NGHICHTHE - Đếm cặp nghịch thế
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 5.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: only_love97

Cho mảng A có N phần tử và Q truy vấn, mỗi truy vấn gồm hai số nguyên [L,R], yêu cầu đếm số lượng cặp nghịch thế nằm trong đoạn [L,R].

Một cặp gọi là nghịch thế nếu: i<j và A[i]>A[j]

-Dòng 1: Gồm hai số nguyên N và Q (1<=N,Q<=10^5).

Dòng 2: Gồm N số nguyên A[1]...A[N] (1<=A[i]<=10^9).

Q dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm hai số nguyên L và R (1<=L<=R<=N)

 

 

Ví dụ

 • input
  6 5
  7 7 4 5 2 10
  2 6
  3 3
  6 6
  1 5
  1 1
  output
  5
  0
  0
  8
  0
Back to Top