• -------- 07/03/23 20:04 --------
 • bếnhảicoder : kt lại code thử xem
 • -------- 07/03/23 22:17 --------
 • -------- 08/03/23 09:18 --------
 • -------- 08/03/23 10:02 --------
 • bếnhảicoder : ko có đâu
 • Nagi : chat box ở đây cứ lạnh lẽo
 • -------- 08/03/23 10:25 --------
 • bếnhảicoder : dr ko = vinhdinh
 • -------- 08/03/23 22:08 --------
 • -------- 08/03/23 22:58 --------
 • qtuan : Uses Crt;
  Var n,i,kq:longint; a:array[1..1000000] of longint; d:array[1..10] of longint;
  begin
  readln(n);
  for i:=1 to n do
  begin
  read(a[i]);
  inc(d[a[i]]);
  end;
  kq:=kq+d[4];

  if d[1]<=d[3] then d[1]:=0 else
  begin
  d[1]:=d[1]-d[3];
  end;
  kq:=kq+d[3];
  d[3]:=0;

  kq:=kq+(d[2]*2+d[1]) div 4;

  if (d[2]*2+d[1]) mod 4<>0 then kq:=kq+1;

  writeln(kq);
  readln;

  End.
 • -------- 09/03/23 15:10 --------
 • NguyenMinh6128 : giải thích ý tưởng với
 • -------- 09/03/23 15:50 --------
 • qtuan : cc
 • nguyenvanhoanghung : cop bài ai thế=))
 • -------- 09/03/23 16:11 --------
 • NguyenMinh6128 : @qtuan tưởng tự làm
 • -------- 09/03/23 22:22 --------
 • -------- 10/03/23 15:23 --------
 • LeGiaHuy : test 6 mergenum la j mn oiii
 • LeGiaHuy : bài số ghép á • -------- 10/03/23 20:32 --------
 • Halo2 : 3077 6407
  đáp án
  30640777
  64307707
 • -------- 11/03/23 08:59 --------
 • -------- 11/03/23 22:12 --------
 • bếnhảicoder : kapuchinapaaaa
 • -------- 12/03/23 00:09 --------
 • -------- 12/03/23 12:18 --------
 • bếnhảicoder : @hanhlv270597 làm từ 2017 ????????????
 • -------- 12/03/23 19:22 --------
 • -------- 12/03/23 20:19 --------
 • -------- 12/03/23 21:29 --------
 • -------- 13/03/23 15:09 --------
 • NhiNguyen2k8 : var trau1,trau2,trau3,m,n,t:longint;
  begin
  read(n,m);
  for trau1:=1 to n do begin
  for trau2:=1 to n do begin
  for trau3:=1 to n do if(5*trau1+3*trau2+(trau3 div 3)=m) and (trau1+trau2+trau3=n) and (trau3 mod 3=0) then begin write(trau1,' ',trau2,' ',trau3);t:=1;break;end;
  if t=1 then break;
  end;
  if t=1 then break;
  end; if t=0 then write('-1');
  readln;
  end.
 • -------- 13/03/23 15:59 --------
 • -------- 13/03/23 19:41 --------
 • DuyLe : 22 8
  1995229 5921061 2915980 9150708 5496895 677412 3290712 8182871 6077318 7793426 9334470 3968602 9309166 6302119 7187005 5961313 4471868 3245362 7742074 9913153 2498135 2514685
  9 16 6 21 16 20 10 17 17 1 3 3 4 17 4 19 17 21 18 16 8 5 20 21 20
  18 5 14 6 18 13 7 2 4 8 8 10 21 13 18 20 16 7 2 8 21 13 17 13 13 18 2 14 19 9 1 6 8 10 10 16 8 12 21
  2 18 7 1 11 15 21 17 16 16 6 7 7 15 14 12
 • trunghieuthcsquocthai : hello anh trai :>
 • trinhbaongoc3011 : http://ntucoder.net/Problem/Details/1152
  cho em xin test 5 bài này với ạ
 • -------- 13/03/23 20:34 --------
 • PasCpp : Xin test 26 bai QUEUE voi a : )
 • -------- 14/03/23 09:07 --------
 • NguyenMinh6128 : mn cho minh xin y tuong bai nay voi
  http://ntucoder.net/Problem/Details/3307
 • -------- 14/03/23 16:38 --------
 • -------- 14/03/23 19:11 --------
 • NguyenMinh6128 : @Neptune cảm ơn nhiều
 • -------- 14/03/23 19:58 --------
 • DuyLe : 5 20
  7 1
  5 8
  1 1
  7 8
  9 7
 • -------- 14/03/23 21:06 --------
 • thuỷngânđộcđoán : http://ntucoder.net/Problem/Details/111
  ai làm bài này rồi giúp mình với
 • -------- 15/03/23 07:54 --------
 • -------- 15/03/23 10:11 --------
 • -------- 15/03/23 15:01 --------
 • -------- 15/03/23 19:17 --------
 • Duylee : Input
  350
  Output
  2557
  Đáp án
  2557
  Kết quả chấm: Kết quả đúng
 • truchandsome : cho xin test 2 cua bai thu hoach tao voiws mn oi
 • DuyLe : begin = a
  end = a+n
 • -------- 15/03/23 19:37 --------
 • -------- 15/03/23 20:38 --------
 • -------- 15/03/23 22:11 --------
 • -------- 16/03/23 07:24 --------
 • buonquadithoi : Test #6, kết quả: ACCEPTED, thời gian: 0 ms, bộ nhớ: 952 KB
  Input
  4 3
  8 0 0 4
  Output
  10
  Đáp án
  10
  Kết quả chấm: Kết quả đúng
  Test #7, kết quả: ACCEPTED, thời gian: 15 ms, bộ nhớ: 660 KB
  Input
  5 3
  0 0 0 0 0
  Output
  0
  Đáp án
  0
  Kết quả chấm: Kết quả đúng
  Test #8, kết quả: ACCEPTED, thời gian: 0 ms, bộ nhớ: 864 KB
  Input
  4 2
  0 0 0 1
  Output
  1
  Đáp án
  1
  Kết quả chấm: Kết quả đúng
  Test #9, kết quả: ACCEPTED, thời gian: 0 ms, bộ nhớ: 860 KB
  Input
  6 8
  11 19 5 12 9 7
  Output
  55
  Đáp án
  55
  Kết quả chấm: Kết quả đúng
  Test #10, kết quả: ACCEPTED, thời gian: 15 ms, bộ nhớ: 920 KB
  Input
  6 7
  16 0 2 9 2 7
  Output
  34
  Đáp án
  34
  Kết quả chấm: Kết quả đúng
  Test #11, kết quả: ACCEPTED, thời gian: 15 ms, bộ nhớ: 792 KB
  Input
  6 6
  15 1 16 5 9 11
  Output
  42
  Đáp án
  42
  Kết quả chấm: Kết quả đúng
  Test #12, kết quả: ACCEPTED, thời gian: 0 ms, bộ nhớ: 860 KB
  Input
  6 8
  1 10 27 10 6 28
  Output
  49
  Đáp án
  49
  Kết quả chấm: Kết quả đúng
  Test #13, kết quả: ACCEPTED, thời gian: 15 ms, bộ nhớ: 860 KB
  Input
  10 8
  3 26 23 8 24 7 5 1 26
 • -------- 16/03/23 16:05 --------
 • LeGiaHuy : xin test 2 bai APGP vs mn
 • -------- 16/03/23 18:27 --------
 • DuyLe : ác =))))
 • THT : =))
 • -------- 16/03/23 18:49 --------
 • DuyLe : Kết quả chấm
  Test #1, kết quả: ACCEPTED, thời gian: 0 ms, bộ nhớ: 1092 KB
  Input
  4 2
  1 2 3 4
  Output
  9
  Đáp án
  9
  Kết quả chấm: Kết quả đúng
  Test #2, kết quả: ACCEPTED, thời gian: 0 ms, bộ nhớ: 804 KB
  Input
  3 4
  5 2 5
  Output
  12
  Đáp án
  12
  Kết quả chấm: Kết quả đúng
  Test #3, kết quả: ACCEPTED, thời gian: 0 ms, bộ nhớ: 564 KB
  Input
  4 3
  5 5 5 5
  Output
  15
  Đáp án
  15
  Kết quả chấm: Kết quả đúng
  Test #4, kết quả: ACCEPTED, thời gian: 0 ms, bộ nhớ: 740 KB
  Input
  5 3
  4 2 4 2 8
  Output
  18
  Đáp án
  18
  Kết quả chấm: Kết quả đúng
  Test #5, kết quả: ACCEPTED, thời gian: 0 ms, bộ nhớ: 1092 KB
  Input
  4 3
  4 0 4 0
  Output
  8
  Đáp án
  8
  Kết quả chấm: Kết quả đúng

 • DuyLe : int main()
  {

  for (int i = 0; i<=n; i++)
  {

  if (a[i]+a[i-1]>m)
  {
  ans += m;
  a[i] = max(a[i]+a[i-1]-m, 0);
  a[i] -= max(a[i-1]-m, 0);
  a[i-1] = 0;
  }
  else
  {
  ans += a[i]+a[i-1];
  a[i] = 0;
  a[i-1] = 0;
  }
  }
  cout << ans;
  }
 • -------- 16/03/23 20:02 --------
 • THT : 50
  96 82 66 100 52 76 89 75 96 93 97 98 99 5 94 79 99 14 1 83 19 14 41 76 44 26 88 6 49 85 45 16 63 52 92 25 6 25 85 100 96 54 34 61 64 84 92 44 38 22
 • DuyLe :

  int main()
  {
  input();
  for (int i = 0; i<=n; i++)
  {

  if (a[i]+a[i-1]>m)
  {
  ans += m;
  a[i] = max(a[i]+a[i-1]-m, 0);
  a[i] -= max(a[i-1]-m, 0);
  a[i-1] = 0;
  }
  else
  {
  ans += a[i]+a[i-1];
  a[i] = 0;
  a[i-1] = 0;
  }
  }
  cout << ans;
  }
 • truchandsome : con lay cu ntu
 • DuyLe : tr oi cuu truchandsome
 • DuyLe : int main()
  {
  input();
  for (int i = 0; i<=n; i++)
  {

  if (a[i]+a[i-1]>m)
  {
  ans += m;
  a[i] = max(a[i]+a[i-1]-m, 0);
  a[i] -= max(a[i-1]-m, 0);
  a[i-1] = 0;
  }
  else
  {
  ans += a[i]+a[i-1];
  a[i] = 0;
  a[i-1] = 0;
  }
  }
  cout << ans;
  }
 • truchandsome : con lay cu
 • truchandsome : cuu duyle voi
 • -------- 16/03/23 20:43 --------
 • NQVINH : cho mình xin test 3 bài Tặng hoa vs
 • -------- 17/03/23 18:41 --------
 • DuyLe : chuyen tin Cai Nuoc xam chiem chat box
 • -------- 17/03/23 20:11 --------
 • -------- 17/03/23 21:30 --------
 • buonquadithoi : 4
  1 0
  2 0
  5 0
  4 0
  Output
  5
  Đáp án
  5
  Kết quả chấm: Kết quả đúng
  Test #8, kết quả: ACCEPTED, thời gian: 0 ms, bộ nhớ: 792 KB
  Input
  4
  2 2
  3 3
  4 4
  5 5
  Output
  14
  Đáp án
  14
  Kết quả chấm: Kết quả đúng
  Test #9, kết quả: ACCEPTED, thời gian: 0 ms, bộ nhớ: 772 KB
  Input
  4
  1 1
  2 1
  3 1
  4 1
  Output
  10
  Đáp án
  10
  Kết quả chấm: Kết quả đúng
  Test #10, kết quả: ACCEPTED, thời gian: 15 ms, bộ nhớ: 776 KB
  Input
  5
  4 1
  0 0
  3 0
  1 1
  2 1
  Output
  10
  Đáp án
  10
  Kết quả chấm: Kết quả đúng
  Test #11, kết quả: ACCEPTED, thời gian: 0 ms, bộ nhớ: 856 KB
  Input
  5
  5 1
  3 0
  6 0
  2 0
  4 0
  Output
  11
  Đáp án
  11
  Kết quả chấm: Kết quả đúng
  Test #12, kết quả: ACCEPTED, thời gian: 0 ms, bộ nhớ: 860 KB
  Input
  6
  2 2
  3 1
  5 1
  4 0
  6 0
  3 0
  Output
  20
  Đáp án
  20
  Kết quả chấm: Kết quả đúng
  Test #13, kết quả: ACCEPTED, thời gian: 0 ms, bộ nhớ: 1124 KB
  Input
  7
  9 1
  8 1
  9 0
  9 1
  5 1
  1 1
  0 1
  Output
  41
  Đáp án
  41
  Kết quả chấm: Kết quả đúng
  Test #14, kết quả: ACCEPTED, thời gian: 15 ms, bộ nhớ: 860 KB
  Input
  7
  5 0
  4 0
  3 0
  5 2
  3 0
  4 2
  0 0
  Output
  21
  Đáp án
  21
 • -------- 18/03/23 07:52 --------
 • DuyLe : cam on sep
 • -------- 18/03/23 09:54 --------
 • -------- 18/03/23 10:23 --------
 • LeGiaHuy : xin test 12 bai LUTH(lũy thừa)
 • -------- 18/03/23 22:38 --------
 • hzvuive : Có ai biết làm bài http://ntucoder.net/Problem/Details/114 này bằng c++
  không giúp mình với
 • -------- 19/03/23 18:44 --------
 • chungtinyt : Minh GV Cấp 2 cần làm trang web dang này cho hs luyện code nhờ admin tư vấn
 • chungtinyt : ĐT liên hệ 0978115553
 • -------- 20/03/23 14:55 --------
 • Apple_Dogs : Mn giúp em full test bài này với ạ
  DOANP - Đoạn phủ
  Trên trục số cho n đoạn thẳng [si, di], si là điểm đầu và di là điểm cuối (si < di với 1 ≤ i ≤ n) . Cần chọn ra một số đoạn để phủ hoàn toàn đoạn [a, b]. Hỏi số đoạn cần chọn ít nhất là bao nhiêu.

  Dữ liệu nhập: gồm các dòng sau

  - Dòng thứ nhất là 3 số nguyên n, a, b cách nhau một khoảng trắng (1 ≤ n ≤ 105, 0 ≤ a < b ≤ 109)

  - Trong n dòng tiếp theo, dòng thứ i là hai số nguyên si, di cách nhau một khoảng trắng (0 ≤ si < di ≤ 109)

  Dữ liệu xuất:

  - Nếu có cách chọn các đoạn phủ, in ra số nguyên m là số lượng đoạn ít nhất. Trong dòng tiếp theo in ra m số nguyên là chỉ số của các đoạn được chọn, mỗi số cách nhau một khoảng trắng. Nếu có nhiều cách chọn, in ra một cách bất kỳ.

  - Nếu không có cách chọn để phủ hết, in ra -1.
 • -------- 20/03/23 18:54 --------
 • DuyLe : Kết quả chấm
  Test #1, kết quả: ACCEPTED, thời gian: 0 ms, bộ nhớ: 1108 KB
  Input
  2
  1 0
  2 0
  Output
  2
  Đáp án
  2
  Kết quả chấm: Kết quả đúng
  Test #2, kết quả: ACCEPTED, thời gian: 15 ms, bộ nhớ: 820 KB
  Input
  3
  1 0
  2 0
  0 2
  Output
  3
  Đáp án
  3
  Kết quả chấm: Kết quả đúng
  Test #3, kết quả: ACCEPTED, thời gian: 15 ms, bộ nhớ: 836 KB
  Input
  5
  0 0
  2 0
  2 0
  3 0
  5 1
  Output
  8
  Đáp án
  8
  Kết quả chấm: Kết quả đúng
  Test #4, kết quả: ACCEPTED, thời gian: 15 ms, bộ nhớ: 836 KB
  Input
  1
  7 0
  Output
  7
  Đáp án
  7
  Kết quả chấm: Kết quả đúng
  Test #5, kết quả: ACCEPTED, thời gian: 0 ms, bộ nhớ: 808 KB
  Input
  1
  10 1
  Output
  10
  Đáp án
  10
  Kết quả chấm: Kết quả đúng
  Test #6, kết quả: ACCEPTED, thời gian: 0 ms, bộ nhớ: 640 KB
  Input
  3
  3 1
  5 0
  4 1
  Output
  12
  Đáp án
  12
  Kết quả chấm: Kết quả đúng
  Test #7, kết quả: WRONG_ANSWER, thời gian: 0 ms, bộ nhớ: 632 KB
  Input
  4
  1 0
  2 0
  5 0
  4 0
  Output
  4
 • -------- 20/03/23 20:05 --------
 •      
Back to Top