms 18464 KB
413796 05/04/2018 22:20:18 chicken1996 SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 562 ms 23320 KB
411710 31/03/2018 16:16:51 khab1706592 SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 1359 ms 14212 KB
411461 30/03/2018 22:14:01 smartSheep SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 1109 ms 10284 KB
411274 30/03/2018 11:07:44 chicken1996 SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 593 ms 23240 KB
411125 29/03/2018 22:39:48 smartSheep SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 2031 ms 29792 KB
398336 23/02/2018 21:45:30 pumpum4141 SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 484 ms 11296 KB
397406 20/02/2018 17:44:38 manhh15 SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 500 ms 14180 KB
396659 15/02/2018 21:09:30 vikhangcqt171 SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 1093 ms 11252 KB
396502 14/02/2018 23:51:00 lcnguyendang123 SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 1234 ms 14224 KB
396501 14/02/2018 23:49:48 lcnguyendang123 SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 1109 ms 14228 KB
396497 14/02/2018 23:32:16 lcnguyendang123 SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 1140 ms 14224 KB
392347 29/01/2018 15:43:53 gonproro123 SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 484 ms 11328 KB
392032 28/01/2018 20:26:40 FujiVN SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 625 ms 10400 KB
392015 28/01/2018 19:34:55 vudet11 SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 484 ms 11352 KB
387201 18/01/2018 15:41:47 wowowow SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 656 ms 14252 KB
382193 05/01/2018 21:36:12 lynguyen SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) Free Pascal Accepted 1468 ms 18476 KB
381946 05/01/2018 15:09:18 hongquan_no1 SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) Free Pascal Accepted 1625 ms 19404 KB
380183 01/01/2018 22:36:29 tanglamgiang2108hnohvtc SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++11 Accepted 1156 ms 11688 KB
378656 28/12/2017 18:05:08 skydriver001 SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 859 ms 10368 KB
378653 28/12/2017 18:02:05 skydriver001 SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 875 ms 10372 KB
376961 22/12/2017 16:09:38 vinhquana SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) Free Pascal Accepted 1359 ms 19388 KB
376104 18/12/2017 08:20:12 EmKhôngCầnAnhThươngHại SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 937 ms 11536 KB
372676 06/12/2017 22:13:18 trungtt123 SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 1093 ms 19216 KB
371872 04/12/2017 21:56:12 nkduc SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 546 ms 10436 KB
370962 03/12/2017 18:21:10 trainolp2017 SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 593 ms 10312 KB
370961 03/12/2017 18:20:31 trainolp2017 SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 921 ms 10312 KB
370670 03/12/2017 00:36:25 trainolp2017 SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 2656 ms 65508 KB
370663 03/12/2017 00:11:33 trainolp2017 SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 2718 ms 65516 KB
370304 01/12/2017 23:33:51 hoangtu222x12x21x1111 SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 390 ms 42544 KB
369135 30/11/2017 02:40:33 trainolp2017 SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 1921 ms 47088 KB
368469 28/11/2017 20:18:48 tuandatqn95 SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 437 ms 10420 KB
363858 21/11/2017 22:10:36 ntan1210 SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) Free Pascal Accepted 1000 ms 19192 KB
359862 14/11/2017 15:30:22 freepascal SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) Free Pascal Accepted 1562 ms 19388 KB
350159 01/11/2017 15:06:19 MTAZero SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 1015 ms 11700 KB
341689 21/10/2017 10:55:39 hoan2k1 SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++11 Accepted 1250 ms 18448 KB
336674 14/10/2017 23:25:27 anh76qn SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++11 Accepted 1218 ms 18452 KB
336670 14/10/2017 23:23:26 anh76qn SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++11 Accepted 1250 ms 18460 KB
325377 29/09/2017 16:40:29 duyvtvp1919 SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 453 ms 7464 KB
322580 25/09/2017 15:44:20 snowball SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++11 Accepted 593 ms 14464 KB
319289 19/09/2017 08:25:42 hahpuc SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 2250 ms 14376 KB
319123 18/09/2017 21:14:50 tuanils111 SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 453 ms 7460 KB
313910 07/09/2017 19:01:16 tuan SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++11 Accepted 593 ms 10360 KB
311154 30/08/2017 23:33:46 tuan SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++11 Accepted 859 ms 10368 KB
302294 08/08/2017 20:46:25 lephuthien411 SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) Free Pascal Accepted 1546 ms 19268 KB
302270 08/08/2017 20:30:13 5hoangnd SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) Free Pascal Accepted 671 ms 18164 KB
300076 30/07/2017 15:37:08 Ledacthuong2210 SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) Free Pascal Accepted 812 ms 22312 KB
298556 25/07/2017 01:07:04 ititorit SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++11 Accepted 453 ms 7420 KB
298555 25/07/2017 01:05:12 ititorit SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++11 Accepted 1203 ms 9964 KB
298549 25/07/2017 00:31:03 duongcscx SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++11 Accepted 468 ms 7432 KB
297735 21/07/2017 23:09:39 fuliver123 SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 2468 ms 51664 KB
297169 20/07/2017 09:56:50 logn145236 SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++11 Accepted 468 ms 7420 KB
296748 19/07/2017 10:05:32 thanhthuy4u SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++11 Accepted 562 ms 11300 KB
296516 18/07/2017 17:40:33 iostream SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++11 Accepted 546 ms 10996 KB
294187 11/07/2017 00:09:52 damsanchv SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 2484 ms 10408 KB
292325 02/07/2017 13:58:13 huynhthanhtan SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 562 ms 11096 KB
292324 02/07/2017 13:56:06 huynhthanhtan SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 546 ms 11096 KB
292311 02/07/2017 11:11:58 huynhthanhtan SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 1218 ms 10344 KB
292310 02/07/2017 11:10:46 huynhthanhtan SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 2250 ms 10344 KB
291995 30/06/2017 19:08:21 le_doan_phu SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) Free Pascal Accepted 1906 ms 19152 KB
290345 23/06/2017 23:30:16 thai141212 SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) Free Pascal Accepted 2218 ms 22220 KB
290339 23/06/2017 23:19:37 thai141212 SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) Free Pascal Accepted 2234 ms 22216 KB
289866 22/06/2017 12:24:22 omega1100100 SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++11 Accepted 531 ms 7444 KB
289485 20/06/2017 23:41:01 chuakipdatten SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 1296 ms 11792 KB
287061 11/06/2017 20:41:48 thilove98 SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 1296 ms 17924 KB
286136 08/06/2017 16:01:22 qqq SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 812 ms 20220 KB
275837 05/05/2017 16:20:41 tranleduy1233 SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) Free Pascal Accepted 1484 ms 19352 KB
274300 28/04/2017 05:31:57 awatjkim SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 546 ms 11564 KB
270957 15/04/2017 17:05:03 atom3296 SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 531 ms 8600 KB
267315 05/04/2017 09:38:01 thanhanttth SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 1203 ms 22156 KB
267068 04/04/2017 17:21:05 baotuanvn SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++11 Accepted 1265 ms 10236 KB
267066 04/04/2017 17:18:57 baotuanvn SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++11 Accepted 1296 ms 10236 KB
267013 04/04/2017 16:17:06 baotuanvn SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++11 Accepted 1171 ms 10220 KB
266999 04/04/2017 16:04:28 baotuanvn SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++11 Accepted 1203 ms 10220 KB
266922 04/04/2017 14:58:02 baotuanvn SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++11 Accepted 1234 ms 11184 KB
266580 03/04/2017 19:15:13 baotuanvn SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++11 Accepted 1250 ms 10336 KB
266555 03/04/2017 18:34:27 baotuanvn SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++11 Accepted 1234 ms 10340 KB
266549 03/04/2017 18:29:50 baotuanvn SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++11 Accepted 2265 ms 10336 KB
266547 03/04/2017 18:28:38 baotuanvn SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++11 Accepted 2312 ms 10336 KB
260979 20/03/2017 08:06:29 doituyentin SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) Free Pascal Accepted 1437 ms 18412 KB
260608 19/03/2017 08:47:37 stromvbvc SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) Free Pascal Accepted 1468 ms 18480 KB
260601 19/03/2017 08:34:09 stromvbvc SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) Free Pascal Accepted 1375 ms 19304 KB
260596 19/03/2017 08:29:43 stromvbvc SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) Free Pascal Accepted 1437 ms 19304 KB
260594 19/03/2017 08:20:52 stromvbvc SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) Free Pascal Accepted 1359 ms 19304 KB
259562 17/03/2017 18:57:17 doituyentin SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 531 ms 18308 KB
251836 24/02/2017 23:07:22 vananh0905 SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) Free Pascal Accepted 921 ms 19264 KB
247122 14/02/2017 00:29:32 khangtran SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++11 Accepted 515 ms 18272 KB
246052 10/02/2017 22:52:22 promxxm SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) Free Pascal Accepted 1843 ms 19152 KB
243579 29/01/2017 00:32:05 toanh SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++11 Accepted 453 ms 7408 KB
243364 27/01/2017 17:23:25 dahaodl SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 1250 ms 18212 KB
242640 22/01/2017 17:05:26 SlothSe7en SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) Free Pascal Accepted 1828 ms 19152 KB
242637 22/01/2017 17:02:12 SlothSe7en SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) Free Pascal Accepted 1828 ms 19152 KB
242635 22/01/2017 16:57:49 SlothSe7en SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) Free Pascal Accepted 1796 ms 19152 KB
242551 22/01/2017 12:42:30 cufury SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 1093 ms 7364 KB
242550 22/01/2017 12:38:28 cufury SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 453 ms 7380 KB
242549 22/01/2017 12:36:50 cufury SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 406 ms 7356 KB
242547 22/01/2017 12:32:31 cufury SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++11 Accepted 421 ms 7412 KB
242546 22/01/2017 12:31:18 cufury SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++11 Accepted 421 ms 7392 KB
241768 16/01/2017 23:26:46 linhlrx SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) Free Pascal Accepted 640 ms 19152 KB
239792 10/01/2017 17:55:15 4everkaka SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 796 ms 18232 KB
238711 06/01/2017 15:52:13 vuthanhtai2005 SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) Free Pascal Accepted 2312 ms 26208 KB
236989 31/12/2016 14:36:14 dacthai2807 SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 1156 ms 10460 KB
236920 31/12/2016 09:46:12 Demo2000 SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 890 ms 11420 KB
236053 27/12/2016 18:49:45 leesin SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) Free Pascal Accepted 2312 ms 26184 KB
236022 27/12/2016 15:46:50 cliantro SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) Free Pascal Accepted 2343 ms 26164 KB
235574 25/12/2016 10:48:44 giacatvu147 SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) Free Pascal Accepted 781 ms 19416 KB
235489 24/12/2016 21:35:47 takanada SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++11 Accepted 937 ms 12176 KB
233363 19/12/2016 01:10:57 bvhop341999 SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) Free Pascal Accepted 843 ms 19392 KB
233220 18/12/2016 12:27:43 khakha2706 SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++11 Accepted 562 ms 18176 KB
232521 15/12/2016 10:35:53 linh11102000 SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) Free Pascal Accepted 1468 ms 18476 KB
231479 11/12/2016 21:47:20 anh26022000 SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) Free Pascal Accepted 1343 ms 18476 KB
231297 11/12/2016 10:47:59 ultoxtung SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) Free Pascal Accepted 687 ms 18400 KB
231285 11/12/2016 10:19:31 doanphuduc94 SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 953 ms 11428 KB
231031 10/12/2016 14:23:19 parkouryb SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 2140 ms 11312 KB
231004 10/12/2016 12:01:31 johntitor SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++11 Accepted 468 ms 12104 KB
230928 09/12/2016 22:26:28 tranquockhanh SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 1187 ms 18276 KB
227991 02/12/2016 11:08:59 drink_pepsi SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 2203 ms 14320 KB
226500 29/11/2016 00:41:23 3lovephuong3 SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 468 ms 10348 KB
223127 23/11/2016 22:11:34 buihoat2003 SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 875 ms 10412 KB
222539 22/11/2016 22:22:59 linh_ttam SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 859 ms 10396 KB
221270 21/11/2016 09:33:40 mousewip SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++11 Accepted 531 ms 18236 KB
220903 20/11/2016 12:58:16 bautoidem SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 703 ms 18288 KB
220835 20/11/2016 10:36:20 mousewip SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++11 Accepted 515 ms 18240 KB
220770 20/11/2016 06:18:50 bibinguyen SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++11 Accepted 375 ms 7024 KB
220769 20/11/2016 06:16:47 bibinguyen SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++11 Accepted 437 ms 23560 KB
220758 20/11/2016 00:55:06 mousewip SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++11 Accepted 1234 ms 26048 KB
220749 20/11/2016 00:15:26 mousewip SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++11 Accepted 1234 ms 26052 KB
220040 18/11/2016 16:25:56 kieuquocdat123 SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++11 Accepted 937 ms 12172 KB
216559 13/11/2016 10:10:14 codera3k48 SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) Free Pascal Accepted 796 ms 18236 KB
216454 12/11/2016 21:49:28 romqn1999 SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++11 Accepted 500 ms 18284 KB
214525 11/11/2016 09:12:31 wInD_MtA SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 1031 ms 10308 KB
213962 09/11/2016 22:52:44 ngonamduonghl SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++11 Accepted 1343 ms 18116 KB
213708 09/11/2016 18:21:08 nghethuat102 SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) Free Pascal Accepted 796 ms 18184 KB
213018 08/11/2016 09:07:00 ARSENAL1886 SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 2203 ms 17240 KB
212984 08/11/2016 00:39:02 HoVanAnhK58A2 SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 515 ms 10292 KB
212979 08/11/2016 00:27:38 phuleethanh SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++11 Accepted 1156 ms 10440 KB
212894 07/11/2016 22:54:38 hentaino102 SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) Free Pascal Accepted 640 ms 18172 KB
212762 07/11/2016 20:50:43 ntanh SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 515 ms 10304 KB
212663 07/11/2016 19:30:48 SunnyAUG SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++11 Accepted 531 ms 14208 KB
212642 07/11/2016 19:07:52 tu3297 SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 1218 ms 19104 KB
212634 07/11/2016 18:58:28 hentaino102 SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) Free Pascal Accepted 687 ms 18172 KB
212633 07/11/2016 18:57:27 hentaino102 SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) Free Pascal Accepted 812 ms 18172 KB
212577 07/11/2016 17:23:47 afkjsaflkjasklfjaklsj SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 1218 ms 14144 KB
212574 07/11/2016 17:18:16 trainer1234 SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 421 ms 7312 KB
Back to Top