demday - đếm dãy
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 512 megabyte
Đăng bởi: vinhntndu

 

Cho số nguyên dương N. Hãy cho biết có bao nhiêu dãy số nguyên dương có tổng các phần tử trong dãy bằng N.

Dữ liệu: Vào từ file văn bản COUNT.INP chứa duy nhất một số nguyên n <= 1018

Kết quả: Ghi ra file văn bản COUNT.OUT một số nguyên duy nhất là số dư của kết quả tìm được khi chia cho 123456789.

COUNT.INP

COUNT.OUT

3

4

 

Ví dụ

Giải thích: Có 4 dãy số nguyên dương có tổng bằng 3 đó là:(1;1;1), (1;2), (2;1), (3).

Back to Top