DAYSO9 - Dãy số
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: middlest

 Hàm rev(x) được xác định bằng cách đảo ngược thứ tự viết các chữ số trong x.

Cho dãy số nguyên a1,a2,a3,...,an được xác định như sau:

- a1 = 1

- an = rev(an-1) + 2

Bảng dưới đây cho biết một số giá trị đầu tiên của dãy a

Chỉ số 1 2 3 4 5 6 7 8 ...
Dãy a 1 3 5 7 9 11 13 33 ...

Yêu cầu

- Cho số nguyên dương n, xác định an

Input

- Số nguyên dương n (1<=n<=1012)

Output

- Số an

 

 

Ví dụ

  • input
    2
    output
    3
Back to Top