FINDNUM - FINDNUM
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: only_love97

Một số gọi là là số may mắn nếu trong hệ thập phân của nó chỉ gồm các chữ số thuộc vào tập S cho trước. Cho một số nguyên k, yêu cầu tìm số may mắn thứ k.

Input

Dòng 1: Số nguyên T, số test đề bài (1<=T<=105).

T bộ test tiếp theo có dạng:

Dòng 1: Số nguyên M và số nguyên k lần lượt là số các phần tử của tập S và vị trí của số may mắn cần in ra (2<=M<=8 ; 1<=k<=1018).

Dòng 2: Gồm M số nguyên x thuộc vào tập S, cách nhau bởi một dấu cách, dữ liệu đảm bảo có ít nhất hai số khác nhau thuộc vào tập S (0<x<10).

Output

Gồm T dòng, mỗi là số may mắn thứ k ứng với test đưa ra.

Ví dụ

 • input
  1
  2 10
  4 7
  output
  477
Back to Top