Các bài đã nộp của Demo2000
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
262376 23/03/2017 16:05:19 Demo2000 COUNT - COUNT Free Pascal Accepted 15 ms 1116 KB
262375 23/03/2017 16:04:59 Demo2000 MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1524 KB
258946 16/03/2017 17:00:10 Demo2000 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 78 ms 1872 KB
258945 16/03/2017 16:59:23 Demo2000 MERGENUM - Ghép số GNU C++ Accepted 15 ms 1304 KB
258944 16/03/2017 16:58:17 Demo2000 MERGENUM - Ghép số GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
258943 16/03/2017 16:57:26 Demo2000 EZSORT - Sắp xếp là chuyện nhỏ! Free Pascal Accepted 62 ms 2796 KB
258942 16/03/2017 16:56:06 Demo2000 DISTANCE - Khoảng cách 2 Free Pascal Accepted 46 ms 3168 KB
258941 16/03/2017 16:55:14 Demo2000 BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++ Accepted 15 ms 1200 KB
258940 16/03/2017 16:54:19 Demo2000 SCHOOLWAY - Đường đến trường GNU C++ Accepted 656 ms 3640 KB
258939 16/03/2017 16:53:44 Demo2000 WWCITY - Thành phố WW GNU C++ Accepted 437 ms 91052 KB
258935 16/03/2017 16:47:04 Demo2000 BALLGMTWO - Trò chơi với những viên bi 2 GNU C++20 Accepted 343 ms 4992 KB
258933 16/03/2017 16:44:20 Demo2000 BUILDROAD - Xây dựng đường đua GNU C++ Accepted 125 ms 7516 KB
258932 16/03/2017 16:43:12 Demo2000 COLOUR - Tô màu Free Pascal Accepted 15 ms 3616 KB
258931 16/03/2017 16:41:38 Demo2000 UAV - 30-4-11-2016 Bài 3 Free Pascal Accepted 78 ms 3016 KB
258929 16/03/2017 16:39:28 Demo2000 CHNREST - Chinese restaurant GNU C++ Accepted 500 ms 2684 KB
247633 15/02/2017 21:22:39 Demo2000 KEBA2 - Kết bạn (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 93 ms 3276 KB
247632 15/02/2017 21:21:31 Demo2000 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 31 ms 1008 KB
247631 15/02/2017 21:16:21 Demo2000 CUBICS - Khối lập phương GNU C++ Accepted 46 ms 2576 KB
247630 15/02/2017 21:15:50 Demo2000 DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
247628 15/02/2017 21:15:06 Demo2000 SVOI - Chuẩn bị SVOI (OLP Không chuyên 2010) GNU C++20 Accepted 31 ms 16120 KB
247627 15/02/2017 21:14:42 Demo2000 GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 824 KB
247626 15/02/2017 21:14:13 Demo2000 SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++20 Accepted 31 ms 7700 KB
244537 04/02/2017 18:22:31 Demo2000 TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
244535 04/02/2017 18:16:56 Demo2000 XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 46 ms 2492 KB
244534 04/02/2017 18:15:52 Demo2000 ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1640 KB
244533 04/02/2017 18:13:49 Demo2000 DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 31 ms 1908 KB
244532 04/02/2017 18:13:23 Demo2000 DTPHU - Diện tích phủ GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
244531 04/02/2017 18:12:42 Demo2000 CHUSO - Chữ số Free Pascal Accepted 250 ms 2728 KB
244530 04/02/2017 18:11:43 Demo2000 MXOR - Tổng lớn nhất GNU C++20 Accepted 15 ms 2456 KB
244528 04/02/2017 18:05:09 Demo2000 LCRLR - Xử lý xâu Free Pascal Accepted 78 ms 3268 KB
244527 04/02/2017 18:04:32 Demo2000 LIVETILE - Windows Phone Live Tile GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
242502 21/01/2017 21:37:21 Demo2000 ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++20 Accepted 15 ms 2496 KB
242501 21/01/2017 21:36:18 Demo2000 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
242500 21/01/2017 21:34:55 Demo2000 EASYSTR - Một bài tập về xâu GNU C++20 Accepted 156 ms 17988 KB
242499 21/01/2017 21:33:33 Demo2000 EULER - Tính hàm GNU C++ Accepted 296 ms 80580 KB
242498 21/01/2017 21:33:21 Demo2000 EULER - Tính hàm Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
242497 21/01/2017 21:32:01 Demo2000 MKC - Mật khẩu Free Pascal Accepted 15 ms 980 KB
242496 21/01/2017 21:30:25 Demo2000 SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
242495 21/01/2017 21:28:38 Demo2000 HEXA - Lục giác đều (OLP 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
242494 21/01/2017 21:27:27 Demo2000 CHAR - Đếm ký tự Free Pascal Accepted 15 ms 952 KB
242492 21/01/2017 21:27:00 Demo2000 CH - Chỉnh Hợp KL GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
242490 21/01/2017 21:24:26 Demo2000 TITO3 - Lại tính tổng GNU C++20 Accepted 62 ms 1892 KB
242489 21/01/2017 21:23:56 Demo2000 SUMARR - Tính tổng thôi mà GNU C++ Accepted 687 ms 28960 KB
242488 21/01/2017 21:21:08 Demo2000 OPT - Tùy chọn (OLP 2009) GNU C++20 Accepted 15 ms 2496 KB
242487 21/01/2017 21:07:51 Demo2000 DAOTAO - Đào tạo từ xa (OLP 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
242486 21/01/2017 21:06:32 Demo2000 SOCCER - Lịch thi đấu GNU C++ Accepted 437 ms 10428 KB
242485 21/01/2017 21:06:08 Demo2000 TROXE - Trông xe (OLP 2010) Free Pascal Accepted 187 ms 2800 KB
242484 21/01/2017 20:57:51 Demo2000 MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++20 Accepted 500 ms 2632 KB
242483 21/01/2017 20:56:12 Demo2000 GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++20 Accepted 500 ms 13160 KB
242482 21/01/2017 20:55:27 Demo2000 GROUP - Chia nhóm GNU C++ Accepted 15 ms 9716 KB
242481 21/01/2017 20:54:32 Demo2000 HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++ Accepted 6125 ms 153744 KB
242480 21/01/2017 20:53:02 Demo2000 STRAGAIN - Lại là chuỗi GNU C++ Accepted 296 ms 10188 KB
242479 21/01/2017 20:52:37 Demo2000 BANK - Xếp hàng gửi tiền GNU C++ Accepted 140 ms 81664 KB
242478 21/01/2017 20:51:58 Demo2000 CARDS - Thẻ bài Free Pascal Accepted 218 ms 3140 KB
242477 21/01/2017 20:50:24 Demo2000 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 109 ms 3256 KB
242476 21/01/2017 20:49:59 Demo2000 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 15 ms 3412 KB
242475 21/01/2017 20:48:25 Demo2000 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 593 ms 34016 KB
242474 21/01/2017 20:47:59 Demo2000 SEMINAR - Xếp lịch hội nghị GNU C++20 Accepted 15 ms 2692 KB
242473 21/01/2017 20:47:24 Demo2000 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 234 ms 6660 KB
242472 21/01/2017 20:46:55 Demo2000 KEOCO - Kéo co GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
242471 21/01/2017 20:46:12 Demo2000 STRCMP - So Sánh Xâu Con GNU C++20 Accepted 906 ms 12568 KB
242469 21/01/2017 20:41:09 Demo2000 CPER - Hoán vị Free Pascal Accepted 125 ms 2752 KB
242468 21/01/2017 20:40:29 Demo2000 GALLERY - Triển lãm tranh Free Pascal Accepted 15 ms 3228 KB
242467 21/01/2017 20:40:07 Demo2000 DIVIDE - Chia quà GNU C++ Accepted 46 ms 2756 KB
242465 21/01/2017 20:38:57 Demo2000 NEGATIVE - Số phủ định GNU C++20 Accepted 359 ms 2488 KB
242464 21/01/2017 20:38:33 Demo2000 ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 453 ms 2800 KB
242463 21/01/2017 20:38:13 Demo2000 TT - TIENTE Free Pascal Accepted 31 ms 2752 KB
242462 21/01/2017 20:37:47 Demo2000 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 10304 KB
242461 21/01/2017 20:37:11 Demo2000 DAYSO8 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
242460 21/01/2017 20:36:25 Demo2000 CODEN - Cột Đèn GNU C++20 Accepted 15 ms 1084 KB
242459 21/01/2017 20:35:52 Demo2000 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
242458 21/01/2017 20:35:23 Demo2000 STONE - Trò chơi bốc đá GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
242457 21/01/2017 20:34:57 Demo2000 FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
242455 21/01/2017 20:33:58 Demo2000 RECT - Hình chữ nhật GNU C++ Accepted 78 ms 2524 KB
242376 20/01/2017 22:40:22 Demo2000 ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
242374 20/01/2017 22:38:38 Demo2000 VIETCHU - Viết bằng chữ GNU C++ Accepted 15 ms 1184 KB
242372 20/01/2017 22:37:15 Demo2000 TIMSO2 - Tìm số GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
242370 20/01/2017 22:36:32 Demo2000 TREASURE - Đảo kho báu GNU C++ Accepted 203 ms 11452 KB
242368 20/01/2017 22:34:17 Demo2000 STUDY - Kế hoạch học tập Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
242361 20/01/2017 22:24:11 Demo2000 POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 15 ms 836 KB
242356 20/01/2017 22:16:36 Demo2000 NAMNU - Vòng tròn nam nữ GNU C++ Accepted 109 ms 4256 KB
242355 20/01/2017 22:15:52 Demo2000 CHUSO2 - Tìm chữ số Free Pascal Accepted 15 ms 936 KB
242354 20/01/2017 22:15:22 Demo2000 GAO - Siêu nhân GAO GNU C++ Accepted 187 ms 8320 KB
242353 20/01/2017 22:14:55 Demo2000 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2596 KB
242351 20/01/2017 22:14:07 Demo2000 QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++ Accepted 625 ms 31600 KB
242348 20/01/2017 22:12:25 Demo2000 NGHICHTHE - Đếm cặp nghịch thế GNU C++ Accepted 687 ms 3860 KB
242347 20/01/2017 22:11:50 Demo2000 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Accepted 187 ms 4172 KB
242346 20/01/2017 22:10:48 Demo2000 QN5 - Tem nek Free Pascal Accepted 15 ms 808 KB
242345 20/01/2017 22:10:14 Demo2000 NGHICHTHE2 - Đếm Cặp Nghịch Thế GNU C++ Accepted 546 ms 44564 KB
242342 20/01/2017 22:02:02 Demo2000 COBAN - Một bài tập mức cơ bản Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
242341 20/01/2017 22:01:45 Demo2000 SCBG - Dãy hoàn hảo Free Pascal Accepted 31 ms 2768 KB
242340 20/01/2017 22:01:21 Demo2000 VACCINE - VACCINE GNU C++20 Accepted 1671 ms 4684 KB
242339 20/01/2017 22:00:57 Demo2000 ATTCBG - Số hấp dẫn GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
242338 20/01/2017 22:00:06 Demo2000 RTREE - Chiều cao cây (ACMVN 10-2015 J) Free Pascal Accepted 15 ms 1048 KB
242337 20/01/2017 21:57:44 Demo2000 PATROL2 - Đi tuần kho (ACMVN 10-2015 D) GNU C++ Accepted 15 ms 1212 KB
242336 20/01/2017 21:57:16 Demo2000 PI - Đếm số nguyên tố GNU C++ Accepted 1093 ms 2680 KB
242335 20/01/2017 21:56:53 Demo2000 NUMPASSCBG - Mã khoá GNU C++ Accepted 15 ms 752 KB
242334 20/01/2017 21:56:26 Demo2000 TRACKCBG - Trường đua GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
242333 20/01/2017 21:53:38 Demo2000 HALLOWEEN - Đi chơi Halloween GNU C++ Accepted 265 ms 3200 KB
242331 20/01/2017 21:51:31 Demo2000 ONLYONECBG - Kết thân GNU C++ Accepted 218 ms 2648 KB
Trang  [1] 2 3
Back to Top