Các bài đã nộp của yurukute
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
745574 22/04/2020 09:32:05 yurukute KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++20 Accepted 937 ms 2468 KB
745441 21/04/2020 19:55:59 yurukute KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++20 Wrong answer on test 1 0 ms 1068 KB
745440 21/04/2020 19:50:56 yurukute KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++20 Wrong answer on test 3 15 ms 1004 KB
745439 21/04/2020 19:50:41 yurukute KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1088 KB
745432 21/04/2020 18:58:53 yurukute USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++20 Accepted 15 ms 1068 KB
745427 21/04/2020 18:34:35 yurukute SODEP - Số đẹp GNU C++20 Accepted 15 ms 1068 KB
745425 21/04/2020 18:06:28 yurukute TILE - Chồng gạch GNU C++20 Accepted 15 ms 1068 KB
745278 21/04/2020 10:17:06 yurukute TILE - Chồng gạch GNU C++20 Wrong answer on test 3 15 ms 1060 KB
745274 21/04/2020 10:03:59 yurukute TILE - Chồng gạch GNU C++20 Wrong answer on test 1 0 ms 1068 KB
745258 21/04/2020 07:40:10 yurukute TILE - Chồng gạch GNU C++20 Wrong answer on test 5 0 ms 1068 KB
666637 01/11/2019 16:01:51 yurukute TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 0 ms 1056 KB
666636 01/11/2019 16:01:22 yurukute TONG - Tổng A + B GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
666627 01/11/2019 15:54:33 yurukute CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
666626 01/11/2019 15:54:16 yurukute CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1536 KB
666622 01/11/2019 15:51:30 yurukute CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
665290 30/10/2019 14:26:16 yurukute CATU - Cái túi GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 884 KB
662226 24/10/2019 18:23:36 yurukute CATU - Cái túi GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 1088 KB
662225 24/10/2019 18:22:07 yurukute CATU - Cái túi GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
662224 24/10/2019 18:21:08 yurukute CATU - Cái túi GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
662223 24/10/2019 18:19:42 yurukute CATU - Cái túi Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
647211 27/09/2019 22:07:53 yurukute CQUA - Chia quà GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1064 KB
647189 27/09/2019 21:53:51 yurukute PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
647152 27/09/2019 21:22:52 yurukute VASU - Vắt sữa bò GNU C++ Accepted 15 ms 1556 KB
645683 24/09/2019 22:03:31 yurukute VASU - Vắt sữa bò GNU C++ Wrong answer on test 7 15 ms 1040 KB
645681 24/09/2019 22:02:20 yurukute VASU - Vắt sữa bò GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1048 KB
644081 21/09/2019 19:53:51 yurukute DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Runtime error on test 12 15 ms 1228 KB
577162 26/04/2019 15:57:07 yurukute DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Runtime error on test 6 15 ms 952 KB
577146 26/04/2019 15:37:54 yurukute DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Runtime error on test 6 15 ms 864 KB
577112 26/04/2019 14:27:49 yurukute HISO - Hiệu số Free Pascal Wrong answer on test 8 15 ms 2752 KB
577111 26/04/2019 14:27:28 yurukute HISO - Hiệu số Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
577110 26/04/2019 14:26:38 yurukute HISO - Hiệu số Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
480937 05/10/2018 12:10:45 yurukute GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1460 KB
480889 05/10/2018 10:36:35 yurukute GAGI - Gấp giấy Free Pascal Wrong answer on test 3 0 ms 2128 KB
473035 24/09/2018 19:46:08 yurukute LUTH - Lũy thừa Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
473034 24/09/2018 19:45:18 yurukute LUTH - Lũy thừa Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
472412 23/09/2018 16:39:54 yurukute LUTH - Lũy thừa Free Pascal Wrong answer on test 13 15 ms 1512 KB
472411 23/09/2018 16:36:22 yurukute LUTH - Lũy thừa Free Pascal Wrong answer on test 13 15 ms 2612 KB
472404 23/09/2018 16:25:29 yurukute LUTH - Lũy thừa Free Pascal Wrong answer on test 13 15 ms 1576 KB
Back to Top