Các bài đã nộp của maiht
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
722701 19/02/2020 15:30:26 maiht DS - ebola Free Pascal Wrong answer on test 9 234 ms 4068 KB
722689 19/02/2020 15:26:32 maiht DS - ebola Free Pascal Wrong answer on test 9 203 ms 4068 KB
721523 17/02/2020 15:06:08 maiht DOXA - Đổ xăng Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
721520 17/02/2020 15:02:08 maiht VDSEQ04 - Giá trị trung bình Free Pascal Accepted 390 ms 6652 KB
721519 17/02/2020 14:58:45 maiht xaufibo - Xâu Fibonacci Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
720775 15/02/2020 21:16:41 maiht DS - ebola Free Pascal Accepted 250 ms 6928 KB
698033 04/01/2020 19:00:55 maiht Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 968 KB
698030 04/01/2020 18:54:19 maiht Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1120 KB
698009 04/01/2020 18:36:10 maiht Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1120 KB
697997 04/01/2020 18:20:34 maiht Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 948 KB
697993 04/01/2020 18:12:46 maiht DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 46 ms 2820 KB
697992 04/01/2020 18:11:32 maiht DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
Back to Top