NUMPASSCBG - Mã khoá
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 0.5 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: mikelhpdatke

   

  Để vào mạng WiFi của trường mỗi chú mèo được phát một số nguyên tố k. Với số nguyên tố k được phát muốn vào mạng cần phải tìm số nguyên m nhỏ nhất sao cho k * m làm thành một số có tất cả các chữ số giống nhau. Password vào mạng là phần dư nhận được khi chia m cho 1e9 + 7. Toàn trường có n chú mèo. Hãy xác định password của mỗi chú mèo.

Dữ liệu:

- Dòng đầu là số nguyên n ( n <= 2000)

- Mỗi dòng trong n dòng sau chứa 1 số nguyên tố k ( k <= 2 * 1e9 )

Kết quả: Đưa ra n dòng, mỗi dòng một số là password cần tìm.

Ví dụ

 • input
  2
  11
  13
  output
  1
  8547
Back to Top