Các bài đã nộp của minhhien
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
1283217 27/07/2023 18:59:01 minhhien MXOR - Tổng lớn nhất GNU C++20 Time limit exceed on test 1 1078 ms 2580 KB
1283216 27/07/2023 18:58:53 minhhien MXOR - Tổng lớn nhất GNU C++20 Time limit exceed on test 1 1078 ms 2580 KB
1283215 27/07/2023 18:58:33 minhhien MXOR - Tổng lớn nhất GNU C++20 Time limit exceed on test 1 1093 ms 2580 KB
1283186 27/07/2023 17:30:01 minhhien J4F - Dia da Mentira GNU C++20 Wrong answer on test 1 0 ms 760 KB
1283185 27/07/2023 17:29:52 minhhien J4F - Dia da Mentira GNU C++20 Wrong answer on test 3 0 ms 1128 KB
1283184 27/07/2023 17:29:43 minhhien J4F - Dia da Mentira GNU C++20 Wrong answer on test 2 15 ms 1116 KB
1283183 27/07/2023 17:29:01 minhhien J4F - Dia da Mentira GNU C++20 Compilation error 0 ms 0 KB
1283182 27/07/2023 17:28:20 minhhien J4F - Dia da Mentira GNU C++20 Wrong answer on test 1 0 ms 340 KB
1283181 27/07/2023 17:28:10 minhhien J4F - Dia da Mentira GNU C++20 Wrong answer on test 3 15 ms 1132 KB
1283180 27/07/2023 17:28:01 minhhien J4F - Dia da Mentira GNU C++20 Wrong answer on test 1 15 ms 1132 KB
1283179 27/07/2023 17:27:37 minhhien J4F - Dia da Mentira GNU C++20 Wrong answer on test 3 0 ms 1132 KB
1283177 27/07/2023 17:23:24 minhhien J4F - Dia da Mentira GNU C++20 Wrong answer on test 3 15 ms 920 KB
1283176 27/07/2023 17:23:11 minhhien J4F - Dia da Mentira GNU C++20 Wrong answer on test 3 15 ms 920 KB
1283175 27/07/2023 17:22:54 minhhien J4F - Dia da Mentira GNU C++20 Wrong answer on test 3 0 ms 1132 KB
1283174 27/07/2023 17:22:46 minhhien J4F - Dia da Mentira GNU C++20 Wrong answer on test 3 15 ms 1132 KB
1283173 27/07/2023 17:22:32 minhhien J4F - Dia da Mentira GNU C++20 Wrong answer on test 3 0 ms 1128 KB
1283172 27/07/2023 17:22:24 minhhien J4F - Dia da Mentira GNU C++20 Wrong answer on test 3 0 ms 1132 KB
1283171 27/07/2023 17:22:13 minhhien J4F - Dia da Mentira GNU C++20 Wrong answer on test 1 0 ms 852 KB
1283170 27/07/2023 17:21:52 minhhien J4F - Dia da Mentira GNU C++20 Wrong answer on test 3 0 ms 1116 KB
1283169 27/07/2023 17:21:44 minhhien J4F - Dia da Mentira GNU C++20 Wrong answer on test 3 15 ms 1132 KB
1283168 27/07/2023 17:21:35 minhhien J4F - Dia da Mentira GNU C++20 Wrong answer on test 3 15 ms 1112 KB
1283167 27/07/2023 17:21:26 minhhien J4F - Dia da Mentira GNU C++20 Wrong answer on test 3 0 ms 1112 KB
1283166 27/07/2023 17:21:18 minhhien J4F - Dia da Mentira GNU C++20 Wrong answer on test 3 0 ms 1132 KB
1283164 27/07/2023 17:21:04 minhhien J4F - Dia da Mentira GNU C++20 Wrong answer on test 1 0 ms 1112 KB
1283163 27/07/2023 17:20:36 minhhien MXOR - Tổng lớn nhất GNU C++20 Wrong answer on test 3 0 ms 2628 KB
1283162 27/07/2023 17:19:24 minhhien J4F - Dia da Mentira GNU C++20 Wrong answer on test 3 15 ms 740 KB
1283160 27/07/2023 17:18:42 minhhien J4F - Dia da Mentira GNU C++20 Wrong answer on test 1 0 ms 920 KB
1283159 27/07/2023 17:18:40 minhhien J4F - Dia da Mentira GNU C++20 Wrong answer on test 3 15 ms 1132 KB
1283158 27/07/2023 17:18:36 minhhien J4F - Dia da Mentira GNU C++20 Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
1283157 27/07/2023 17:18:29 minhhien J4F - Dia da Mentira GNU C++20 Wrong answer on test 3 15 ms 1112 KB
1283156 27/07/2023 17:18:26 minhhien J4F - Dia da Mentira GNU C++20 Wrong answer on test 1 46 ms 1660 KB
1283155 27/07/2023 17:18:23 minhhien J4F - Dia da Mentira GNU C++20 Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
1283154 27/07/2023 17:18:11 minhhien J4F - Dia da Mentira GNU C++20 Wrong answer on test 3 0 ms 1132 KB
1283153 27/07/2023 17:17:59 minhhien J4F - Dia da Mentira GNU C++20 Wrong answer on test 1 0 ms 660 KB
1283152 27/07/2023 17:17:55 minhhien J4F - Dia da Mentira GNU C++20 Wrong answer on test 3 0 ms 1132 KB
1283151 27/07/2023 17:17:36 minhhien J4F - Dia da Mentira GNU C++20 Wrong answer on test 3 0 ms 1128 KB
1283150 27/07/2023 17:16:47 minhhien J4F - Dia da Mentira GNU C++20 Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
1283149 27/07/2023 17:16:41 minhhien J4F - Dia da Mentira GNU C++20 Wrong answer on test 3 15 ms 920 KB
1283148 27/07/2023 17:16:28 minhhien J4F - Dia da Mentira GNU C++20 Wrong answer on test 3 0 ms 1108 KB
1283147 27/07/2023 17:16:22 minhhien J4F - Dia da Mentira GNU C++20 Wrong answer on test 3 0 ms 1132 KB
1283144 27/07/2023 17:15:53 minhhien MXOR - Tổng lớn nhất GNU C++20 Wrong answer on test 3 0 ms 2536 KB
1283135 27/07/2023 17:08:54 minhhien J4F - Dia da Mentira GNU C++20 Wrong answer on test 1 15 ms 260 KB
1283134 27/07/2023 17:08:52 minhhien J4F - Dia da Mentira GNU C++20 Wrong answer on test 1 0 ms 216 KB
1283133 27/07/2023 17:08:49 minhhien J4F - Dia da Mentira GNU C++20 Wrong answer on test 3 15 ms 1132 KB
1274467 01/07/2023 17:43:46 minhhien CANDY2 - Chia kẹo 2 GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1072 KB
1274466 01/07/2023 17:41:18 minhhien CANDY2 - Chia kẹo 2 GNU C++ Accepted 62 ms 3160 KB
1274465 01/07/2023 17:40:49 minhhien CANDY2 - Chia kẹo 2 GNU C++ Accepted 31 ms 2980 KB
1274464 01/07/2023 17:39:45 minhhien CANDY2 - Chia kẹo 2 GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1052 KB
1274463 01/07/2023 17:39:04 minhhien CANDY2 - Chia kẹo 2 GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1274462 01/07/2023 17:35:24 minhhien CANDY2 - Chia kẹo 2 GNU C++ Runtime error on test 1 15 ms 11632 KB
1274461 01/07/2023 17:34:44 minhhien CANDY2 - Chia kẹo 2 GNU C++20 Runtime error on test 1 15 ms 11632 KB
1274459 01/07/2023 17:32:45 minhhien CANDY2 - Chia kẹo 2 GNU C++20 Runtime error on test 1 0 ms 11632 KB
1274458 01/07/2023 17:29:43 minhhien CANDY2 - Chia kẹo 2 GNU C++20 Wrong answer on test 1 15 ms 1072 KB
1120191 20/08/2022 15:10:24 minhhien HEXA - Lục giác đều (OLP 2008) GNU C++20 Wrong answer on test 1 15 ms 1032 KB
1120189 20/08/2022 15:10:07 minhhien HEXA - Lục giác đều (OLP 2008) GNU C++20 Wrong answer on test 5 15 ms 1068 KB
1119513 18/08/2022 22:18:07 minhhien SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất GNU C++20 Accepted 203 ms 9596 KB
1119493 18/08/2022 21:38:56 minhhien DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++20 Accepted 46 ms 2912 KB
1119491 18/08/2022 21:36:36 minhhien DISC - Đĩa nhạc GNU C++20 Accepted 46 ms 2988 KB
1119488 18/08/2022 21:24:18 minhhien DISC - Đĩa nhạc GNU C++20 Time limit exceed on test 23 1093 ms 5712 KB
1119482 18/08/2022 21:14:14 minhhien SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất GNU C++20 Wrong answer on test 41 171 ms 9300 KB
1119481 18/08/2022 21:13:54 minhhien SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất GNU C++20 Compilation error 0 ms 0 KB
1119479 18/08/2022 21:13:00 minhhien SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất GNU C++20 Compilation error 0 ms 0 KB
1119478 18/08/2022 21:12:03 minhhien SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất GNU C++20 Wrong answer on test 41 156 ms 7056 KB
1119477 18/08/2022 21:11:41 minhhien SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất GNU C++20 Compilation error 0 ms 0 KB
1119473 18/08/2022 21:08:45 minhhien SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất GNU C++20 Wrong answer on test 41 156 ms 8312 KB
1119471 18/08/2022 21:08:17 minhhien SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất GNU C++20 Wrong answer on test 41 156 ms 6932 KB
1119470 18/08/2022 21:08:02 minhhien SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất GNU C++20 Compilation error 0 ms 0 KB
1119467 18/08/2022 21:06:44 minhhien SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất GNU C++20 Wrong answer on test 41 156 ms 6828 KB
1119421 18/08/2022 17:46:23 minhhien CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++20 Accepted 140 ms 2864 KB
1119412 18/08/2022 17:21:11 minhhien SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất GNU C++20 Wrong answer on test 4 15 ms 1068 KB
1119404 18/08/2022 17:09:47 minhhien SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất GNU C++20 Wrong answer on test 2 0 ms 800 KB
1119399 18/08/2022 17:03:51 minhhien SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất GNU C++20 Wrong answer on test 2 0 ms 1068 KB
1119383 18/08/2022 16:41:13 minhhien DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++20 Accepted 46 ms 1900 KB
1119373 18/08/2022 16:33:22 minhhien HUFF - Mã nén Huffman GNU C++20 Accepted 15 ms 2528 KB
1119305 18/08/2022 15:20:33 minhhien NGUYEN - Điểm nguyên GNU C++20 Accepted 15 ms 1872 KB
1119286 18/08/2022 14:56:06 minhhien HUFF - Mã nén Huffman GNU C++20 Wrong answer on test 17 15 ms 1080 KB
1119284 18/08/2022 14:55:14 minhhien HUFF - Mã nén Huffman GNU C++20 Wrong answer on test 17 15 ms 1968 KB
1119280 18/08/2022 14:53:46 minhhien HUFF - Mã nén Huffman GNU C++20 Wrong answer on test 17 15 ms 1068 KB
1119278 18/08/2022 14:52:57 minhhien HUFF - Mã nén Huffman GNU C++20 Wrong answer on test 17 15 ms 1536 KB
1119276 18/08/2022 14:52:34 minhhien HUFF - Mã nén Huffman GNU C++20 Wrong answer on test 17 15 ms 812 KB
1119214 18/08/2022 11:51:11 minhhien BITHU - Chiều cao cây biểu thức GNU C++20 Wrong answer on test 3 0 ms 828 KB
1119212 18/08/2022 11:50:45 minhhien BITHU - Chiều cao cây biểu thức GNU C++20 Wrong answer on test 1 0 ms 868 KB
1119211 18/08/2022 11:47:20 minhhien HFAMOUS - Người nổi tiếng GNU C++20 Accepted 109 ms 7588 KB
1119210 18/08/2022 11:46:12 minhhien HFAMOUS - Người nổi tiếng GNU C++20 Wrong answer on test 5 46 ms 4872 KB
1119208 18/08/2022 11:41:29 minhhien HFAMOUS - Người nổi tiếng GNU C++20 Wrong answer on test 2 15 ms 1068 KB
1119206 18/08/2022 11:36:27 minhhien HFAMOUS - Người nổi tiếng GNU C++20 Wrong answer on test 2 15 ms 1068 KB
1119188 18/08/2022 11:17:23 minhhien SUMGCD - SUMGCD GNU C++20 Accepted 187 ms 18164 KB
1118957 17/08/2022 22:41:30 minhhien SUMGCD - SUMGCD GNU C++20 Accepted 250 ms 18180 KB
1118956 17/08/2022 22:41:09 minhhien SUMGCD - SUMGCD GNU C++20 Accepted 671 ms 18164 KB
1118950 17/08/2022 22:29:52 minhhien SUMGCD - SUMGCD GNU C++20 Accepted 171 ms 18192 KB
1118916 17/08/2022 21:48:42 minhhien BEAUTRI - Tam giác đẹp GNU C++20 Unknown error on test 11, please resubmit 15 ms 1068 KB
1118915 17/08/2022 21:48:22 minhhien BEAUTRI - Tam giác đẹp GNU C++20 Unknown error on test 11, please resubmit 15 ms 812 KB
1118914 17/08/2022 21:46:28 minhhien BEAUTRI - Tam giác đẹp GNU C++20 Accepted 15 ms 2568 KB
1118912 17/08/2022 21:45:31 minhhien BEAUTRI - Tam giác đẹp GNU C++20 Wrong answer on test 8 15 ms 1080 KB
1118901 17/08/2022 21:33:07 minhhien BEAUTRI - Tam giác đẹp GNU C++20 Wrong answer on test 4 15 ms 1068 KB
1118885 17/08/2022 21:23:45 minhhien BEAUTRI - Tam giác đẹp GNU C++20 Wrong answer on test 2 15 ms 1068 KB
1118873 17/08/2022 21:13:39 minhhien ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++20 Accepted 296 ms 6216 KB
1118785 17/08/2022 17:58:28 minhhien NGHICHTHE - Đếm cặp nghịch thế GNU C++20 Time limit exceed on test 4 5031 ms 48448 KB
1118784 17/08/2022 17:58:03 minhhien NGHICHTHE - Đếm cặp nghịch thế GNU C++20 Wrong answer on test 2 1375 ms 4168 KB
1118780 17/08/2022 17:55:10 minhhien NGHICHTHE - Đếm cặp nghịch thế GNU C++20 Memory limit exceed on test 4 875 ms 136748 KB
Trang  [1] 2 3 ... 13 14
Back to Top