Xem theo dạng bài
Danh sách bài tập
Tên bài tập Dạng bài Số giải được
J4F Dia da Mentira 239
TONGMANG Tính tổng mảng Mức cơ bản, Mức độ dễ, Mức độ khó, Mức độ rất khó, Tham lam 553
WORDGAME WORDGAME đề thi, DFS và BFS, Đường đi ngắn nhất, Mức độ khó, Quy hoạch động trạng thái 5
xaufibo Xâu Fibonacci Đệ quy, đề thi, Mức độ khó, Quy hoạch động 409
XEPLICH xếp lịch đề thi, Mức cơ bản, Quy hoạch động 389
DULICH đi du lịch đề thi, DFS và BFS, Đồ thị, Đường đi ngắn nhất, Mức độ khó 106
demday đếm dãy đề thi, Mức cơ bản 400
PIANO sơn phím Đồ thị, Mức độ rất khó 39
PRIMEPOWER Mũ nguyên tố Constructive Algorithm, Mức cơ bản 100
BEAUTRI Tam giác đẹp Hình học, Mức cơ bản 74
CANDY2 Chia kẹo 2 Mức độ khó, Toán 55
CANDY1 Chia kẹo 1 Mức cơ bản, Toán 168
SMINROAD Đường đi trọng số nhỏ nhất Mức cơ bản, Union-Find Disjoint Set 139
DISTTREE Khoảng cách trong cây Quy hoạch động trên Cây 192
PREPRODUCT Tích Tiền Tố Mức cơ bản 67
P2GRP Tổng các đường đi ngắn nhất Mức độ dễ 79
GCDFIB Ước chung lớn nhất của dãy fibonacci Toán 74
EQUATION2 Phương trình Mức độ rất khó, Quy hoạch động 64
EQUATION1 Phương trình Mức độ khó, Quy hoạch động 39
QUEUE Xếp hàng Sắp xếp 770
EXP Biểu thức Quay lui, Quy hoạch động 33
LAMP Đèn màu Toán 118
SUMINT Tổng nguyên Toán 470
CHNREST Chinese restaurant Đệ quy, Nhánh cận, Quay lui, Quy hoạch động 108
UAV 30-4-11-2016 Bài 3 Mức độ khó, Tham lam 69
COLOUR Tô màu Đồ thị 83
BUILDROAD Xây dựng đường đua Luồng cực đại (Maxflow), Cặp ghép 28
BALLGMTWO Trò chơi với những viên bi 2 Toán 29
WWCITY Thành phố WW DFS và BFS, Đồ thị, Toán 75
SCHOOLWAY Đường đến trường DFS và BFS, Đồ thị 53
BALLGAME Trò chơi với những viên bi Quy hoạch động trạng thái, Toán 129
DISTANCE Khoảng cách 2 Đồ thị, Toán 193
EZSORT Sắp xếp là chuyện nhỏ! Mức độ dễ 1299
MERGENUM Ghép số Mức độ dễ, Quay lui 1274
SEQ198 SEQ198 - VOI 2016 Quy hoạch động 157
SN Làm việc song song Luồng cực đại (Maxflow), Cặp ghép, Tìm nhị phân 63
SPIRAL Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) DFS và BFS 299
SUMGCD SUMGCD Mức độ khó, Toán 82
CoTreeGame Colored Tree Game 23
Lucky Game Lucky Game 24
Candies Candies 29
TutOnEqua Tutoring on equations 88
CANAL Canal 54
TETRIS Tetris 85
CNTPALIN Đếm số Palindrome 103
EZ1 EZ AF 1 21
CPASS Mật khẩu máy tính 98
OV Bảng ô vuông 41
HC Hồ nước 233
DIFFERENCE DIFFERENCE Mức độ khó 39
TRANSINFO Truyền thông tin DFS và BFS, Đồ thị 93
CALNUM Đếm số Quy hoạch động 128
CALTEAM Tính số lượng team Heap 76
MAXXOR Giá trị lớn nhất Trie 341
EDITPIC Chỉnh sửa ảnh Vét cạn 156
COUNTNUM Số lượng số Vét cạn 2355
CANSU CÁN SỰ Nhánh cận 25
DS ebola DFS và BFS 1412
QT Quân Tượng DFS và BFS 283
BW Nối điểm DFS và BFS 507
EZ0 EZ AF Toán 25
SumTable Tổng trên bảng số Binary Indexed Tree 2D, Mức độ khó 201
MiMaTable Min max trên bảng số Mức độ khó, Segment Tree 2D 58
PL Đường đi ngắn nhất DFS và BFS 79
Chenhlech Chênh lệch Mức độ khó, Tìm nhị phân 720
Xauduynhat Xâu duy nhất Mức độ dễ 1534
Chialaydu Chia lấy dư Mức độ dễ 3099
Khieuvu3 Khiêu vũ 3 Mức độ dễ, Tìm nhị phân 2873
CapdoiHH Cặp đôi hoàn hảo Binary Indexed Tree, DFS và BFS, Mức độ khó 164
AnBuffet Ăn buffet Mức độ khó, Quay lui, Segment Tree, Tìm nhị phân 181
Capxach Cặp xách Mức độ dễ, Quy hoạch động 1505
EZFORMULA Tính toán đơn giản Mức cơ bản 305
VERSUSGAME Trò chơi đối kháng Mức độ dễ, Quy hoạch động 461
LCSUB2 Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 Mức độ dễ 152
ZEROPATH Phân tích số DFS và BFS 964
HAMAR Hàm số Mức cơ bản, Quy hoạch động 105
AGEGAME Trò chơi đoán tuổi Mức độ khó, Toán 31
DYNASTIES Các triều đại cổ Mức độ khó 22
PRIMEPW Lũy thừa số nguyên tố Mức độ khó, Toán 39
ROBOT5 Robot đi tuần Mức độ dễ, Toán 631
LCSUB Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Mức độ khó, Quy hoạch động 535
CIRCLENUM Số vòng Mức độ khó, Toán 358
ALARM Đồng hồ báo thức Mức độ dễ 1227
EXACT Cân đúng Mức độ khó 23
FINDTEXT Trò chơi tìm chữ 3 Hash, KMP, Z Function, Mức độ khó 192
IO Hàng đợi với độ ưu tiên Heap 260
CNHOM Chia Nhóm Đồ thị 29
CHUTIEU Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Mức độ dễ, Quy hoạch động 111
QUANMA Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Mức cơ bản 529
TAITRONG Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Đồ thị, Mức độ dễ 498
KGMEQNUM Phép biến đổi Mức độ khó, Quy hoạch động trạng thái, Tham lam 21
SAGAIN Lại là xâu Mức cơ bản 53
VDSEQ04 Giá trị trung bình Mức độ khó 157
VDSEQ03 Doanh thu công ty Mức độ khó 250
VDSEQ02 Dãy số chia hết Mức độ dễ 843
VDSEQ01 Trò chơi với dãy số Mức độ dễ 781
NUMFINAL1 Lại là chữ số tận cùng Mức độ dễ, Toán 581
NUMFINAL Chữ số tận cùng Mức độ dễ, Toán 3266
HELLO Xin chào Mức độ dễ 2150
VD2016BT1 Robot gõ tắt Mức độ khó 28
TAXI Taxi Mức độ dễ 1269
KGMSOCKETS Mạng lưới điện Mức độ khó, Quy hoạch động 26
RTRIANGLE Tam giác vuông cân Hình học, Mức độ dễ, Toán 2154
AMESSAGE Tín hiệu ngoài hành tinh Mức độ khó, Trie 101
TABLE Bàn tiệc tất niên Hình học, Mức độ dễ, Toán 438
BANHCHUNG Nấu bánh chưng Mức độ dễ, Quy hoạch động 1929
ALPHANUM Chỉ số Alpha Mức độ khó 22
HFAMOUS Người nổi tiếng Đồ thị, Mức độ khó, Ngăn xếp 188
KIENTRUCCO Kiến trúc cổ Mức độ khó 31
TAOQUAN Táo quân Mức độ dễ 1278
CSTRING Xâu chung Mức độ dễ, Toán 84
HOMEWORK Bài tập ngày Tết Mức độ dễ, Toán 794
PSU01 Dãy chia hết Quy hoạch động, Toán 149
WORDFIND2 Trò chơi tìm chữ 2 Hash, Mức độ khó 32
WORDFIND Trò chơi tìm chữ Hash, Mức độ khó 48
HMD03 Công ti vận tải Quy hoạch động 22
LUNARNY Đi chơi Tết Mức độ khó, Tìm nhị phân 42
HMD02 Cây phả hệ Mức độ khó 19
HMD01 Hòa nhạc Ngăn xếp 168
MAIL Thư điện tử Quy hoạch động 56
CBGBINARY Đếm dãy nhị phân Mức độ khó 24
DT2 DT3 Mức độ khó 82
DT1 DT2 Mức độ khó 127
DT DT1 Mức độ dễ 564
RECLAND Rectangle Land Segment Tree 26
AIRCON Điều hòa không khí Mức độ dễ 265
CLASSY Giai cấp Mức độ dễ, Sắp xếp 46
VERVALUE Giá trị của đỉnh Đồ thị, Segment Tree 86
SUMCAL Tính tổng Toán 81
DISNUMBER Số phân biệt Quy hoạch động 63
LUCKYNUM Số may mắn Toán 267
DEMSO Đếm số Vét cạn 672
MINDROP Tính số thao tác ít nhất Vét cạn 1200
DAYSO10 Hai dãy con Mức độ khó, Quy hoạch động 323
BUS2 Xe khách DFS và BFS, Đường đi ngắn nhất, Mức độ khó 323
ROADCBG Vượt qua đường Mức độ khó, Sắp xếp, Tìm nhị phân 22
1CHIEU Đường một chiều Mức độ dễ 320
DAYSO9 Dãy số Mức độ dễ 783
LTXAU Lũy thừa xâu Mức độ dễ 230
EXCHANGE Đổi tiền DFS và BFS 58
AGAR Agar.io Mức độ dễ 219
ONLYONECBG Kết thân Mức độ dễ 50
HALLOWEEN Đi chơi Halloween Mức độ dễ, Tìm nhị phân 121
TRACKCBG Trường đua Mức độ khó 30
NUMPASSCBG Mã khoá Toán 35
PI Đếm số nguyên tố Mức độ khó 400
PATROL2 Đi tuần kho (ACMVN 10-2015 D) Mức độ khó, Toán 21
RTREE Chiều cao cây (ACMVN 10-2015 J) Mức độ khó, Tham lam 66
ATTCBG Số hấp dẫn Mức độ dễ 77
VACCINE VACCINE Quy hoạch động 43
SCBG Dãy hoàn hảo Mức độ dễ 153
COBAN Một bài tập mức cơ bản Mức cơ bản 44
NGHICHTHE2 Đếm Cặp Nghịch Thế Binary Indexed Tree 25
DICE Đổ xúc xắc Mức độ khó, Quy hoạch động, Segment Tree 221
NGHICHTHE Đếm cặp nghịch thế Binary Indexed Tree 53
QN5 Tem nek Mức độ dễ 176
QN4 Tránh lụt ^^ Mức độ dễ 69
QN QN-Chính Phương Mức độ dễ 1355
GAO Siêu nhân GAO Mức độ dễ, Toán 84
CHUSO2 Tìm chữ số Mức độ dễ, Toán 437
NAMNU Vòng tròn nam nữ Mức cơ bản 1603
POWER Số mũ Toán 323
STUDY Kế hoạch học tập Mức độ dễ, Quy hoạch động 628
TREASURE Đảo kho báu DFS và BFS, Mức độ khó, Quy hoạch động, Tìm nhị phân 229
TIMSO2 Tìm số Mức độ dễ, Tham lam, Toán 1949
VIETCHU Viết bằng chữ Mức độ dễ 254
TRUTIN Truyền tin Cây khung nhỏ nhất, Mức độ khó 104
HARA Dán hàng rào Đệ quy, Mức độ khó 357
RECT Hình chữ nhật Mức độ dễ 38
FIGHT Ngôi làng thượng võ Mức độ dễ, Toán, Trò chơi 242
STONE Trò chơi bốc đá Mức độ dễ, Trò chơi 188
LINES Đường thẳng cắt nhau Hình học, Mức độ dễ 1155
CODEN Cột Đèn Mức cơ bản 1529
DAYSO8 Dãy số Mức độ dễ 101
Gian An Mức cơ bản, Mức độ dễ 952
TT TIENTE Quay lui 787
ROOT Rút gọn căn Mức độ khó, Toán 700
NEGATIVE Số phủ định Mức độ dễ 424
DIVIDE Chia quà Mức độ dễ, Quy hoạch động 91
GALLERY Triển lãm tranh Mức độ khó, Quy hoạch động 181
CPER Hoán vị Mức cơ bản 370
STRCMP So Sánh Xâu Con Mức độ dễ 36
KEOCO Kéo co Quy hoạch động 252
MOBI Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Mức độ dễ, Tìm nhị phân 1154
SEMINAR Xếp lịch hội nghị Luồng cực đại (Maxflow), Tìm nhị phân 29
CHOSO Chọn số bằng nhau Mức độ dễ 534
FNUM Số cuối cùng Mức cơ bản 2208
CHAIN Nối chuỗi xích Mức độ dễ, Tham lam 741
ANTRA Ăn trắng Mức cơ bản 587
CARDS Thẻ bài Heap, Mức độ khó 286
BANK Xếp hàng gửi tiền Mức độ khó, Quy hoạch động 622
STRAGAIN Lại là chuỗi DFS và BFS, Mức độ khó 70
MEETING Lễ Meeting Mức độ khó, Vét cạn 29
ANTO An toàn giao thông (OLP 2011) Mức độ khó, Segment Tree 121
MAZE Mê cung DFS và BFS, Mức độ khó 46
HEXG Hexgame (OLP 2011) DFS và BFS, Mức độ khó 192
GROUP Chia nhóm Quy hoạch động 162
GEN GENOME (OLP 2010) Hash, Mức độ khó, Sắp xếp, Tìm nhị phân 145
MULTI Dấu trong đoạn Mức độ dễ 400
DETRU Đến trường (OLP 2010) Đường đi ngắn nhất, Mức độ khó, Quy hoạch động 229
TROXE Trông xe (OLP 2010) Mức cơ bản 1612
SOCCER Lịch thi đấu Mức độ khó, Quy hoạch động trạng thái 21
DAOTAO Đào tạo từ xa (OLP 2009) Mức độ khó, Tham lam 87
OPT Tùy chọn (OLP 2009) DFS và BFS, Mức độ khó, Quy hoạch động 37
SUMARR Tính tổng thôi mà Mức độ khó 147
TITO3 Lại tính tổng Mức độ khó 26
CH Chỉnh Hợp KL Mức cơ bản 365
CHAR Đếm ký tự Mức cơ bản 2245
HEXA Lục giác đều (OLP 2008) Hình học, Mức độ dễ 181
SEG Chia đoạn Mức độ dễ 529
MKC Mật khẩu Mức cơ bản 3930
EULER Tính hàm Toán 28
EASYSTR Một bài tập về xâu Mức độ dễ 23
ROMAN Số La Mã Mức cơ bản 1471
PLP Palindrome Mức độ dễ 28
ROBOT4 Robot tìm đường DFS và BFS, Mức độ khó 156
LIVETILE Windows Phone Live Tile Mức độ dễ 72
LCRLR Xử lý xâu Mức độ khó, Quy hoạch động 34
MXOR Tổng lớn nhất Mức độ khó, Toán 80
CHUSO Chữ số Mức độ dễ, Toán 222
DTPHU Diện tích phủ Mức độ khó 42
DAYSO7 Dãy số (OLP Không chuyên 2014) Mức độ khó, Quy hoạch động 397
ROBOT3 ROBOT (OLP Không chuyên 2013) Mức độ khó, Tham lam 205
XYZ Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) Mức độ dễ 280
TAPSO Tập số (OLP Không chuyên 2011) Mức độ dễ 246
SMACA Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) Mức độ khó 174
GOMIN Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) Mức độ dễ 264
SVOI Chuẩn bị SVOI (OLP Không chuyên 2010) Mức độ dễ 339
DAUGIA Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Mức cơ bản 2011
KEBA2 Kết bạn (OLP Không chuyên 2009) Mức độ khó 388
DAYSO6 Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Mức độ khó, Quy hoạch động 887
MOCO Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) Hình học, Mức độ khó 151
DAYSO4 Dãy số (OLP Không chuyên 2008) Mức độ dễ 258
FSTR Tính hàm Mức độ khó, Suffix Arrays 23
CUBICS Khối lập phương Mức độ dễ 118
COUNT COUNT Toán 27
DOANP2 Chiều dài phủ Mức độ dễ, Sắp xếp 1388
PALI2 Tách chuỗi đối xứng Mức độ khó, Quy hoạch động 228
DOMINO2 Nối vòng Domino Đồ thị, Mức độ khó 40
DEMSO0 Đếm số không bên phải Mức cơ bản 2709
ZUMA Game Zuma Mức độ dễ 284
BASE Hệ cơ số Toán 36
INTSLE Giải hệ Mức độ dễ, Toán 143
GAMES Trò chơi xếp gạch Mức độ khó, Segment Tree 357
HIVU2 Đếm hình vuông Hình học, Mức độ khó 113
BIDA Đánh bida Mức độ dễ, Toán 130
TILE Chồng gạch Mức độ dễ, Sắp xếp, Tham lam 3153
BUBGAME Bubbies Game Mức độ khó 19
TABGAME Trò chơi với bảng số Mức độ khó 21
NGNGU Ngôn ngữ Mức độ dễ 173
MAMA Ma cũ ma mới Binary Indexed Tree, Mức độ khó 247
DAYNGO3 Dãy ngoặc 3 Binary Indexed Tree, Mức độ khó 81
HOANVI Hoán Vị Mức độ khó 44
HOBOI Hồ Bơi Mức độ dễ 191
CODE Chuyển Mã Mức độ dễ 386
HANA2 Hái nấm 2 (OLP 2008) Mức độ khó, Quy hoạch động trạng thái 373
ROBOT2 Robot và số nguyên tố Mức độ khó 82
DEMUOC Đếm ước Mức độ khó 54
TOUR Tham quan những cây cầu DFS và BFS, Mức độ khó 168
QUACAU Qua cầu Mức độ khó, Quy hoạch động, Tham lam 505
BARA Bánh rán Mức cơ bản 2552
STAIN Xóa vết bẩn Mức độ khó, Quy hoạch động trạng thái 43
MESSI Lionel Messi Mức độ khó, Toán 122
VIENBI Viên bi màu nhiệm Mức độ dễ 504
FIBO5 Fibonacci Mức độ khó, Toán 81
KAGARO Kangaroo đi thăm bạn Mức độ khó, Tham lam, Toán 1005
LUCKYRE LUCKYRE Nhánh cận, P.pháp sinh, Sắp xếp, Tìm nhị phân 44
RECT2 Hình chữ nhật 2 Hình học, Mức độ dễ 575
FINDNUM FINDNUM Mức độ khó 46
BODEN Dãy bóng đèn Mức độ khó, Segment Tree (IT) 93
PATROL Đi tuần DFS và BFS, Mức độ khó 45
DOMINO Ráp domino Mức độ khó, Quy hoạch động 182
GIFT Quà Sinh Nhật Mức độ khó 34
FOOL Cá tháng tư 32
QHDCB Quy hoạch động Mức độ dễ 42
SVALUE Siêu giá trị Mức độ khó 116
CARO Cờ caro Mức độ dễ 524
MARIO3 Mario nhảy cột Mức độ khó, Quy hoạch động 801
BONE Bỏng nếp Mức độ khó, Vét cạn 92
HOCA Hồ cá DFS và BFS, Mức độ khó 40
DAYNGO2 Dãy ngoặc 2 Mức độ khó, Segment Tree (IT) 416
GCHUOI Ghép chuỗi Mức độ dễ 589
UOCLE Ước lẻ Mức độ dễ 740
QUPO Quân Pháo cờ Tướng Mức cơ bản 253
SUMTREE Tổng trên cây DFS và BFS, Mức độ khó, Quy hoạch động 150
CBOX Hộp đựng tiền Mức độ khó, Sắp xếp 307
SUDO Sudoku Mức độ khó, Nhánh cận, Vét cạn 220
TAHO2 Tặng hoa 8/3 Tìm nhị phân, Mức độ khó, P.pháp sinh 200
GTHH Giá trị hoàn hảo Quy hoạch động, Mức độ khó 160
RANDOM Sinh số Sắp xếp, Mức độ khó 157
NGTO5 Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Mức độ dễ, Toán 737
NGTO4 Tổng nguyên tố Mức cơ bản 1231
WRITER Robot đánh chữ Mức cơ bản 638
TIMSO Tìm số Mức độ khó, Toán 84
QUTO Quân Tốt cờ tướng Mức cơ bản 500
CONVEX Hình giả lồi Mức độ dễ 49
LIXI Lì xì Mức độ dễ, Sắp xếp, Tham lam 1243
THIDAU Kế hoạch thi đấu Quy hoạch động, Mức độ khó 1305
LIGHT Tắt đèn Mức độ khó, Vét cạn 170
CHIA Chia hết Mức độ dễ 300
QUATU2 Quân tượng đi lạc Mức cơ bản 441
TIGU Tiền gửi ngân hàng Mức cơ bản 2335
BNHAN2 Bảng nhân 2 Tìm nhị phân, Mức độ khó 312
BNHAN Bảng nhân Sắp xếp, Mức độ dễ 1485
LUTH2 Lũy thừa 2 Mức độ khó, Toán 100
LAGA2 Lát gạch 2 Đệ quy, Mức độ khó 45
TIMK Tìm số Mức độ khó, Toán 184
XOAYDT Xoay đường tròn (Codeforce 287B) Mức độ dễ 123
ACM ACM Mức độ dễ 461
ANDARR Phép AND trên mảng Toán 76
DAYSO3 Trò chơi với dãy số Mức độ khó, Toán 169
PTSO3 Phân tích số 3 Toán 125
GITHU2 Giai thừa Mức độ khó, Toán 185
CANDY Kẹo ba màu Quy hoạch động, Mức độ khó 29
USCLN3 Ước số chung lớn nhất 3 Mức độ khó, Toán 232
XOR3 Phép XOR 3 Mức độ khó, Toán 99
XOR2 Phép XOR 2 Mức độ khó, Toán 147
XOR1 Phép XOR 1 Mức độ dễ, Toán 431
KSAN Khách sạn Heap, Mức độ dễ, Sắp xếp 387
NUMLAND Numberland Mức độ khó, RMQ, Cha chung gần nhất (LCA) 144
KIVU2 Khiêu vũ 2 Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 459
TBAN Tình bạn Mức độ khó, Toán 76
DOANP Đoạn phủ Sắp xếp, Mức độ khó 292
RACE Đường đua kì lạ Mức độ dễ 93
COVUA3 Bàn cờ vua 3 Toán 64
OKHOA2 Ổ khóa 2 Mức độ khó, Toán 95
KTTRU Kiểm tra trùng Mức độ dễ 734
NHOM Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 681
CCAY Chặt cây (Jakarta 2014 - E) Mức độ khó, Union-Find Disjoint Set 108
FACTGAME Factor Game Mức độ khó, Trò chơi, Toán 45
TROSUA Trộm sữa Mức độ dễ, Toán 68
APGP Cấp số cộng - Cấp số nhân Mức độ dễ, Toán 1003
OKHOA Ổ khóa Mức độ dễ, Toán 434
CITY2 Thành phố (bản khó) Mức độ khó 125
CITY1 Thành phố (bản dễ) Mức độ dễ 169
BOOL Biểu thức Boolean Mức độ khó, Quy hoạch động 22
TITO2 Tính tổng 2 (OLP Không Chuyên 2014) Mức độ khó, Toán 443
MARIO2 Mario giải cứu công chúa 2 Mức độ khó, Heap, Đường đi ngắn nhất 292
HASA Hàn cây sắt Mức độ khó, Heap 295
NGUYEN Điểm nguyên Mức độ dễ 100
MARIO Mario giải cứu công chúa (bản dễ) Mức độ khó, Đường đi ngắn nhất 300
OQUAN Ô ăn quan Mức độ dễ 359
QUATU Quân tượng Mức độ khó 60
PIKA Pikachu DFS và BFS, Mức độ khó 104
NAUAN Thi nấu ăn Mức độ dễ, Tìm nhị phân 1772
VASU Vắt sữa bò Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 3331
2048 Trò chơi 2048 Mức độ dễ 310
KUMAB Khuyến mãi bia Mức cơ bản 3644
BABE Số bạn bè Mức cơ bản 4388
MINR Số nhỏ nhất trong dãy con Mức độ khó, Segment Tree (IT), RMQ 829
NOEL Cây thông Noel Mức độ dễ 258
BITHU Chiều cao cây biểu thức Mức độ khó, Cây nhị phân, Ngăn xếp 119
SHOP Cửa hàng bá đạo Mức độ khó 146
CHOCO Chocolate Mức độ khó, Trò chơi, Toán 586
FIBO4 Fibonaci Mức độ dễ 1712
FIBO3 Fibonaci Mức độ khó, Toán 361
FIBO2 Fibonaci Mức độ khó, Toán 442
HUFF Mã nén Huffman Cây nhị phân, Mức độ khó 47
TRUHAU Trung tố, Hậu tố Mức độ khó, Ngăn xếp 141
HAUTO Biểu thức hậu tố Mức độ dễ, Ngăn xếp 465
LUTH Lũy thừa Đệ quy, Mức độ dễ 2260
KEBA Kết bạn Mức độ khó, D.sách liên kết 144
DISC0 Đĩa nhạc (dễ) Mức độ dễ 484
DISC3 Đĩa nhạc 3 Binary Indexed Tree, Mức độ khó 257
DISC2 Đĩa nhạc 2 Mức độ khó, D.sách liên kết 176
DISC Đĩa nhạc Mức độ khó, D.sách liên kết 303
TAHO Tặng hoa 20/11 Tham lam, Mức độ dễ 742
CATU2 Cái túi 2 Quy hoạch động, Mức độ khó 1402
CATU Cái túi Mức độ khó, Quay lui, Nhánh cận 1492
NGTHE2 Dãy nghịch thế 2 Binary Indexed Tree, Mức độ khó 356
NGTHE Dãy nghịch thế (VOJ) Binary Indexed Tree, Mức độ khó 533
SXHEAP Sắp xếp vun đống Cây nhị phân, Heap, Mức độ khó, Sắp xếp 233
SXTRON Sắp xếp trộn Mức độ dễ, Sắp xếp 707
SXNHANH Sắp xếp nhanh Sắp xếp, Mức độ dễ 879
SXCHEN Sắp xếp chèn Sắp xếp, Mức độ dễ 529
SXCHON Sắp xếp chọn Sắp xếp, Mức độ dễ 829
SXLOI Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) Mức độ dễ 236
DAYNGO Dãy ngoặc đúng Mức độ khó, Quay lui, Nhánh cận 1019
AMPHO Âm phổ Mức độ dễ 1484
HIPHA Hình phạt Mức cơ bản 4270
HANOI Tháp Hà Nội Đệ quy, Mức độ dễ 606
DIKI Sân điền kinh Tìm nhị phân, Mức độ dễ 2786
THUHO Thu hoạch táo Tham lam, Mức độ dễ 1100
TRAU Trâu và cỏ Mức cơ bản 1616
GAGI Gấp giấy Mức cơ bản 3994
DUHA Du hành (ACMVN 10-2014 I) Mức độ khó, Quy hoạch động 79
PENCIL Bút chì (ACMVN 10-2014 H) Mức độ khó, Toán 22
ATMW Rút tiền ATM (ACMVN 10-2014 C) Mức độ khó, Tham lam 137
CHABA Hộp châu báu (ACMVN 10-2014 D) Mức độ khó 65
SUM SUM (ACMVN 10-2014 B) Mức độ khó 146
STOCK Chợ chứng khoán (ACMVN 10-2014 A) Mức độ dễ 374
DAYSO2 Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Quy hoạch động, Mức độ khó 1025
GIDA Giao đấu (OLP 2014) Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 1714
DAYSO Dãy số (OLPCĐ 2014) Mức độ dễ 643
TITO Tính tổng (OLPCĐ 2014) Mức độ dễ, Toán 2046
PYTHA Pythagoras Mức độ khó, Toán 185
SNAIL Con ốc sên Mức độ dễ 1689
GRAVI Trọng lực Mức độ dễ 455
SMAMA Số may mắn Mức độ khó 300
PERMS2 Liệt kê hoán vị từ Mức độ khó, P.pháp sinh 510
GACHO Gà và chó Mức cơ bản 3378
QUEEN Tám hậu Mức độ khó, Quay lui 523
KNARY Liệt kê chuỗi k-phân Mức độ dễ, Quay lui, P.pháp sinh 1792
PERMS Liệt kê chuỗi hoán vị Mức độ dễ, Quay lui, P.pháp sinh 2094
LINE3 Trò chơi Line 3 DFS và BFS 305
LINE2 Trò chơi Line 2 Mức độ khó, Quay lui 486
HOHA2 Số hoàn hảo 2 Mức độ dễ, Toán 2616
LINE Trò chơi Line Mức độ dễ, Quay lui 1277
HOHA Số hoàn hảo Mức cơ bản 6066
DOXA Đổ xăng Mức độ dễ, Tham lam 1452
THAMAY Thang máy (Codeforces) Tham lam, Mức độ dễ 848
BINAS Liệt kê chuỗi nhị phân Mức độ dễ, Quay lui, P.pháp sinh 2953
COVUA2 Bàn cờ vua 2 Mức độ dễ 658
COVUA Bàn cờ vua Mức cơ bản 3003
MARS Bản đồ Sao Hỏa Quy hoạch động, Mức độ khó 373
BINA Biễu diễn nhị phân Mức cơ bản 3110
NGAY Ngày tiếp theo Mức độ dễ 770
DETU Đếm từ Mức cơ bản 2533
SODEP Số đẹp Mức cơ bản 4670
GITHU Tính giai thừa Mức cơ bản 4763
GHVU Ghép hình vuông Mức độ khó 92
KIVU Khiêu vũ Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 1974
BUS Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) Mức độ dễ 229
BASU Bắn súng Mức độ dễ 322
CEASA Mã hóa Ceasar Mức độ dễ 1130
DOHO Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Mức cơ bản 3157
VTAY2 Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) Mức độ khó 284
MAHO Gửi thư (OLPCĐ 2008) Mức cơ bản 2726
USCLN2 Ước số chung lớn nhất 2 Mức độ dễ 3059
PHASO3 Phân số 3 Mức độ khó 83
PHASO2 Phân số 2 Mức độ khó 99
HIVU Hình vuông Mức độ dễ 243
PTSO2 Phân tích số 2 Mức độ khó 599
PTSO Phân tích số Mức độ dễ 1790
USCLN Ước số chung lớn nhất Mức cơ bản 5375
LAGA Lát gạch Quy hoạch động, Mức độ khó 504
DACO Dãy con tăng dài nhất Quy hoạch động, Mức độ khó 1841
DAVA Đào vàng Quy hoạch động, Mức độ khó 1271
HCN Hình chữ nhật (VOJ) Quy hoạch động, Mức độ khó 343
SABO Sắp bò Quy hoạch động, Mức độ khó 792
HISO Hiệu số Quy hoạch động, Mức độ dễ 3327
DASO Dãy số Fibonacci (OLPCĐ 2013) Mức độ dễ 974
DABI Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Mức độ dễ 3572
MABA2 Giải phóng mặt bằng 2 (OLPCĐ 2012) Mức độ khó 76
MABA Giải phóng mặt bằng Mức độ dễ 107
XOSO Xóa số (OLPCĐ 2012) Mức độ dễ 957
KUMA Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Mức cơ bản 2473
TIVI2 Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Sắp xếp, Tìm nhị phân, Mức độ khó 942
TIVI Truyền hình Mức độ dễ 488
LUTA Luyện tập (OLPCĐ 2011) Sắp xếp, Mức độ dễ 1228
ROBOT Robot (OLPCĐ 2011) Mức độ dễ 362
TREE Cây NP tìm kiếm (ACMVN 9-2014) Đệ quy, Mức độ khó 28
PHASO Phân số (ACMVN 9-2014) Mức độ khó, Toán 105
SODA Số đặc biệt (ACMVN 9-2014) Mức độ khó 54
SUKHO Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Quy hoạch động, Mức độ khó 489
AOGI Ảo giác (ACMVN 9-2014) Mức độ khó 109
NGTO3 Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) Mức độ khó 268
KSMA K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) Mức độ khó 193
LUDI Lưu diễn Sắp xếp, Mức độ khó 588
HANA Hái nấm Mức độ khó, Quay lui 331
OCSE Ốc sên ăn rau Mức độ dễ, Quay lui 1667
BITS Số bít khác nhau Mức độ dễ 1122
BUBE Búp bê gỗ Mức độ khó, Sắp xếp, Tham lam 802
BINS Binary Instructions Mức độ dễ 181
LADA Lấn đảo Tìm nhị phân, Mức độ khó 172
NGTO2 Số nguyên tố 2 Mức độ khó 1136
NGTO Số nguyên tố Mức cơ bản 5095
TRDE Trám đen (OLP 2013) Mức độ khó, Toán 308
GIEN Gien màu da Mức độ khó, Quay lui 442
PALI Số Palindrome Mức cơ bản 3388
DATA Dãy tăng Mức độ khó 409
NHGA Nhà gần nhất Mức độ dễ, Sắp xếp 3057
CASO Cặp số bằng nhau Sắp xếp, Mức độ khó 2467
ALBO Alice và Bob Mức độ dễ, Trò chơi 643
BACO2 Bàn cờ 2 Mức độ khó 214
VOXO Vòng xoắn Mức độ dễ 243
PLOI Phạm lỗi Mức độ dễ 1394
CLOA Thành Cổ Loa Mức độ dễ 603
ZIZA Zig Zag Mức độ dễ 422
PASC Tam giác Pascal Mức độ dễ 1960
FIBO Số fibonacy Mức cơ bản 4869
KCUO Viên kim cương Mức độ dễ 1481
TGVU Tam giác vuông Mức cơ bản 5465
COVI Công viên Mức độ dễ 565
BACO Bàn cờ Mức độ dễ 1065
CDIE Cắm điện Sắp xếp, Tham lam, Mức độ dễ 2426
CQUA Chia quà Mức độ dễ 3836
VTAY Vòng tay Mức cơ bản 4805
TONG Tổng A + B Mức cơ bản 7414
Back to Top