Danh sách bài tập của nxphuc
Tên bài tập Dạng bài Số giải được
CPASS Mật khẩu máy tính 101
AGAR Agar.io Mức độ dễ 225
RECT Hình chữ nhật Mức độ dễ 39
STRAGAIN Lại là chuỗi DFS và BFS, Mức độ khó 70
MEETING Lễ Meeting Mức độ khó, Vét cạn 29
SUMARR Tính tổng thôi mà Mức độ khó 153
TITO3 Lại tính tổng Mức độ khó 27
MXOR Tổng lớn nhất Mức độ khó, Toán 80
CHUSO Chữ số Mức độ dễ, Toán 223
BUBGAME Bubbies Game Mức độ khó 19
TABGAME Trò chơi với bảng số Mức độ khó 21
NGNGU Ngôn ngữ Mức độ dễ 173
HOANVI Hoán Vị Mức độ khó 44
HOBOI Hồ Bơi Mức độ dễ 195
CODE Chuyển Mã Mức độ dễ 390
MESSI Lionel Messi Mức độ khó, Toán 123
FIBO5 Fibonacci Mức độ khó, Toán 81
GIFT Quà Sinh Nhật Mức độ khó 34
FOOL Cá tháng tư 32
SVALUE Siêu giá trị Mức độ khó 117
GCHUOI Ghép chuỗi Mức độ dễ 594
UOCLE Ước lẻ Mức độ dễ 750
QUPO Quân Pháo cờ Tướng Mức cơ bản 255
SUMTREE Tổng trên cây DFS và BFS, Mức độ khó, Quy hoạch động 153
CBOX Hộp đựng tiền Mức độ khó, Sắp xếp 313
TAHO2 Tặng hoa 8/3 Mức độ khó, P.pháp sinh, Tìm nhị phân 204
GTHH Giá trị hoàn hảo Quy hoạch động, Mức độ khó 163
RANDOM Sinh số Sắp xếp, Mức độ khó 160
NGTO5 Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Mức độ dễ, Toán 765
NGTO4 Tổng nguyên tố Mức cơ bản 1261
WRITER Robot đánh chữ Mức cơ bản 649
LUTH2 Lũy thừa 2 Mức độ khó, Toán 104
TIMK Tìm số Mức độ khó, Toán 195
ACM ACM Mức độ dễ 470
ANDARR Phép AND trên mảng Toán 76
DAYSO3 Trò chơi với dãy số Mức độ khó, Toán 171
PTSO3 Phân tích số 3 Toán 126
GITHU2 Giai thừa Mức độ khó, Toán 191
CANDY Kẹo ba màu Quy hoạch động, Mức độ khó 30
USCLN3 Ước số chung lớn nhất 3 Mức độ khó, Toán 236
XOR3 Phép XOR 3 Mức độ khó, Toán 100
XOR2 Phép XOR 2 Mức độ khó, Toán 156
XOR1 Phép XOR 1 Mức độ dễ, Toán 445
KSAN Khách sạn Heap, Mức độ dễ, Sắp xếp 407
NUMLAND Numberland Mức độ khó, RMQ, Cha chung gần nhất (LCA) 147
KIVU2 Khiêu vũ 2 Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 481
TBAN Tình bạn Mức độ khó, Toán 76
RACE Đường đua kì lạ Mức độ dễ 94
COVUA3 Bàn cờ vua 3 Toán 64
OKHOA2 Ổ khóa 2 Mức độ khó, Toán 95
KTTRU Kiểm tra trùng Mức độ dễ 745
NHOM Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 704
CCAY Chặt cây (Jakarta 2014 - E) Mức độ khó, Union-Find Disjoint Set 117
FACTGAME Factor Game Mức độ khó, Trò chơi, Toán 48
TROSUA Trộm sữa Mức độ dễ, Toán 68
APGP Cấp số cộng - Cấp số nhân Mức độ dễ, Toán 1025
OKHOA Ổ khóa Mức độ dễ, Toán 441
CITY2 Thành phố (bản khó) Mức độ khó 127
CITY1 Thành phố (bản dễ) Mức độ dễ 171
BOOL Biểu thức Boolean Mức độ khó, Quy hoạch động 22
TITO2 Tính tổng 2 (OLP Không Chuyên 2014) Mức độ khó, Toán 466
Back to Top