Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
719701 13/02/2020 19:44:38 novaphoenix BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
718621 11/02/2020 16:29:00 tahoangquan2 BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) Free Pascal Accepted 15 ms 1652 KB
718150 10/02/2020 21:26:57 Quang249 BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) Free Pascal Accepted 15 ms 1688 KB
714710 05/02/2020 10:32:53 minhquoc19ti BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++11 Accepted 15 ms 1824 KB
713364 02/02/2020 12:02:08 khongcoten002 BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) Free Pascal Accepted 15 ms 964 KB
710401 28/01/2020 01:11:06 hoangle134134 BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
709609 24/01/2020 18:23:17 tuilatui132 BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) Free Pascal Accepted 15 ms 816 KB
708991 23/01/2020 10:04:23 Fidisk BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++11 Accepted 15 ms 1460 KB
708308 21/01/2020 20:56:26 HackerMan BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++11 Accepted 15 ms 1836 KB
701157 08/01/2020 23:12:31 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
700227 07/01/2020 14:58:44 ntphong BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) Free Pascal Accepted 15 ms 828 KB
693704 26/12/2019 21:33:12 cyb3 BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
691722 21/12/2019 20:06:50 rsattlpalpha BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++11 Accepted 15 ms 1724 KB
682971 30/11/2019 15:33:40 idoguirblx BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) Free Pascal Accepted 15 ms 956 KB
681786 28/11/2019 18:10:11 kuzuma245 BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
678582 22/11/2019 20:28:08 Dothanhtai2006 BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
656206 11/10/2019 22:02:10 pmt BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++11 Accepted 15 ms 1000 KB
636844 12/09/2019 09:23:01 ct390 BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) Free Pascal Accepted 31 ms 924 KB
636045 10/09/2019 22:25:45 khanhkjhave BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
633298 07/09/2019 00:20:49 leviettttnh BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
633100 06/09/2019 18:01:24 lnatuan BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) Free Pascal Accepted 15 ms 1224 KB
631701 02/09/2019 21:49:40 nguyetanh10102005 BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) Free Pascal Accepted 15 ms 2736 KB
630952 31/08/2019 22:15:05 nhatanh10102005 BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) Free Pascal Accepted 15 ms 976 KB
630613 31/08/2019 08:55:37 thaolinh BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) Free Pascal Accepted 15 ms 1444 KB
630373 30/08/2019 20:44:44 baobao07 BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++11 Accepted 15 ms 2416 KB
625015 22/08/2019 10:09:23 thuy_quynh BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
621150 15/08/2019 01:01:35 trieutanhung93 BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
615247 02/08/2019 00:12:26 trandat BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
598943 26/06/2019 19:47:29 rimuru BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
593603 15/06/2019 11:18:06 masteroffood BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
593088 14/06/2019 13:38:46 HMĐ_191 BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++ Accepted 15 ms 2476 KB
591144 08/06/2019 16:19:05 ngoctit BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
586494 25/05/2019 15:11:05 idoguirblx BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) Free Pascal Accepted 15 ms 1548 KB
585148 21/05/2019 21:58:42 hh1305 BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
570964 09/04/2019 10:09:56 dangkhoa_pascal BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++11 Accepted 15 ms 1020 KB
566658 28/03/2019 20:30:58 karasu BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) Free Pascal Accepted 15 ms 804 KB
558911 12/03/2019 09:20:45 ffrederick BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++11 Accepted 15 ms 1528 KB
553020 28/02/2019 21:18:30 phuongnhi_tran_1206 BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++11 Accepted 15 ms 884 KB
552892 28/02/2019 19:24:27 nguyenvantien0903 BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
546851 15/02/2019 15:38:08 thao1234 BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) Free Pascal Accepted 46 ms 1132 KB
545934 13/02/2019 11:31:41 thedemonstuan BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) Free Pascal Accepted 15 ms 1184 KB
545646 12/02/2019 20:04:58 SHieu8a3TDN2017 BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
545639 12/02/2019 19:48:08 thedemonstuan BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) Free Pascal Accepted 15 ms 864 KB
541297 28/01/2019 12:55:51 xiabui BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
526205 10/12/2018 16:58:50 Lam22062002 BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++ Accepted 15 ms 1448 KB
525479 08/12/2018 20:17:47 cptkhai BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++ Accepted 15 ms 1668 KB
524554 06/12/2018 17:30:54 tcoder BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
523265 03/12/2018 21:04:19 vanan9205 BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) Free Pascal Accepted 15 ms 1184 KB
523259 03/12/2018 21:01:56 vanan9205 BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
519999 26/11/2018 17:41:36 lehoang BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) Free Pascal Accepted 15 ms 1404 KB
519162 24/11/2018 23:09:16 tadat216 BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
516251 20/11/2018 16:27:01 lehoang BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) Free Pascal Accepted 15 ms 1348 KB
515063 18/11/2018 18:58:25 lehoang BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) Free Pascal Accepted 15 ms 976 KB
513787 16/11/2018 19:33:23 lehoang BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) Free Pascal Accepted 15 ms 1224 KB
513785 16/11/2018 19:32:40 lehoang BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
513784 16/11/2018 19:31:43 lehoang BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) Free Pascal Accepted 15 ms 792 KB
513782 16/11/2018 19:30:43 hduoc2003 BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
513778 16/11/2018 19:27:15 hduoc2003 BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
513178 15/11/2018 23:51:34 hitu01 BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
513076 15/11/2018 21:38:41 hitu02 BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
512396 15/11/2018 12:15:01 anhvippro123z BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++ Accepted 15 ms 2288 KB
510068 12/11/2018 20:55:46 hitu03 BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
500722 30/10/2018 14:01:49 lehoang BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) Free Pascal Accepted 15 ms 1460 KB
496703 24/10/2018 10:37:05 vanan9205 BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) Free Pascal Accepted 15 ms 820 KB
494855 20/10/2018 23:11:48 xikhud BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
494805 20/10/2018 22:00:50 lehoang BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) Free Pascal Accepted 15 ms 848 KB
494802 20/10/2018 21:56:50 lehoang BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) Free Pascal Accepted 15 ms 1396 KB
494800 20/10/2018 21:54:44 lehoang BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
494776 20/10/2018 21:33:36 tqh0806 BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
494603 20/10/2018 12:07:18 tqh0806 BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) Free Pascal Accepted 15 ms 1172 KB
494601 20/10/2018 12:06:26 lehoang BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) Free Pascal Accepted 15 ms 1208 KB
469149 18/09/2018 17:07:05 LongÇhampion BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++11 Accepted 15 ms 2508 KB
462989 09/09/2018 02:19:58 mrlihd BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
458132 31/08/2018 14:51:46 duong2 BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) Free Pascal Accepted 15 ms 2024 KB
458131 31/08/2018 14:51:19 duong2 BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
458130 31/08/2018 14:50:59 duong2 BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) Free Pascal Accepted 15 ms 1632 KB
457330 30/08/2018 07:36:04 HHHHHHHH BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
447298 05/08/2018 11:19:34 haxorus2004 BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) Free Pascal Accepted 15 ms 1180 KB
446312 01/08/2018 21:24:05 buihoat2003 BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
444848 27/07/2018 21:00:53 paradisebay BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
444845 27/07/2018 20:55:48 paradisebay BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
444843 27/07/2018 20:55:11 paradisebay BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++ Accepted 15 ms 1492 KB
440433 12/07/2018 15:34:08 chaukhanh2003 BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++ Accepted 15 ms 2456 KB
440340 12/07/2018 10:38:11 iostream BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++11 Accepted 31 ms 2380 KB
418645 16/04/2018 04:30:20 vinhntndu BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++11 Accepted 15 ms 2580 KB
415594 10/04/2018 18:55:10 bibinguyen BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++11 Accepted 15 ms 1020 KB
405147 14/03/2018 22:50:46 huy9a1 BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
395567 10/02/2018 10:42:29 GấuBéoIT BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
395559 10/02/2018 10:20:33 buiminhkhang BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) Free Pascal Accepted 15 ms 1488 KB
392160 29/01/2018 08:50:56 duongbp1990 BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
387391 19/01/2018 00:20:38 kyonest12 BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
377347 24/12/2017 09:43:51 dinhthanhnga06 BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
375422 15/12/2017 15:41:37 hoi_lam_gi BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) Free Pascal Accepted 15 ms 1060 KB
361957 17/11/2017 19:09:33 0000000000 BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
361894 17/11/2017 16:01:37 hoi_lam_gi BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) Free Pascal Accepted 15 ms 1248 KB
359830 14/11/2017 15:23:51 freepascal BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
356381 09/11/2017 20:06:45 hoangtrung080697 BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
339247 18/10/2017 00:06:03 nkduc BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
325217 29/09/2017 11:31:03 khoaat BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
325131 29/09/2017 01:47:25 ninja_sunflower BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
319978 20/09/2017 14:44:20 Phenomenal1 BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
318182 16/09/2017 21:32:28 anh76qn BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
300071 30/07/2017 13:40:37 minhthu20201 BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) Free Pascal Accepted 15 ms 1004 KB
291712 29/06/2017 16:00:44 z7vahein7z BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
291704 29/06/2017 15:06:37 huynhdinhhiep BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) Free Pascal Accepted 15 ms 1284 KB
291562 29/06/2017 00:04:52 caubedaumat BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
284191 30/05/2017 12:24:11 tuan BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++ Accepted 15 ms 1364 KB
284190 30/05/2017 12:18:43 tuan BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++ Accepted 15 ms 1752 KB
277198 10/05/2017 16:04:41 tuan BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++ Accepted 15 ms 1568 KB
260217 18/03/2017 09:56:27 doituyentin BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
258567 15/03/2017 19:29:57 ducquynhfptk12 BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) Free Pascal Accepted 15 ms 1256 KB
242791 23/01/2017 20:51:57 damsanchv BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
238750 06/01/2017 20:15:23 ARSENAL1886 BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
225063 26/11/2016 13:33:41 4everkaka BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
217460 15/11/2016 08:55:14 huynhtienluc BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++ Accepted 15 ms 904 KB
211147 04/11/2016 22:45:18 ititorit BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
211099 04/11/2016 22:07:43 trainer1234 BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
210498 03/11/2016 22:36:53 noatall2404 BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
207065 29/10/2016 09:28:54 nguyennhan BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
206666 28/10/2016 20:30:20 nkt95bg BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
206490 28/10/2016 15:53:38 vophuanpig BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
206396 28/10/2016 14:31:05 qqq BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
206164 28/10/2016 00:39:10 tuan_tran BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
204937 26/10/2016 10:26:33 khieunguyen BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++11 Accepted 15 ms 1676 KB
204754 25/10/2016 23:50:40 itcdeveloper14 BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++11 Accepted 15 ms 900 KB
181832 24/09/2016 18:42:17 dahaodl BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
180633 22/09/2016 11:06:13 caothesan BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
176145 14/09/2016 10:53:52 Nhoem BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
175975 14/09/2016 02:57:12 phungvitrung BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) Free Pascal Accepted 15 ms 948 KB
172347 09/09/2016 14:54:44 bachnxepu BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
167948 01/09/2016 09:07:51 itntc BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) Free Pascal Accepted 31 ms 1000 KB
167947 01/09/2016 09:06:54 itntc BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) Free Pascal Accepted 31 ms 1108 KB
167941 01/09/2016 09:03:21 thinh113 BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) Free Pascal Accepted 15 ms 2904 KB
164413 22/08/2016 18:13:50 nghethuat102 BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) Free Pascal Accepted 15 ms 1028 KB
152489 17/07/2016 11:02:40 dqhn123 BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
143304 13/06/2016 09:29:08 nguyenxuanhaa3 BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
143201 12/06/2016 15:40:03 psucoder BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++11 Accepted 15 ms 900 KB
134279 01/05/2016 18:53:44 khangtran BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) Free Pascal Accepted 31 ms 1000 KB
130425 11/04/2016 06:51:57 xxxxxxx154 BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++ Accepted 0 ms 1096 KB
130301 10/04/2016 00:37:03 hanhlv270597 BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
128636 02/04/2016 20:43:10 proxike BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) Free Pascal Accepted 15 ms 828 KB
123772 08/03/2016 21:01:30 TQT BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
122241 28/02/2016 12:21:23 dqhungdl BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
118219 07/02/2016 14:18:42 hungs20 BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++ Accepted 15 ms 956 KB
114639 26/01/2016 08:40:09 dacthai2807 BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++ Accepted 15 ms 928 KB
113752 21/01/2016 21:15:40 aquawind0130 BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
109123 29/12/2015 09:21:41 huynhnhat BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) Free Pascal Accepted 15 ms 840 KB
106245 15/12/2015 21:32:54 cyan BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) Free Pascal Accepted 15 ms 916 KB
100898 03/12/2015 22:51:07 tranquockhanh BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
87043 02/11/2015 21:24:52 anvodacu0112 BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++11 Accepted 15 ms 784 KB
81239 21/10/2015 15:48:57 toan411998 BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++11 Accepted 15 ms 852 KB
64608 17/09/2015 22:55:43 nguvaho BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
64484 17/09/2015 19:49:56 doantringuyen BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
61331 06/09/2015 17:53:24 MTAZero BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
61022 05/09/2015 20:42:21 phuleethanh BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) Free Pascal Accepted 15 ms 1560 KB
60085 03/09/2015 14:15:00 wInD_MtA BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
51917 13/08/2015 10:45:01 UiM BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++ Accepted 15 ms 988 KB
50467 07/08/2015 20:26:35 npltv BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) Free Pascal Accepted 15 ms 740 KB
47323 16/07/2015 21:26:01 mrtan_lovelife BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) Free Pascal Accepted 15 ms 712 KB
45393 12/07/2015 22:04:19 romqn1999 BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) Free Pascal Accepted 15 ms 2172 KB
45234 11/07/2015 15:34:17 middlest BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) Free Pascal Accepted 15 ms 2876 KB
45202 11/07/2015 08:43:27 nhutrg1998 BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
45200 11/07/2015 08:22:26 hinodi_1998 BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
42003 21/06/2015 04:37:04 the_c BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++11 Accepted 15 ms 860 KB
39030 02/06/2015 09:58:35 nguyenmanhthien BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
35823 16/05/2015 13:01:48 farmerboy BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++ Accepted 0 ms 888 KB
32395 01/05/2015 08:39:34 mikelhpdatke BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++ Accepted 15 ms 932 KB
32280 30/04/2015 10:49:36 lamnguyen BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++ Accepted 15 ms 920 KB
31957 28/04/2015 01:28:11 tankorbox BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++ Accepted 15 ms 924 KB
27032 11/04/2015 15:16:04 trungvt130584 BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++ Accepted 0 ms 728 KB
25109 28/03/2015 20:28:40 vdn1999bxvp BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) Free Pascal Accepted 15 ms 612 KB
22884 21/03/2015 07:33:53 kieuquocdat123 BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++ Accepted 15 ms 988 KB
11060 24/01/2015 15:51:15 conglinh BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++ Accepted 15 ms 704 KB
10152 16/01/2015 02:49:13 stepde15 BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++ Accepted 15 ms 1736 KB
8474 10/01/2015 13:43:23 nxphuc BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++ Accepted 0 ms 944 KB
8112 06/01/2015 15:55:38 junking BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++ Accepted 0 ms 944 KB
7274 17/12/2014 23:15:48 thanhbinh0995 BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++ Accepted 15 ms 944 KB
7212 17/12/2014 11:12:42 dinhvanduy7895 BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++ Accepted 15 ms 716 KB
7190 16/12/2014 19:53:12 MeigyokuThmn BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++ Accepted 0 ms 1648 KB
5773 21/11/2014 20:53:16 ThienCoder BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++ Accepted 15 ms 932 KB
5411 16/11/2014 01:24:33 sunshine BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++ Accepted 15 ms 640 KB
3645 03/11/2014 18:45:52 VTung BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++ Accepted 15 ms 908 KB
3154 27/10/2014 16:23:46 stepde14 BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++ Accepted 15 ms 840 KB
3085 26/10/2014 23:44:23 phamhuuthien BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++ Accepted 15 ms 908 KB
1886 15/10/2014 16:30:33 junlexo BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
1767 14/10/2014 22:25:11 phuchoahodo BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
1689 14/10/2014 00:07:59 coldmoon BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
1644 13/10/2014 22:12:52 NhatHoang BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++ Accepted 0 ms 640 KB
1587 13/10/2014 08:41:21 thanhCode BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
1523 12/10/2014 11:52:25 haituanth2 BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++ Accepted 15 ms 652 KB
1515 12/10/2014 11:04:06 ductam BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
Back to Top