KCUO - Viên kim cương
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Nam được tặng một viên kim cương quý giá. Viên kim cương là một hình vuông có kích thước n x n (n lẻ và n>1). Trong hình vuông đó khắc một hình vuông con như hình bên dưới

Cho một số nguyên n, bạn hãy giúp Nam vẽ lại viên kim cương trên, phần màu đen biểu thị bằng ký tự *, phần màu trắng biểu thị bằng ký tự D (xem thêm ví dụ).

Dữ liệu vào:

Là số nguyên n (3<=n<=100), đề bài cho n lẻ.

Dữ liệu ra:

Gồm n dòng biểu thị viên kim cương.

 

Ví dụ

 • input
  3
  output
  *D*
  DDD
  *D*
 • input
  5
  output
  **D**
  *DDD*
  DDDDD
  *DDD*
  **D**
 • input
  7
  output
  ***D***
  **DDD**
  *DDDDD*
  DDDDDDD
  *DDDDD*
  **DDD**
  ***D***
Back to Top