Các bài giải được của ppc99er
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
660713 21/10/2019 23:01:33 ppc99er KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++20 Accepted 15 ms 1960 KB
660693 21/10/2019 22:12:22 ppc99er PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++20 Accepted 15 ms 1908 KB
653947 08/10/2019 20:22:51 ppc99er DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++20 Accepted 15 ms 2516 KB
653920 08/10/2019 19:22:18 ppc99er CASO - Cặp số bằng nhau GNU C++20 Accepted 93 ms 1864 KB
651301 04/10/2019 20:37:54 ppc99er DIKI - Sân điền kinh GNU C++20 Accepted 140 ms 3184 KB
649878 02/10/2019 23:24:30 ppc99er ZEROPATH - Phân tích số GNU C++20 Accepted 265 ms 3332 KB
649849 02/10/2019 22:43:10 ppc99er DS - ebola GNU C++20 Accepted 906 ms 13132 KB
595476 19/06/2019 16:06:42 ppc99er HIPHA - Hình phạt GNU C++20 Accepted 15 ms 1108 KB
595465 19/06/2019 15:55:52 ppc99er VTAY - Vòng tay GNU C++20 Accepted 15 ms 1084 KB
511574 14/11/2018 20:59:13 ppc99er VASU - Vắt sữa bò GNU C++20 Accepted 15 ms 1892 KB
511550 14/11/2018 20:19:52 ppc99er HISO - Hiệu số GNU C++20 Accepted 125 ms 3292 KB
510997 13/11/2018 20:43:51 ppc99er HISO - Hiệu số GNU C++20 Accepted 93 ms 2856 KB
503625 02/11/2018 20:31:57 ppc99er BINAS - Liệt kê chuỗi nhị phân GNU C++20 Accepted 15 ms 2380 KB
501184 30/10/2018 20:34:04 ppc99er DEMSO0 - Đếm số không bên phải GNU C++20 Accepted 15 ms 928 KB
501180 30/10/2018 20:30:41 ppc99er DEMSO0 - Đếm số không bên phải GNU C++20 Accepted 15 ms 1016 KB
501147 30/10/2018 20:02:24 ppc99er MAHO - Gửi thư (OLPCĐ 2008) GNU C++20 Accepted 15 ms 996 KB
498050 25/10/2018 20:57:43 ppc99er COVUA - Bàn cờ vua GNU C++20 Accepted 15 ms 1020 KB
497966 25/10/2018 20:16:00 ppc99er DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++20 Accepted 15 ms 1020 KB
497939 25/10/2018 19:51:28 ppc99er GAGI - Gấp giấy GNU C++20 Accepted 15 ms 1020 KB
495026 21/10/2018 12:54:27 ppc99er FIBO - Số fibonacy GNU C++20 Accepted 15 ms 1132 KB
495024 21/10/2018 12:39:35 ppc99er NGTO - Số nguyên tố GNU C++20 Accepted 15 ms 1136 KB
Back to Top