Các bài giải được của tuanori
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
1247861 23/04/2023 20:44:57 tuanori TONG - Tổng A + B Python 3 Accepted 46 ms 1604 KB
1247513 22/04/2023 21:20:38 tuanori HELLO - Xin chào Python 3 Accepted 62 ms 1604 KB
1247510 22/04/2023 21:18:54 tuanori HELLO - Xin chào Python 3 Accepted 62 ms 6096 KB
1247309 22/04/2023 10:26:38 tuanori ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 546 ms 2640 KB
1246216 21/04/2023 20:37:15 tuanori ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 515 ms 2644 KB
1246168 21/04/2023 19:23:23 tuanori ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 515 ms 2660 KB
1246164 21/04/2023 19:14:56 tuanori ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 531 ms 2676 KB
1246162 21/04/2023 19:09:15 tuanori ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 203 ms 2648 KB
1244104 17/04/2023 15:57:18 tuanori MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Python 3 Accepted 156 ms 9048 KB
1244062 17/04/2023 14:59:54 tuanori KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Python 3 Accepted 812 ms 7056 KB
1243806 16/04/2023 22:08:30 tuanori TROXE - Trông xe (OLP 2010) Python 3 Accepted 2484 ms 53228 KB
1243786 16/04/2023 21:47:12 tuanori KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Python 3 Accepted 765 ms 7056 KB
1243766 16/04/2023 21:17:22 tuanori MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Python 3 Accepted 171 ms 8432 KB
1243762 16/04/2023 21:16:11 tuanori MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Python 3 Accepted 156 ms 9092 KB
1243739 16/04/2023 20:47:04 tuanori CHUSO2 - Tìm chữ số Python 3 Accepted 62 ms 1604 KB
1243671 16/04/2023 20:02:28 tuanori CHUSO2 - Tìm chữ số Python 3 Accepted 62 ms 1576 KB
1243669 16/04/2023 19:56:41 tuanori CHUSO2 - Tìm chữ số Python 3 Accepted 62 ms 1576 KB
1243649 16/04/2023 18:48:56 tuanori CHUSO2 - Tìm chữ số Python 3 Accepted 62 ms 1572 KB
1243631 16/04/2023 16:56:38 tuanori Xauduynhat - Xâu duy nhất Python 3 Accepted 109 ms 7172 KB
1243581 16/04/2023 15:56:26 tuanori Xauduynhat - Xâu duy nhất Python 3 Accepted 125 ms 7184 KB
1243576 16/04/2023 15:53:52 tuanori Xauduynhat - Xâu duy nhất Python 3 Accepted 125 ms 7224 KB
1242958 15/04/2023 12:24:12 tuanori HISO - Hiệu số Python 3 Accepted 156 ms 12448 KB
1242953 15/04/2023 12:00:34 tuanori HISO - Hiệu số Python 3 Accepted 156 ms 12088 KB
1242950 15/04/2023 11:58:40 tuanori HISO - Hiệu số Python 3 Accepted 156 ms 12144 KB
1242785 14/04/2023 22:52:34 tuanori HISO - Hiệu số Python 3 Accepted 171 ms 13908 KB
1242738 14/04/2023 22:00:19 tuanori HISO - Hiệu số Python 3 Accepted 203 ms 13400 KB
1242734 14/04/2023 21:54:25 tuanori HISO - Hiệu số Python 3 Accepted 218 ms 13372 KB
1242732 14/04/2023 21:53:06 tuanori HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 3384 KB
Back to Top