BINAS - Liệt kê chuỗi nhị phân
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Hãy liệt kê tất các chuỗi nhị phân có chiều dài là n theo thứ tự từ điển. Hai chuỗi nhị phân chiều dài n được gọi là khác nhau nếu tồn tại ít nhất một vị trí i (1 ≤ i ≤ n) mà có giá trị 0 ở chuỗi này và có giá 1 ở chuỗi kia.

Dữ liệu nhập:

- Là số nguyên n (1 ≤ n ≤ 20)

Dữ liệu xuất:

- Các chuỗi nhị phân chiều dài n theo thứ tự từ điển. Mỗi chuỗi trên một dòng (xem ví dụ)

Ví dụ

 • input
  2
  output
  00
  01
  10
  11
 • input
  3
  output
  000
  001
  010
  011
  100
  101
  110
  111
Back to Top