XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B)
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Cho một đường tròn có bán kính r, tâm đường tròn đang ở tại tọa độ (x, y). Người ta cần di chuyển tâm đường tròn đến tọa độ (xd, yd) bằng nhiều bước xoay đường tròn. Tại mỗi bước lấy một cây kim chấm vào một vị trí nào đó trên đường tròn và xoay tâm đường tròn quanh cây kim này. Hỏi số lần xoay ít nhất là bao nhiêu?

Dữ liệu nhập:

- Gồm 5 số r, x, y, xd, yd mỗi số cách nhau một khoảng trắng (1 ≤ r ≤ 105,  - 105 ≤ x, y, xd, yd ≤ 105)

Dữ liệu xuất:

- Là số lần xoay đường tròn ít nhất

Ví dụ

 • input
  2 0 0 0 4
  output
  1
 • input
  1 1 1 4 4
  output
  3
 • input
  4 5 6 5 6
  output
  0

_

Back to Top