DIFFERENCE - DIFFERENCE
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 512 megabyte
Đăng bởi: phuleethanh

     Cho một xâu S gồm N kí tự in thường (từ ‘a’ đến ‘z’). Bạn muốn chọn ra một xâu con liên tiếp (khác rỗng) từ S, sao cho chênh lệch giữa số lần xuất hiện của kí tự xuất hiện nhiều nhất và kí tự xuất hiện ít nhất là cực đại. Nói cách khác, nếu gọi A là số lần xuất hiện của kí tự xuất hiện nhiều nhất, và B là số lần xuất hiện của kí tự xuất hiện ít nhất, bạn mong muốn A – B đạt giá trị cực đại (giá trị này có thể bằng 0, nếu xâu bạn chọn chỉ gồm một loại kí tự)
Dữ liệu:
      - Gồm số nguyên dương N (1 ≤ N ≤ 106 ) là số lượng kí tự trong xâu và xâu S.
Kết quả:

     - Là một số nguyên duy nhất - đáp án cần tìm.

Ví dụ

  • input
    10 aabbaaabab
    output
    3

Nguồn: Trung Kiên

Back to Top