Các bài giải được của scp076
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
1045767 17/02/2022 10:16:30 scp076 J4F - Dia da Mentira Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
1045742 17/02/2022 10:13:44 scp076 J4F - Dia da Mentira Free Pascal Accepted 15 ms 1560 KB
1045660 17/02/2022 10:06:30 scp076 J4F - Dia da Mentira Free Pascal Accepted 15 ms 1052 KB
1045493 17/02/2022 09:52:54 scp076 J4F - Dia da Mentira Free Pascal Accepted 15 ms 1560 KB
1045406 17/02/2022 09:48:00 scp076 J4F - Dia da Mentira Free Pascal Accepted 15 ms 740 KB
1045403 17/02/2022 09:47:55 scp076 J4F - Dia da Mentira Free Pascal Accepted 15 ms 1560 KB
1045126 17/02/2022 09:33:45 scp076 J4F - Dia da Mentira Free Pascal Accepted 15 ms 912 KB
1045089 17/02/2022 09:28:01 scp076 TONG - Tổng A + B Python 2 Accepted 46 ms 4988 KB
1045061 17/02/2022 08:53:22 scp076 TONG - Tổng A + B Python 2 Accepted 46 ms 1576 KB
1045059 17/02/2022 08:52:29 scp076 CASO - Cặp số bằng nhau Free Pascal Accepted 15 ms 3028 KB
1045030 17/02/2022 08:09:31 scp076 PTSO - Phân tích số Free Pascal Accepted 15 ms 1028 KB
Back to Top