BEAUTRI - Tam giác đẹp
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 2.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 256 megabyte
Đăng bởi: namnguyen123

Cho n điểm với tọa độ nguyên trên một mặt phẳng . Các điểm đã cho thỏa mãn điều kiện là : 3 điểm bất kì trong n điểm trên tạo thành một tam giác có diện tích không vượt quá S . 

Tam giác đẹp là tam giác chứa tất cả n điểm trên . 

Yêu cầu :  Hãy chỉ ra một tam giác đẹp mà diện tích của tam giác đó không vượt quá 4 x S . 

Đưa ra tọa độ của 3 điểm tam giác đó . 

INPUT : 

Dòng đầu gồm 2 số nguyên dương n , S (  3  <  n  <  5000 , 1  <  S  <  1018 ) . 

n dòng sau mỗi dòng gồm 2 số xi , y ( -108  <  xi , yi   < 108 ) . 

OUTPUT : 

Đưa ra tọa độ của 3 điểm tam giác đó .

 

Lưu ý : Bài có checker vì vậy bạn đưa ra một tam giác thỏa mãn điều kiện trên mà không giống với output thì vẫn sẽ đúng 

Ví dụ

 • input
  4 1
  0 0
  1 0
  0 1
  1 1
  output
  -1 0
  2 0
  0 2
Back to Top