LTXAU - Lũy thừa xâu
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: middlest

- Khi lặp lại liên tiếp n lần xâu s, ta được một xâu s1 , s1 được gọi là lũy thừa bậc n của xâu s, khi đó s là xâu cơ sở của s1. Ví dụ xyzxyz là lũy thừa bậc 2 của xâu xyz

Yêu cầu

Cho 2 xâu A,B, hãy xác định xâu q có độ dài lớn nhất sao cho tồn tại 2 số nguyên i,j để A = qiB = qj   (tức q là xâu cơ sở của AB)

Input

- Gồm 2 dòng, dòng đầu là xâu A, dòng tiếp theo là xâu B, hai xâu này có độ dài không quá 106 và chỉ gồm các ký tự latinh thường

Output

- Đưa ra xâu q có độ dài lớn nhất của AB, nếu không tồn tại q, đưa ra NO

Ví dụ

  • input
    xxx
    x
    output
    x

Giải thích

Ta có xxx = (x)3x = (x)1

Vậy xâu cơ sở có độ dài lớn nhất là x

Back to Top