CHOSO - Chọn số bằng nhau
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 2.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Cho 3 dãy số, mỗi dãy gồm n số nguyên dương như sau:

A: a1, a2,..., an
B: b1, b2,..., bn
C: c1, c2,..., cn

Hãy đếm số cách chọn ra các bộ ba (i, j, k) sao cho ba số ai, bj, ck bằng nhau.

Dữ liệu nhập:

- Dòng đầu tiên là số nguyên n (1 ≤ n ≤ 105).

- Trong 3 dòng tiếp theo, dòng thứ nhất là n số nguyên của dãy A, dòng thứ hai là n số nguyên của dãy B, dòng thứ ba là n số nguyên của dãy C (1 ≤ ai, bj, ck ≤ 109).

Dữ liệu xuất:

- Là số cách chọn ra ba số ai, bj, ck bằng nhau.

Ví dụ

 • input
  3
  1 3 2
  2 3 4
  2 3 2
  output
  3

Chọn 3 bộ như sau:

(a2, b2, c2)
(a3, b1, c1)
(a3, b1, c3)

 

Back to Top