NHGA - Nhà gần nhất
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Trên một con đường mới mở đã xuất hiện lác đác một số căn nhà vừa xây xong. Người ta đánh địa chỉ bằng cách tính khoảng cách từ vị trí của căn nhà đến đầu đường theo đơn vị mét. Biết địa chỉ các căn nhà, hãy tìm khoảng cách giữa hai nhà gần nhau nhất.

Dữ liệu vào: gồm 2 dòng

- Dòng thứ nhất là số nguyên n biểu thị số lượng các căn nhà (2<= n <= 105)

- Dòng thứ hai gồm n số nguyên a1, a2, a3, ... an, mỗi số cách nhau một khoảng trắng là địa chỉ của n căn nhà. ( 0<= ai <= 109). Dữ liệu cho đảm bảo không có 2 địa chỉ nào trùng nhau.

Dữ liệu vào:

- Là số nguyên duy nhất cho biết khoảng cách giữa hai căn nhà gần nhau nhất.

Ví dụ

 • input
  3
  3 1 6
  output
  2
 • input
  3
  9 3 6
  output
  3
Back to Top