Các bài giải được của admin
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
1240950 12/04/2023 16:56:20 admin TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 1156 KB
974530 14/09/2021 13:12:18 admin TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
800317 25/09/2020 10:18:06 admin BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
738936 01/04/2020 09:29:57 admin USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
738935 01/04/2020 09:27:57 admin USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
738932 01/04/2020 09:19:12 admin HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 2172 KB
547341 16/02/2019 14:39:30 admin TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 0 ms 1092 KB
542241 31/01/2019 20:05:14 admin SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
523222 03/12/2018 20:36:51 admin USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++20 Accepted 46 ms 1108 KB
523220 03/12/2018 20:36:16 admin USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
503722 02/11/2018 22:01:37 admin TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
469648 19/09/2018 13:50:50 admin HOHA2 - Số hoàn hảo 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
469644 19/09/2018 13:33:48 admin HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 62 ms 1056 KB
404539 13/03/2018 18:11:48 admin RTRIANGLE - Tam giác vuông cân Free Pascal Accepted 125 ms 2812 KB
190163 08/10/2016 21:14:50 admin TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 0 ms 1008 KB
190154 08/10/2016 21:03:53 admin TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 0 ms 932 KB
187892 04/10/2016 21:18:50 admin TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
122285 28/02/2016 16:24:37 admin RTRIANGLE - Tam giác vuông cân GNU C++ Accepted 15 ms 1596 KB
96056 21/11/2015 14:34:41 admin HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++ Accepted 8890 ms 131888 KB
79250 16/10/2015 06:33:10 admin BUBE - Búp bê gỗ GNU C++20 Accepted 46 ms 1776 KB
65131 19/09/2015 14:21:44 admin TONG - Tổng A + B Python 2 Accepted 31 ms 6196 KB
61822 08/09/2015 13:59:14 admin USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
60054 03/09/2015 09:56:56 admin USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
47592 18/07/2015 21:45:20 admin TONG - Tổng A + B Python 2 Accepted 109 ms 6184 KB
44355 03/07/2015 20:11:25 admin TONG - Tổng A + B Python 3 Accepted 62 ms 6780 KB
44246 02/07/2015 21:13:24 admin DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 93 ms 1804 KB
40780 12/06/2015 09:00:07 admin TONG - Tổng A + B Python 2 Accepted 46 ms 572 KB
38191 30/05/2015 22:46:20 admin NGTO - Số nguyên tố Python 3 Accepted 171 ms 6720 KB
38116 30/05/2015 16:34:16 admin USCLN - Ước số chung lớn nhất Python 3 Accepted 93 ms 692 KB
38115 30/05/2015 16:33:21 admin TONG - Tổng A + B Python 3 Accepted 46 ms 588 KB
38114 30/05/2015 16:32:20 admin USCLN - Ước số chung lớn nhất Python 3 Accepted 78 ms 1088 KB
38092 30/05/2015 15:28:51 admin PALI - Số Palindrome Python 3 Accepted 31 ms 572 KB
38086 30/05/2015 15:15:21 admin TONG - Tổng A + B Python 3 Accepted 46 ms 568 KB
38079 30/05/2015 15:04:48 admin HOHA2 - Số hoàn hảo 2 Python 3 Accepted 234 ms 6712 KB
38078 30/05/2015 15:03:25 admin HOHA - Số hoàn hảo Python 3 Accepted 46 ms 572 KB
38063 30/05/2015 14:43:50 admin HOHA - Số hoàn hảo Python 2 Accepted 733 ms 82064 KB
38057 30/05/2015 14:33:36 admin TGVU - Tam giác vuông Python 3 Accepted 46 ms 576 KB
38045 30/05/2015 14:22:32 admin USCLN - Ước số chung lớn nhất Python 2 Accepted 31 ms 580 KB
38041 30/05/2015 14:17:30 admin TONG - Tổng A + B Java 8 Accepted 202 ms 18444 KB
38040 30/05/2015 14:06:59 admin TONG - Tổng A + B Python 3 Accepted 46 ms 560 KB
38038 30/05/2015 14:05:46 admin TONG - Tổng A + B Python 2 Accepted 31 ms 572 KB
38031 30/05/2015 13:37:19 admin TONG - Tổng A + B Python 3 Accepted 46 ms 7600 KB
38030 30/05/2015 13:36:46 admin TONG - Tổng A + B Python 2 Accepted 187 ms 8216 KB
38008 30/05/2015 09:54:31 admin TONG - Tổng A + B Free Pascal Accepted 15 ms 1364 KB
27237 13/04/2015 15:06:04 admin TONG - Tổng A + B Java 8 Accepted 218 ms 17920 KB
26653 05/04/2015 23:13:06 admin BINA - Biễu diễn nhị phân Java 8 Accepted 218 ms 15836 KB
26652 05/04/2015 23:11:46 admin TONG - Tổng A + B Java 8 Accepted 218 ms 18544 KB
26651 05/04/2015 23:03:18 admin TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 0 ms 648 KB
26650 05/04/2015 23:02:34 admin TONG - Tổng A + B Free Pascal Accepted 0 ms 540 KB
26495 04/04/2015 16:52:39 admin SXCHEN - Sắp xếp chèn Java 8 Accepted 218 ms 17588 KB
26482 04/04/2015 15:48:43 admin HOHA - Số hoàn hảo Java 8 Accepted 218 ms 17804 KB
26481 04/04/2015 15:41:54 admin TONG - Tổng A + B Java 8 Accepted 234 ms 15244 KB
25197 29/03/2015 14:28:29 admin KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 93 ms 1900 KB
25196 29/03/2015 14:12:53 admin KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 421 ms 4872 KB
23891 21/03/2015 10:22:49 admin TONG - Tổng A + B Free Pascal Accepted 15 ms 560 KB
21894 20/03/2015 23:35:21 admin TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 0 ms 684 KB
21082 12/03/2015 06:52:51 admin NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 156 ms 2084 KB
21081 12/03/2015 06:51:50 admin TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 952 KB
20081 11/03/2015 13:12:02 admin TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 0 ms 1656 KB
17079 10/03/2015 11:14:15 admin TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 908 KB
17034 10/03/2015 07:23:51 admin TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 688 KB
15204 06/03/2015 14:56:03 admin TONG - Tổng A + B GNU C++20 Accepted 15 ms 696 KB
11915 12/02/2015 19:25:25 admin TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 0 ms 0 KB
8317 09/01/2015 16:15:06 admin NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 483 ms 3292 KB
7495 25/12/2014 22:23:13 admin SHOP - Cửa hàng bá đạo GNU C++ Accepted 0 ms 644 KB
7394 22/12/2014 21:11:45 admin USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 560 KB
7393 22/12/2014 21:08:13 admin HOHA2 - Số hoàn hảo 2 Free Pascal Accepted 15 ms 628 KB
7392 22/12/2014 20:59:10 admin HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 46 ms 528 KB
7391 22/12/2014 20:55:11 admin TGVU - Tam giác vuông Free Pascal Accepted 15 ms 588 KB
7378 22/12/2014 10:43:42 admin TONG - Tổng A + B Free Pascal Accepted 0 ms 528 KB
7377 22/12/2014 10:42:00 admin TONG - Tổng A + B Free Pascal Accepted 15 ms 116 KB
7375 22/12/2014 10:34:25 admin TONG - Tổng A + B Free Pascal Accepted 15 ms 1352 KB
6902 11/12/2014 14:38:00 admin FIBO4 - Fibonaci GNU C++ Accepted 0 ms 716 KB
6900 11/12/2014 08:47:44 admin TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 0 ms 580 KB
5976 25/11/2014 13:09:24 admin NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 156 ms 2252 KB
5801 22/11/2014 17:53:56 admin TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 0 ms 664 KB
2741 23/10/2014 22:27:37 admin TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 0 ms 532 KB
2740 23/10/2014 22:25:00 admin TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 0 ms 104 KB
995 07/10/2014 08:01:17 admin TGVU - Tam giác vuông GNU C++ Accepted 15 ms 876 KB
833 02/10/2014 22:13:41 admin KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 967 ms 113020 KB
774 01/10/2014 12:15:45 admin TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 0 ms 652 KB
692 28/09/2014 07:18:38 admin KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 561 ms 46668 KB
691 28/09/2014 07:17:55 admin KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 514 ms 50728 KB
689 28/09/2014 07:15:45 admin KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 546 ms 46872 KB
587 23/09/2014 17:13:41 admin TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 924 KB
586 23/09/2014 17:07:06 admin TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 0 ms 904 KB
377 20/09/2014 22:53:10 admin NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 908 KB
242 19/09/2014 08:08:12 admin ALBO - Alice và Bob GNU C++ Accepted 0 ms 644 KB
211 18/09/2014 17:35:43 admin TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 1152 KB
202 18/09/2014 14:26:18 admin KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 0 ms 572 KB
201 18/09/2014 11:11:00 admin KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
199 16/09/2014 21:35:39 admin TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 0 ms 104 KB
198 16/09/2014 21:27:13 admin TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 0 ms 644 KB
197 16/09/2014 21:24:11 admin TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 0 ms 600 KB
196 16/09/2014 21:24:02 admin TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 904 KB
195 16/09/2014 21:23:47 admin TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 612 KB
194 16/09/2014 21:23:38 admin TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 0 ms 908 KB
193 16/09/2014 21:23:28 admin TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 644 KB
192 16/09/2014 14:55:32 admin TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 0 ms 644 KB
190 15/09/2014 09:22:24 admin KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
184 14/09/2014 23:03:54 admin TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 676 KB
181 14/09/2014 22:55:26 admin TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 281 ms 1692 KB
171 14/09/2014 22:26:13 admin TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 0 ms 912 KB
Back to Top