Danh sách bài tập của phuleethanh
Tên bài tập Dạng bài Số giải được
SEQ198 SEQ198 - VOI 2016 Quy hoạch động 157
DIFFERENCE DIFFERENCE Mức độ khó 39
SumTable Tổng trên bảng số Binary Indexed Tree 2D, Mức độ khó 201
MiMaTable Min max trên bảng số Mức độ khó, Segment Tree 2D 58
Chenhlech Chênh lệch Mức độ khó, Tìm nhị phân 720
Xauduynhat Xâu duy nhất Mức độ dễ 1534
Chialaydu Chia lấy dư Mức độ dễ 3099
Khieuvu3 Khiêu vũ 3 Mức độ dễ, Tìm nhị phân 2873
CapdoiHH Cặp đôi hoàn hảo Binary Indexed Tree, DFS và BFS, Mức độ khó 164
AnBuffet Ăn buffet Mức độ khó, Quay lui, Segment Tree, Tìm nhị phân 181
Capxach Cặp xách Mức độ dễ, Quy hoạch động 1505
FINDTEXT Trò chơi tìm chữ 3 Hash, KMP, Z Function, Mức độ khó 192
VDSEQ04 Giá trị trung bình Mức độ khó 157
VDSEQ03 Doanh thu công ty Mức độ khó 250
VDSEQ02 Dãy số chia hết Mức độ dễ 843
VDSEQ01 Trò chơi với dãy số Mức độ dễ 781
VD2016BT1 Robot gõ tắt Mức độ khó 28
Back to Top