PRIMEPOWER - Mũ nguyên tố
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 512 megabyte
Đăng bởi: namnguyen123

Giải phương trình sau  : 

x1p1  +  x2p2 + ... + xn - 1pn - 1 ≡ xnpn  ( mod 109 + 7) . (Trong đó kí hiệu ≡ là kí hiệu đồng dư ) 

Trong đó p1 , p2 , p3 , ... , pn là các số nguyên tố phân biệt . 

Yêu cầu : 

Cho n số nguyên tố phân biệt sao cho tích của n số nguyên tố này không lớn hơn 1018 . 

Đưa ra 1 bộ nghiệm sao (x1 , x, x, ... , xn ) thỏa mãn điều trên sao cho

 1  <  xi  <  109 + 7 . 

INPUT :  

Dòng đầu gồm số nguyên dương T (T < 100 ) là số TEST .  

T phần sau  : 

Mỗi phần sau gồm 2 dòng : 

Dòng 1 : Gồm số nguyên dương n là số lượng số nguyên tố . 

Dòng 2 : Gồm n số nguyên tố . 

OUTPUT : 

Gồm T dòng : 

Mỗi dòng là một bộ nghiệm thỏa mãn của bài toán . 

Ví dụ

 • input
  2
  2
  3 5
  3
  2 3 7
  output
  1 1
  8 4 2

Ta có :  

1≡ 15 (mod 109 + 7) 

82 + 43 ≡ 27 (mod 10+ 7)

 

Back to Top