Bảng chấm bài
Ngôn ngữ
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
1262959 29/05/2023 23:09:44 TLU_sanjju PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Time limit exceed on test 11 1093 ms 2532 KB
1262958 29/05/2023 23:05:42 nhat_hao TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1088 KB
1262957 29/05/2023 23:04:39 NguyenMinhHieu DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
1262956 29/05/2023 23:00:34 nhat_hao TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 872 KB
1262955 29/05/2023 23:00:20 nhat_hao TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1104 KB
1262954 29/05/2023 22:57:24 nhat_hao TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1088 KB
1262953 29/05/2023 22:56:31 nhat_hao TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 872 KB
1262952 29/05/2023 22:51:57 nhat_hao TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 976 KB
1262951 29/05/2023 22:46:50 khiemkrkt Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Time limit exceed on test 11 1093 ms 2012 KB
1262950 29/05/2023 22:42:10 phu1029 CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1104 KB
1262949 29/05/2023 22:39:03 AKhoa10ltt TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Wrong answer on test 10 15 ms 1088 KB
1262948 29/05/2023 22:37:44 huy03102007 TAXI - Taxi GNU C++ Wrong answer on test 33 15 ms 1104 KB
1262947 29/05/2023 22:33:54 AKhoa10ltt TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Wrong answer on test 8 15 ms 1088 KB
1262946 29/05/2023 22:32:59 hyydone1406 KUMAB - Khuyến mãi bia Python 3 Wrong answer on test 15 62 ms 1552 KB
1262945 29/05/2023 22:31:49 phu1029 CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1104 KB
1262944 29/05/2023 22:29:53 AKhoa10ltt TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1104 KB
1262943 29/05/2023 22:28:17 thaibaok40itchv DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1088 KB
1262942 29/05/2023 22:03:05 phuocyen DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2536 KB
1262941 29/05/2023 21:56:32 MaeCR_Gaming TONG - Tổng A + B Free Pascal Accepted 15 ms 1008 KB
1262940 29/05/2023 21:48:33 fakechina COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
1262939 29/05/2023 21:47:20 fakechina COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1088 KB
1262938 29/05/2023 21:45:30 phuocyen RTRIANGLE - Tam giác vuông cân GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1104 KB
1262937 29/05/2023 21:44:11 phuocyen RTRIANGLE - Tam giác vuông cân GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 872 KB
1262936 29/05/2023 21:41:33 testacc VASU - Vắt sữa bò GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 816 KB
1262935 29/05/2023 21:41:05 hanhlemai2010 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
1262934 29/05/2023 21:40:34 fakechina COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1088 KB
1262933 29/05/2023 21:37:38 hoangphuc8blqd TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 125 ms 3456 KB
1262932 29/05/2023 21:36:11 hoangphuc8blqd TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Time limit exceed on test 13 1093 ms 3456 KB
1262931 29/05/2023 21:35:40 hoangphuc8blqd TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1262930 29/05/2023 21:35:05 maithedung TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++ Memory limit exceed on test 3 15 ms 2564 KB
1262929 29/05/2023 21:34:34 phamvuphuong13 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
1262928 29/05/2023 21:32:52 MaeCR_Gaming COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
1262927 29/05/2023 21:32:24 hanhlemai2010 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Wrong answer on test 5 0 ms 872 KB
1262926 29/05/2023 21:27:47 MaeCR_Gaming COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
1262925 29/05/2023 21:27:23 hanhlemai2010 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
1262924 29/05/2023 21:26:29 hanhlemai2010 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 187 ms 4120 KB
1262923 29/05/2023 21:26:06 maithedung TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++ Memory limit exceed on test 3 15 ms 2568 KB
1262922 29/05/2023 21:24:41 Phanchivinh TGVU - Tam giác vuông GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1088 KB
1262921 29/05/2023 21:24:40 hanhlemai2010 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
1262920 29/05/2023 21:22:30 PTHUONG PREPRODUCT - Tích Tiền Tố GNU C++11 Accepted 109 ms 2688 KB
1262919 29/05/2023 21:22:00 hanhlemai2010 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Wrong answer on test 16 15 ms 1088 KB
1262918 29/05/2023 21:21:09 khimngutoan0605 NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1262917 29/05/2023 21:21:04 hanhlemai2010 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Wrong answer on test 16 15 ms 1104 KB
1262916 29/05/2023 21:20:47 khimngutoan0605 NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1262915 29/05/2023 21:20:35 hanhlemai2010 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Wrong answer on test 16 15 ms 1088 KB
1262914 29/05/2023 21:19:37 maithedung TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++ Memory limit exceed on test 3 0 ms 2568 KB
1262913 29/05/2023 21:19:16 PTHUONG PREPRODUCT - Tích Tiền Tố GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1104 KB
1262912 29/05/2023 21:19:09 hanhlemai2010 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
1262911 29/05/2023 21:15:29 optimusyt CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1924 KB
1262910 29/05/2023 21:14:49 fakechina COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
1262909 29/05/2023 21:13:32 nntq123 RECT2 - Hình chữ nhật 2 GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1088 KB
1262908 29/05/2023 21:13:10 optimusyt CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Wrong answer on test 12 15 ms 1088 KB
1262907 29/05/2023 21:12:34 hanhlemai2010 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
1262906 29/05/2023 21:11:39 maithedung TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++ Memory limit exceed on test 3 31 ms 16580 KB
1262905 29/05/2023 21:09:05 maithedung TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++ Wrong answer on test 1 46 ms 1104 KB
1262904 29/05/2023 21:08:05 123123123 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 203 ms 3312 KB
1262903 29/05/2023 21:07:42 Anh2k6 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
1262902 29/05/2023 21:04:34 nntq123 RECT2 - Hình chữ nhật 2 GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1104 KB
1262901 29/05/2023 21:04:27 maithedung TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++ Wrong answer on test 1 46 ms 1088 KB
1262900 29/05/2023 21:03:09 nntq123 RECT2 - Hình chữ nhật 2 GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
1262899 29/05/2023 21:03:02 Phanchivinh TGVU - Tam giác vuông GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1088 KB
1262898 29/05/2023 21:01:25 fakechina COVUA - Bàn cờ vua Python 3 Accepted 62 ms 1552 KB
1262897 29/05/2023 21:00:16 123123123 VDSEQ02 - Dãy số chia hết GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 872 KB
1262896 29/05/2023 20:57:24 MaeCR_Gaming COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 800 KB
1262895 29/05/2023 20:56:00 fakechina COVUA - Bàn cờ vua Python 3 Accepted 62 ms 1552 KB
1262894 29/05/2023 20:55:31 Le_Son CLASSY - Giai cấp GNU C++11 Wrong answer on test 2 562 ms 5740 KB
1262893 29/05/2023 20:55:23 Phanchivinh HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
1262892 29/05/2023 20:54:43 optimusyt DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 765 ms 17680 KB
1262891 29/05/2023 20:53:29 Anh2k6 COVUA - Bàn cờ vua Python 3 Accepted 62 ms 1552 KB
1262890 29/05/2023 20:53:08 quachlinh1252004 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 3352 KB
1262889 29/05/2023 20:53:00 fakechina COVUA - Bàn cờ vua Python 3 Accepted 62 ms 1552 KB
1262888 29/05/2023 20:52:55 quachlinh1252004 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 3424 KB
1262887 29/05/2023 20:52:11 Anh2k6 COVUA - Bàn cờ vua Python 3 Accepted 62 ms 1548 KB
1262886 29/05/2023 20:51:56 quachlinh1252004 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 3428 KB
1262885 29/05/2023 20:51:11 Phanchivinh TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
1262884 29/05/2023 20:50:48 123123123 HISO - Hiệu số GNU C++ Time limit exceed on test 8 1078 ms 3316 KB
1262883 29/05/2023 20:50:34 123123123 HISO - Hiệu số GNU C++11 Time limit exceed on test 8 1093 ms 3316 KB
1262882 29/05/2023 20:49:56 ngthanhtri2007 COUNTNUM - Số lượng số GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 872 KB
1262881 29/05/2023 20:46:39 fakechina COVUA - Bàn cờ vua Python 3 Accepted 62 ms 1548 KB
1262880 29/05/2023 20:45:48 optimusyt TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 46 ms 2340 KB
1262879 29/05/2023 20:45:46 fakechina COVUA - Bàn cờ vua Python 3 Accepted 62 ms 1552 KB
1262878 29/05/2023 20:45:20 fakechina COVUA - Bàn cờ vua Python 3 Accepted 62 ms 1552 KB
1262877 29/05/2023 20:44:07 fakechina COVUA - Bàn cờ vua Python 3 Accepted 46 ms 1552 KB
1262876 29/05/2023 20:42:21 fakechina COVUA - Bàn cờ vua Python 3 Wrong answer on test 3 62 ms 1552 KB
1262875 29/05/2023 20:41:30 ngthanhtri2007 DETU - Đếm từ GNU C++ Accepted 15 ms 876 KB
1262874 29/05/2023 20:41:29 ChamLeonFL LIXI - Lì xì GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1262873 29/05/2023 20:41:16 fakechina COVUA - Bàn cờ vua Python 3 Wrong answer on test 1 46 ms 1552 KB
1262872 29/05/2023 20:36:39 ChamLeonFL LIXI - Lì xì GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1262871 29/05/2023 20:35:29 ChamLeonFL LIXI - Lì xì GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1262870 29/05/2023 20:34:27 ngthanhtri2007 PALI - Số Palindrome GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1104 KB
1262869 29/05/2023 20:32:08 ChamLeonFL LIXI - Lì xì GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1262868 29/05/2023 20:32:04 ngthanhtri2007 PALI - Số Palindrome GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1080 KB
1262867 29/05/2023 20:31:55 PTHUONG INTSLE - Giải hệ GNU C++11 Accepted 15 ms 2576 KB
1262866 29/05/2023 20:31:22 fakechina COVUA - Bàn cờ vua Python 3 Accepted 62 ms 1552 KB
1262865 29/05/2023 20:31:17 ChamLeonFL LIXI - Lì xì GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1262864 29/05/2023 20:29:13 ChamLeonFL LIXI - Lì xì GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1262863 29/05/2023 20:27:57 NguyenMinhHieu RECT2 - Hình chữ nhật 2 GNU C++11 Wrong answer on test 4 0 ms 1104 KB
1262862 29/05/2023 20:24:08 lawtrinh2006 RTRIANGLE - Tam giác vuông cân GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1104 KB
1262861 29/05/2023 20:22:42 lawtrinh2006 RTRIANGLE - Tam giác vuông cân GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1080 KB
1262860 29/05/2023 20:21:42 lawtrinh2006 RTRIANGLE - Tam giác vuông cân GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1104 KB
Trang  [1] 2 3 ... 11903 11904
Back to Top