Các bài đã nộp của trinhduynhan
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
1232986 29/03/2023 21:30:21 trinhduynhan THIDAU - Kế hoạch thi đấu GNU C++20 Accepted 15 ms 2624 KB
1232970 29/03/2023 21:10:57 trinhduynhan MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++20 Accepted 15 ms 2624 KB
1232960 29/03/2023 21:00:00 trinhduynhan SABO - Sắp bò GNU C++20 Accepted 0 ms 1144 KB
1232956 29/03/2023 20:58:32 trinhduynhan DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++20 Accepted 31 ms 2640 KB
1232946 29/03/2023 20:47:41 trinhduynhan LAGA - Lát gạch GNU C++20 Accepted 15 ms 1144 KB
1232945 29/03/2023 20:46:55 trinhduynhan LAGA - Lát gạch GNU C++20 Wrong answer on test 10 15 ms 1144 KB
1232944 29/03/2023 20:46:43 trinhduynhan LAGA - Lát gạch GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1231477 26/03/2023 22:06:50 trinhduynhan CALNUM - Đếm số GNU C++ Accepted 78 ms 6508 KB
1231473 26/03/2023 22:04:03 trinhduynhan GROUP - Chia nhóm GNU C++ Accepted 15 ms 2612 KB
1231468 26/03/2023 22:00:58 trinhduynhan CALNUM - Đếm số GNU C++ Accepted 78 ms 41644 KB
1229456 22/03/2023 10:55:39 trinhduynhan GROUP - Chia nhóm GNU C++ Accepted 171 ms 2608 KB
1191876 04/01/2023 21:30:02 trinhduynhan xaufibo - Xâu Fibonacci GNU C++ Accepted 15 ms 2608 KB
1191599 04/01/2023 15:59:11 trinhduynhan xaufibo - Xâu Fibonacci GNU C++20 Wrong answer on test 2 0 ms 1092 KB
1191597 04/01/2023 15:58:46 trinhduynhan xaufibo - Xâu Fibonacci GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1191596 04/01/2023 15:57:54 trinhduynhan xaufibo - Xâu Fibonacci GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1130656 16/09/2022 09:22:28 trinhduynhan DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1048 KB
1130652 16/09/2022 09:14:36 trinhduynhan DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1040 KB
1130649 16/09/2022 09:12:24 trinhduynhan DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1060 KB
1130648 16/09/2022 09:10:58 trinhduynhan DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 884 KB
1076438 04/05/2022 10:52:14 trinhduynhan HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 15 ms 2960 KB
1065158 23/03/2022 16:28:14 trinhduynhan BUS2 - Xe khách GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 1132 KB
1065131 23/03/2022 16:15:52 trinhduynhan BUS2 - Xe khách GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1140 KB
1060883 16/03/2022 14:24:35 trinhduynhan AMESSAGE - Tín hiệu ngoài hành tinh GNU C++ Accepted 265 ms 7384 KB
1058652 13/03/2022 19:03:10 trinhduynhan J4F - Dia da Mentira GNU C++20 Wrong answer on test 1 0 ms 1036 KB
1058651 13/03/2022 19:02:44 trinhduynhan J4F - Dia da Mentira GNU C++20 Wrong answer on test 1 0 ms 1036 KB
1058650 13/03/2022 19:02:31 trinhduynhan J4F - Dia da Mentira GNU C++20 Wrong answer on test 2 15 ms 1020 KB
1058649 13/03/2022 19:02:19 trinhduynhan J4F - Dia da Mentira GNU C++20 Wrong answer on test 3 15 ms 1036 KB
1058648 13/03/2022 19:02:03 trinhduynhan J4F - Dia da Mentira GNU C++20 Wrong answer on test 1 0 ms 1020 KB
1058647 13/03/2022 19:01:45 trinhduynhan J4F - Dia da Mentira GNU C++20 Wrong answer on test 1 15 ms 1020 KB
1058646 13/03/2022 19:01:33 trinhduynhan J4F - Dia da Mentira GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1057712 12/03/2022 10:29:02 trinhduynhan AMESSAGE - Tín hiệu ngoài hành tinh GNU C++ Wrong answer on test 2 109 ms 4556 KB
1057708 12/03/2022 10:24:08 trinhduynhan AMESSAGE - Tín hiệu ngoài hành tinh GNU C++ Wrong answer on test 2 125 ms 5444 KB
1057127 11/03/2022 09:21:07 trinhduynhan BUS2 - Xe khách GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 888 KB
1056698 10/03/2022 15:55:59 trinhduynhan AMESSAGE - Tín hiệu ngoài hành tinh GNU C++ Wrong answer on test 2 109 ms 5440 KB
1056302 09/03/2022 16:41:31 trinhduynhan AMESSAGE - Tín hiệu ngoài hành tinh GNU C++ Wrong answer on test 2 109 ms 5440 KB
1056295 09/03/2022 16:18:01 trinhduynhan AMESSAGE - Tín hiệu ngoài hành tinh GNU C++ Wrong answer on test 2 109 ms 5448 KB
1056292 09/03/2022 16:11:23 trinhduynhan AMESSAGE - Tín hiệu ngoài hành tinh GNU C++ Wrong answer on test 2 109 ms 5448 KB
1056276 09/03/2022 15:45:47 trinhduynhan AMESSAGE - Tín hiệu ngoài hành tinh GNU C++ Wrong answer on test 2 328 ms 5416 KB
1056253 09/03/2022 15:20:36 trinhduynhan AMESSAGE - Tín hiệu ngoài hành tinh GNU C++ Wrong answer on test 2 109 ms 5444 KB
1056252 09/03/2022 15:19:04 trinhduynhan AMESSAGE - Tín hiệu ngoài hành tinh GNU C++ Wrong answer on test 2 109 ms 5444 KB
1056251 09/03/2022 15:17:34 trinhduynhan AMESSAGE - Tín hiệu ngoài hành tinh GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1100 KB
1056249 09/03/2022 15:16:52 trinhduynhan AMESSAGE - Tín hiệu ngoài hành tinh GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1100 KB
1056245 09/03/2022 15:06:33 trinhduynhan AMESSAGE - Tín hiệu ngoài hành tinh GNU C++ Wrong answer on test 2 312 ms 5420 KB
1056240 09/03/2022 14:52:18 trinhduynhan AMESSAGE - Tín hiệu ngoài hành tinh GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 888 KB
1056237 09/03/2022 14:45:04 trinhduynhan AMESSAGE - Tín hiệu ngoài hành tinh GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1116 KB
1056235 09/03/2022 14:44:31 trinhduynhan AMESSAGE - Tín hiệu ngoài hành tinh GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1100 KB
1056233 09/03/2022 14:42:19 trinhduynhan AMESSAGE - Tín hiệu ngoài hành tinh GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 956 KB
1056232 09/03/2022 14:41:06 trinhduynhan AMESSAGE - Tín hiệu ngoài hành tinh GNU C++ Runtime error on test 1 0 ms 2836 KB
1033375 16/01/2022 09:07:34 trinhduynhan BUBE - Búp bê gỗ GNU C++20 Accepted 187 ms 2880 KB
1033374 16/01/2022 09:07:17 trinhduynhan BUBE - Búp bê gỗ GNU C++20 Compilation error 0 ms 0 KB
1033372 16/01/2022 09:06:58 trinhduynhan BUBE - Búp bê gỗ GNU C++20 Compilation error 0 ms 0 KB
1033370 16/01/2022 09:04:51 trinhduynhan BUBE - Búp bê gỗ GNU C++20 Wrong answer on test 1 0 ms 1072 KB
1033368 16/01/2022 09:04:37 trinhduynhan BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1033364 16/01/2022 09:01:48 trinhduynhan THUHO - Thu hoạch táo GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
1031223 12/01/2022 15:45:04 trinhduynhan THUHO - Thu hoạch táo GNU C++ Wrong answer on test 10 15 ms 1108 KB
1031206 12/01/2022 14:58:29 trinhduynhan THUHO - Thu hoạch táo GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 836 KB
1031186 12/01/2022 14:29:11 trinhduynhan THUHO - Thu hoạch táo GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1096 KB
1026251 03/01/2022 15:07:38 trinhduynhan QT - Quân Tượng GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1064 KB
1026249 03/01/2022 15:05:53 trinhduynhan SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1080 KB
1023212 28/12/2021 15:29:32 trinhduynhan QT - Quân Tượng GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 1096 KB
1022289 26/12/2021 16:42:06 trinhduynhan QT - Quân Tượng GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 980 KB
1022287 26/12/2021 16:21:56 trinhduynhan QT - Quân Tượng GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1072 KB
1022111 26/12/2021 09:16:07 trinhduynhan QT - Quân Tượng GNU C++ Time limit exceed on test 4 1078 ms 2524 KB
1022109 26/12/2021 09:14:26 trinhduynhan QT - Quân Tượng GNU C++ Time limit exceed on test 4 1078 ms 2524 KB
1022108 26/12/2021 09:13:16 trinhduynhan QT - Quân Tượng GNU C++ Time limit exceed on test 4 1078 ms 2504 KB
1022104 26/12/2021 08:50:23 trinhduynhan BNHAN - Bảng nhân GNU C++ Accepted 31 ms 1072 KB
1022103 26/12/2021 08:49:21 trinhduynhan BNHAN - Bảng nhân GNU C++ Accepted 31 ms 980 KB
1022102 26/12/2021 08:47:17 trinhduynhan BNHAN - Bảng nhân GNU C++ Runtime error on test 1 15 ms 2744 KB
1022101 26/12/2021 08:45:56 trinhduynhan BNHAN - Bảng nhân GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1022100 26/12/2021 08:45:35 trinhduynhan BNHAN - Bảng nhân GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1022099 26/12/2021 08:44:40 trinhduynhan BNHAN - Bảng nhân GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1021689 25/12/2021 15:07:49 trinhduynhan QT - Quân Tượng GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1044 KB
1021688 25/12/2021 15:03:27 trinhduynhan QT - Quân Tượng GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1036 KB
1021264 24/12/2021 10:45:10 trinhduynhan DS - ebola GNU C++20 Accepted 203 ms 14304 KB
1005129 17/11/2021 14:33:11 trinhduynhan HAUTO - Biểu thức hậu tố GNU C++ Accepted 15 ms 816 KB
995884 27/10/2021 08:35:08 trinhduynhan DAOTAO - Đào tạo từ xa (OLP 2009) GNU C++ Wrong answer on test 19 15 ms 1068 KB
995883 27/10/2021 08:34:32 trinhduynhan DAOTAO - Đào tạo từ xa (OLP 2009) GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1068 KB
995881 27/10/2021 07:45:27 trinhduynhan DAOTAO - Đào tạo từ xa (OLP 2009) GNU C++ Wrong answer on test 4 0 ms 1068 KB
995880 27/10/2021 07:43:16 trinhduynhan DAOTAO - Đào tạo từ xa (OLP 2009) GNU C++ Wrong answer on test 17 15 ms 1084 KB
995742 26/10/2021 20:10:51 trinhduynhan DAOTAO - Đào tạo từ xa (OLP 2009) GNU C++ Wrong answer on test 17 15 ms 1048 KB
995203 25/10/2021 16:18:58 trinhduynhan DAOTAO - Đào tạo từ xa (OLP 2009) GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 1068 KB
995202 25/10/2021 16:17:46 trinhduynhan DAOTAO - Đào tạo từ xa (OLP 2009) GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1048 KB
995201 25/10/2021 16:07:19 trinhduynhan DAOTAO - Đào tạo từ xa (OLP 2009) GNU C++ Runtime error on test 16 15 ms 2700 KB
995200 25/10/2021 16:07:01 trinhduynhan DAOTAO - Đào tạo từ xa (OLP 2009) GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 1064 KB
995199 25/10/2021 16:06:08 trinhduynhan DAOTAO - Đào tạo từ xa (OLP 2009) GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 1048 KB
995198 25/10/2021 16:05:06 trinhduynhan DAOTAO - Đào tạo từ xa (OLP 2009) GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 868 KB
995197 25/10/2021 15:55:45 trinhduynhan DAOTAO - Đào tạo từ xa (OLP 2009) GNU C++ Runtime error on test 16 15 ms 2700 KB
995196 25/10/2021 15:55:13 trinhduynhan DAOTAO - Đào tạo từ xa (OLP 2009) GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
995194 25/10/2021 15:50:56 trinhduynhan DAOTAO - Đào tạo từ xa (OLP 2009) GNU C++ Runtime error on test 16 31 ms 2700 KB
995193 25/10/2021 15:50:33 trinhduynhan DAOTAO - Đào tạo từ xa (OLP 2009) GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 840 KB
995192 25/10/2021 15:50:15 trinhduynhan DAOTAO - Đào tạo từ xa (OLP 2009) GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
995191 25/10/2021 15:47:02 trinhduynhan DAOTAO - Đào tạo từ xa (OLP 2009) GNU C++ Runtime error on test 16 15 ms 2692 KB
995190 25/10/2021 15:46:34 trinhduynhan DAOTAO - Đào tạo từ xa (OLP 2009) GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 1064 KB
995189 25/10/2021 15:44:37 trinhduynhan DAOTAO - Đào tạo từ xa (OLP 2009) GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 868 KB
995086 25/10/2021 09:22:46 trinhduynhan ATMW - Rút tiền ATM (ACMVN 10-2014 C) GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 1072 KB
995085 25/10/2021 09:20:51 trinhduynhan ATMW - Rút tiền ATM (ACMVN 10-2014 C) GNU C++ Wrong answer on test 5 31 ms 1056 KB
994917 24/10/2021 20:06:12 trinhduynhan DAOTAO - Đào tạo từ xa (OLP 2009) GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1048 KB
994751 24/10/2021 14:57:30 trinhduynhan DAOTAO - Đào tạo từ xa (OLP 2009) GNU C++ Wrong answer on test 4 0 ms 896 KB
994747 24/10/2021 14:54:31 trinhduynhan DAOTAO - Đào tạo từ xa (OLP 2009) GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1048 KB
994746 24/10/2021 14:53:31 trinhduynhan DAOTAO - Đào tạo từ xa (OLP 2009) GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1072 KB
Trang  [1] 2 3 4 5 6
Back to Top