Các bài đã nộp của sorry_dahaodl
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
503693 02/11/2018 21:30:09 sorry_dahaodl NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Time limit exceed on test 6 1109 ms 3032 KB
503691 02/11/2018 21:29:34 sorry_dahaodl NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 792 KB
503687 02/11/2018 21:28:19 sorry_dahaodl NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1112 KB
503685 02/11/2018 21:28:02 sorry_dahaodl NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
503683 02/11/2018 21:27:24 sorry_dahaodl NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
503682 02/11/2018 21:27:06 sorry_dahaodl NHGA - Nhà gần nhất GNU C++20 Compilation error 0 ms 0 KB
362358 18/11/2017 15:09:24 sorry_dahaodl DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2212 KB
362355 18/11/2017 15:07:54 sorry_dahaodl DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1364 KB
362336 18/11/2017 14:57:05 sorry_dahaodl DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 1364 KB
362335 18/11/2017 14:55:22 sorry_dahaodl DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Time limit exceed on test 1 1078 ms 2976 KB
358851 13/11/2017 13:55:17 sorry_dahaodl CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1348 KB
353141 05/11/2017 20:21:19 sorry_dahaodl DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++20 Accepted 234 ms 13488 KB
350002 01/11/2017 09:39:07 sorry_dahaodl EZ1 - EZ AF 1 GNU C++20 Wrong answer on test 5 62 ms 3464 KB
350001 01/11/2017 09:37:21 sorry_dahaodl EZ1 - EZ AF 1 GNU C++20 Wrong answer on test 13 2062 ms 123900 KB
283767 28/05/2017 19:45:36 sorry_dahaodl DOANP - Đoạn phủ GNU C++20 Accepted 250 ms 2964 KB
283766 28/05/2017 19:44:42 sorry_dahaodl DOANP - Đoạn phủ GNU C++20 Compilation error 0 ms 0 KB
275544 04/05/2017 16:31:36 sorry_dahaodl EXP - Biểu thức GNU C++20 Time limit exceed on test 52 1046 ms 78280 KB
275543 04/05/2017 16:31:21 sorry_dahaodl EXP - Biểu thức GNU C++20 Time limit exceed on test 76 1046 ms 2948 KB
275542 04/05/2017 16:31:04 sorry_dahaodl EXP - Biểu thức GNU C++20 Time limit exceed on test 86 1031 ms 2544 KB
275539 04/05/2017 16:18:43 sorry_dahaodl EXP - Biểu thức GNU C++20 Accepted 31 ms 1092 KB
275538 04/05/2017 16:17:55 sorry_dahaodl EXP - Biểu thức GNU C++20 Wrong answer on test 17 15 ms 1084 KB
273750 25/04/2017 22:47:49 sorry_dahaodl EXP - Biểu thức GNU C++20 Wrong answer on test 2 15 ms 1080 KB
273749 25/04/2017 22:47:07 sorry_dahaodl EXP - Biểu thức GNU C++20 Wrong answer on test 2 0 ms 1088 KB
268774 07/04/2017 22:31:53 sorry_dahaodl FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++20 Accepted 125 ms 53348 KB
268768 07/04/2017 22:30:07 sorry_dahaodl FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++20 Wrong answer on test 2 0 ms 1056 KB
268551 07/04/2017 15:11:54 sorry_dahaodl DT2 - DT3 GNU C++20 Accepted 656 ms 11296 KB
268523 07/04/2017 14:55:28 sorry_dahaodl Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++20 Accepted 890 ms 2540 KB
268001 06/04/2017 15:26:30 sorry_dahaodl XOR2 - Phép XOR 2 GNU C++20 Accepted 515 ms 3272 KB
267996 06/04/2017 15:13:24 sorry_dahaodl Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++20 Accepted 125 ms 5792 KB
266254 02/04/2017 21:16:17 sorry_dahaodl MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++20 Accepted 515 ms 9212 KB
266253 02/04/2017 21:15:34 sorry_dahaodl MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++20 Wrong answer on test 9 15 ms 1040 KB
266252 02/04/2017 21:14:34 sorry_dahaodl MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++20 Wrong answer on test 3 15 ms 1040 KB
266245 02/04/2017 21:06:59 sorry_dahaodl BITS - Số bít khác nhau GNU C++20 Accepted 15 ms 1040 KB
266236 02/04/2017 20:55:47 sorry_dahaodl NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++20 Accepted 109 ms 5020 KB
266229 02/04/2017 20:48:31 sorry_dahaodl DIVIDE - Chia quà GNU C++20 Accepted 15 ms 2704 KB
266228 02/04/2017 20:45:39 sorry_dahaodl DIVIDE - Chia quà GNU C++20 Wrong answer on test 2 15 ms 1048 KB
266213 02/04/2017 20:10:46 sorry_dahaodl VDSEQ02 - Dãy số chia hết GNU C++20 Accepted 109 ms 2452 KB
266211 02/04/2017 20:06:01 sorry_dahaodl VDSEQ02 - Dãy số chia hết GNU C++20 Wrong answer on test 2 15 ms 1044 KB
266114 02/04/2017 15:49:00 sorry_dahaodl VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++20 Accepted 187 ms 3404 KB
253544 01/03/2017 14:35:58 sorry_dahaodl UAV - 30-4-11-2016 Bài 3 GNU C++20 Accepted 359 ms 6060 KB
253538 01/03/2017 14:21:58 sorry_dahaodl UAV - 30-4-11-2016 Bài 3 GNU C++20 Time limit exceed on test 8 1093 ms 3756 KB
253536 01/03/2017 14:16:26 sorry_dahaodl UAV - 30-4-11-2016 Bài 3 GNU C++20 Wrong answer on test 1 15 ms 1056 KB
253535 01/03/2017 14:06:50 sorry_dahaodl UAV - 30-4-11-2016 Bài 3 GNU C++20 Wrong answer on test 1 0 ms 1064 KB
253443 01/03/2017 00:05:02 sorry_dahaodl COLOUR - Tô màu GNU C++20 Accepted 31 ms 22188 KB
248331 17/02/2017 14:32:44 sorry_dahaodl CATU2 - Cái túi 2 GNU C++20 Wrong answer on test 10 15 ms 836 KB
242409 21/01/2017 09:21:12 sorry_dahaodl FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++20 Accepted 156 ms 30924 KB
242402 21/01/2017 09:12:04 sorry_dahaodl FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++20 Time limit exceed on test 5 1046 ms 23488 KB
242401 21/01/2017 09:11:16 sorry_dahaodl FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++20 Time limit exceed on test 5 1093 ms 18176 KB
242400 21/01/2017 09:08:59 sorry_dahaodl FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++20 Time limit exceed on test 5 1062 ms 18176 KB
242399 21/01/2017 09:08:13 sorry_dahaodl FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++20 Wrong answer on test 2 0 ms 1084 KB
241832 17/01/2017 15:38:50 sorry_dahaodl SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++20 Accepted 31 ms 2480 KB
241831 17/01/2017 15:17:01 sorry_dahaodl SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++20 Accepted 31 ms 2480 KB
241827 17/01/2017 14:58:20 sorry_dahaodl SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++20 Wrong answer on test 27 15 ms 1084 KB
241825 17/01/2017 14:53:08 sorry_dahaodl SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++20 Wrong answer on test 69 15 ms 1092 KB
241823 17/01/2017 14:37:42 sorry_dahaodl SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++20 Wrong answer on test 22 15 ms 1084 KB
241711 16/01/2017 17:47:15 sorry_dahaodl CHUTIEU - Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++20 Accepted 265 ms 2720 KB
241710 16/01/2017 17:46:23 sorry_dahaodl CHUTIEU - Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++20 Runtime error on test 1 0 ms 2812 KB
241692 16/01/2017 16:52:54 sorry_dahaodl SN - Làm việc song song GNU C++20 Accepted 15 ms 2456 KB
241624 15/01/2017 23:16:30 sorry_dahaodl HASA - Hàn cây sắt GNU C++20 Accepted 125 ms 4264 KB
241620 15/01/2017 23:04:56 sorry_dahaodl TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++20 Accepted 781 ms 41316 KB
241373 14/01/2017 23:50:36 sorry_dahaodl NEGATIVE - Số phủ định GNU C++20 Wrong answer on test 5 15 ms 2488 KB
241372 14/01/2017 23:49:31 sorry_dahaodl NEGATIVE - Số phủ định GNU C++20 Wrong answer on test 5 15 ms 2488 KB
241369 14/01/2017 23:28:50 sorry_dahaodl EZ1 - EZ AF 1 GNU C++20 Wrong answer on test 2 46 ms 3000 KB
241367 14/01/2017 23:28:28 sorry_dahaodl EZ1 - EZ AF 1 GNU C++20 Wrong answer on test 2 31 ms 2504 KB
241366 14/01/2017 23:27:58 sorry_dahaodl EZ1 - EZ AF 1 GNU C++20 Runtime error on test 2 31 ms 20908 KB
241365 14/01/2017 23:26:55 sorry_dahaodl EZ1 - EZ AF 1 GNU C++20 Wrong answer on test 2 15 ms 2596 KB
241364 14/01/2017 23:26:30 sorry_dahaodl EZ1 - EZ AF 1 GNU C++20 Runtime error on test 2 46 ms 18568 KB
241362 14/01/2017 23:24:04 sorry_dahaodl EZ1 - EZ AF 1 GNU C++20 Wrong answer on test 2 31 ms 2588 KB
241360 14/01/2017 23:21:23 sorry_dahaodl EZ1 - EZ AF 1 GNU C++20 Wrong answer on test 2 15 ms 2524 KB
241359 14/01/2017 23:20:50 sorry_dahaodl EZ1 - EZ AF 1 GNU C++20 Runtime error on test 2 15 ms 2712 KB
241358 14/01/2017 23:20:02 sorry_dahaodl EZ1 - EZ AF 1 GNU C++20 Runtime error on test 2 46 ms 2712 KB
241357 14/01/2017 23:19:23 sorry_dahaodl EZ1 - EZ AF 1 GNU C++20 Runtime error on test 2 15 ms 2712 KB
241356 14/01/2017 23:18:43 sorry_dahaodl EZ1 - EZ AF 1 GNU C++20 Wrong answer on test 2 0 ms 2504 KB
241355 14/01/2017 23:18:10 sorry_dahaodl EZ1 - EZ AF 1 GNU C++20 Runtime error on test 2 15 ms 2720 KB
241353 14/01/2017 23:17:47 sorry_dahaodl EZ1 - EZ AF 1 GNU C++20 Runtime error on test 2 15 ms 2720 KB
241351 14/01/2017 23:17:27 sorry_dahaodl EZ1 - EZ AF 1 GNU C++20 Runtime error on test 2 15 ms 2724 KB
241350 14/01/2017 23:15:58 sorry_dahaodl EZ1 - EZ AF 1 GNU C++20 Runtime error on test 2 15 ms 2724 KB
241349 14/01/2017 23:15:07 sorry_dahaodl EZ1 - EZ AF 1 GNU C++20 Runtime error on test 2 31 ms 2712 KB
241347 14/01/2017 23:11:49 sorry_dahaodl EZ1 - EZ AF 1 GNU C++20 Runtime error on test 2 31 ms 2712 KB
241344 14/01/2017 23:01:59 sorry_dahaodl EZ1 - EZ AF 1 GNU C++20 Runtime error on test 2 0 ms 10772 KB
241343 14/01/2017 22:57:03 sorry_dahaodl EZ1 - EZ AF 1 GNU C++20 Runtime error on test 2 31 ms 18568 KB
241329 14/01/2017 22:29:49 sorry_dahaodl MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++20 Accepted 390 ms 10692 KB
241327 14/01/2017 22:29:28 sorry_dahaodl MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++20 Runtime error on test 1 0 ms 2696 KB
241324 14/01/2017 22:21:03 sorry_dahaodl NUMLAND - Numberland GNU C++20 Accepted 437 ms 37128 KB
241321 14/01/2017 22:18:44 sorry_dahaodl NUMLAND - Numberland GNU C++20 Wrong answer on test 4 15 ms 20992 KB
239518 09/01/2017 23:09:20 sorry_dahaodl BINAS - Liệt kê chuỗi nhị phân GNU C++20 Accepted 15 ms 2516 KB
238164 04/01/2017 21:01:02 sorry_dahaodl NEGATIVE - Số phủ định GNU C++20 Accepted 421 ms 2488 KB
238162 04/01/2017 21:00:22 sorry_dahaodl NEGATIVE - Số phủ định GNU C++20 Wrong answer on test 5 15 ms 2460 KB
238161 04/01/2017 20:59:44 sorry_dahaodl NEGATIVE - Số phủ định GNU C++20 Wrong answer on test 5 15 ms 2452 KB
232851 16/12/2016 19:28:49 sorry_dahaodl NGTO - Số nguyên tố GNU C++20 Wrong answer on test 11 15 ms 900 KB
232777 16/12/2016 14:26:36 sorry_dahaodl NGTO - Số nguyên tố GNU C++20 Wrong answer on test 11 15 ms 928 KB
232776 16/12/2016 14:26:07 sorry_dahaodl NGTO - Số nguyên tố GNU C++20 Wrong answer on test 11 0 ms 836 KB
232775 16/12/2016 14:25:01 sorry_dahaodl NGTO - Số nguyên tố GNU C++20 Wrong answer on test 11 31 ms 1100 KB
232773 16/12/2016 14:22:26 sorry_dahaodl NGTO - Số nguyên tố GNU C++20 Wrong answer on test 11 15 ms 844 KB
232771 16/12/2016 14:20:37 sorry_dahaodl NGTO - Số nguyên tố GNU C++20 Time limit exceed on test 3 1031 ms 2516 KB
231858 13/12/2016 09:41:47 sorry_dahaodl NEGATIVE - Số phủ định GNU C++20 Wrong answer on test 5 0 ms 2500 KB
231795 12/12/2016 23:30:56 sorry_dahaodl NEGATIVE - Số phủ định GNU C++20 Accepted 62 ms 2544 KB
231792 12/12/2016 23:29:20 sorry_dahaodl NEGATIVE - Số phủ định GNU C++20 Wrong answer on test 5 15 ms 2528 KB
231791 12/12/2016 23:28:42 sorry_dahaodl NEGATIVE - Số phủ định GNU C++20 Wrong answer on test 5 15 ms 2528 KB
231789 12/12/2016 23:26:12 sorry_dahaodl NEGATIVE - Số phủ định GNU C++20 Accepted 31 ms 2544 KB
Trang  [1] 2
Back to Top