Các bài đã nộp của middlest
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
875697 10/02/2021 19:51:38 middlest CHNREST - Chinese restaurant GNU C++11 Accepted 125 ms 25960 KB
186587 02/10/2016 16:57:47 middlest NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 156 ms 11256 KB
186336 02/10/2016 11:23:33 middlest DAYNGO3 - Dãy ngoặc 3 GNU C++11 Accepted 31 ms 1104 KB
186334 02/10/2016 11:23:13 middlest DAYNGO3 - Dãy ngoặc 3 GNU C++11 Time limit exceed on test 33 1015 ms 4888 KB
186332 02/10/2016 11:22:19 middlest DAYNGO3 - Dãy ngoặc 3 GNU C++11 Accepted 31 ms 1104 KB
186331 02/10/2016 11:22:02 middlest DAYNGO3 - Dãy ngoặc 3 GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
186330 02/10/2016 11:21:20 middlest DAYNGO3 - Dãy ngoặc 3 GNU C++11 Accepted 31 ms 4888 KB
186329 02/10/2016 11:19:19 middlest DAYNGO3 - Dãy ngoặc 3 GNU C++11 Wrong answer on test 32 15 ms 1104 KB
186328 02/10/2016 11:17:53 middlest DAYNGO3 - Dãy ngoặc 3 GNU C++11 Wrong answer on test 32 15 ms 1104 KB
186326 02/10/2016 11:15:02 middlest DAYNGO3 - Dãy ngoặc 3 GNU C++11 Wrong answer on test 32 15 ms 1104 KB
186324 02/10/2016 11:14:27 middlest DAYNGO3 - Dãy ngoặc 3 GNU C++11 Wrong answer on test 32 15 ms 3324 KB
178520 18/09/2016 16:24:50 middlest WORDFIND2 - Trò chơi tìm chữ 2 GNU C++11 Accepted 1796 ms 86188 KB
178518 18/09/2016 16:22:41 middlest WORDFIND2 - Trò chơi tìm chữ 2 GNU C++11 Accepted 1843 ms 86192 KB
178515 18/09/2016 16:19:56 middlest WORDFIND2 - Trò chơi tìm chữ 2 GNU C++11 Wrong answer on test 18 1062 ms 65844 KB
178514 18/09/2016 16:18:16 middlest WORDFIND2 - Trò chơi tìm chữ 2 GNU C++11 Wrong answer on test 16 375 ms 34188 KB
178513 18/09/2016 16:17:40 middlest WORDFIND2 - Trò chơi tìm chữ 2 GNU C++11 Wrong answer on test 16 359 ms 34188 KB
178512 18/09/2016 16:17:21 middlest WORDFIND2 - Trò chơi tìm chữ 2 GNU C++11 Wrong answer on test 18 1015 ms 65844 KB
178511 18/09/2016 16:17:03 middlest WORDFIND2 - Trò chơi tìm chữ 2 GNU C++11 Wrong answer on test 18 1125 ms 65844 KB
178510 18/09/2016 16:16:44 middlest WORDFIND2 - Trò chơi tìm chữ 2 GNU C++11 Wrong answer on test 18 1046 ms 61296 KB
178509 18/09/2016 16:16:27 middlest WORDFIND2 - Trò chơi tìm chữ 2 GNU C++11 Runtime error on test 18 359 ms 31720 KB
178508 18/09/2016 16:15:03 middlest WORDFIND2 - Trò chơi tìm chữ 2 GNU C++11 Runtime error on test 17 375 ms 29548 KB
178506 18/09/2016 16:12:29 middlest WORDFIND2 - Trò chơi tìm chữ 2 GNU C++11 Wrong answer on test 16 359 ms 29696 KB
178505 18/09/2016 16:11:43 middlest WORDFIND2 - Trò chơi tìm chữ 2 GNU C++11 Wrong answer on test 16 359 ms 29696 KB
178502 18/09/2016 16:10:30 middlest WORDFIND2 - Trò chơi tìm chữ 2 GNU C++11 Runtime error on test 16 31 ms 7688 KB
178491 18/09/2016 15:52:39 middlest WORDFIND - Trò chơi tìm chữ GNU C++11 Accepted 1312 ms 8488 KB
178490 18/09/2016 15:52:07 middlest WORDFIND - Trò chơi tìm chữ GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 804 KB
178488 18/09/2016 15:50:19 middlest WORDFIND - Trò chơi tìm chữ GNU C++11 Accepted 1328 ms 8488 KB
178485 18/09/2016 15:46:36 middlest WORDFIND - Trò chơi tìm chữ GNU C++11 Wrong answer on test 20 1234 ms 8472 KB
178464 18/09/2016 14:06:54 middlest GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 4234 ms 20044 KB
178463 18/09/2016 14:02:45 middlest GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 4078 ms 20048 KB
178461 18/09/2016 13:57:36 middlest GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++11 Wrong answer on test 7 31 ms 1108 KB
178458 18/09/2016 13:41:42 middlest GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++11 Time limit exceed on test 37 10031 ms 47120 KB
178452 18/09/2016 13:35:56 middlest GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++11 Wrong answer on test 25 312 ms 12292 KB
178392 18/09/2016 10:05:47 middlest FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++11 Accepted 46 ms 1108 KB
178391 18/09/2016 10:04:33 middlest FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++11 Wrong answer on test 4 0 ms 1108 KB
178374 18/09/2016 09:47:22 middlest TREE - Cây NP tìm kiếm (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 328 ms 2900 KB
178373 18/09/2016 09:46:51 middlest TREE - Cây NP tìm kiếm (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Time limit exceed on test 20 2015 ms 2928 KB
178183 17/09/2016 20:05:26 middlest TREE - Cây NP tìm kiếm (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Wrong answer on test 11 15 ms 1032 KB
177524 16/09/2016 15:27:35 middlest HARA - Dán hàng rào GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
177505 16/09/2016 14:45:20 middlest BONE - Bỏng nếp GNU C++11 Accepted 46 ms 1056 KB
177224 15/09/2016 21:21:33 middlest DT1 - DT2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
177223 15/09/2016 21:20:50 middlest DT1 - DT2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
177218 15/09/2016 21:17:25 middlest DT1 - DT2 GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1884 KB
177217 15/09/2016 21:13:54 middlest DT1 - DT2 GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1056 KB
177206 15/09/2016 20:51:59 middlest VDSEQ04 - Giá trị trung bình GNU C++11 Accepted 296 ms 9676 KB
177178 15/09/2016 20:16:35 middlest VDSEQ03 - Doanh thu công ty GNU C++11 Time limit exceed on test 19 1031 ms 64944 KB
177176 15/09/2016 20:15:29 middlest VDSEQ03 - Doanh thu công ty GNU C++11 Time limit exceed on test 19 1015 ms 79240 KB
177175 15/09/2016 20:14:19 middlest VDSEQ03 - Doanh thu công ty GNU C++11 Wrong answer on test 15 78 ms 41124 KB
177172 15/09/2016 20:11:04 middlest VDSEQ03 - Doanh thu công ty GNU C++11 Wrong answer on test 2 31 ms 1028 KB
177160 15/09/2016 19:53:39 middlest VDSEQ03 - Doanh thu công ty GNU C++11 Accepted 359 ms 9524 KB
175688 13/09/2016 21:08:05 middlest SumTable - Tổng trên bảng số GNU C++11 Accepted 906 ms 9832 KB
175489 13/09/2016 17:24:09 middlest DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++11 Accepted 437 ms 2392 KB
175238 13/09/2016 15:08:25 middlest ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 1562 ms 169672 KB
174702 12/09/2016 22:32:54 middlest ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 4015 ms 68944 KB
174662 12/09/2016 21:53:33 middlest BODEN - Dãy bóng đèn GNU C++11 Accepted 1343 ms 11932 KB
174654 12/09/2016 21:45:53 middlest BODEN - Dãy bóng đèn GNU C++11 Accepted 1218 ms 11944 KB
174653 12/09/2016 21:45:37 middlest BODEN - Dãy bóng đèn GNU C++11 Runtime error on test 23 15 ms 4420 KB
174576 12/09/2016 21:01:25 middlest HC - Hồ nước GNU C++11 Accepted 343 ms 16432 KB
174574 12/09/2016 21:00:53 middlest HC - Hồ nước GNU C++11 Time limit exceed on test 9 1078 ms 6256 KB
174425 12/09/2016 17:25:18 middlest HC - Hồ nước GNU C++11 Accepted 312 ms 14656 KB
174424 12/09/2016 17:24:54 middlest HC - Hồ nước GNU C++11 Accepted 312 ms 18940 KB
174423 12/09/2016 17:23:59 middlest HC - Hồ nước GNU C++11 Time limit exceed on test 9 1078 ms 7944 KB
174422 12/09/2016 17:22:50 middlest HC - Hồ nước GNU C++11 Time limit exceed on test 9 1109 ms 8176 KB
174421 12/09/2016 17:22:15 middlest HC - Hồ nước GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 824 KB
174420 12/09/2016 17:20:51 middlest HC - Hồ nước GNU C++11 Time limit exceed on test 8 1093 ms 14948 KB
174419 12/09/2016 17:20:08 middlest HC - Hồ nước GNU C++11 Time limit exceed on test 9 1015 ms 7456 KB
174418 12/09/2016 17:19:16 middlest HC - Hồ nước GNU C++11 Time limit exceed on test 9 1093 ms 8360 KB
174204 12/09/2016 13:51:26 middlest VERVALUE - Giá trị của đỉnh GNU C++11 Accepted 640 ms 37428 KB
173657 11/09/2016 15:21:48 middlest AnBuffet - Ăn buffet GNU C++11 Accepted 140 ms 4816 KB
173656 11/09/2016 15:21:33 middlest AnBuffet - Ăn buffet GNU C++11 Accepted 156 ms 4816 KB
173655 11/09/2016 15:20:43 middlest AnBuffet - Ăn buffet GNU C++11 Wrong answer on test 16 203 ms 3792 KB
173654 11/09/2016 15:19:43 middlest AnBuffet - Ăn buffet GNU C++11 Wrong answer on test 15 187 ms 3792 KB
173652 11/09/2016 15:17:04 middlest AnBuffet - Ăn buffet GNU C++11 Wrong answer on test 15 203 ms 3792 KB
173651 11/09/2016 15:15:08 middlest AnBuffet - Ăn buffet GNU C++11 Wrong answer on test 15 203 ms 3792 KB
173533 11/09/2016 09:33:02 middlest CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++11 Accepted 515 ms 6384 KB
173517 11/09/2016 08:52:00 middlest TRANSINFO - Truyền thông tin GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 888 KB
169669 03/09/2016 22:05:45 middlest CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++11 Wrong answer on test 1 109 ms 2412 KB
169353 03/09/2016 20:49:02 middlest CALNUM - Đếm số GNU C++11 Accepted 171 ms 85888 KB
169350 03/09/2016 20:48:42 middlest CALNUM - Đếm số GNU C++11 Wrong answer on test 1 125 ms 85868 KB
169275 03/09/2016 20:38:18 middlest EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
169221 03/09/2016 20:28:32 middlest CALNUM - Đếm số GNU C++11 Wrong answer on test 1 140 ms 85824 KB
169137 03/09/2016 20:13:43 middlest CALNUM - Đếm số GNU C++11 Wrong answer on test 1 140 ms 85828 KB
169125 03/09/2016 20:12:38 middlest CALNUM - Đếm số GNU C++11 Wrong answer on test 1 109 ms 85872 KB
169075 03/09/2016 20:02:42 middlest CALNUM - Đếm số GNU C++11 Wrong answer on test 1 93 ms 1048 KB
169033 03/09/2016 19:56:47 middlest CALNUM - Đếm số GNU C++11 Wrong answer on test 1 46 ms 1236 KB
168930 03/09/2016 19:43:26 middlest MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 640 ms 2056 KB
168807 03/09/2016 19:31:04 middlest COUNTNUM - Số lượng số GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
168069 01/09/2016 20:57:58 middlest TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++11 Accepted 1750 ms 35968 KB
164995 23/08/2016 21:32:40 middlest SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) GNU C++11 Accepted 1000 ms 1768 KB
164395 22/08/2016 16:57:42 middlest HOCA - Hồ cá GNU C++11 Accepted 1468 ms 84900 KB
164320 22/08/2016 14:39:53 middlest PIKA - Pikachu GNU C++11 Accepted 46 ms 1804 KB
164316 22/08/2016 14:27:12 middlest PIKA - Pikachu GNU C++11 Wrong answer on test 27 15 ms 1116 KB
164123 21/08/2016 20:22:18 middlest OPT - Tùy chọn (OLP 2009) GNU C++11 Wrong answer on test 5 15 ms 928 KB
164082 21/08/2016 15:04:23 middlest CapdoiHH - Cặp đôi hoàn hảo GNU C++11 Accepted 265 ms 6128 KB
164081 21/08/2016 15:02:46 middlest CapdoiHH - Cặp đôi hoàn hảo GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1128 KB
164075 21/08/2016 13:32:03 middlest DT - DT1 GNU C++11 Accepted 46 ms 1116 KB
164072 21/08/2016 13:27:50 middlest DT - DT1 GNU C++11 Wrong answer on test 1 31 ms 844 KB
164055 21/08/2016 10:06:28 middlest QT - Quân Tượng GNU C++11 Accepted 93 ms 1128 KB
164054 21/08/2016 10:02:56 middlest QT - Quân Tượng GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 844 KB
163968 20/08/2016 22:37:52 middlest PIKA - Pikachu GNU C++11 Wrong answer on test 27 15 ms 1116 KB
Trang  [1] 2 3 4 5 6 7 8
Back to Top