NAMNU - Vòng tròn nam nữ
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: middlest

Có M bạn nam và N bạn nữ được sắp xếp vào một vòng tròn

Yêu cầu: Tính mức chênh lệch giữa số cặp nam-nam (2 bạn nam đứng cạnh nhau) và nữ-nữ (hai bạn nữ đứng cạnh nhau)

Input

- Dòng đầu tiên 2 số nguyên dương M,N (0<=M,N<=106)

- Dòng tiếp theo là một chuỗi nhị phân biểu thị trạng thái của vòng tròn (1 là nam,0 là nữ)

Output

- Một dòng duy nhất là kết quả bài toán

Ví dụ

  • input
    4 4
    10010110
    output
    0

Giải thích

- Với M=4,N=4 và chuỗi trạng thái là 10010110, ta có vòng tròn như hình dưới

Có 1 cặp nam-nam (1-1) và 1 cặp nữ-nữ (0-0), vậy mức chênh lệch giữa cặp nam-nam và nữ-nữ là 0

Back to Top