PI - Đếm số nguyên tố
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.1 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: Khoidaik

Đếm xem có bao nhiêu số nguyên tố trong đoạn [L;R]

Dữ liệu nhập:

- Một dòng duy nhất gồm 2 số L,R( 2 L < R ≤ 2.109,R-L ≤ 1000000)

Dữ liệu xuất:

 - Ghi số lượng số nguyên tố trong đoạn [L;R]

Ví dụ

  • input
    2 10
    output
    4

_

Back to Top