DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013)
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Một số nguyên dương n được gọi là số đặc biệt nếu n chia hết cho tổng các chữ số của n. Ví dụ, số 27 là số đặc biệt, còn hai số 11 và 2013 thì không phải là số đặc biệt.

Yêu cầu: Cho số nguyên dương n. Hãy kiểm tra xem số n có phải là số đặc biệt hay không?

Dữ liệu nhập:  

- Là số nguyên dương n (1 n 1018)

Dữ liệu xuất:

- Nếu n là số đặc biệt in ra 1, nếu không phải in ra 0.

Ví dụ

  • input
    27
    output
    1
Back to Top