Các bài đã nộp của idoguirblx
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
731312 11/03/2020 19:21:35 idoguirblx PHASO2 - Phân số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1104 KB
731311 11/03/2020 19:21:07 idoguirblx PHASO2 - Phân số 2 Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
713264 02/02/2020 08:04:14 idoguirblx LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 988 KB
713262 02/02/2020 07:59:41 idoguirblx LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 920 KB
710062 26/01/2020 20:57:40 idoguirblx P2GRP - Tổng các đường đi ngắn nhất Free Pascal Accepted 453 ms 15152 KB
709983 26/01/2020 12:44:13 idoguirblx QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 921 ms 3476 KB
709982 26/01/2020 12:43:21 idoguirblx QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
709981 26/01/2020 12:42:06 idoguirblx QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
709980 26/01/2020 12:41:21 idoguirblx QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
703965 13/01/2020 08:38:18 idoguirblx QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 828 ms 3524 KB
700923 08/01/2020 18:57:44 idoguirblx NEGATIVE - Số phủ định Free Pascal Accepted 312 ms 2772 KB
698983 06/01/2020 10:40:59 idoguirblx ATTCBG - Số hấp dẫn Free Pascal Accepted 15 ms 1256 KB
686841 11/12/2019 08:23:03 idoguirblx USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Time limit exceed on test 17 1062 ms 2756 KB
684500 04/12/2019 07:16:17 idoguirblx Capxach - Cặp xách Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
684314 03/12/2019 15:04:34 idoguirblx LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Wrong answer on test 2 0 ms 1164 KB
684311 03/12/2019 15:02:07 idoguirblx LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 1172 KB
684288 03/12/2019 14:20:05 idoguirblx CASO - Cặp số bằng nhau Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 1148 KB
684287 03/12/2019 14:16:02 idoguirblx MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Wrong answer on test 3 15 ms 892 KB
684244 03/12/2019 11:35:37 idoguirblx TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1364 KB
684235 03/12/2019 11:18:42 idoguirblx OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 15 ms 944 KB
684234 03/12/2019 11:15:58 idoguirblx OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Wrong answer on test 2 0 ms 968 KB
684218 03/12/2019 10:38:47 idoguirblx PI - Đếm số nguyên tố Free Pascal Time limit exceed on test 7 1187 ms 2760 KB
684217 03/12/2019 10:38:26 idoguirblx PI - Đếm số nguyên tố Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
684172 03/12/2019 08:47:00 idoguirblx GITHU - Tính giai thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
684163 03/12/2019 07:47:24 idoguirblx VTAY - Vòng tay Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
683802 02/12/2019 15:11:25 idoguirblx NGAY - Ngày tiếp theo Free Pascal Wrong answer on test 15 15 ms 1156 KB
683787 02/12/2019 14:38:05 idoguirblx NGAY - Ngày tiếp theo Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1136 KB
683735 02/12/2019 09:58:02 idoguirblx DASO - Dãy số Fibonacci (OLPCĐ 2013) Free Pascal Wrong answer on test 3 15 ms 1304 KB
683733 02/12/2019 09:50:18 idoguirblx DASO - Dãy số Fibonacci (OLPCĐ 2013) Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1024 KB
683732 02/12/2019 09:47:53 idoguirblx DASO - Dãy số Fibonacci (OLPCĐ 2013) Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 828 KB
682971 30/11/2019 15:33:40 idoguirblx BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) Free Pascal Accepted 15 ms 956 KB
682961 30/11/2019 15:24:34 idoguirblx BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1036 KB
682959 30/11/2019 15:23:45 idoguirblx BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1160 KB
682958 30/11/2019 15:23:18 idoguirblx BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1264 KB
682955 30/11/2019 15:21:24 idoguirblx BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1356 KB
682950 30/11/2019 15:18:27 idoguirblx BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 988 KB
682948 30/11/2019 15:17:05 idoguirblx BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
682946 30/11/2019 15:15:21 idoguirblx BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
682945 30/11/2019 15:14:47 idoguirblx BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
682923 30/11/2019 14:48:02 idoguirblx NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Runtime error on test 6 15 ms 2832 KB
682920 30/11/2019 14:46:15 idoguirblx NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Runtime error on test 6 15 ms 2832 KB
682916 30/11/2019 14:42:47 idoguirblx NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1204 KB
682915 30/11/2019 14:42:34 idoguirblx NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 848 KB
682914 30/11/2019 14:41:54 idoguirblx NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1148 KB
682912 30/11/2019 14:37:32 idoguirblx NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Wrong answer on test 2 0 ms 1564 KB
682910 30/11/2019 14:36:46 idoguirblx NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
681809 28/11/2019 19:33:34 idoguirblx PIANO - sơn phím Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 1384 KB
681808 28/11/2019 19:33:04 idoguirblx PIANO - sơn phím Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
681348 28/11/2019 07:50:05 idoguirblx NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Wrong answer on test 4 15 ms 1564 KB
671377 09/11/2019 16:36:55 idoguirblx HELLO - Xin chào Free Pascal Accepted 15 ms 892 KB
671376 09/11/2019 16:29:54 idoguirblx MAXXOR - Giá trị lớn nhất Free Pascal Runtime error on test 1 15 ms 2872 KB
671375 09/11/2019 16:29:25 idoguirblx MAXXOR - Giá trị lớn nhất Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
662568 25/10/2019 12:38:58 idoguirblx COUNTNUM - Số lượng số Free Pascal Accepted 15 ms 952 KB
662567 25/10/2019 12:26:40 idoguirblx EZSORT - Sắp xếp là chuyện nhỏ! Free Pascal Accepted 109 ms 5056 KB
662564 25/10/2019 12:17:51 idoguirblx USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Wrong answer on test 12 15 ms 1216 KB
586494 25/05/2019 15:11:05 idoguirblx BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) Free Pascal Accepted 15 ms 1548 KB
586490 25/05/2019 15:05:25 idoguirblx ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
586488 25/05/2019 15:03:08 idoguirblx SMAMA - Số may mắn Free Pascal Accepted 15 ms 1028 KB
583672 16/05/2019 21:57:28 idoguirblx TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 860 KB
583671 16/05/2019 21:56:26 idoguirblx TILE - Chồng gạch Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
579166 01/05/2019 16:02:07 idoguirblx HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1284 KB
579165 01/05/2019 16:00:35 idoguirblx PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
577727 28/04/2019 14:55:19 idoguirblx BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1000 KB
577725 28/04/2019 14:51:55 idoguirblx TGVU - Tam giác vuông Free Pascal Accepted 15 ms 1048 KB
577723 28/04/2019 14:48:09 idoguirblx MERGENUM - Ghép số Free Pascal Accepted 15 ms 2716 KB
577713 28/04/2019 14:24:56 idoguirblx EZSORT - Sắp xếp là chuyện nhỏ! Free Pascal Accepted 78 ms 2712 KB
576058 22/04/2019 21:13:01 idoguirblx SAGAIN - Lại là xâu Free Pascal Accepted 171 ms 26848 KB
576054 22/04/2019 21:09:13 idoguirblx XOSO - Xóa số (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 31 ms 2752 KB
576052 22/04/2019 21:08:31 idoguirblx XOSO - Xóa số (OLPCĐ 2012) Free Pascal Wrong answer on test 12 31 ms 2712 KB
576045 22/04/2019 20:58:45 idoguirblx SMAMA - Số may mắn Free Pascal Runtime error on test 1 15 ms 1044 KB
576044 22/04/2019 20:57:46 idoguirblx SMAMA - Số may mắn Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 2044 KB
576028 22/04/2019 20:36:52 idoguirblx ALBO - Alice và Bob Free Pascal Accepted 15 ms 952 KB
576026 22/04/2019 20:35:45 idoguirblx ALBO - Alice và Bob Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 824 KB
576021 22/04/2019 20:30:34 idoguirblx FIBO - Số fibonacy Free Pascal Accepted 15 ms 820 KB
576020 22/04/2019 20:29:53 idoguirblx FIBO - Số fibonacy Free Pascal Accepted 15 ms 768 KB
576019 22/04/2019 20:27:28 idoguirblx DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1000 KB
575952 22/04/2019 13:08:53 idoguirblx TGVU - Tam giác vuông Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 852 KB
575951 22/04/2019 13:08:29 idoguirblx TGVU - Tam giác vuông Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 924 KB
575946 22/04/2019 12:29:48 idoguirblx TGVU - Tam giác vuông Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 924 KB
575945 22/04/2019 12:24:51 idoguirblx HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 2884 KB
575742 21/04/2019 11:45:03 idoguirblx KSAN - Khách sạn Free Pascal Accepted 140 ms 4348 KB
575734 21/04/2019 09:57:58 idoguirblx KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 1000 ms 2780 KB
575733 21/04/2019 09:55:06 idoguirblx Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 93 ms 2876 KB
575732 21/04/2019 09:47:34 idoguirblx CPASS - Mật khẩu máy tính Free Pascal Accepted 140 ms 11864 KB
575731 21/04/2019 09:19:53 idoguirblx HIPHA - Hình phạt Free Pascal Wrong answer on test 5 15 ms 916 KB
575730 21/04/2019 09:19:33 idoguirblx HIPHA - Hình phạt Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
575729 21/04/2019 09:10:40 idoguirblx TONG - Tổng A + B Python 2 Accepted 78 ms 6148 KB
575728 21/04/2019 09:10:19 idoguirblx TONG - Tổng A + B Python 3 Runtime error on test 1 62 ms 5992 KB
575727 21/04/2019 09:08:38 idoguirblx SMAMA - Số may mắn Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 940 KB
575726 21/04/2019 09:07:47 idoguirblx SMAMA - Số may mắn Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
575725 21/04/2019 09:07:11 idoguirblx SMAMA - Số may mắn Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
575724 21/04/2019 09:06:35 idoguirblx SMAMA - Số may mắn Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
575717 21/04/2019 08:50:41 idoguirblx MKC - Mật khẩu Free Pascal Accepted 0 ms 1036 KB
575716 21/04/2019 08:50:06 idoguirblx MKC - Mật khẩu Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
575698 20/04/2019 22:55:46 idoguirblx XOSO - Xóa số (OLPCĐ 2012) Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 832 KB
575697 20/04/2019 22:52:45 idoguirblx XOSO - Xóa số (OLPCĐ 2012) Free Pascal Runtime error on test 1 15 ms 700 KB
575696 20/04/2019 22:52:01 idoguirblx XOSO - Xóa số (OLPCĐ 2012) Free Pascal Runtime error on test 1 15 ms 884 KB
575695 20/04/2019 22:51:30 idoguirblx XOSO - Xóa số (OLPCĐ 2012) Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
575694 20/04/2019 22:45:36 idoguirblx KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
575693 20/04/2019 22:39:21 idoguirblx KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1816 KB
Trang  [1] 2
Back to Top